fbpx

Публикации

Прекратяване договор за строителство

Изискванията прекратяване договор строителство са приложими всички общи правни основания –

1 Унищожаване поради порок във волята на някоя от страните при сключването;

2. Неточно изпълнение на задълженията;прекратяване договор строителство

3. Наличие на взаимно съгласие между страните;

4. Пълна обективна невъзможност за изпълнение;

5. Надлежмо разваляне поради виновно неизпълнение или частична обективна невъзможност за изпълнение;

6. Прекратяване при условията на чл. 306, ал. 5, както и на чл. 307 от Търговския закон (ТЗ) при договори за строителство, който е търговска сделка.

Успоредно с тези общи основания за прекратяване договор строителство са налице и допълнителни и уредени от закона специални основания, които не са приложими за други договори.

Специални основания за прекратяване договор строителство

Към т.нар.“Специалните основание за прекратяване на Договор за строителство спадат основанията за прекратяване на Договора за изработка – детайлно уредени в глава VIII на особената част на Закона за задълженията и договорите.

Самите разпоредбите на закона се отнасят до прекратяване на обикновен договор за изработка, но същите са приложими и към всички Договори за строителна услуга, тъй като този договор е вид изработка.

Специалните основания в някои случаи стесняват приложното поле на общите основания за прекратяване на Договора за строителство.

В други случаи уреждат самостоятелни предпоставки, при настъпването на които се прекратява правната връзка между страните по договора.

Развалянето на Договори за строителство предполага виновно поведение на другата страна, докато отказът от договора не предпоставя вина на другата страна. А в случая с употребата на думите „договорът се прекратява”, законодателят указва, че прекратяване договор строителство настъпва по право, без да е необходимо волеизявление на която и да е от страните по него, а само по силата на настъпването на някой от предвидените в закона юридически факти.

Специални правни основания за прекратяване на Договор за строителна услуга

1 . Едно от основанията за прекратяване е уредено в разпоредбата на чл. 260, ал.1 ЗЗД. Това основание  е приложимо към Договорите за строителството, като разновидност на Договор за изработка.  Веднага е редно да се посочат и някои особености, свързани с предмета на договора. Фактическият състав на това основание за прекратяване включва няколко предпоставки.

От съществено значение е зададеният на строителя идеен проект или доставените му от възложителя строителни материали и компоненти да са неподходящи за правилното изпълнение на работата.

При сключване и разваляне на Договорите за строителството с предмет, определен чрез одобрен инвестиционен проект (ИП), не е възможно проектът да е неподходящ за изпълнение на строителството, тъй като той следва да е съгласуван и одобрен по установения от закона ред.

Съгласно чл. 142, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) това предполага извършена оценка за съответствието на проекта с  предвижданията на подробния устройствен план и всички други съществени изисквания към строежите. Затова той не може да бъде „неподходящ” по смисъла на чл. 260, ал. 1 ЗЗД.прекратяване договор строителство

Следващият случай на прекратяване и на Договор за строителна услуга е, при доставката на предложените от Възложителя строителни материали. Ако в сключеният Договор за строителство не е уговорено, че строителят осигурява необходимите строителни материали и компоненти, то това е задължение на възложителя.

Ако Възложителят достави такива материали или компоненти за изпълнение на строителството, които не осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и не отговарят на техническите спецификации.

Същоте спецификации и изисквания са определени от Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и на проекта, изпълнителят – строител се намира в хипотезата на „неподходящ материал” по смисъла на чл. 260, ал. 1 ЗЗД. прекратяване договор строителство

2. Втора съществена  предпоставка за прекратяване договор строителство е строителят да е предупредил веднага възложителя, че даденият  проект или доставените строителни материали и компоненти са неподходящи за изпълнение на работата

Тук следва да се има предвид, че при изпълнение на Договорите за строителна услуга от изпълнителят – строител се очаква да е професионалист и да разполага с нужните специални знания и умения в областта на строителството, докато от възложителя такива познания и умения не се изискват и съответно предполагат.

3. Следващата третата предпоставка на чл. 260, ал. 1 ЗЗД е отрицателна – възложителят да не извърши нужните промени и/или да не достави съобразно указанията на строителя подходящи строителни материали и компоненти за изпълнение на Договора за строителството и строителната услуга.

4. Последната предпоставка, за да се прекрати дог. стр. на това специално основание, е строителят да направи волеизявление, че се отказва от договора.

Този негов отказ е от типа волеизявления, които, за да произведат правно действие, е необходимо да достигнат до знанието на другата страна по договора – възложителя.

Законодателят не случайно в текста на разпоредбата на чл. 260, ал. 1 ЗЗД говори за отказ, а не за разваляне на договора. Отказът не предполага виновно поведение на другата страна.

Това основание за прекратяване договор строителство е безвиновена отговорност. Възложителят може и да не е изпълнил своето задължение да даде подходящ проект (при малките обекти) или да достави подходящ материал по редица причини, които да са извинителни и да не включват проявена от него вина (няма нужните специални познания, не разполага с подходящи транспортни средства и др.).

Независимо от причините за неосигуряване на подходящ проект или материал, строителят има право да се откаже от изпълнението на Договора за строителна услуга, което ще доведе до неговото прекратяване.Прекратяване договор строителство

Възможността да се откаже от договора е субективно право на строителя от типа на потестативните права, което той може да упражни или не по своя преценка.

Ако не го упражни, дог. стр. не се прекратява и продължава своето действие. Той не е длъжен да се откаже от дог.  стр. при наличие на другите предпоставки на чл. 260, ал. 1 ЗЗД.

5. Следващо основание за разваляне на Договорите за строителството и изпълнение на строително монтажни дейности е разпоредбата на чл. 262 ЗЗД. Законодателят не е регламентирал реда за разваляне на договорно основание

В този случай следва да се приложи по аналогия редът, предвиден в чл. 87, ал. 1 ЗЗД. Развалянето на дог. стр. при наличие на предпоставките на чл. 262, ал. 2 от ЗЗД по аналогия следва да се извърши с едностранно изявление на възложителя, отправено до строителя и достигнало до знанието му.

Ако дог. стр. е сключен в писмена форма (това е преобладаващият случай), то изявлението за разваляне също трябва да бъде в писмена форма съгласно чл. 87, ал. 1, изр. 2 ЗЗД.

Ако договора за строителство е сключен в нотариална форма , развалянето следва да се извърши по съдебен ред съобразно чл. 87, ал. 3 ЗЗД.

Настъпването на обективна невъзможност за изпълнение, договорът се прекратява на общото основание, уредено в чл. 89 ЗЗД,

Член 267 ЗЗД урежда някои специални последици при договора за изработка, приложими и към дог. стр. като вид изработка при прекратяване на договора поради обективна невъзможност за изпълнение.

6. Следващо основание за разваляне на Договора за строителна услуга е разпоредбата на чл. 267, ал. 1, изр. 1 ЗЗД „ако изпълнението на работата стане невъзможно, вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение”. Отпадането на правото на строителя на възнаграждение е пряка последица от настъпилото по право прекратяване на договора.

Това правило е конкретно проявление на принципа, че рискът при безвиновна обективна невъзможност за изпълнение се носи от длъжника. Второто изречение на чл. 267, ал. 1 ЗЗД урежда специална последица при прекратяване на договора за изработка, съответно на дог. стр. като вид изработка.

Съгласно тази разпоредба, приложена към дог. стр., ако част от строителството е извършено и може да бъде полезно за възложителя, то строителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.

При всеки договор с продължително изпълнение съобразно чл. 88, ал. 1 изр. 1 ЗЗД развалянето действа занапред и съответно до момента на развалянето отношенията между страните следва да се уредят съгласно договора.

Специалната предпоставка, която законодателят е въвел и е модифицирал по този начин последиците от прекратяването занапред на дог. стр. като договор с продължително изпълнение, е изискването изпълнената част от работата да е „полезна” за възложителя.

За допълнителна информация или въпроси, моля обадете се на телефоните в кантората  + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на  office@lawyer-bulgaria.bg 

Всяко ваше запитване ще бъде разгледано съобразно особените изисквания на конкретният случай и ще Ви бъде предоставен отговор.