fbpx

Публикации

Връчване призовка за дело

При образуване на  гражданско или наказателно дело се изпраща съобщение и се предприемат действия по връчване призовка за дело.

Призовката трябва задължително да съдържа информация за съда, който я издава, името и адреса, дело и в какво качество е налице призоваване, място и време на заседанието, за което сте призован.

Често самите ответници или обвиняеми, късно разбират, че могат ангажират професионален съветник – адвокат при разглеждането на делата пред Районен или Окръжен съд.

В случай, че сте имате призовка за участие като страна по гражданско дело, ще бъдете поканен само за първо съдебно заседание.връчване на призовки и съобщения 

ВАЖНО:  упълномощеният от вас адвокат по граждански дела да следи графика на съда за датите на следващите заседания по делото, за да не пропусне съдебното заседание.

Ако сте обвиняем, заедно с призовката ви се връчва и копие от обвинителния акт.

Ако лицето, на което се връчва призовка откаже да я приеме се счита за призовано.

Вашият адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.

Ако е призован свидетел или вещо лице, но не се яви в съда, без причина съдът се наложи глоба.

Процедура по връчване 

Призоваването е елемент в съдебният процес. С него се  поставя началото на  процеса, чрез уведомяването на ответната страна.

Това дава възможност да се защити и използва всички методи и законови вариант за да получи справедливо съдебно решение или присъда.

Самото уведомяване на ответна страна за образувано дело или обвиняем е пряко насочено към защита на правата на лицата

Съгласно изричната разпоредба на чл. 39, ал. 1 ГПК, когато страната има пълномощник по делото, връчването се извършва на него. т.е. при наличие на упълномощен представител по делото съдът е длъжен да връчи съобщението именно на него, а не на адреса на страната.

В този смисъл е Решение № 292 от 13.10.2014 г. на ВКС по гр. д. № 2938/2014 г., IV г. о., ГК. по чл.290 ГПК 

за следното: „Понастоящем законодателят урежда начините на връчване в чл. 43 ГПК – „…то може да се извърши лично, чрез трето лице“

В този случай връчването се извършва чрез прилагане на съобщението към делото, чрез залепване на уведомление, или публично обявление.

Законодателят предпочита личното връчване (чл. 45 ГПК), към което е приравнено и връчването на представител.

Към който и да е от другите начини на връчване се пристъпва само ако връчването не може да бъде извършено лично. Именно поради това в чл. 39, ал. 1 ГПК изрично е предвидена поредност в действията на съда по призоваването на страните и връчването на съобщенията по делото.

Ако страната има съдебен адресат или упълномощен процесуален представител по делото, съдът е длъжен да връчва предназначените за нея призовки или съобщения чрез тези лица.

В тази хипотеза връчването, извършено не чрез упълномощения представител, а на адреса на страната чрез друго лице по чл. 46 ГПК, не е редовно и съдът е длъжен да го извърши наново.

Редовността на връчването не се засяга само ако страната е получила призовката или съобщението лично.“

Ако сте страна по гражданско дело- ищец или ответник не сте задължени да присъствате на съдебното заседание, за което сте получили призовка при връчване призовка за дело

То ще се проведе и без Вас, ако сте получили призовката поне  една седмица преди заседанието

От неявяването Ви могат да настъпят неблагоприятни за Вас последици.

Ако на първото открито съдебно заседание съдът е отложил делото за друга дата, няма да получите нова призовка. С получаване на първата призовка за призованият възниква задължение сам да следи за кога са насрочени следващите заседания.

Нова призовка се изпраща  само, когато съдът промени датата на разглеждане на делото – пренасрочи делото за друга дата. В хода на съдебното производство ще бъдат засегнати някои законни права и интереси на едната от двете страни в процеса или на двете страни.

Затова те следва да бъдат надлежно уведомени за всички  съдебните заседания или действията на съда.Връчване призовка за дело

Затова е необходимо да им бъде връчване призовка за дело.

Връчването на съдебни книжа и призовки следва да бъде направено най-късно до 7 дни преди  съдебно заседание.

Целта на своевременното връчване на съдебна призовка за насрочено съдебно заседание се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието.

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКА

Съществен момент при връчването на съобщение за образувано гражданско или наказателно дело, пред Районен или Окръжен съд е валидно връчване на документите и съдебните книжа

Когато това е невъзможно – чрез залепване на уведомление лицето по чл. 47 ГПК –  да се яви да си получи книжата в двуседмичен срок.

С  промените от  2017 г. значително бе променена процедура по предоставяне на съдебни книжа на ответник, приложима за валидно залепяне на уведомление при призоваване на ответника. Връчване призовка за дело

Законът посочва, че е необходимо поне един месец лицето да бъде издирвано на посочения по образуваното делото постоянен адрес.

В този период следва да бъдат удостоверени поне три посещения с интервал от една седмица. Установеното правило не се прилага, ако връчителят е получил информация от управителя на етажната собственост.

След като бъде изпълнена цялата последователност на описаната процедура и ответникът не е бил открит за връчване на съдебните книжа и писмени документи по делото се залепя съобщение на вратата му.

Тази процедура се прилага, в случай, че  никое трето лице не се съгласи да го получи призовката от името на ответника със задължение да му я предаде.

ПРИЗОВАВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЛЕПЯНЕ

Връчване призовка за дело

За да породи правни последствия и за да е налице валидно уведомяване на ответника е нжуно да настъпят съответните правни последици по от връчването

В случай, че в указаният от закона двуседмичния срок ответникът не се яви да получи книжата съдът служебно проверява дали посоченият адрес съвпада с постоянния или настоящия адрес на лицето.

Съдът проверява служебно и адресът по месторабота на призованото лице като разпорежда съответното връчване и по адреса по месторабота на същото.

Призоваване се извършва и по адрес на извършване на трудова дейност на лицето ( често адрес за управление на едно дружество съвпада с адрес на собствнеика му).

В случай, че лицето или представляващия търговското дружество не може да бъде открито на указаният адрес, то съдебните книжа и призовките се считат за връчени (чл. 50 ал.1 ГПК).

В тези случай съдът разпорежда назначаване на особен представител на ответника за сметка на ищеца по смисъла на чл. 47 ал.6 ГПК.

ВАЖНО : в случай, че не получите призовката по делото, то съдът може да разгледа делото без Ваше участие.

Съответният отказ да се приеме връчването на призовката, документите по делото или други съдебни книжа.

Връчване на съобщения и призовки в гражданския процес

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час.

Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.

Кой може да получи призовка?

Съдебна призовка за насрочено съдебно заседание би могло да получи физическо лице и юридическо лице.

Често пъти в зависимост от ситуацията, много лица са призовани за свидетели, както и подпомагаща трета страна в съдебният процес.

Законът допуска призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката.

Съдебна призовка ще се връчи на представител на лицето, съсед, член на семейството или близък роднина.

Връчване призовка за дело

Връчване чрез работодател –  Законът допуска връчване на призовки и съобщения чрез работодателя си.

Самото връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела се случва лично на лицето.

Някой съдебни инстанции са наложили практиката, съдебните призовки да бъдат връчени по обикновена поща, както и препоръчани с обратна разписка.

В други случаи в малките населени места, връчването се извършва чрез представител на кметският наместник или общината.

В спешни случаи връчване призовка за дело могат да се извърши по факс, чрез телеграма или по телефона.

В случай, че ответникът е с неизвестен постоянен адрес, то  връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела се извършва и чрез “Държавен вестник”.

Връчване на допълнителни документи

Успоредно с призовката при връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела е възможно да получите и други обявления или съдебни документи.

Съдебните документи  и призовки се отнасят до лицата, които следва да бъдат информирани.

Веднага след като приключи съдебното производство в указаният по закон срок, съдът е длъжен да постанови своето Съдебно Решение.

За да си спестите излишни нерви и емоции, обърнете се към нас на тeл 0897 90 43 91, E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg