fbpx

Публикации

Връчване на наказателното постановление

След извършено нарушение на пътя често се стига до Връчване на наказателното постановление.

Наказателното постановление трябва да ви бъде връчено в писмена форма срещу подпис.

Това ще се случи, освен ако сте поискали да ви бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персоналния ви профил в информационната система за сигурно електронно връчване

Условия за връчване на НПВръчване на наказателното постановление

Това е система към Единния портал за достъп до електронни административни услуги при съставянето на акта на КАТ – към ОД на МВР.

 След връчване на  наказателното постановление можете в 7 дневен срок  да обжалвате наложената санкция пред Районен съд

Когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява с подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта.

Жалбите изготвени от адвокат против връчени НП и ел.фишове се изготвят в два екземпляра и се депозират в деловодство на сектор Пътна полиция.

– Ако пропуснете тези срокове наказателното постановление влиза в сила.

– При доброволно заплащане на наложената гроба се счита , че не обжалвате наказателното постановление и незабавно получавате контролния си талон.

– Глобата по влязло в сила НП, решение или определение на съда се заплаща в едномесечен срок.

При незаплащане на глобата в указания срок свидетелството за правоуправление може да Ви бъде отнето

Най-често това се случва чрез съставяне на заповед за прилагане на принудителни административни мерки.

Това са действия и мерки за принуда на КАТ  на основание чл.171,т.1,б.”д” ЗДвП.

–  отнетите свидетелства   за правоуправление се връщат на водачите след  заплащане дължимите глоби изцяло и представяне на платежни документи.

Как се връчва Наказателно постановление на КАТВръчване на наказателното постановление

.В случай,че е невъзможно да бъдете намерен на адреса, който сте посочили при съставянето на акта и новият ви адрес е неизвестен, се приема, че

наказателното постановление ви е връчено неприсъствено.

В  случай че не желаете да обжалвате постановлението в частта относно наложената ви глоба или имуществена санкция и заплатите сумата в 14-дневен срок за плащане.

Този срок от 14 дни за плащане започва да тече от връчването на Постановлението на КАТ.

В такъв случай, Вие ще заплатите едва 70 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намаления размер на определената Ви глоба.

В случай, че откажете да получите или не съдействате на връчването на Наказателното постановление, същото се счита за връчено

Това се случва в присъствието на свидетел от самата служба КАТ – към ОД на МВР

За допълнителни въпроси по обжалване на НП се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Процедура и срок за издаване на НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В случай, че след констатиране на нарушението и съставяне на акта, не са били налице основания за издаване на писмено предупреждение или сключване на споразумение, наказващият орган разполага с едномесечен срок, в който трябва да издаде наказателно постановление или да прекрати административно-наказателната преписката с мотивирана резолюция.

Как се обжалва Наказателно Постановление ?

Жалбата се подадва до районният съд по мястото на извършване на нарушението.Ако изпуснете този срок, дори и да са налице предпоставки за отмяната или изменението му, то последното ще влезе в сила и няма да имате възможност да се защитите.

Може ли да обжалваме размера на наложеното наказание?

Каква е давността на наказателното Постановление ?

Наказателното постановление следва да бъде връчено в срок 3 години от издаването му – относителна давност. Ако същото не е връчено в срок 4 години и половина от установяване на нарушението, то е изтекла абсолютна погасителна давност за провеждане на наказателно преследване. Тези срокове не трябва да се бъркат със срока по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН за издаване на наказателно постановление. Този срок не е давностен, а преклузивен и е 6 месеца от съставяне на акта за установяване на административно нарушение.