fbpx

Публикации

Възражение срещу Заповед за изпълнение

Длъжникът има право да възрази срещу издадена заповед за изпълнение или нейната част в рамките на един месец след получаването й.

Когато съдът издаде заповед за изпълнение съгласно член 410 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), тя се предоставя от съда.

Ако е издадена заповед за незабавно изпълнение по член 417 ГПК, тя се предава от частния съдебен изпълнител заедно с издадения изпълнителен лист.

Какво гласи закона ? Възражение срещу Заповед за изпълнение

Според закона, няма изискване за обосноваване на Възражение срещу Заповед за изпълнение от страна на длъжника.

Също така, не се изисква предоставяне на доказателства. Въпреки това, в добрата практика, ако аргументите на длъжника са убедителни, те могат да бъдат изложени в самото възражение.

Какви са правните последници от възражение по чл.414 ГПК?

Възражението, подадено в установения срок, пречи на издадената заповед за изпълнение да влезе в сила. Следователно съдът не може да издаде изпълнителен лист на кредитора, а той не може да започне изпълнително дело пред частния съдебен изпълнител.

Съдът, вземайки предвид възражението, насочва кредитора да представи иск в рамките на един месец с цел установяване на своето право спрямо длъжника.

Ако кредиторът не представи искова молба в посочения срок или не успее да я представи след изтичането му, съдът анулира издадената заповед за изпълнение.

Какви са Вашите възможности ?

Получаването на заповед за изпълнение означава, че дадено лице има претенции към Вас най-често за заплащането на дадени суми.

Самата заповед за изпълнение е акт на съда, с който последният се произнася по подаденото до него заявление.Възражение срещу Заповед за изпълнение

Заповедта съдържа информация за задължението, чието заплащане се търси, както и начин за плащането му.

Важно е да се знае, че този акт на съда не е окончателен и разкрива редица възможности за действие.

Ето с какви възможности разполагате:

  1. Заповедта за изпълнение представлява също и покана за изпълнение на описаното в нея задължение.  Това означава, че в случай че смятате задължението за дължимо и основателно, може да го изплатите в едномесечен срок от получаването на заповедта по описания в нея начин.

Важно е да се вземе предвид, че много често съдът присъжда законна лихва от датата на образуване на делото до изплащането на задължението, чийто размер не е определен изрично в заповедта и който лесно може да бъде изчислен.

2.  Напълно възможно е да смятате, че не дължите описаните в заповедта суми. Без значение е дали оспорвате само техния размер или основанието им. В тези случаи е необходимо да направите възражение в едномесечен срок от получаването на заповедта. Образец от възражението е приложен към получената от Вас заповед, като в него е необходимо да попълните единствено Вашите данни без да се обосновавате.

Ако кредиторът представи искова молба съгласно член 422 ГПК за установяване на своето вземане

В този случай спорът се прехвърля в исково производство.

Именно там длъжникът има възможност да изрази своите възражения и да представи всички необходими доказателства в своя защита.

Събиране задължения неплатени фактури

При възлагане на определена работа, длъжникът и кредиторът реално не винаги сключват писмени договори. Възниква въпроса за събиране задължения неплатени фактури.

Липсата на писмен договор между страните е въпрос които засяга интересите на страните не е съществен пропуск

Събирането на неплатени фактури е основен и най-често срещан  проблем на бизнеса в България.

Важно е да се прави разграничение периодично или като еднократно задължение.

Законът прави разграничение между два вида задължения: еднократни и периодични задължения.

Задължения по издадени фактуриСъбиране задължения неплатени фактури

Когато е налице отказ от плащане на фактура хората смятат, че липсата на писмен договор е причина, да не успеят да си съберат вземането.

Периодични задължения са за доставката на газ, електричество, телефонни и Интернет услуги.

В такива случаи правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в 3(три) годишен срок от издаване на фактурата.

При неплатени фактури издадени за периодични задължения ситуацията е различна от еднократните плащания.

При еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава давността е пет години

Ако това не бъде направено, има голям шанс получателят на неплатената фактура да възрази за изтекла давност.

СРОК за събиране на задължения неплатени фактури

Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни.

Възможно е  да не е уговорен срок за плащане на паричното задължение.

Съгласно чл.327 ал.1 от ТЗ, купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако е уговорено друго.

Съгласно ЗСче. и установената практика  паричното задължение следва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактурата.

След изтичане на този срок по всяка фактура длъжника е изпаднал в забава, което поражда право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

Ако не е уговорен срок за плащане, задължението  трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на покана за плащане.

Когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата.Събиране задължения неплатени фактури

Когато длъжникът е в забава, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забава.

Нужно е обезщетението да бъде предявено при действително претърпените вреди и направени разноски

За събиране в по-висок размер обезщетение може да се търси по общите правила.

Ограничаване на отговорността на длъжника се уговаря ако не представлява злоупотреба с интереса на кредитора.

Като адвокат по граждански и търговски дела, когато някой е  издал за фактура за извършена работа, това  може да се приеме за доказателство за възникнало договорно отношение с насрещната страна.Събиране задължения неплатени фактури

Доказването на извършената работа става с протокол за извършена работа – Приемно предавателен протокол за определен резултат. Това касае най-вече за извършени СМР-дейности.

Способи за събиране на парични задължения

Законодателят е предвидл правната възможност за бързо събиране на безспорни вземания, чрез т.нар. “заповедно производство”.

Вече сме разгледали въпроса на  т.нар ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО.

ТО представлява съкратен съдебен процес за събиране на парични задължения.

Районният съд издава Заповед за изпълнение, заедно с  изпълнителен лист в рамките на няколко дни.

Пример за разликата с обикновеният исков процес със заповедното производство е разликата от няколко месеца.

Именно затова консултациите с адвокат за събиране на неплатени фактури чрез заповедното производство, значително съкращава сроковете за събирането на фирмените задължения

За разлика от задължението – доказване на парични задължения става с издадени фактури, а ако същите бъдат осчетоводени, сериозно основание за искане на изпълнението.

Вписването в търговските книжа има т.нар. формална доказателствена сила на търговските книги.

Кантората работи активно с кредитори по събиране на задължения и предлага защита срещу задължения, които са просрочени, недължими или просто са погасени по давност.

За допълнителна информация или съдействие за Вашият проблем, моля обърнете се към нас по съдебни дела на тел. + 359 897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

Колко време можем да чакаме плащане по неплатени фактури?

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение. Пример за периодични задължения са ежемесечни доставки на стока, базирани на някакъв рамков договор за доставка. Пример за периодични задължения са доставката на газ, електричество, телефонни и Интернет услуги и др. В случаите на периодични задължения, правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в три годишен срок от издаването на фактурата. Ако то не се упражни в този срок, издателят на фактурата губи правото на съдебно събиране на задължението. Ако имаме еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава задължението по тази фактура може да бъде предявено пред съд в пет годишен срок.

Как да съберем парите по неплатени фактури ?

първото нещо което трябва да направите е да се опитате доброволно да накарате длъжника да плати. не винаги обаче, този подход води до очакваните резултати. Българското право дава възможност на бизнеса да ползва т.нар. “заповедно производство”. Това представлява съкратен съдебен процес за събиране на парични задължения. Под съкратен се има предвид, че съда издава заповед за изпълнение и изпълнителен лист в рамките на 15-20 дни. За сравнение едно нормално търговско дело продължава 1-2 години. От тази гледна точка, използването на адвокат за събиране на неплатени фактури чрез заповедното производство, значително съкращава сроковете за събирането на фирмените задължения. Длъжникът може и да възрази срещу издадената по заповедното производство Заповед за изпълнение на парично задължение. В този случай, Ви трябва адвокат, който да Ви представлява пред съда при воденето на иска за установяване на вземането.

След като имам издадена заповед за изпълнение, какво следва ?

Обърнете се към адвокат, който да ангажира частен/държавен съдебен изпълнител. В този случай ЧСИ/ДСИ просто са извършили всички възможни действия по проучване и не могат да направят нищо друго. Задачата на адвоката е да намери нестандартен начин за събиране на задължението.

Нужен ли адвокат за адвокат за събирането на неплатените ви фактури ?

За да се справигте със задачата е добе да се обърнете към адвокат, чиято задача е да намери начин и да опита всичко възможно (дори и невъзможно) за събирането на неплатените ви фактури. Този процес е специфичен и изисква добро познаване на спецификата и практиката в областта на паричните вземания-тяхното установяване, признаване и изпълнение.