Публикации

Адвокат строителни процедури

В съвременните условия, голяма част от строителните фирми не използват услугите на  ‎адвокат по строителни процедури, като по една или друга причина не успяват да спазят надлежно всички срокове или условия в строителство.  Повечето от тях, приемат условия и подписват двустранни договори за да могат да спечелят нов клиент, или получат изгоден парцел, който да застроят своевременно.

В такива ситуации, дейностите и строителните процедури, при заявка за закупуване на обект в строеж, следва да се консултират своевременно с адвокат по строителни процедури и дела. Правилно подбраният специалист в подходящият момент, може да Ви спести време и пари, с които вие не разполагате. Адвокат строителни процедури

Преди подписване на договор, всеки опитен ‎адвокат по строителни дела и процедури ще Ви помогнат да постигнете съгласие по важни въпроси, включени в договора. Адвокат строителни процедури

Адвокатска кантора разполага с опитни адвокати със сериозен опит в областта на строителното право и строителните процедури, предоставяйки ефективни правни решения за казуси в областта на строителството и строителния процес.

При избора на адвокат строителни процедури, съществено значение има приемането на СМР дейностите от страна на Възложителя, при договорите за продажба на апартаменти и извършването на строителството им.  

При извършването на отделните СМР дейности Протокол- обр. 19 и принадлежащата му ведомост имат строго формален за строителните дейности характер.  В този Протокол- обр. 19 се съдържат всички необходими данни, които не оставят съмнение къде, в какви размери и общ обем е изпълнената и отчетена възложената от КУПУВАЧА дейност и завършен обект за продажба пред Удостоверение за експолатация.

Съгласно Съдебно решение № 65/ 16.07.2012г. по т.д. № 333/ 2011г. на II ТО на ВКС, постановено по реда на чл.290 ГПК, двустранно подписаният между страните технически протокол за изпълнени СМР дейности, в които са посочени количествата, единичната цена и общата стойност на видовете СМР, се характеризира с официален приемателно-предавателен протокол за тези видове строителни дейности

По своята правна характеристика, двустранният приемно – предавателен протокол е частен свидетелстващ документ, който не се ползва с обвързваща материална доказателствена сила за отразените в него факти и следва да бъде преценяван от съда по вътрешно убеждение с оглед всички доказателства по делото.

Истината е, че именно този двустранен приемно предавателен протокол за извършената работа може да бъде оспорен от всяка от страните с всички доказателствени средства по ГПК.

Но за приемането на СМР – дейностите от страна на поръчващият е отразена и константната съдебна практика, ясно описана в съдебни решения, между които Решение № 138/ 17.10.2011 по т.д. № 728/ 2010г. на II ТО на ВКС, решение № 42/ 15.04.2010г. по т.д. № 593/ 2009г. на II на ВКС, решение № 166/ 26.10.2010г. на II ТО на ВКС, решение №№ 65/ 16.07.2012г. по т.д. № 333/ 2011г. на II ТО на ВКС и др. Именно тук е възприето, че веднъж възложителят подписал издадена от изпълнителя фактура и същата отразена в счетоводните регистри на търговското дружество-възложител, следва изводът, че възложителят е ползвал правото на приспадане на данъчен кредит, от което следва, че е налице приемане от поръчващия на фактически изпълнените СМР дейности

В това отношение съдействието на адвокат строителни процедури в кантората включва:

– правна помощ при градоустройствени казуси, свързани със съдействие пред държавни органи и проблеми по Закона за устройство на територията,

– съдействие и правна помощ при одобряване на всички инвестиционни проекти и получаване на съответните разрешения за строеж,

Правна защита при обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителни процедури, във всеки отделен етап на строителният процес (напр. забрана за извършване на строителство и др.);

Адвокат строителни процедури

– комплексни адвокатска помощ при подготовка на документи за отделните административни процедури, правни съвети и подготовка при получаване на разрешение за строеж, адвокатска помощ при извършване на СМР дейности в защитените територии по програма „Натура 2000”;

– Правна помощ и консултации относно правни процедури и актове в строителство, издаване на на Удостоверение за груб строеж, надлежно официално Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект и др.

– Правно съдействие при регистрация на строителни дружества в Централен професионален регистър на строителите, заедно с подготовка на документи и сертификати  за осъществяване на строителна дейност в България;

– Правна помощ и съдействие на адвокат строителни процедури при изготвяне при водене на преговори, договаряне със собственици на земя, съдействие при сключване на Предварителни и окончателни договори с подизпълнители, съобразени с правилата на „Договорните условия за строителство”, Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство”

– Правна помощ и съдействие при изготвяне на договори за проектиране, участие и правни съвети при  съставяне на протоколи в строителството, подготовка на документи и  изготвяне на Договор  за строителен надзор, подизпълнители, доставчици на материали и др.; адвокат строителни процедури

– консултантска правна помощ по съдебни и арбитражни производства относно строителни казуси, (включително преговори, арбитраж, процедури за решаване на правни спорове, съдействие в процедури пред Органа за решаване на спорове, предвидени в договорите;

Спиране на работата по строежа, забавяне заплатите на работниците, теглене на заем за строителство – проблеми, които възникват, когато има несъгласие по строителен проект. адвокат строителни процедури

Необходим е натрупан опит и добро образование, за да знаете как да преминете през процеса на разрешаване на строителни спорове.

Адвокат строителни процедури в международна правна кантора „Д.Владимиров и партньори” имат умения и опит със строителни спорове. Те ще Ви помогнат да избегнете евентуалните рискове в строителния процес и по този начин Вие ще може да се концентрирате върху самото строителство.Ако сте се подготвили проект за строителство или окажете в спор за строителство, свържете се с адвокат строителни процедури

Съвети, които ще получите от адвокат строителни процедури:

Съдебните спорове в строителството могат да има тежки последици. Изпълнител, който не е платил своевременно, може да не бъде в състояние да изпълни задълженията си към доставчици и подизпълнители. Следователно те могат да откажат да предоставят допълнителни стоки и услуги за проекта. В нашия опит много строителни спорове могат да бъдат избегнати чрез решаване на следните въпроси:

  • На първо място, трябва да имате подготвен изключително подробен писмен договор. Писмено предложение или поръчка може да бъде законно достатъчна, но често в такъв договор липсват подробности, необходими за да се избегнат строителни спорове.Адвокат строителни процедури
  • В договора трябва да уточнят какви могат да бъдат допълнителните разходи. Строителни спорове често възникват заради непредвидени в договора разходи, когато те не са били очаквани от възложителя.
  • Нашите адвокати по строителни процедури имат опит в изготвянети на строителни договори, така че шансовете за възникването на правен спор са сведени до минимум.
  • Знаете разликата между прогнозна и фиксирана цена. Редица строителни спорове възникват, тъй като собственикът на имота тълкува прогнозната цена като крайна.
  • Всеки договор за строителство, съдържащ оценка, трябва да бъде внимателно премислен, за да посочи, че оценката не е гаранция за крайна цена и подлежи на промяна.

В някои договори има заложена максимална стройност на проекта, която не трябва да бъде надвишена.

Ако се нуждаете…от адвокат строителни процедури

от проучване на текущия правен статус на отделен обект, свържете се с наш адвокат строителни процедури. Кантората ще Ви съдейства и за съдебни дела в строителството при предаването на обекти и получаване на документи за етапи на строителството. адвокат строителни процедури

Правно съдействие ще бъде оказано и за издаване на Удостоверение за груб строеж, надлежно официално Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект и др.