fbpx

Публикации

Без лихва при просрочена вноска

Всеки кредит и наличието на финансово задължение ще бъде отложено, като през периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение Договорът за кредит не може да бъде обявен и за предсрочно изискуем.  Без лихва при просрочена вноска

Отделно от това самият Договор за банков  кредит не може да бъде прекратен поради неизпълнение. В условията на изтеглен банков кредит при спазване изискванията на съответната търгояска банка, текущите задължения могат да бъдат разсрочени.

Тези финансови задължения не са предсрочно изискуеми към момента на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Без лихва при просрочена вноска

В случай на забавяне на изплащането на задължения на длъжник по Договора за кредит в това число договори за кредити и други форми на финансиране като форфетинг,договорено финансиране не се начисляват лихви и неустойки за забавяне.Без лихва при просрочена вноска

Не следва да се  начисляват лихви и неустойки за забавяне по договори  за Договори за покупка на вземания от стокови доставки и услуги от банки или други кредитни институции, по сключени търговски вземания от клиенти в замяна на незабавно плащане, заедно със задълженията по Договори за лизинг.

Освен това задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде прекратен поради неизпълнение. Също така не могат да бъдат изземвани и вещи.

Текстът на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се отнася както за търговските дружества – бенефициенти и заемодатели, така и за физическите лица, които са страни по Договор за кредит.

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение изрично посочва, че  дори да се изпадне в невъзможност, длъжникът не успее да изплати вноска по кредита за периода на извънредното положение, то върху тази забавена и просрочена вноска няма да бъде начислявана лихва за забавяне