Публикации

Имущество, придобито по време на брака

В практиката, често се задава въпроса, чия собственост са възстановени, наследствени земеделски земи и горски фонд на единият съпруг ?

Най-често интерпретацията се свежда до въпроса дали другият съпруг има право да се разпорежда с тях и дали същите са предмет на делба,при евентуален развод или раздяла между съпрузите.

ЛИЧНИ ИМУЩЕСТВА, придобити по време на брака 

Отговорът на този въпроса относно  имущество, придобито по време на брака  е сравнително ясен и конкретен.  Всички вещни права, придобити преди сключването на брака между съпрузите,в това число придобитите по време на брака по наследство или с акт на дарение към единият от двамата съпрузи, принадлежат на съпруга, който ги е придобил. имущество, придобито по време на брака

Съгласно разпоредбата на чл. 22  Семеен кодекс , следва да се определи коя част от придобитото макар и по време на брака имущество  законът числи към лично имущество на единият съпруг в установен режим на съпружеска имуществена общност (СИО). имущество, придобито по време на брака

Съгласно разпоредбите на семейното законодателство и установеният общ принцип, че всяко едно придобито по време на брака имущество е общо, като част от съпружеска имуществена общност,  законът прави и няколко конкретни  изключения.

 Имущество, придобито по време на бракаТези изключения касаят придобитите от единият от съпрузите имущества по наследство и/или  дарение.

За лично имущество се считат определени и вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда на Гражданския процесуален кодекс върху вещни права, които са
съпружеска имуществена общност. Имущество, придобито по време на брака

Лични са и движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, както и занаятчийски вещи за упражняване на професия или на занаят.

Лични са и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото търговско предприятие като едноличен търговец.

В този смисъл наследените земеделски земи и горски фонд се подчиняват на правилата за личното имущество по чл. 22 СК, което е на съпруга наследник.

Съгласно условията и правилата в Семейният кодекс, съпрузите имат равни права върху общото имущество. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност.

Управлението на съвместно придобито от съпрузите имущество се извършва от всеки от съпрузите, но Разпореждане с това общо имущество, в това число прехвърлянето му към трети лица, се извършва съвместно от двамата съпрузи.

Законът посочва, че разпореждането с вещни права върху общи движими или недвижими вещи, придобити по време на брака, извършено от единия съпруг, е оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му.

При разпореждане с вещно право върху обща движима вещ чрез възмездна сделка, извършено от единия съпруг без участието на другия, третото лице придобива правото, ако не е знаело или според обстоятелствата не е могло да знае, че липсва съгласие на другия съпруг.

Когато става дума за лично имущество обаче, правилото е друго, независимо че става дума за брак и за режим на съпружеска имуществена общност.

Според чл. 25 от СК всеки от съпрузите може да сключи сделка на разпореждане с личното си имущество с трети лица и с другия съпруг. Това означава, че той може да дари, продаде, замени придобити по наследство земеделски земи или гори, без съгласието или подписа в документите на другия съпруг.

Законът допуска правна трансформация и преобразуване на лично имущество, отново в лично. Така според чл. 23 от СК лични са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество.

В случай, че съпруг закупи имот с пари от наследство или дарение, или пък от двете заедно, тогава новопридобитият имот или имущество ще се счита само и единствено негова лична собственост.  имущество, придобито по време на брака

В случай на прекратяване на съпружеската имуществена общност чрез съдебен развод, това имущество ще си остане само собственост на този съпруг, който го е получил като наследство или дарение.

Изключение от този казус е случая, в който вещните права са придобити отчасти с лично имущество, тогава лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна. Тогава законът счита, че имуществото е общо, ако придобитата част от това имущество с лично притежание на съпруга или негови средства е незначителна.