fbpx

Публикации

Какво представлява брачният договор ?

Семейното законодателството въведе варианти за уреждане отношенията между съпрузите.Клиенти ни питат : Какво представлява брачният договор ?

Повечето бракоразводни адвокати отчитат настъпилите промени и различия между съпрузите.

Това наложи необходимостта от регулиране на отношения, възникващи вследствие на брак и съпружеско съжителство.

Съгласно българският закон, оправомощен да завери подписите и съдържанието на брачен договор е всеки нотариус.

Той притежава пълна материална компетентност да извършва всички  нотариални действия.

Удостоверявания – на подписите и на съдържанието, могат да бъдат извършени и от помощник-нотариус.

Изключение, в които с брачния договор се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права.

Специалните условия за действителност на брачния договор по Кодекса са следните :

• Пълнолетни страни, непоставени под запрещение;

• договорът да е сключен писмено с нотариална заверка на съдържанието и подписите на лично явилите се пред нотариуса страни, като пълномощници не се допускат;

• предмет на брачен Договор могат да бъдат само имуществени отношения между съпрузите;

Условията за изготвяне на брачни договори който следва да отговорят тези брачните договори са :

1. Правата на страните в имуществото, което се придобива по време на брака. Какво представлява брачният договор ?

Страните по договора могат да изберат из между три отделни режима – общност, разделност или обикновена съсобственост.

СК не допуска с договора имущество, лична собственост на съпрузите отпреди брака, да се постави в семейна имуществена общност. Какво представлява брачният договор ?

Забраната не прегражда възможността съпруг да се разпореди с лично имущество изцяло или с част от него в полза на другия съпруг.

Това са сделки на дарение, продажба, замяна, договор за издръжка и гледане и др.

2. Начините за управление и разпореждане с имуществото, включително семейното жилище.

Законът поставя акцент върху правните действия по време на брака.

Правен режим от съпрузите договореното разпореждане със семейно жилище не може да нарушава общата забрана в закона.

В противен случай е налице нищожност на договора в тази част.

3. Участието на страните в семейните разходи и задълженията.

При режимите на общност и разделност съпрузите участват в семейните разходи, а за поетите задължения за семейни нужди отговарят солидарно.

Съпругът, на когото е възложено отглеждането и възпитанието им, може временно да бъде изключен от участие в семейните разходи.

Съпрузите обаче не могат да бъдат освободени от солидарната отговорност за семейни задължения към трети лица

Тази отговорност е обезпечителна за вземанията на кредиторите на семейството.

Такава клауза в брачен договор е нищожна, без да води до нищожност на целия договор.Какво представлява брачният договор ?

4. Имуществените последици при развод.

Това е извънредно важна част на брачните договори, която следва да се опише изрично и детайлно при изготвянето им.

Разводът прекратява договора.

Имуществените последици обхващат не само извънсъдебното разпределение на имущество, пари, ценности и участие в търговски предприятия

Тези уговорки обхващат и ползването на семейното жилище и възникващите наемни отношения и издръжката на съпруга и децата.

Ако се установи, че има пропуски и/или непълноти в тази част на брачните договори, ще се приложат имуществените последици от режима на семейна общност.

5. Издръжка на съпрузите по време на брака и при развод.

Всички уговорките за издръжката на съпруга, в чиято полза е уговорена издръжката могат да бъдат по-благоприятни от законово предвидените.

Няма пречки да се уговаря издръжка и в полза на съпруг, който може да се издържа сам.

Не може да се уговаря издръжка за съпруг с условието, че задълженият се освобождава от издръжка за децата.

6. Издръжка на децата от брака. Принципите на договаряне на издръжката за съпруга са валидни и за издръжката на децата.

Ако в договора е предвидена издръжка за децата, по-голяма от минимално предвидената в чл.142, ал.2 от СК (1/4 от минималната работна заплата).

С течение на времето законовият размер се промени или нараснат нуждите на правоимащите, размерът на уговорената издръжка може да бъде променен по исков ред.

Брачният договор не може да бъде в ущърб на интересите на децата.

7. Други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на СК.

Поради специфичния си предмет, брачният договор е базата, върху която се развиват имуществените отношения между съпрузите.

Ако с Договора не се правят разпореждания с вещни права, значението за страните е  удостоверяването на подпис и съдържание.

Това е правомощие делегирано изключено от компетентността на помощник-нотариуса.адвокат бракоразводни дела

 

Тези правила цеялт да дадат на встъпващите в брак прецизна яснота за техните настоящи и бъдещи отношения.

Ако в  района където живеят бъдещите съпрузи има съдия по вписванията при районния съд, то той е компетентен да извърши двете заверки.

Всички дипломатически и консулски представители, могат да удостоверят подписите и съдържанието на брачен договор.

Брачният договор, с който се правят разпореждания, се вписва в Имотен регистър.

За повече информация се обърнетена телефон 0897 90 43 91 или на мейл : office@lawyer-bulgaria.bg