fbpx

Публикации

Какво е средна телесна повреда?

Причиняването на телесна повреда е друго престъпление против личността. Какво е средна телесна повреда?

То представлява противоправно и виновно увреждане на здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост.

Телесна повреда са и физическата болка и страданието.Какво е средна телесна повреда?

Необходимо е да се прави разлика между убийството и причиняването на средна телесна повреда, което  е с по-ниска степен на увреждане.

Съгласно легалната дефиниция е налице само опит за убийство, ако деецът има пряк умисъл за умъртвяване на пострадалия.

Прекият умисъл се определя по следните критерии – място на удара, средства и сила на действието, довело до увреждането.

Когато мястото на удара е смъртоносно, различни средствата могат да причинят смърт.

Това прави силата на удара смъртоносен, като се приема че деецът е искал да умъртви пострадалия и следователно се прилага пряк умисъл.

Ако липсва такъв умисъл, е налице причиняване на телесна повреда.

Все пак е нужно да посочим конкретно: Какво представлява средна телесна повреда?

Съставите на отделните видове телесни повреди – тежка, средна и лека, също се намират помежду си в отношение на поглъщане.

По-слабото извършено деяние ще бъде погълнато от по-силното.

В случай, че с деянието се причинят няколко различни вида телесни повреди, то съставлява само едно престъпление.

Същото се квалифицира съобразно най-неблагоприятната за пострадалия телесна повреда.

Престъпленията, с които се причинява телесна повреда, са винаги резултатни.

При тях е реално увреждане и следователно, за да има довършено престъпление, трябва да се стигне до засягане на здравето.

Според степента на засягане телесните повреди биват – тежки, средни и леки

Вината съгласно легалната дефиниция е умишлена или непредпазлива.

Когато вследствие на ПТП умишлено или по непредпазливост е  причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

При нанасяне на телесни повреди увреденото лице или неговите наследници са в правото си да заведат иск за парично обезщетение на вредите срещу причинителя им.

В тези случай съдът определя размера на обезщетението, което зависи от установената степен на телесна повреда – лека, средна или тежка.

За да се определи една телесна повреда на пострадалото лице като средна, лицето трябва да е увредено трайно

Тази деформация представлява сравнителна тежка форма на увреждане.

В такива случаи определеният размер на увреждането, присъждан от съда при причиняване на средна телесна повреда е доста суми от 5000 лв.

Във всички случай за причинителят на увреждането в случай на средна или тежка телесна повреда е престъпление от общ характер

Това престъпление се наказва с лишаване от свобода или пробация.

Тези мерки се присъждат от съда и ние не можем да Ви кажем дали ще се приложи това наказание.

Също така съществуват в НК смекчаващи вината обстоятелства.

В случай, че извършителят след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, се взема предвид.

Съдът го разглежда като смекчаващо обстоятелство при намаляване размера на самото наказанието за дееца.

Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското накзателно право.

Като адвокат по наказателни дела, ще Ви кажем, че поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда е дадено в Наказателно Процесуалният Кодекс.

Средна телесна повреда

Съгласно закона средна телесна повреда се квалифицира представлява 

  • трайно отслабване на зрението или слуха;
  • трайно затрудняване на речта,
  • увреждане движението на крайниците, снагата или врата,
  • увреждане функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
  • счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
  • обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
  • постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота,
  • разстройство на здравето, временно опасно за живота;
  • телесни наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.“

Определяне на наказанието …….

Поради различната степен на засягане на здравето и телесната цялост на човека са предвидени, и различни наказания за двата вида лека телесна повреда.

По-тежката лека телесна повреда се наказва с лишаване от свобода /затвор/ до две години или с пробация.

По-леката лека телесна повреда се наказва с лишаване от свобода до шест месеца, пробация, или глоба от сто до триста лева.

Важно уточнение, е че в ред случаи подсъдимият в дело за лека телесна повреда може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание – глоба.

За повече информация или справки можете да се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43-91 или изпратите запитване на office@lawyer-bulgaria.bg