fbpx

Публикации

Срок административни наказания

При изтичане на период от време,се погасяват правото на кредитора или държавата да иска съдебна защита в указания срок административни наказания.

Законът, свързва терминът „давност“ с придобиване и получаване правото на собственост, както и други ограничени вещни права.

В случай, че е образувано административнонаказателно производство, то същото следва да се прекрати.

Какъв е срокът за административни наказания ?

До три месеца от откриване на нарушителя или година след извършване на нарушението, ако не е бил съставен акт не се съставя Наказателно постановление.

Административнонаказателно производство не се образува, както и че същото се прекратява, ако в шестмесечен срок от съставянето на акта не е издадено наказателно постановление.

Тези срокове подлежат на проверка от съда, който следи служебно за спазването им

При констатирано несъобразяване с тях от наказващите органи административното наказание се отменя поради допуснати процесуални нарушения.Срок административни наказания

В нашата практика, като адвокат по административни дела погрешно се счита, че с изтичането на тригодишна давност, автоматично се погасяват публичните задължения.

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК вр. чл. 11 ЗАНН наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на три години.

Съгласно Тълкувателно решение № 2/ 2017г., срокът за погасяване на административни наказания е две годишен за административно наказание „Глоба„.

Съгласно чл.82, ал.1, б. „а“ ЗАНН, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли 2(две) години, когато наложеното наказание е глоба.

В този случай, давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието.

ВАЖНО:  Давността се прекъсва с всяко действие, предприето от изпълняващите органи спрямо наказания.

След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

От друга страна, съгласно чл.171, ал.1 ДОПК, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок

Този срок тече считано от 1 януари, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

Абсолютна погасителна давност от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е дължимо публичното задължение.

Изключение от това правило са случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

След прекъсване на изпълнителската давност по ЗАНН започва да тече нов двугодишен срок за погасяване на административни наказания.

Давността, включително тази, касаеща изпълнението на наказанието, е материално-правен въпрос.

За допълнителна информация и обжалване на наложени административни наказания се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Прехвърляне на търговски дружества задължения

С влизането на последните промените по ДОПК, при прехвърляне на търговски дружества задължения, по конкретно чл.19, се предвижда имуществена отговорност за дължими и неплатени данъци и осигуровки.

Тази  имуществена отговорност по чл. 19ДОПК, носят  всички мажоритарните собственици и съдружници,в частност и прехвърлители, които към момента на възникване на задълженията към държавата и НАП, недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дружествени дялове, цели търговски дружества или акции.

Отговорността възниква при прехвърляне на тяхното дялово участие в регистрирани акционерни търговски дружества в България, прекратявайки с това своето мажоритарно участие и отклонявайки отговорността си като съдружници или акционери в тези дружества. Прехвърляне на търговски дружества задължения

Това е причината, поради която с последните промени в ДОПК, влезли в сила от 04.08.2017г. 

Тези промени доведоха до промяна на ситуацията, а с това и тяхната пълна имуществена отговорност за всички публични,  непогасените задължения за данъци и осигурителни вноски по осигурителните сметки на задължените лица,като тази имуществена отговорността е изчислена като пропорционална на тяхното участието в прехвърлената или отчуждената част от капитала на съответното търговско дружество.

Целта, която се преследва в този текст на закона – чл.19 ДОПК е разбира се прехвърлянето на търговски дружества на малоимотни граждани, който дори и не подозират за дружествата, които са придобили при евентуалното прехвърляне на дялове пред Нотариус.

Какво целят промените в текста на чл.19 ДОПК

Целта на промените в закона е да се предотвратят случаите в който някои от  миноритарните собственици на капитала в едно търговско дружество сключват  поредица от разпоредителни сделки, с които променят собствеността на дружествата.

В резултат на това съдружниците, натрупали задължения към НАП, целят да избягат от процедурата по обявяване в несъстоятелност, за което е предвидена имуществена отговорност за същите в случаите, в които едновременно или последователно, в период, не по-дълъг от три месеца, прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято сума представлява мажоритарен дял от капитала.

Другата промяна, която се цели с изменението на текста на чл. 19 ДОПК е пряко свързана с дяловете на мажоритарни съдружници и акционери със собствени акции в акционерните дружества, които вече са разпоредили действията по намаляване на имуществото, като отговорността не се отнася за тези от тях, които са гласували против увреждащите предприятието сделки, както и ако са получили скрито разпределение на печалбата (дивидент) и това обстоятелство не е декларирано след това в техните данъчните декларации.

Прехвърляне на търговски дружества задълженияЗа съжаление поради честата практика за прехвърляне на предприятия и търговски дружества, както и на отделни дружествени дялове или акции след започнало ревизионно производство за установяване на задълженията на юридически лица по чл. 14, т. 1 и 2 от ДОПК, с измененията на чл.19 ДОПК  понятието „недобросъвестност“ се дефинира чрез необорима презумпция.

Имуществена отговорност на съдружниците в ООД

Важна особеност на промените, е че законът в чл. 19 ДОПК, приема, че недобросъвестно поведение е налице винаги, когато действието е извършено след деклариране и/или установяване на задълженията или след започнал контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство.

Важно е да отбележим, че включването на декларираните от лицата задължения в разпоредбата на чл.19 ДОПК, дава възможност на органите по приходите (НАП) да образуват незабавни административни производство за ангажиране на отговорност на лица  по чл. 19 ДОПК не само в случаите, в които задълженията на юридическите лица по чл. 14, т. 1 и 2 от ДОПК са установени с ревизионен акт, но и в случаите, в които лицето само е посочило дължимите от него задължения.

За да получите квалифицирана юридическа помощ по дела, свързани с прехвърляне на търговски дружества със задължения към държавата и трети лица можете да се свържете с нас.

Ние ще Ви предоставим бърза и навременна правна помощ, съвет или процесуално представителство пред съд или административен орган.

В случай на нужда, обърнете се към нас за съвет и правна помощ на следните телефон + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg