fbpx

Публикации

Адвокат търговска несъстоятелност

Производството по търговска несъстоятелност е сложно и тежко производство пред Окръжен съд, поради което най-често е необходимо ангажираност на добър адвокат търговска несъстоятелност.

В това производство следва да бъдат решени важни въпроси, които касаят приключване на дейността на дружеството и определяне на срокове за предявяване претенции на кредиторите.

Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е

  1. Неплатежоспособен или за търговско дружество, което е
  2. Свръхзадължено

Свръхзадължено е търговско дружество, чието имуществото не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.Адвокат търговска несъстоятелност

Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:

  • парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или
  • публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или
  • задължение по частно държавно вземане.

Неплатежоспособността се предполага, когато търговецът е спрял плащанията.

Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

Нормативна уредба на несъстоятелността

Съгласно чл. 621 ТЗ, доколкото в част четвърта на ТЗ няма особени разпоредби, прилагат се съответно разпоредбите на ГПК.

Въпросът за родово и местно компетентения съд  по откриване на производство по несъстоятелност, е решен изрично и безпротиворечиво в ТЗ.

Избора на правилния специалист по дела за търговска несъстоятелност ще спести средства и време на всеки един кредитор.

Компетентен съд по несъстоятелността 

Детайлно в закона е установена родова и местна подсъдност. В този смисъл компетентен да разгледа молбата по чл. 625 ТЗ е Окръжен съд по седалището на търговеца.

Този Окръжен съд е определен като съд по несъстоятелността съгласно текста на чл. 613 ТЗ.

Адвокат търговска несъстоятелност Той следва да е наясно, че данните, които клиентът е споделил с него, са изключително лични и поверителни. Те трябва да бъдат пазени в тайна.

Всеки адвокат търговска несъстоятелност ще анализира отчети на задлъжнялото дружество, като направи всичко за изпълнение на възложената му задача.

Вашият адвокат търговска несъстоятелност ще разгледа Вашия случай и ще установи кои са всички потенциални причини, довели до ситуация на неплатежоспособност или свръхзадълженост.

Производство по несъстоятелност се открива по подадена до Съда по несъстоятелност писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка.

Производство по несъстоятелност се открива и по искане на  Националната агенция за приходите за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.

Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Съдебна Процедура пред Окръжен съд

Съдът образува дело в деня на подаването на молбата и обявява делото за решаване най-късно в тримесечен срок от образуването му.

Производството по несъстоятелност се смята за открито от датата на решението на Съда.

С откриване на производството по несъстоятелност длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика.

Той може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност.

Нашите подготвени специалисти от кантората ще подготвят всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност.

Правна помощ от адвокат търговска несъстоятелност може да бъде изразена в отмяна на сделки, които са сключени от длъжника и са във вреда на кредитора.

Кантората разполага с адвокат по несъстоятелността ще изготви оздравителен план за дружеството и ще Ви посъветва как е най-добре да процедирате, когато сте изправени пред процедура по несъстоятелност.

Какво представлява производството по несъстоятелност ?

Производството по несъстоятелност представлява производство по универсално принудително изпълнение, чиято цел е справедливо колективно удовлетворяване на кредиторите на един неплатежоспособен или свръхзадължен длъжник. Най-важната разлика между производството по несъстоятелност и ликвидацията е, че производството по несъстоятелност е едно съдебно производство (под ръководството на окръжния съд)

Къде се развива производството ?

Компетентен да разгледа молбата по чл. 625 ТЗ е окръжният съд по седалището на търговеца към датата на подаване на молбата. Същият е определен като съд по несъстоятелността в чл. 613 ТЗ

Какви са основанията за откриване на несъстоятелността ?

На основание чл.607а от Търговския закон (ТЗ) производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен, както и при свръхзадълженост на дружество

Какво представлява неплатежоспособност на дружеството ?

понятието неплатежоспособност, като е регламентирано, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане.

Кой търговец е свръхзадължен ?

Съгласно разпоредбата на чл. 742, ал.1 от ТЗ търговското дружество е свръхзадължено, когато неговото имущество не е достатъчно,за да покрие паричните му задължения

Колко фази има производството по несъстоятелност ?

производството по несъстоятелност се развива в две фази: откриване на производството (чл. 630 ТЗ), а втората фаза е фазата, с която започва обявяването на несъстоятелност и се пристъпва към действия за осребряване. на имущество

Какво представляват отделните фази на несъстоялността ?

В първата фаза се предявяват вземанията на кредиторите и се извършват действия по попълване и запазване масата на несъстоятелността. Във втората фаза се извършва осребряване на масата на несъстоятелността и погасяване на задълженията към кредиторите.

Кой ръководи производството по несъстоност ?

Основният орган за управление на масата на несъстоятелността е синдикът. Синдикът заявява заличаване пред търговския регистър след приключване на всички изброени действия.