Публикации

Събиране на вземания

Съществуват множества правни възможности за събиране на задължения. Един от тези правни начини е т.нар. Заповедно производство по чл. 410 ГПК бе  въведено с новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) от 01.03.2008г., който приведе в националното законодателство изискванията на новият Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на бърза процедура за събиране на вземания и издаване на Европейска заповед за плащане.Събиране на вземания

Само по себе си  т.нар. заповедно производство представлява опростена съдебна процедура за събиране на спорни и безспорни задължения от длъжници и контрагенти, с която процедура пред Районен съд се цели бързина и улеснение на събирането на парични задължения и предаване на вещи.

Законодателят е предвидил тези изменения при събирането на вземания и въвеждането на тази опростена процедура в правният ред, защото често пъти съществуват ситуации,  когато длъжникът реално не оспорва, че има посочените от заявителя задължения.

Самото Заповедно производство по чл.410 ГПК дава сравнително  бърза възможност за скоростно принудително събиране на тези задължения, с което именно  отпада необходимостта да се води един дългосрочен исков процес.

Рискът тук за длъжниците е, че в този процес често пъти се случват грешки и страдат хора, които реално не дължат нито тези задължения, а още по-малко са разписвали някакви документи.

Разпоредбите на закона (ГПК) посочват, че цялото т.нар. Заповедно производство по чл.410 ГПК  по събиране на вземания се развива пред съответният Районния съд по постоянния адрес (ако е физическо лице) и седалището на дружеството (ако длъжникът е юридическо лице).

За повече информация и правна помощ моля обадете се на тел. + 359 2 858 10 25 или e-mail info@anwalt-bg.com