Публикации

Събиране задължение неплатени фактури

При възлагане на определена работа, в случай на случване на Договори за изработка и Договор за поръчка, длъжникът и кредиторът реално не сключват писмени договори за регулиране на техните отношения.

Липсата на писмен Договор между страните е въпрос които засяга интересите на страните не е съществен пропуск, но ако липсва такъв, масово хората считат, че това е проблем. Законът прави разграничение между два вида задължения: еднократни и периодични задължения.

Видове задължения по издадени фактуриЗадължението по неплатени фактури

Когато е налице отказ от плащане на фактура обикновено хората смятат, че това е налице поради липса на писмен договор, сключен с насрещната страна. Масово разпространено е мнението, че ако не е налице писмен договор, кредиторът няма да успее да събере вземането си и да осъди длъжника.

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение.

Пример за периодични задължения са ежемесечни доставки на стоки и услуги, базирани на някакъв Договор за поръчка, Договор за доставка или Договор за изработка. Ако говорим за неплатени фактури издадени за периодични парични задължения сутиацията е различна от еднократните плащания.

В случаите на периодични задължения, правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в три годишен срок от издаването на фактурата. Ако то не се упражни в този срок, издателят на фактурата губи правото на съдебно събиране на задължението.

Ако имаме еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава задължението по тази фактура може да бъде предявено пред съд в пет годишен срок. Ако това не бъде направено, има голям шанс получателят на неплатената фактура да възрази за изтекла давност.

Условия за събиране на задължение по неплатени фактури

Съгласно действащия към момента ТЗ, липсата на писмен договор не е основната предпоставка за изпълнение на задължения по устно сключен такъв. В този смисъл възникналите задължения със срок за изпълнение се делят на две  основни групи, а именно:

  1. Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане. Когато фактурата или поканата са получени преди получаване на стоката или услугата, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката или услугата.

Когато договорът или закон предвижда преглеждане или приемане на стоката или услугата, срокът започва да тече от момента на приемането или от приключването на прегледа, ако издадената фактура или поканата за плащане са получени преди това. Тези особености правни разпоредби не се прилагат в случаите на обезщетение за вреди, задължения в производство по несъстоятелност и менителнични задължения.

  1. В случай, че не е уговорено друго, ако длъжникът е в забава, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на обезщетение за разноски за събиране на вземането. Нужно е разбира се, самото обезщетението да бъде предявени при действително претърпените вреди и направени разноски за събиране в по-висок размер може да се търси съобразно общите правила. Ограничаване на отговорността на длъжника може да бъде уговорено само ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрав.

Като адвокат по граждански и търговски дела, следва да уточним , че когато някой е  издал за фактура за извършена работа, това  може да се приеме за доказателство за възникнало договорно отношение с насрещната страна.Давност административно наказание

Доказването на извършената работа става с протокол за извършена работа – Приемно предавателен протокол или прехвърляне на определен резултат – извършено СМР или Протокол за завършен проект/ обект и др.

Способи за събиране на парични задължения

Законодателят е предвидл правната възможност за бързо събиране на безспорни вземания, чрез т.нар. “заповедно производство”. Вече сме разгледали въпроса с образунето на ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО. ТО представлява съкратен съдебен процес за събиране на парични задължения. По тези дела Районният съд издава Заповед за изпълнение, заедно с  изпълнителен лист в рамките на няколко дни.

Най-честият пример за разликата с обикновеният исков процес със заповедното производство е разликата от няколко месеца или година в полза на заповедното производство .

Именно затова консултациите с адвокат за събиране на неплатени фактури чрез заповедното производство, значително съкращава сроковете за събирането на фирмените задължения

За разлика от задължението – доказването на парични задължения става с издадени фактури, а ако същите бъдат осчетоводени, сериозно основание за искане на изпълнението е именно това осчетоводяване на тези фактури по смисъла на чл. 55 ТЗ. Вписването в търговските книжи има т.нар.формална доказателствена сила на търговските книги, съгласно чл.55 ал. ТЗ

Кантората работи активно с множество кредитори по събиране на парични задължения и длъжници по изграждане защита срещу изплащане на задължения, които са просрочени, недължими или просто са погасени по давност.

За допълнителна информация или съдействие за Вашият проблем, моля обърнете се към нас по събиране на задължения по фактури и нуждата от допълнителна информация по съдебни дела на тел. + 359 897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg