fbpx

Публикации

Срок административни наказания

При изтичане на период от време,се погасяват правото на кредитора или държавата да иска съдебна защита в указания срок административни наказания.

Законът, свързва терминът „давност“ с придобиване и получаване правото на собственост, както и други ограничени вещни права.

В случай, че е образувано административнонаказателно производство, то същото следва да се прекрати.

Какъв е срокът за административни наказания ?

До три месеца от откриване на нарушителя или година след извършване на нарушението, ако не е бил съставен акт не се съставя Наказателно постановление.

Административнонаказателно производство не се образува, както и че същото се прекратява, ако в шестмесечен срок от съставянето на акта не е издадено наказателно постановление.

Тези срокове подлежат на проверка от съда, който следи служебно за спазването им

При констатирано несъобразяване с тях от наказващите органи административното наказание се отменя поради допуснати процесуални нарушения.Срок административни наказания

В нашата практика, като адвокат по административни дела погрешно се счита, че с изтичането на тригодишна давност, автоматично се погасяват публичните задължения.

Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК вр. чл. 11 ЗАНН наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на три години.

Съгласно Тълкувателно решение № 2/ 2017г., срокът за погасяване на административни наказания е две годишен за административно наказание „Глоба„.

Съгласно чл.82, ал.1, б. „а“ ЗАНН, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли 2(две) години, когато наложеното наказание е глоба.

В този случай, давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието.

ВАЖНО:  Давността се прекъсва с всяко действие, предприето от изпълняващите органи спрямо наказания.

След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

От друга страна, съгласно чл.171, ал.1 ДОПК, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок

Този срок тече считано от 1 януари, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

Абсолютна погасителна давност от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е дължимо публичното задължение.

Изключение от това правило са случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

След прекъсване на изпълнителската давност по ЗАНН започва да тече нов двугодишен срок за погасяване на административни наказания.

Давността, включително тази, касаеща изпълнението на наказанието, е материално-правен въпрос.

За допълнителна информация и обжалване на наложени административни наказания се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg