fbpx

Публикации

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Основни принципи

Напоследък много често се случа при регистрация на търговски дружества поради неточности от страна на Заявителя или недоглеждане от страна на проверяващите да се стигне до т.нар. отказ за вписване в търговския регистър. 

Като адвокат по фирмени и търговски дела държим да отбележим, че отказът на всяко едно длъжностно лице по регистрацията да впише търговско дружество в Регистъра към Агенцията по Вписванията, както и да отрази последващо вписване, заличаване на вписването или обявяване на представения акт подлежи на съдебно обжалване пред съответният окръжния съд по седалището на търговеца.

Съдебна процедура. Срокове за обжалване на отказ вписване Търговския регистър

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Законът дава възможност на заявител, чиято регистрация е отказана в 7-дневен срок от връчването му да внесе съответната жалба за съдебно обжалване на отказа за вписване в търговския регистър пред Окръжен съд.

Важно е да отбележим, че срокът за съдебно обжалване на отказ за вписване на заявление за регистрация в Търговския регистър започва да тече от деня, в която е получен този отказ, с препоръчано писмо от страна на Агенцията по Вписванията с обратна разписка.

В случай, че заявителят е дал възможност в заявлението  да бъде уведомен по електронен път, то съответният отказът за регистрация на търговски дружество по подадено писмено Заявление се изпраща на посочения от него електронен адрес. От този момент след получаването на електроното съобщение Заявителят се счита за уведомен и започва да тече указаният от закона срок за съдебно обжалване на този акт.

Съдебно обжалване обжалване на отказ за вписване в Tърговския регистър

След преглед на основанията, въз основа на които е постановен, като адвокат по търговски и фирмени дела, входираме жалба до съда чрез Агенцията по вписванията.

обжалване на отказ за вписване в Tърговския регистър

обжалване на отказ за вписване в Tърговския регистър

Възможност за подаване на жалбата има всеки Заявител директо до съответният Окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранния търговец.

Приложими към настоящият случай са Законът за търговския регистър и Наредбата за водене, съхранение и достъп до търговския регистър, които не регламентират изцяло правните изисквания към легалното съдържанието на жалбата,но препращат към правилата за частната жалба в чл. 275, ал.2 във връзка с чл.260 ГПК.

 

След получаване на жалбата Окръжният съд разглежда същата в закрито заседание, като роверява, дали са били на лице всички посочени правни основания за постановяване на отказа.

Съгласно чл. 24, ал.1 ЗТР (Закона за търговския регистър) съдът е длъжен да извърши вътрешна проверка дали отказът на Търговският регистър да впише регистрацията или промените в търговското дружество е съобразено с разпоредбите на Търговския закон.

НАШИЯТ СЪВЕТ :  в случай на окончателен отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване, при неуважаване на жалбата относно това вписване, Заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му.

За допълнителна информация или повече разяснения по въпроса, винаги можете да се обърнете към нас за информация и подготовка на жалта срещу незаконосъобразен отказ на Търговският регистър към Агенцията по Вписванията на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg