fbpx

Публикации

Връчване на електронен фиш

С последните промени в Закона и изграждането на система, все по-актуален става въпросът за връчване на електронен фиш.

Актовете, с които се установяват административните нарушения по Закона за движението по пътищата, могат да бъдат акт, издаден от КАТ, или електронен фиш.

Законът разпорежда, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, се издава електронен фиш.

Тук става дума за нарушения, за които не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки.

Фишът се съставя в отсъствието на контролен орган и на нарушител

За разлика от акта, издаден от КАТ, с който само се констатира нарушението, въз основа на акт за установяване на нарушение се издава наказателно постановление за налагане на наказание.

С издаването на електронен фиш едновременно се установява нарушението и се налага наказанието за него.

Електронните фишове са специфични актове, които се различават от традиционните актове по няколко начина.

Оспорването на издаването и връчването на ЕФ също има специфични правила.Връчване на електронен фиш

Връчването се извършва както на физически лица, така и на представители на юридически лица (ЮЛ).

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са: собственикът на МПС-то, а ако МПС-то е собственост на дружество

В този случай електронният фиш се връчва на представляващия дружеството, собственик на МПС-то.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице.

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му.

Законът предвижда и отстъпка в тази ситуация, като нарушителят следва да заплати едва 70% от наложената глоба.

При проверка на пътя на водач, уведомен и получил електронен фиш, без да е заплатил глобата в срок, се предвижда отнемане на свидетелството за управление на МПС (СУМПС).

Управляваното от него пътно превозно средство се спира от движение.

Системата за връчване на електронни фишове е част от усилията за модернизиране на административните процедури и повишаване на ефективността на контрола на пътното движение.

Освен това, електронните фишове могат да се оспорват чрез съдебна процедура пред АС.

подаване на жалба до съответния административен съд.

Жалбата трябва да бъде подадена в 14-дневен срок от получаването на фиша.

При подаване на жалба, изпълнението на наложеното наказание се спира до произнасяне на съда.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.

В случай на неплащане на наложената глоба в срок, може да бъде наложена принудителна административна мярка, като запор на банкови сметки или други активи на нарушителя.

За да се избегнат такива санкции, е важно да се заплати наложената глоба в указания срок или да се предприемат действия за оспорване на фиша своевременно.

Издаване на електронен фиш

Електронният фиш следва да бъде издаден най-късно една година от извършване на нарушението.

В случай че издаването е осъществено след този срок, фишът ще подлежи на отмяна по съдебен ред, именно на това основание и без да се разглежда нарушението по същество.Връчване на електронен фиш

Съществува още една особеност в процедурата по издаване на електронен фиш и тя е, че той се издава в отсъствието на нарушителя и на контролния орган.

Процедура е регламентирана в Закона за движение по пътищата и позволява бързо и ефективно администриране на наказанията за нарушения.

Издаването на електронен фиш включва няколко етапа:

1. Установяване на нарушението:

Нарушението се регистрира чрез автоматизирана система за видеонаблюдение или друг технически способ, който позволява точно заснемане на превозното средство и регистрационния му номер.

2. Идентификация на собственика:

След като е установено нарушението, отговорните органи извършват проверка на собствеността на превозното средство чрез Националната база данни за регистрация на превозни средства.

3. Издаване на фиша:

След като е идентифициран собственикът на превозното средство, електронният фиш се издава и изпраща на посочения адрес за кореспонденция на собственика.

В него се съдържа информация за вида на нарушението, датата, мястото, както и размерът на глобата.

4. Получаване и заплащане:

След получаване на електронния фиш, собственикът на превозното средство разполага с определен срок за заплащане на глобата.

Заплащането може да се извърши по няколко начина: чрез банков превод, пощенски запис или онлайн чрез електронната система за плащания на Министерството на вътрешните работи.

5. Обжалване на електронен фиш:

В случай че нарушителят не е съгласен с издадения електронен фиш, той има право да го обжалва пред компетентния Районен съд.

В жалбата трябва да бъдат посочени всички обстоятелства и доказателства, които оспорват валидността на издадения фиш.

Тази процедура за издаване на електронен фиш е въведена с цел улесняване на процеса на санкциониране на нарушенията

Задължително се спазват и правилата за движение по пътищата с цел повишаване на събираемостта на наложените глоби.

Това значително намалява административната тежест и ускорява процеса на изпълнение на наказанията

Същевременно процедурата осигурява по-висока ефективност и прозрачност в работата на контролиращите органи.

За целта се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Какъв е срокът за издаване на електронен фиш?

Електронният фиш трябва да бъде издаден най-късно една година от извършване на нарушението.

Какво се случва, ако електронният фиш бъде издаден след една година от нарушението?

Ако фишът бъде издаден след този срок, той ще подлежи на отмяна по съдебен ред, без да се разглежда нарушението по същество.

Как се установява нарушението, което води до издаване на електронен фиш?

Нарушението се регистрира чрез автоматизирана система за видеонаблюдение или друг технически способ, който позволява точно заснемане на превозното средство и регистрационния му номер.

Как се идентифицира собственикът на превозното средство след установяване на нарушението?

След установяване на нарушението, отговорните органи извършват проверка на собствеността на превозното средство чрез Националната база данни за регистрация на превозни средства.

Какво съдържа електронният фиш?

Електронният фиш съдържа информация за вида на нарушението, датата, мястото, както и размерът на глобата.

Как се получава електронният фиш?

Електронният фиш се изпраща на посочения адрес за кореспонденция на собственика на превозното средство.

Какви са начините за заплащане на глобата по електронния фиш?

Заплащането може да се извърши чрез банков превод, пощенски запис или онлайн чрез електронната система за плащания на Министерството на вътрешните работи.

Какво може да направи собственикът на превозното средство, ако не е съгласен с издадения електронен фиш?

Ако собственикът не е съгласен с издадения фиш, той има право да го обжалва пред компетентния съд, като в жалбата трябва да бъдат посочени всички обстоятелства и доказателства, които оспорват валидността на фиша.

В какво се състои особеността на процедурата по издаване на електронен фиш?

Особеността на процедурата е, че електронният фиш се издава в отсъствието на нарушителя и на контролния орган.

Каква е целта на процедурата за издаване на електронен фиш?

Целта на процедурата е да улесни процеса на санкциониране на нарушенията на правилата за движение по пътищата и да повиши събираемостта на наложените глоби, като същевременно намалява административната тежест и ускорява процеса на изпълнение на наказанията.