fbpx

Публикации

Вписване на актове за недвижими имоти

В службите по вписванията към Агенция по вписванията се извършва вписване на актове относно недвижими имоти;

На вписване подлежат искови молби, постановените по тях Съдебни решения; ипотеки и залози по Закона за особените залози; вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения, както и други актове в предвидените в закона.

Какви промени настъпиха при вписване на актове за недвижими имоти ?

С оглед процедурата по вписване на актове относно недвижими имот, бяха въведени известни промени относно това вписване.

Тези промени касаят вписването на актове за недвижими имоти, във връзка със следните обстоятелстваВписване на актове за недвижими имоти

  1. Изменения в списъка с индивидуализиращи белези на страните по сделките.

Промяната касае изписване на конкретни данни в подлежащите на вписване актове относно чуждестранните физически и юридически лица;

2. При вписване на завещания и на съвкупности от вещи – договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог, прехвърляне на търговско предприятие

В този случай, вече не е необходимо да се посочват индивидуализиращи белези;

3. Всички актовe, които не са нотариални се вписват и от нотариус и всяко заинтересовано лице, което не е страна по сделката.

По този начин се преодолява практиката на съдиите по вписванията да постановяват отказ за вписване в случаите, когато молбата за вписване не се подава от страна по сделката, но има правен интерес от вписването;

4. Изрично са изброени хипотезите, в които не се изисква описание на имотите по Закона за кадастъра и имотния регистър;

5. Въведе се специално производство за поправяне на техническа грешка в подлежащите на вписване актове;

6. Създадена бе специална процедуа за предоставяне заверени преписи на адвокати, макар да не са пълномощници по сделката;

7. Въведен бе специален ред за заличаване на ипотека от купувача на продаден на публична продан недвижим имот.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.