fbpx

Публикации

Как се иска отвод на съдия по дело ?

Институтът на самоотвода или по-конкретно отвод на съдия по дело е инструмент в съдебният процес. Често пъти поради пристрастност или грешки на съдебен състав ни питат как се иска отвод на съдия по дело ?

Важно е да отбележим, че за да се направи мотивирано искане за смяна и отвод на съда по делото, следва да са налице наистина основателни доказателства и нарушения в тази насока.Как се иска отвод на съдия по дело ?

Целта на искането за отвод  е да се осигури спазване на процедурите в съдебният процес

Това би гарантирало съблюдаване и пълна безпристрастност и обективност на дейността на съдебният състав.

Отвод се иска при нарушение и при наличие на правила в процеса когато е постъпило искане от страна на някоя от заинтересованите страни.

Съдът е длъжен доброволно и по своя инициатива да постанови отвода на съдия по делото. 

Ако са налице тези условия и нарушения, то съдията следва да се отведе от съдебното производство.

Искането на самоотвод по редица процесуални закони не подлежи на самостоятелна проверка.

Правни основания за отвод на съдия по делото 

Неизпълнението им е  приравнено на процесуално нарушение и съответно подлежи на инстанционен контрол пред по-горестоящ съдебен състав.

Правно основание за искане на отвод на съдия по дело може да бъде всеки факт, който внася съмнения в съдебната обективност и безпристрастност по делото.

Обхватът на института на самоотвода според процесуалните закони е детайлно разписан в чл. 22 ГПК

Най – яркият пример са причини и основания като близки и родствени отношения с някоя от страните.

В правната теория съществуват известни различия в преценката за допустимост на основанията за самоотвод на съдия по дело.

В разпоредбите на процесуалните закони тази преценка е значително по-свободна и категорично принадлежи само и единствено на съдията по делото.

Всяко обстоятелство, което може да наруши  законовият принцип за безпристрастен и честен съдебен процес е основание за отвод,Как се иска отвод на съдия по дело ?

Съществува разлика в процесуалния ефект от неизпълнението на задължението за самоотвод.

При процесуалните закони то е процесуално нарушение, което е основание за отмяна на постановения акт.

По реда на закона съдията може да се отведе с определение, постановено от него в съдебно заседание или след съответното дело.

Ограниченията на самоотвода по процесуалните закони не могат да бъдат административни.

Те могат да произтичат само от  преценката, която съдията е длъжен да направи.

Практически е нередно и неправилно да бъдат създадени някакви привилегии за някоя от страните.

Искането за отвод на съдия е приложение на инструмент за установяване и спазване на процесуалните закони.

Дали това искане за самоотвод на съдията по чл. 22 ГПК ще бъде възприето е  въпрос на самостоятелна и независима оценка на съда.

Това искане е гаранцията за осигуряване на справедлив процес в съдебното производство,когато очевидно са нарушени права на някоя от страните.

Какви разноски се плащат по делото ?

По делата пред Районен и Окръжен съд  се събират държавни такси. Възниква и въпроса какви разноски се плащат по делото ?

Завеждането на съдебно дело винаги е свързано с извършването на определени разноски. Такива разноски съществуват и за двете страни по спора:

  • Ищецът (страната, която инициира производството) заплаща предварително държавна такса, събиране на доказателства, експертизи, хонорар;
  • Ответникът (страната, срещу която се води производството) следва да поеме разноските за своята защита. Какви разноски се плащат по делото ?

Основно правило – страната, която е отговорна за съответното действие на съда, трябва да понесе разноските.

Отговорност за разноски по делото

Отговорността за разноски е особен вид имуществена отговорност, която може да се реализира в хода на висящ съдебен процес

Така е посочена в практиката на ВКС (Решение № 189/20.06.2014 г. по гр.д. № 5193/2013, IV ГО).

Основанието на тази отговорност – т.е. фактическият състав от елементи, които следва да се проявят кумулативно

Целта е съдът да наложи съответните имуществени последици на отговорната страна.

Първият белег на отговорността за разноски се ангажира само с акта, с който приключва съдебното производство.

В гражданския процес е предвидено задължение на съда да разгледа въпроса за разноските с крайния си акт.

Общото събрание на гражданска и търговска колегия прие в Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. че страната, която е поискала присъждане на разноски, трябва да представи на съда списък на направените от нея разноски
Съгласно решението на ВКС това трябва да стори най-късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция.
В противен случай, тя няма право да иска изменение на решението в частта му за разноските.
Списъкът на разноските трябва да съдържа изброяване на всички разходи, които страната е направила и които счита, че следва да й бъдат присъдени.
Няма пречка това изброяване да стане в исковата молба като част от нея или в жалбата при въззивното обжалване, ако страната счита, че направените към този момент разноски изчерпват разходите й по водене на делото.
Най-често става дума за платена държавна такса, внесен депозит за вещо лице, за призоваване на свидетели, за адвокатско възнаграждение и пр.

Доказване на съдебните разходи

Доказването се отнася към основателността на искането за присъждането им.

Ответникът има право да иска направените от него разноски съобразно отхвърлената част от иска – чл. 78, ал. 3 ГПК. Но и ищецът има право да иска ответникът да му възстанови направените от него разноски съобразно уважената част от иска.

Ако предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, искът се оценява по конкретна формула. При исковете за съществуване, унищожаване или разваляне на договор цената на иска се определя от Тарифа за държавните такси.

Съгласно Тарифа за държавните такси размерът на съдебната такса се определя върху една четвърт от данъчната оценка на имота. Важна предпоставка за съдебното производство е плащането на държавна такса в размер на 4 %.

Как се определя държавната такса ?

Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и даване ход на делото.

Отговорността за разноски е право на едната страна да иска от другата да плати направените от нея разходи, ако постановения съдебен акт е в нейна полза.

Отговорността е обективна и затова се дължат реално направените разходи за делото.Какви разноски се плащат по делото ?

Общият принцип е че загубилата страна заплаща разноските на другата страна. Това се определя от съда със съдебния акт, с който делото приключва.

Загубилият делото, освен че е направил такива за своята защита в процеса, трябва да възстанови на спечелилата страна и всички нейни разумни и действително сторени разходи.

В Тарифата №1 е посочено по съответните граждански дела, дължимите съдебни такси.  Съгласно изискванията на закона (ГПК) цената на иска е паричната оценка на предмета на делото.

Размерът на цената на иска за парични вземания е сумата записана като искова претенция в исковата молба по делото.

При предявени съдебни искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е 1/4 от данъчната оценка

Лицето, решило да заведе гражданско дело, трябва предварително да разполага с определени средства и да е готово да ги инвестира в делото.

Отговорността е неговата гаранция, че ще си получи направените разходи, ако искът му е основателен.

В този случай, делото ще бъде водено с нужната професионална грижа от адвокат.

Цената по искове за съществуване, за унищожаване, разваляне, сключване на окончателен договор е стойността на договора,

Освен съдебните такси като разноски следва да се посочат и такси за вещо лице, определяне на гаранции по делата и др.

В случай на предявени съдебни искове по Договор за наем цената на иска е 4 % от наемът за една година.

При искове за периодични платежи за определено време тя е сборът на всички платежи.

По искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи – сборът за три години.

В повечето случай цената на исковете в гражданските производства се определят от ищеца.

Понякога цената на предявен иск, представлява затруднение за определяне.Какви разноски се плащат по делото ?

Същата се конкретизира приблизително от съда

По трудови дела, законът има възможност за освобождаване от плащане на съдебни такси.

Характерен пример за това са делата на работници, служители и членове на кооперации.

Става дума обаче само по водени от тях искове, произтичащи от трудови правоотношения.

В този случай държавните такси не са всички разноски по съдебно дело.

В някой случай ищецът не заплаща съдебни такси. Това с дела с искове за издръжка и искове, водени от прокурор.

Такси и разноски по делата не се внасят физическите лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства.

Кой се освобождава от съдебни такси ?

Съдебното производство за освобождаване от такси се извършва по строго определен в закона ред. Самото освобождаване от такси става след изрично съгласие от Председател на Окръжен или Районен съд. Съдът може да констатира и други обстоятелства, които да водят до освобождаване.

След като бъде одобрено освобождаване всички съдебни разноските се поемат от бюджета на съдебната власт.

Кой плаща разноските по делото ?

Основно правило на разпределение на разноските в съдебния и арбитражния процес е че страната, която е загубила делото.

Загубилата страна е длъжна да плати държавната такса по делото, възнаграждението за адвокат, възнаграждения за вещи лица, разноски на отсрещната страна

Разноските се искат поотделно за всяка инстанция и могат да бъдат присъдени само от съда, който решава делото по същество.  Ако НЕ сте поискали присъждане на разноски, но не сте представили своевременно списък, разноски няма да Ви бъдат присъдени.
В случай, че сте представили само списък, но не и доказателства за извършени плащания, пак няма да Ви бъдат присъдени разноски.
Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

Какви са държавните такси?

Отговорността за разноски е право на едната страна да иска от другата да плати направените от нея разходи, ако постановения съдебен акт е в нейна полза. Отговорността е обективна и затова се дължат реално направените разходи за делото.

... ако не бъде внесена държавна такса ?

В някои случаи може да се стигне до неизвършване на съответното действие от съда, за което се дължи такса. В други случаи може да се стигне до прекратяването на делото за ищеца или недопускане на насрещния иск – за ответника.

Кой плаща разноските по делото ?

Разноските представляват разходи, свързани с воденето на делото, които също се определят от съда. Най-често те биват депозити за съдебни експертизи, за разпити на свидетели, за особен представител, за гаранция и други. Последица от тяхното невнасяне най-често е неизвършване на съответното действие, за което не е внесен определеният от съда депозит. Разноските се понасят от страната, в чийто интерес е събирането на доказателството. При назначена съдебна експертиза, съдът няма да укаже на вещото лице да работи ако не се плати таксата за поставените задачи.

Може ли да се освобождава от съдебни такси ?

В определени в закона случаи* – когато задължението за такси и/или разноски към съда би създало невъзможност на страната да получи достъп до правосъдие, като: ищците по искове за издръжка; искове на работници, произтичащи от трудови правоотношения; исковете за вреди от непозволено увреждане от престъпления, за което има влязла в сила присъда или когато съдът признае, че лицето няма достатъчно средства да ги заплати.

Как мога да се освободя от такси или разноски?

с изрично искане до съда. До момента на приключване на производството по подаденото искане за освобождаване от държавна такса, включително и чрез обжалване на акта, с който искането е прието за неоснователно, съдът не разполага с правомощието да изисква от лицето внасяне на дължимата държавна такса, респ. да връща подадената искова молба или жалба поради неизпълнение на указанието за внасяне на такса. По молба на страната, като във всеки конкретен случай, съдът взема предвид определени предпоставки, в това число и здравословното състояние на лицето, подало молбата.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Правната материя на въпроса е уредена в чл. 79-94 ЗЗД и съобразно тези разпоредби всеки кредитор  или страна по сключен двустранен договор би могъл да търси своите права при нарушението на същия или кратно казано поради неговото т.нар. „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР“

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Изпълнението на един двустранен писмен договор е точно, когато това изпълнение на страните отговаря на уговореното качество, количество и цена.

Като категория изпълнението  подлежи и на допълнителни критерии и разграничения

Това са срок, местоизпълнение и др. Всички тези отделни критерии обуславят надлежното спазване на договора.

В съдебната практика, като адвокати по договорно право, често се случва да попаднем на ситуации в който е налице т.нар. „неизпълнение на договора

Законът държи изпълнението да бъде извършено в предвиденият за това срок, да съответства на качеството и количеството на договора, да бъде изпълнено на уреченото между страните място и по начина уговорен в договора между тях.

Във всеки един случай, когато изпълнението на задълженията и ангажиментите по един договор се отклоняват от уговореното по него е налице отговорност на някоя от страните за това изпълнение.

Неустойка по договора възниква само когато е налице неизпълнение на същия, причинено от забавено или неточно изпълнение и пр.

Съгласно чл. 63 ал.1 ЗЗД всяка една от страните по договора следва да го изпълнява добросъвестно и с грижата на добър стопанин.

Предпоставки за неизпълнение 

В случайте на неизпълнение на един договор е налице правната възможност изправната страна да предяви претенции и поиска изпълнение на същия пред съответният граждански съд.

При дело пред съд искът за реално изпълнение се съединява с обезщетение за забава, или обезщетение от неизпълнение на договор.

Правни възможности за кредитора при неизпълнениеНЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Целта на всички сключени договор е да се постигне определен резултат.

За да се стигне до изпълнение на договора, всяка от страните е длъжна да извърши определени действия

НЕ го ли стори, изправната страна има следните правни възможности, а именно :

А/ Да предяви иск за реално изпълнение на договора по чл. 79 ал.1 ЗЗД,

Б/ Да иска обезщетение вместо изпълнение по сключения между страните договор

В/ Да се включи в самото изпълнение на задължението на длъжника, като прекрати своето бездействие и се заеме самостоятелно да си реши въпроса.

Г/ Да извърши и изпълни задълженията на длъжника по договора, като бъде междувременно овластен от страна на компетентният Районен съд да премахне това, което представлява отклонението;

Д/ Да иска разваляне на договора и връщане на всичко,  дадено по него.

Това се допуска ако неизпълнената част е незначителна с оглед интереса и обема на договора.

Е/ Когато изпълнението на договор е станало невъзможно -зависи от интереса на кредитора, който може и да липсва при тази ситуация.

Ж/ Съществуват случаи, в  договорът не може да бъде изпълнен, не само поради бездействие или вина на другата страна, а  поради отказ или нежелание на поръчващият или този комуто се дължи изпълнението да приеме това изпълнение от длъжника.

Кантората води активно граждански и търговски дела пред районен съд и Окръжен съд с оглед неизпълнение на двустранни договори и претенции за  неустойка

В случай на допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално и с оглед на всички особености на конкретният правен случай.

Права на свидетел по дело

Всеки може да бъде поканен да стане свидетел по дело, затова е нужно да му бъдат разяснени неговите права на свидетел по дело.

  1. След като получите от призовка писмена призовка много внимателно изчетете целия текст на призовката, с която сте призован за свидетел в съответният съд

Връчената призовка описва предстоящото съдебно производство – кой и къде се намира въпросният Районен, Окръжен или Апелативен съд.Производство по несъстоятелност

  1. В получената от Вас писмена призовка вероятно е очертано къде точно и кога следва да се явите за да дадете показания, какво е необходимо, със сигурност е изписано не само часът в който трябва да се явите, но допълнително фигурира и номер и вид на Вашето дело, точната дата, час и място на заседанието, за което сте ангажирани като свидетел.
  2. Нашият съвет е да не подлагате на съмнение нуждата от Вашите свидетелски показания.

В качество на свидетел е нужно за установяване на факти по делото, с които съдът не разполага.

  1. След като дойде посоченият в призовката ден и час задължително се явете по делото, за което сте призован/а като свидетел

Работодателят е длъжен да Ви освободи за заседание от служебен ангажимент.

  1. Ако все пак е налице някаква сериозна, неотложна или важна причина, поради която не може да се явите пред съда, сте задължени дали самостоятелно, или чрез адвокат да го уведомите незабавно, като представите писмен документ, удостоверяващ причината, която не Ви позволява да се явите в съда.

Ако въпреки всичко – НЕ СЕ ЯВИТЕ в насроченото заседание, за което сте получили призовка без основателна причина, съдът ще наложи солидна глоба

При повторно неявяване ще постанови дори и Вашето принудително довеждане за заседание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СВИДЕТЕЛ ПО ДЕЛО

Основно задължение на всеки свидетел е да  даде показания при явяване в открито съдебно заседание

Свидетелят е длъжен да даде показания и информация на съда.

За съда е важно да разясни наказателната отговорност на свидетеля, който ще  разкажете истината, доколкото си спомня.

Текстове в Наказателният кодекс предвиждат наказание до 5 години лишаване от свобода за свидетел, който лъжесвидетелства или съзнателно потвърди неистина.Свидетел гражданско дело

Не Ви съветваме да си измисляте факти

Разноски като свидетел по дело

След като сте поканен и редовно призован за  свидетел по дело пред Районен, Окръжен или Апелативен съд, извън населеното място, в което живеете, на Вас като свидетел Ви се следват и пътни разноски за явяването

За целта след приключване на разпита, може да поискате от съдебния състав да Ви бъде издаден разходен касов ордер (РКО)

Да  бъдат  заплатени направените от Вас като свидетел пътни и др. разноски, след документ за това.

Ако все пак се притеснявате и Ви е необходим адвокат се обърнете на  0897 90 43 91 или mail  info@lawyer-bulgaria.bg

Събиране навло за извършен превоз

При сключването на Договор за превоз на товари и спедиционен договор често възникват ситуации по събиране на навло за извършен превоз

В този вид Договори се касае за извършен превоз на товари между две различни държави, от които поне една е страна по Конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за спедиция е двустранен, възмезден и неформален – писмената форма не е условие за неговата действителност, с предмет сключване на превозен договор за товари.

Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки  регламентира международния автомобилен превоз с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Най-важният документ е ЧМР товарителница, която служи като доказателство за доставката на товара в крайната дестинация.

Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоките и крайната им дестинация се намират в две различни държави, поне едната от които е член на договора, независимо от седалището и националността.

Конвенцията ЧМР се прилага освен при международни сухопътни превози, също и в случаи, в които автомобилите се превозват по море, железопътен транспорт или по въздух и стоките не се разтоварват от превозното средство.

В тези ситуации конвенцията важи за целия период на превоза.

Договор за превоз на товар

Страни по него са превозвачът и товародателят.  За превоза се издава и фактура. Събиране навло за извършен превоз

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място товар.

Най-често в практиката, доказателство за сключването на такъв договор е изпращането на заявка за превоз на товар от изпращача на стоката товародателя.

Но такава заявка може да изпрати и спедитор, който професионално се занимава с намирането на товари и осъществяване на превоз на стоки.

При сключване на договор за превоз се издава товарителница за товара. заедно с фактура за навло за извършен превоз.

При сключване на Договора за превоз и фактура за навло следва да бъдат изяснени какви са задължения има превозвача

Съгласно Конвенцията, превозвачът е длъжен да извърши превоза в определения срок;

Превозвачът е длъжен да пази товара от приемане до предаване на стоката като уведоми получателя за пристигането на товара;

Събиране навло за извършен превоз

Регламентацията на договорните отношения, свързани с договора за превоз на товари, се съдържа в чл. 367 и сл. от ТЗ, ЗАП и Конвенцията.

Основни документи за събиране на навло за извършен превоз е ЧМР товарителница и фактура за превоз на товара.

За повече информация, можете да се обърнете за подготовка на дело за събиране навло.

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение.

Отговорност на страните

ЧМР наподобява договор между три страни – изпращачът, превозвачът и получателят на стоката.

Удостоверяването на договорите за международни автомобилни превози на стоки се извършва с международната товарителница ЧМР. Това е международен документ, използван от шофьори, оператори и изпращачи, който определя отговорностите и задълженията на страните по тези договори.

По тази ЧМР товарителница най-голяма е отговорност се пада на превозвача. От момента на приемане на стоката за превоз до момента на доставката й, той отговаря за цялостната или частична липса или повреда на стоката, както и за евентуалното забавяне на доставката.

Обезщетения

Отговорността на превозвача за цялостни и частични липси е ограничена. Тя не може да надвишава 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Това е близо 10 евро за всеки килограм липсващ товар.

Превозвачът трябва да върне и заплатеното навло за превоза на стоката, митническите и други разноски.

Ако изпращачът е заплатил допълнителна цена и е обявил в товарителницата стойност на стоката, надвишаваща съответните лимити, то превозвачът носи отговорност до обявения размер.

Ако доставката се забави, превозвачът дължи обезщетение за размера на причинените щети, но не повече от цената на превоза, освен ако в товарителницата не е обявена стойността на стоката или особен интерес от доставката – тогава изпращачът заплаща допълнително.

При превоз на стоки и неплатени фактури издадени на основание доставка по ЧМР – се образува дело за събиране на навло !

За информация може да се обърнете към нас за правна помощ на телефон 0897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява процесът на събиране на навло за извършен превоз от адвокат?

Събирането на задължения за навло от адвокат е правно действие, чрез което адвокатската кантора изисква и документира всички необходими данни и информация от клиента си, свързани с извършен превоз. Този процес е важен за изграждане на правилна правна стратегия и защита на правата на клиента по време на съдебни процедури.

Какви документи са необходими за събиране на навло за извършен превоз?

За събиране на задължения по неплатено навло са необходими документи като фактури за превоз, договори, кореспонденция с транспортните компании, свидетелства от водачи и други свързани със случая материали. Тези документи са от съществено значение за правилната оценка на ситуацията и формулирането на адекватна защита.

Какво представлява правната защита при събиране на навло за извършен превоз?

Правната защита при събиране на навло включва изготвяне на правилния правен документ - навло, който ще представлява юридическа основа за обоснованите искове на клиента. Адвокатът трябва да увери, че всички релевантни фактори са взети предвид, за да осигури надеждна защита на интересите на своя клиент.

Каква е ролята на адвоката по време на процеса на събиране на навло за извършен превоз?

Ролята на адвоката включва активно участие в процеса на събиране на навло, включително преговори със заинтересованите страни, анализ на доказателствата, изготвяне на съответните документи и предоставяне на правен съвет на клиента си. Адвокатът е ключов съюзник в осигуряването на правилна и ефективна правна стратегия.

Колко време обикновено отнема процесът на събиране на навло за извършен превоз?

Времето, необходимо за събиране на навло за извършен превоз, може да варира в зависимост от сложността на случая и взаимоотношенията между страните. Най-често този процес може да отнеме няколко седмици до месеци, в зависимост от обстоятелствата и правните процедури, които са необходими.

Какви са разходите за събиране на навло за извършен превоз?

Таксите за адвокатски услуги при събиране на навло за извършен превоз се определят на индивидуален принцип и зависят от сложността на случая, времето, отделено за работа върху него, както и от изискванията на клиента. В този случай за размера на всички разходи клиентът се уведомява предварително.