fbpx

Публикации

Съдебни дела срещу банки

В работата на банковите институции настъпиха промени свързани с нерегламентирана промяна в условията по Договорите. Касае за Договори за кредит и Договори за банков влог, като противоречията налагат понякога и воденето на съдебни дела срещу банки.

Голяма част от сключените вече Договори за банков кредит не могат да бъдат променяни.

Търговските банки успяват да наложат промените при Договорите за банков заем или влог, чрез промяна на Общите условия.

Голяма част от тях, вече пострадали по Договорите за кредит и влог констатират промени в условията, чрез последваща промяна на Общите условия.

Съдебни дела срещу банки

Голяма част от клиентите, които са сключили такива договори са довели до значителни финансови загуби при погасяване на своите задължения.

Кантората работи активно и обслужва множество клиенти за сключване на договори с търговските банки.

След последни промени в законодателството напоследък бе променена порочната търговска практика на търговските банки.

Премахнато бе правилото едностранно и без знанието на кредитополучателите, търговските банки да променят условията по сключени от тях Договори за заеми или ипотечни кредити.

Държим да отбележим, че едва ли има граждански или търговски договор, който да не съдържа клауза за неустойка или за лихва при забава на страна да изпълни задължението си.

Неустойката е част от договора с всяка банка.

В Договора за откриване на банкова сметка е възможност в случай на неизпълнение на условията по този Договор за откриване на банкова сметка да бъде уговорена съответната неустойка.

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ БАНКА

Отделно следва да отбележим неизгодното положение между страните при съдебното събиране на просрочени задължения

поради което все по-важен става въпроса за дължимото обезщетение при дела срещу банки, когато е нарушен интереса на отделният гражданин-вложител.

Съгласно закона, по искане на кредитора, Районен съд издава Изпълнителен лист и Заповед за незабавно изпълнение.

За съжаление не бе промена порочната практика, отделните търговски банки  да представят писмено извлечение от счетоводните си книги, в което излагат своите констатации за размера на дълга.

След предоставянето на формални писмени доказателства, Районният съд просто приема тези данни за верни, без да ги проверява, без допълнителни доказателства и разяснения.

Издаването на Изпълнителен лист е правното основание за начало на изпълнителното производство.

С него се налагат обезпечителни мерки – запор на банкови сметки и възбрана върху недвижимото имущество на длъжника.

Всичко това поставя позицията на длъжниците, независимо от това поради каква причина са такива – отсъствие в чужбина, болест или временна нетрудоспособност – безработица, в една доста неизгодна ситуация….

Търговските  банки имат практика да принуждават клиенти да включват близки и познати като солидарни или ипотекарни длъжници и поръчители.

Веднага щом заемът или ипотечният кредит изпаднат в т.нар.“просрочение“, СЛЕД издаването на Заповед на изпълнение се  открива правната възможност да се образува и т.нар. изпълнително дело пред ЧСИ.

От там нататък биха могли да бъдат налагани както Запори на средства по сметки и трудови възнаграждения, заплати и сметки, както и възбрана на недвижими  имоти.Съдебни дела срещу банки

Лихва и неустойка за забава

Характерна особеност, за която следва да споменем е т.нар. договорната лихва за забава.

В съвременният динамичен живот съдилищата работят с термина  „лихва за забава“, което се различава от „неустойка за забава“, независимо че и двете имат една и съща обезщетителна, санкционна функция.

Същественото, което можем да посочим е, че неустойката е лихвоносна, докато лихвата – не се капитализира, освен между търговци, и то само ако е уговорено;

Като адвокат за съдебни дела срещу банки е важна, че дори да не са изрично уговорени последиците при забава на длъжника, такава се дължи, ако е поискана.

Съгласно разпоредбата на чл. 86 ЗЗД при неизпълнение на парично задължение,  кредиторът може да търси обезщетение в размер на законната лихва от длъжника.

Възникването на неустойката и лихвата има обезщетителен характер.

По своята същност целта й е да обезщети пропуснатия доход, както и направените вреди за едната или другата страна при изпълнението или неизпълнението на един двустраненен търговски договор.

Затова и съдебната практика има изключително точна дефиниция и еднопосочна практика по делата за изплащане на обезщетение и неустойка за неизпълнение.

За повече въпроси или информация за образувани търговски и граждански спорове, може да се обърнете към нас за информация на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg