fbpx

Публикации

Ограничаване на властта на управител

Напоследък зачестиха случаите и запитванията от чуждестранни собствеици на юридически лица за ограничаване властта на управител.

Тези въпроси идват от чужбина на чуждестранни собственици, избрали веднъж български управител. Напоследък много чужденци избират управители в България за техните дружества.

В течение на търговската им дейност възникват казуси, в които се  налага тази представителна власт да бъде ограничена по отношение на някой сделки на дружеството.Ограничаване на управител

Целта е да се ограничи  управителя да извършва специални сделки, които обаче попадат в кръга на учредените му  правомощия.

Веднага бързаме да отбележим, че тук не се касае за изключенията по чл. 141 ТЗ.

Тези изключения не касаят сделки за които е необходимо потвърждението на ръководният орган в дружеството.

Под ръководни се има в предвид ОС или ЕСК.

В повечето случай се касае за легално ограничаване представителната власт на законно избран управител на търговско дружество. Вариантите за това ограничаване правомощията на законно избран управител са доста.

За съжаление такова изрично ограничаване на представителната власт на управителя е невъзможно. Това ограничение е и в противоречие с чл.141 ТЗ.

Истината е, че като страна -членка, Република България брани интереса на третите добросъвестни лица, като същевременно им гарантира, че по всяка сделка, в която тези лица са участвали, е непротивоставима за тях.

Създадена е правна сигурност за тяхни действия спрямо трети на дружеството лица.

Противопоставимост на трети лица – вписване

В този смисъл вписаният по партидата на дружестовото и надлежно избран управител има право да извършва всички действия описани в Дружественият договор.

Правомощият на управителят са изрично формулирани и Договор за назначаване на управител, включително и правата посочени в чл. 141 ТЗ.

За съжаление Тълкувателното решение на ВКС №3/2013 от 15.11.2013 г. изрично дефинира че управителят може да продаде дружествените имоти.

Предварително държим да посочим, че всички вътрешни уговорки с управителя да не извършва и се въздържа от конкретни действия не важат.

Ограничаване на управителТези уговорки, ако не са вписани, нямат действие за пред трети лица.

С това е изпълнено изискването на законодателя да гарантира сигурност в търговският оборот, като предостави управлението на избраният и назначен управител на дружеството.

Важното което следва да кажем, е фактът, че управителят носи договорна отговорност.

Това съответно не възпрепятства или изключва деликтната  отговорност по чл. 45 ЗЗД.

Търговският закон  изрично определя основанията, извършени  чрез управителя от име и за сметка на дружеството,  които са недействителни.

Практиката на съда по множеството съдебни казуси по фирмени дела, откриха редица правни възможности за ограничаване на тази представителна власт

В конкретният случай се касае за представителната власт на управителите на български дружества с чуждестранен собственик.

Търговският закон е пределно ясен, че никакви други ограничения в представителната власт на управителите не може да съществова.

Варианти за това огранение нямат действие по отношение не третите лица.

Поради тази причина ТР не вписва подобни ограничения, макар и да са заявени от търговеца.

Все пак има скорошни изолирани случаи на вписване на ограничения в представителната власт на управителите в ТР след успешно проведени обжалвания на първоначално постановени откази от вписване.

В тези казуси Съдът е преценил, че заявените ограничения в представителната власт на управителите макар и непротивопоставими, са подлежащи на вписване обстоятелства в ТР.

Как може да се ограничи властта на управителя

Властта на избран и вписан управил може да се ограничи,чрез назначение на втори такъв или прокурист на дружеството с оглед конкретна дейност, която ще извършва избраният управител.

Трябва ли собственикът на фирмата да е управител?

Собственикът на ЕООД както и всеки от съдружниците в ООД може да бъде управител, но това не е задължително. Най-често в практиката фирмата се управлява от нейния собственик или от някой от съдружниците, но няма пречка да се предвиди и друг начин на управление.

Може ли управителят да не е съдружник или собственик на фирмата?

Управител може да бъде всяко лице, за което това не е забранено със закон. Забраната най-често е свързана с участието във фирма, която е била обявена в несъстоятелност, но такива случаи са рядкост. Няма правна пречка фирмата да се управлява от лице, което не е собственик или съдружник.

Може ли да има повече от един управител ?

С оглед ограничаване на правомощията на управителя, най-често се назначава втори управител. Възможно е да се предвиди, че фирмата ще се управлява от повече от един управители. В този случай задължително трябва да се определи по-какъв начин фирмата ще се представлява в отношенията си с трети лица, т.е. как ще се сключват договорите. Възможни са следните варианти: Заедо от всички управители. Това означава, че винаги договорите на фирмата трябва да се подписват от всеки един от управителите. Ако някой подпис липсва, няма сключена сделка; Поотделно. При избор на тази опция всеки от управителите ще може да задължава фирмата с подписа си. Договорите ще се сключват, когато бъдат подписани от който и да е от управителите. Заедно и поотделно. Тук сделките на фирмата ще бъдат сключвани както само от единия от управителите, така и заедно от всички. И в двата случая договорите ще бъдат действителни. По друг начин. Тази хипотеза е рядка в практиката, но все пак някои фирми прибягват до нея. Може да се предвиди, например, че фирмата ще има трима управители и ще бъде представлявана от поне двама от тях. Това означава, че, за да бъде сключен един договор с фирмата, той трябва да се подпише от които и да е двама от тримата управители.

Управителят трябва ли да получава възнаграждение?

Не е задължително управителят да получава възнаграждение. Ако той получава такова, то трябва да бъде уговорено в договор за управление и контрол на фирмата. Управителят може да получава както твърдо възнаграждение, така и отчисления от печалбата (тантиеми) или процент от цената по сключени сделки.

Управителят трябва ли да се осигурява?

Управителят задължително се осигурява. Ако получава възнаграждение за дейността си като управител, той се осигурява от фирмата. В противен случай управителят се осигурява като самоосигуряващо се лице.

Може ли да се ограничи дейността на управителя чрез Учредителният акт ?

Да, може.Такива ограничения най-често са свързани с желанието управителят да бъде ограничен при сключването на големи сделки и да е необходимо първо да иска разрешение от Общото събрание или едноличния собственик на капитала. Подобни уговорки обаче имат сила само във вътрешните отношения във фирмата, т.е. тези между управителя и съдружниците или собственика. Те могат да са причина за санкциониране на управителя. Със сигурност обаче няма да имат действие спрямо трети лица, тъй както доколкото те са заинтересовани, представителната власт на управителя се определя от закона

Как можем да сменим управителя на фирмата?

Управителят на фирмата може да бъде сменен по всяко време с решение на общото събрание на съдружниците в ООД или собственика на фирмата при ЕООД. Ако искаш да смениш управителя на своята фирма, можеш да използвате услугите на кантората.

Напускане дружеството от съдружник

В случай, че съдружник във фирма реши да напусне,  той може да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството.

Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

Няма пречка в дружествения договор да се уговори и друг срок.Напускане дружеството от съдружник

Предизвестието трябва да е отправено до дружеството. То трябва ясно и недвусмислено да съдържа изразена волята на съдружника да напусне дружеството и прекрати участието си.

Предизвестие за напускане следва да бъде получено от дружеството.

Упражняване на самостоятелното право на съдружника по чл. 125 ал.2 ТЗ  се изразява в едностранно и конкретно изявление на съдружника до дружеството за напускане .

Подготовката на изявление и предизвестието по чл. 125 ал. 2 ТЗ от съдружник, създава практически въпроси, които са били плод на дискусии в теорията и съдебната практика, но въпреки това най-важният въпрос е какво е действието на упражненото право на напускане на съдружника.

С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява.напускане дружеството от съдружник

Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници.

Веднъж получено изявлението за напускане дружеството от съдружник е неоттегляемо.

напускане дружеството от съдружник

Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето писмено уведомление, изпратено чрез Покана е достигнало до знанието на съдружниците.

С оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до знанието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.

Правно обслужване дружества

Често пъти при възникването на конкретен въпрос в търговската дейност, ни задават въпроса за правно обслужване дружества.

Правната кантора предлага цялостно правно обслужване на юридически лица – търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и общини.

Продуктите ни в тази област позволяват вашето дружество, сдружение, фондация, община да има на разположение постоянна юридическа помощ от квалифицирани юристи.Правно обслужване дружества

С цел постигане високи резултати, ние се запознаваме детайлно със спецификите на Вашата сфера на търговска дейност, релевантното законодателство и обслужващите институции

Кантората предлага абонаментно правно обслужване и различни правни разрешения на възникналите правни въпроси през Вашият поглед и управленска структура.

Наличието на асоциирани счетоводители в нашия екип ни позволява да се спряваме с лекота и с възникналите във връзка с правното Ви обслужване счетоводни, финансови и данъчни въпроси.

…….акценти в нашата работа….

Предимство на абонаментно обслужване?

 1. Спестявате разходи за юридически персонал (заплати, осигуровки, болнични и др.) – цената на абонаментното правно обслужване е далеч по-ниска от назначаването на юрисконсулт по постоянен договор.
 2. Спокойствие и сигурност – с нашия правен абонамент ще сте спокойни, че непрекъснато имате на разположение специалисти, които са запознати в детайли с вашата дейност, на които имате вяра и можете да разчитате.
 3. Спестявате време – при възникнал неотложен проблем няма да губите време в търсене на адвокат, който да ви изслуша, да се запознае с вашата дейност и със спецификите на казуса Ви;
 4. Обслужване с приоритет – на клиентите ни, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми.
 5. Вие ще получите навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.
 6. Предварително фиксирани месечни разходи за правно обслужване – срещу фиксирана месечна сума вие получавате много повече.
 7. Обезпечавате бизнеса си – ще имате зад гърба си постоянна юридическа подкрепа при текущото извършване на дейността Ви.
 8. Услугата включва разрешаване на всички възникнали проблеми, цялостно оптимизиране на дейността с оглед нейното обезпечение.

Понякога цената на абонамента се избива само с 2-3 услуги, изчислени при редовни цени.

Правни услуги, включени в абонамента:

 1. Преглед и изготвяне на видове  договори;
 2. Изготвяне на всякаква текуща документация– споразумения, молби, заявления, покани, пълномощни, декларации, жалби и други;
 3. Писмени и устни консултации и становища, включително решаване на възникнали правни проблеми;
 4. Участие в преговори и срещи с оглед сключване на търговски сделки;
 5. Съдействие при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
 6. Изготвяне на документация, с оглед дейността;
 7. Мониторинг на законодателни промени, свързани с вашия бизнес;
 8. Изготвяне на индивидуални правни стратегии;
 9. Правен анализ на бизнес процеси – анализ на съответствие на дейността с правната уредба;
 10. Фирмено разузнаване на евентуални бъдещи контрагенти;
 11. Данъчни консултации, с оглед оптимизиране на разходите;
 12. Представителство пред административни органи;
 13. Цялостна проверка на имот преди покупка;
 14. Съдействие в целия процес по придобиване на право на собственост върху недвижим имот;
 15. Проучване на съдебни дела и даване на мнение по тях;
 16. Събиране на вземания;

Абонаментното правно обслужване не включва процесуалното представителство по граждански и търговски дела

Кантората работи активно по промени в търговските дружества, изготвяйки документи за промяната във вписаните обстоятелства

Услугата включва промяна на

 • наименованието (фирмата),
 • седалището и адреса на управление,
 • съдружниците, промяна на управителя,
 • капитала и промяна в предмета на дейност.

Винаги се стремим да предложим на нашите клиенти пълния спектър на правно обслужване – от завеждане на дело и разрешаване на съдебни спорове в българските съдилища

Кантората предлага представителство при

 • сделки с недвижими имоти, правно обслужване на юридически лица,
 • консултации по семейноправни и наследственоправни проблеми,
 • оспорване на административни актове и т.н.

Кантора извършва юридическа консултация при избора на правно-организационната форма на дружеството, което искате да регистрирате (ООД, ЕООД, АД и др.).

Подготовка на всички необходими документи и извършване на

 • регистрация или промени в дружества,
 • вписването им в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Кантората работи активно по пълно преструктуриране на Вашият бизнес.

Създаване на дъщерни дружества и нови форми на сътрудничество с чуждестранни партньори, при изготвянето на договори за съвместна дейност

В случай, че имaтe paбoтeщ бизнec, нo имaтe нyждa oт пpaвнa или cчeтoвoднa ĸoнcyлтaция, нaшитe cпeциaлиcти ca гoтoви дa cъдeйcтвaт за решаването на възникнал правен проблем

Кантората предлaгa текущи пpoмeни в oбcтoятeлcтвaтa нa търговски дружества, прехвърляне на дружествени дялове и ликвидация.

В случай на трудности и проблем щe съдействаме за прехвърляне на дружествени дялoвe или  чacт oт тяx нa чуждестранно или местно физически или юридическо  лицe.

Разбира се има ситуации в който е нужно един бизнес да бъде закрит и ликвидиран, за да се отвори нова бизнес идея, за което имaмe гoтoвнocт дa Ви предоставим надеждна услуга по закриване на фирма.

Бързина и удобство в правното обслужване….

Основен акцент освен професионалната помощ на кантората е eĸcпpecни услуги съобразени с конкретна ситуация, ĸoитo пpeдлaгaмe.

За улеснение на търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип.

Абонаментното правно обслужване се изразява в юридическо съдействие по всички правни въпроси, възникващи в хода на икономическото им развитие.

Срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги

Всички клиенти на абонамент получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване на разумни цени.

Услугата е подходяща както за български, така и за чуждестранни фирми, които извършват търговска дейност в България.

……….. фирменото консултиране за клиенти.

Български и чуждестранни търговски дружества извършването на следните правни услуги:Правно обслужване дружества

 • Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговец;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;
 • Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Правен анализ на дружества;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Правни консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;
 • Правно консултиране на корпоративно управление на местни и чуждестранни юридически лица;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Предоставяне на правни консултации по текущи и бъдещи търговски сделки;
 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на търговски сделки
 • Консултации по недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.
 • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна практика;
 • Консултации по банкови сделки;

 • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
 • Правни съвети и консултации в областта на случаи при имущественото и фирменото застраховане;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
 • Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;
 • Участие в преговори, посредничество и сключване на Споразумения в случай на спор между търговски партньори;
 • Комплексно правно обслужване на търговски дружества;
 • Процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества;
 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.

Кантората разполага с техническа гoтoвнocт за правни съвети и последващо преструктуриране, договори с чуждестранни партньори и откриването на представителства в кратки срокове и приемливи условия.

Ha пpaĸтиĸa нe cъщecтвyвa пo-бъpз нaчин зa пpeдocтaвянe нa услуга, cвъpзaнa c впиcвaнe нa пpoмeни в Tъpгoвcĸия регистър.

Качество и професионализъм

Eĸипът ни oбcлyжвa пpaвнo и cчeтoвoднo paзлични търговски дружества.

Paбoтaтa c paзлични пo cвoeтo естество и гoлeминa пpoeĸти ни пoзвoли дa нaтpyпaмe бeзцeнeн oпит, ĸoйтo мoжeм дa пpилoжим и във Baшия бизнec.

Прекратяване разваляне на договор

В правната теория съществуват няколко хипотези за прекратяване на договор. Тук ще Ви запознаем накратко с тях. В нашата практика най-често срещаният случай е изпълнението на даден договор, което представлява само по себе си обичайно и нормално основание за естественото прекратяване на всеки един сключен договор.

Приема се, че сключеният договор е изпълнен, а поставените цели са постигнати, когато двете страни са приели неговото изпълнение. При нормалното и обичайно изпълнение на целите, за които е бил сключен, този договор преустановява своето действие и престава да действа и да обвързва страните.Прекратяване или разваляне на договор. Разваляне договор по съдебен ред. Адвокат разваляне на договори. Прекратяване на договор - адвокатска помощ

Важното, което следва да Ви обърнем внимание в този случай е, че самото прекратяване на сключен договор винаги действа „занапред”, правоотношението между страните престава да съществува за в бъдеще, а резултатите от действието на договора (това, което е извършено по силата на договора) се запазват.

Освен изпълнението, до прекратяване на договора може да доведе постигнато между страните взаимно съгласие за това или залегнала в самия договор възможност за прекратяване на договора едностранно с или без предизвестие.

С изрична уговорка страните могат да се споразумеят действието на договора да бъде прекратено по инициатива на една от тях, но без това да е свързано с неизпълнение на поети с договора задължения.

 • Първата хипотеза е изпълнение на договора. След като е изпълнил функцията, за която е бил сключен, и са постигнати целите на договора, той престава да действа. Всяко прекратяване на договор има действие за напред.
 • Втората хипотеза е постигане на взаимно съгласие между страните сключеният договор да бъде прекратен.
 • Третата хипотеза е включване на клауза в самият договор, че той може да бъде прекратен едностранно с или без предизвестие. В този случай, следва прекратяване на договор по инициатива на една от страните, което прекратяване не е свързано с неизпълнение на сключения договор.

Предпоставки за разваляне на договор

Тук е мястото, където законът установява всички условия, за да се развали един двустранно сключен  договора:

1/ неизпълнението  на задължение, по договора е основна предпоставка за развалянето на същия – тук следва да разбираме  всяка форма на неизпълнение (пълно неизпълнение или неточно – забавено, частично, лошо изпълнение) , което може да бъде основание за разваляне;

В тези случай, неизпълнението обаче трябва да е съществено: съгласно чл. 87, ал.4 от ЗЗД разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора (законът установява принципа, а критериите за незначителност се преценяват от съда съобразно всички факти и обстоятелства по делото);
2/ неизпълнението следва да бъде виновно, да се дължи на причини, за които длъжникът отговаря;ако изпълнението е станало невъзможно поради форс-мажорни обстоятелства, това не води до разваляне на договора по този ред;

3/ изправност на страната, която иска разваляне на договора (на кредитора по неизпълненото задължение).

Допускана грешка в практиката е страната, спрямо която не се изпълняват задълженията, да не започне или да прекрати изпълнението на своите задължения, преди да е развалила договора.

В този случай тя губи качеството „изправна страна” и в един последващ съдебен спор ще бъде поставена под съмнение правната възможност тя да развали договора. Важно е кредиторът първо да развали договора и след това да не изпълни своите задължения.Прекратяване или разваляне на договор. Разваляне договор по съдебен ред. Адвокат разваляне на договори. Прекратяване на договор - адвокатска помощ

До разваляне на договор се стига само при неизпълнение на договора. Последиците от разтрогване на тази правна връзка са няколко.

На първо място се преустановява тази облигационна връзка между страните. На второ място, изправната страна по договора, която изпълнява своите задължения, може да потърси обезщетение за вреди от насрещната страна.

Предпоставките и редът за разваляне на договори са уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл. 87, 88 и 89 ЗЗД

Предпоставки за прекратяване разваляне договор:

 • Неизпълнение на задължение по договора – тук говорим както за пълно, така и за неточно неизпълнение. Задължението може да бъде изпълнено, но неточно. Пример за неточно изпълнение е лошо, забавено или частично. Трябва да наблегнем на факта, че за да стигнем до разваляне на договор,това неизпълнение трябва да е значимо. Критерия за това се преценява от съда за всеки индивидуален случай. Чл. 87, ал.4 от ЗЗД гласи, че разваляне на договор не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора
 • При неизпълнение на задълженията по договора, когато страната виновно не изпълнява своите задължения.
 • Третата предпоставка за разваляне на договор, е страната, която иска развалянето, да е изправна.
 • Често срещана грешка, наблюдавана в практиката по гражданско право, е изправната страна също да престане да изпълнява своите задължения по договора.

Поради причината, че насрещната страна не изпълнява своите задължения, и изправната страна спира да изпълнява задълженията си.

Това не бива да се допуска, защото изправната страна вече е загубила качеството си на „изправна” страна. В един последващ съдебен спор ще бъде поставена под съмнение правната възможност тя да развали сключения договор.

Условия за прекратяване разваляне договор

За да бъде развален сключения договор, и трите предпоставки трябва да са налице. По принцип разваляне на договор се извършва извънсъдебно, като е достатъчно едностранно изявление на изправната страна до неизправната. Както всяко правило и това си има изключение. То е уредено в чл. 87, ал. 3 от ЗЗД. По съдебен ред се развалят два вида договори, а именно:

1/ договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти;

2/ договорите за аренда за повече от 10 стопански години.Разваляне на договор, прекратяване на договор, адвокат договорно право, съдебни дела договори, разваляне двустранен договор, предкратяване на Предварителен Договор

Прекратяване разваляне договор по съдебен ред става с конститутивен иск, предявяването на който се погасява с изтичане на 5-годишен давностен срок.

Винаги, когато искате да развалите сключен договор, се консултирайте с адвокат гражданско право. Понякога изправната страна вярва, че е развалила договора, но в действителност не е така. Поради тази грешка тя не може и бъде присъдено претендираното обезщетение.

Основни правила за разваляне на договор:

 • Писмена форма – ако договорът е бил сключен в писмена форма, и развалянето трябва да бъде извършено в такава.
 • Последен срок за изпълнение на договора – изправната страна по договора трябва да предостави на неизправната последна възможност да изпълни задължението си. Ако в сключения договор се съдържа уговорка за точно определен момент на изпълнението, тогава не е необходимо предоставянето на допълнителен срок. Също така ако изпълнението на задължението е станало невъзможно или ненужно с оглед интереса на изправната страна, тогава няма смисъл от предоставянето на допълнителен срок за изпълнение;
 • Предупреждение за прекратяване разваляне договор – изрично предупреждение, че ако в предоставения срок неизправната страна не изпълни задължението си, договорът ще се счита за развален;
 • Сигурни данни, че неизправната страна е получила изявлението и то в точно определен момент (дата). Съществуват различни начини за доказване – нотариална покана, входиране на писмото в деловодството на длъжника, изпращане по куриер или с препоръчано писмо с обратна разписка. Най-често използваната форма за доказване е нотариалната покана;
 • Изправност на страната – страната, която инициира процедурата по прекратяване разваляне договор, трябва да е изпълнила своите задължения.

Както Вашият адвокат граждански дела ще Ви обясни, разваляне на договор има обратно действие. Ако страните са дали нещо една на друга във връзка със сключения договор, те следва да го върнат. Причината е, че основанието, на което са го получили, е вече отпаднало.

Изключения от общото правило:Прекратяване или разваляне на договор. Разваляне договор по съдебен ред. Адвокат разваляне на договори. Прекратяване на договор - адвокатска помощ

 • не се дължи връщане на полученото по договорите с периодично или продължително изпълнение (договор за наем);
 • не се дължи връщане на полученото при договорите, които подлежат на вписване (например нотариалните актове за сделки с недвижими имоти, договорите за доброволна делба на недвижими имоти и др.).

Обратното действие няма да засегне правата на трети лица, които са придобили преди вписването на исковата молба за разваляне на договор по съдебен ред.

След развалянето на сключения договор, следва да уредите последиците от неизпълнение на задълженията. Това може да стане чрез взаимно споразумение между страните или по съдебен ред.

По съдебен ред се уреждат и споровете относно това, дали развалянето на договора е настъпило, дали договорът е развален или прекратен, дали се дължи връщане на даденото или обезщетение за вредите от неизпълнението и т.н.

За допълнителна информация за образуване на дело моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91  или email : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява разваляне на Договор ?

Възможността за разваляне на договор представлява правно средство за прекратяване, преустановяване на сключен договор, на създадена правна връзка между две страни. Правната уредба се намира в Закона за задълженията и договорите.

Как се разваля Договор ?

Развалянето на договор може да се осъществи извънсъдебно чрез едностранно изявление, отправено от едната страна към другата. В това изявление следва изправната страна изрично да посочи срок за изпълнение на неизпълненото задължение, както и да посочи че в случай на неизпълнение в този срок, договорът се счита за развален.

Кои са предпоставките за разваляне на Договор ?

Предпоставките, при които възниква възможността за разваляне на договор са следните: 1. Да е налице действителен договор, който не е прекратен на друго основание. 2. Да е налице неизпълнение на задължение на насрещната страна по договора – когато договорът е породил повече от едно задължение за изпълнение, неизпълнението, на което и да е било от тях е достатъчно, за да възникне правото да се развали договорът. 3. За да възникне възможността за разваляне на договор, следва да е налице неизпълнение на задължение, за която ответната страна има вина и да отговаря за това, като е без значение дали това неизпълнение е умишлено или не.

Кога се допуска разваляне на Договор ?

Разваляне на договор без предупреждение е възможно, когато изпълнението на задължението е станало невъзможно от части или изцяло. Предупреждението има смисъл само, ако изпълнението на задължението по договора е все още възможно. Развалянето без предупреждение е възможно тогава, когато неизправната страна по договора е изпаднала в забава, а късното изпълнение на поетото задължение е безполезно.

Кои Договори се развалят по съдебен ред ?

Развалянето на договори, които са обективирани в нотариални актове се осъществява по съдебен ред, като например покупко – продажба на недвижим имот, учредяване право на строеж, дарение, замяна и други. Правото се осъществява чрез предявяване на иск за разваляне на договор пред съответния компетентен съд. Възможно е да се развали договор и чрез възражение в съдебно дело. Това средство за упражняване правото да се развали договор дава по – малка защита от иска, защото то не се вписва и следователно не може да се противопостави на трети лица.

Какви последици има развалянето на Договор ?

Развалянето има обратно действие между страните. Това означава, че след развалянето всяка от страните трябва да върне всичко, което е получила. Действието на развалянето е за в бъдеще, тъй като с развалянето на договора се прекратява за в бъдеще правната връзка между страните. Това означава, че основанието, от което те са били обвързани вече не съществува.

Прекратяване разваляне на договор

 • Първата хипотеза е изпълнение на договора. След като е изпълнил функцията, за която е бил сключен, и са постигнати целите на договора, той престава да действа.
 • Втората хипотеза е постигане на взаимно съгласие между страните сключеният договор да бъде прекратен.
 • Третата хипотеза е включване на клауза в самият договор, че той може да бъде прекратен едностранно с или без предизвестие. В този случай, следва прекратяване разваляне на договор по инициатива на една от страните, което прекратяване не е свързано с неизпълнение на сключения договор.

До т.нар. “ Прекратяване разваляне на договор се стига само при неизпълнение на същият този договор. Последиците от разтрогване на тази правна връзка са няколко.

На първо място се преустановява тази облигационна връзка между страните.Прекратяване разваляне на договор

На второ място, изправната страна по договора, която изпълнява своите задължения, може да потърси обезщетение за вреди от насрещната страна.

Предпоставките и редът за разваляне на договори са уредени в Закона за задълженията и договорите  чл. 87 сл.ЗЗД.

Тук ще обърнем внимание на конкретните предпоставки за разваляне на договор:

 • Неизпълнение на задължение по договора – тук говорим както за пълно, така и за неточно неизпълнение.

Задължението може да бъде изпълнено, но неточно. Пример за неточно изпълнение е лошо, забавено или частично.

Трябва да наблегнем на факта, че за да стигнем до разваляне на договор, неизпълнението трябва да е от съществена значимост.

Критерия колко значимо е конкретно неизпълнение на договора се преценява от съда за всеки индивидуален случай.

Законът гласи, че разваляне на договор не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора

 • Касае се за неизпълнение на задълженията по договора, когато страната виновно не изпълнява своите задължения.
 • Третата предпоставка за разваляне на договор, е страната, която иска развалянето, да е изправна.

Често срещана грешка, наблюдавана в практиката ми на адвокат гражданско право, е изправната страна също да престане да изпълнява своите задължения по договора.

Поради причината, че насрещната страна не изпълнява своите задължения, и изправната страна спира да изпълнява задълженията си.

Това не бива да се допуска, защото изправната страна вече е загубила качеството си на „изправна” страна.

За да бъде развален сключения договор, и трите предпоставки трябва да са налице.

По принцип Прекратяване разваляне на договор се извършва извънсъдебно, като е достатъчно едностранно изявление на изправната страна до неизправната.

Както всяко правило и това си има изключение. То е уредено в чл. 87, ал. 3 от ЗЗД. По съдебен ред се развалят два вида договори, а именно:

1/ договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти;

2/ договорите за аренда за повече от 10 стопански години.

Разваляне на договор по съдебен ред става с конститутивен иск, предявяването на който се погасява с изтичане на 5-годишен давностен срок.

Винаги, когато искате да развалите сключен договор, се консултирайте с адвокат гражданско право.

Понякога изправната страна вярва, че е развалила договора, но в действителност не е така.

Поради тази грешка тя не може и бъде присъдено претендираното обезщетение. Ето основни правила за прекратяване разваляне на договор, които трябва да следвате:

 • Писмена форма – ако договорът е бил сключен в писмена форма, и развалянето трябва да бъде извършено в такава.адвокат Европейски регламенти и имотни дела
 • Последен срок за изпълнение на договора – изправната страна по договора трябва да предостави на неизправната последна възможност да изпълни задължението си.

Ако в сключения договор се съдържа уговорка за точно определен срок за изпълнение, не е необходимо допълнителен срок.

Изпълнението на задължението е станало невъзможно или ненужно с оглед интереса на изправната страна, тогава няма смисъл от предоставянето на допълнителен срок за изпълнение;

Предупреждение за разваляне на договор – изрично предупреждение, че ако в предоставения срок неизправната страна не изпълни задължението си, договорът ще се счита за развален;

Сигурни данни, че неизправната страна е получила изявлението и то в точно определен момент.

Съществуват различни начини за доказване на връчването за разваляне на договора:

А/нотариална покана,

Б/ входиране на писмото в деловодството на длъжника,

В/изпращане по куриер, с препоръчано писмо с обратна разписка.

Най-често използваната форма за доказване е нотариалната покана;

Изправност на страната – страната, която инициира процедурата по разваляне на договор, трябва да е изпълнила своите задължения.

Както Вашият адвокат граждански дела ще Ви обясни, разваляне на договор има обратно действие.

Ако страните са дали нещо една на друга във връзка със сключения договор, те следва да го върнат. Причината е, че основанието, на което са го получили, е вече отпаднало.

Изключения от общото правило:

 • не се дължи връщане на полученото по договорите с периодично или продължително изпълнение (договор за наем);
 • не се дължи връщане на полученото при договорите, които подлежат на вписване

Обратното действие няма да засегне правата на трети лица, които са придобили преди вписването на исковата молба за разваляне на договор по съдебен ред.

След развалянето на сключения договор, следва да уредите последиците от неизпълнение на задълженията.

Това може да стане чрез взаимно споразумение между страните или по съдебен ред.

По съдебен ред се уреждат и споровете относно това, дали развалянето на договора е настъпило, дали договорът е развален или прекратен.