fbpx

Публикации

Отговорност на превозвача при превоз

Отговорността на превозвачите при международен превоз на стоки е регламентирана основно в ЧМР Конвенция. Тук се дава отговор на въпроса за какво отговаря превозвача.

В България въпросът е уреден в чл.71, т.3 от Закона за автомобилните превози.

Там е очертана имуществената отговорност на превозвачите, като специфичният риск, свързан с превозване на материални продукти.

Транспортният риск и това, за какво отговаря превозвачът при международния превоз на стоки, произтича най-общо казано от форсмажорни обстоятелства.

Тези обстоятелства не зависят от волята или желанието на човешкия фактор, като природни бедствия.

Често пъти в каросерията незабелязано влизат бежанци и други лица с неустановен произход.Отговорност на превозвача при превоз

Това създава изключителни проблеми на превозвачите и шофьорите на транспортните фирми.

За целта е нужно да има изрично сключена ЧМР застраховка.

Тази застраховка се сключва с условията, че се покриват и щети, настъпили вследствие на незаконно проникване на трети лица, и дава отговор на въпроса за какво отговаря превозвачът.

Превозвачът дължи изпълнение на договорената превозна услуга, както и спазване на изискванията към намиращите се под негово разпореждане стоки и товар.

Кантората работи активно с превозвачи, спедитори и застрахователи при изчисляване на отговорността, за която отговаря превозвачът.

Като адвокат по застрахователни дела, ще посоча успоредно с отговорност на превозвача при превоз по ЧМР Конвенция и прякото приложение на българския Закон за автомобилните превози.

Съгласно Конвенцията за международен автомобилен превоз стойността на стоката се изчислява на мястото и по време, когато е приета за превоз.

Допълнителен критерий, като стойността на стоката се определя по борсовия курс или, при липса на такъв, по текущата цена на пазара.

В повечето случаи съдебните искове за това, каква е цялата отговорност на превозвача при превоз се предявяват по КЗ и ЧМР Конвенция.

Отговорността на превозвача е на основание ЧМР Конвенция.

Обстоятелствата, които освобождават превозвача от отговорност, са в хипотезата на неизбежни събития и форсмажорни обстоятелства.

За какво отговаря предвозвача ?

  • грешки  и нареждания на другата страна,
  • недостатък на стоката,
  • неправилни указания за превоз или
  • неправилно съхранение на стоката,
  • обстоятелства които превозвачът не е могъл да избегне или последиците от тях, които не е могъл да преодолее.

Непреодолими обстоятелства при транспорт

НЕПРЕОДОЛИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА са тези, които не могат да бъдат предвидени.

Това са нелегални емигранти, бежанци, лоши атмосферни условия, набези на крадци, автомобилна катастрофа, пътен инцидент – самозапалване и др.

Необходима е преценка на конкретните обстоятелства, за да се установи дали дадено събитие попада в категорията на непреодолими обстоятелства.

Рекламационното производство е предпоставка за обезщетение на частични липси, забава, явни или скрити недостатъци.

Подаването на рекламация следва да бъде направено в писмен вид и в съответствие със законовите изисквания. Задължително е да се приложат всички необходими документи, като товарителници, протоколи за състоянието на стоката при получаване и други релевантни доказателства.

Общата погасителна давност за исковете, свързани с превоза, е едногодишна.

В случай на измама или грешка обаче давността е тригодишна.

Давността представлява период, в който правните действия трябва да бъдат предприети, в противен случай правото за предявяване на иск изтича.

При частични липси, повреди или забава давността започва да тече от момента на доставяне на стоката.

За цялостна липса – от тридесетия ден след изтичане на уговорения срок.

Ако такъв срок не е бил уговорен, то началният момент, от който започва да тече давността, е 60 дни след като стоката е била приета за превоз.

В случай на възникване на спор, страните могат да се обърнат към компетентния съд или да използват алтернативни методи за разрешаване на спорове, като медиация или арбитраж.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони +359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай.

Нашият екип от опитни юристи е на разположение да предостави необходимата правна помощ и съдействие, за да защитите Вашите права и интереси.

Какво представлява застраховка ЧМР за превозвач ?

Застраховката е предназначена за юридически лица и еднолични търговци, които притежават валиден лиценз за международен автомобилен превоз на товари. Тя поема цялата отговорност съгласно условията на ЧМР конвенцията.

Какво покрива застраховката ЧМР ?

застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователната защита се отнася за превоз на стоки за чужбина и само по изключение – за превози, извършвани на територията на Република България. Покритие по ЧМР полица е на база “отговорност за събитие, настъпило през срока на полицата”.

Какви рискове покрива ЧМР застраховката ?

Предмет на тази застраховка е отговорността на превозвача на товари по шосе съгласно Конвенцията CMR. Тази застраховка не се прилага при превозите, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции; превоза на тленни останки; превоза на вещи при промяна на местожителство.

Кога е началният момент на застраховката ?

От момента на товарене, до момента на разтоварване на дадена стока, превозвачът е отговорен изцяло за всяка една частична/цялостна липса или повреда. Размерът на обезщетението се изчислява съгласно стойността на стоката, при приемането й от превозвача. Освен повреда, кражба или каквато и да е друга щета, превозвачът носи отговорност и за неспазване на уговорените срокове на доставка.

Какъв е размера на отговорността на ЧМР застраховката ?

Важно е да се отбележи, че отговорността на превозвача е лимитирана до – 8,33SDR или за по-лесно, 8-9 евро на килограм. Тоест, ако стоката Ви е извън това съотношение, е добре да направите карго застраховка, защото по ЧМР конвенция исканото от Вас обезщетение ще бъде отхвърлено.

Плащане на обезщетение по ЧМР застраховка ?

В случай на кражба обезщетение може да се изплати само ако превозното средство е било на охраняем паркинг и има съставен полицейски протокол. Преди изплащане на обезщетение застрахованият следва да изиска и представи официално писмо от собственика на товара, че стоката не е била застрахована и не е получено обезщетение от другия застраховател.

Регистриране на щета ?

При щета застрахованият е длъжен в 14-дневен срок да уведоми застрахователя. При предявяване на иск за изплащане на обезщетение застрахованият следва да представи в оригинал документите, описани подробно в Общите условия. застрахователна полица; товарителница; фактура за стойността на товара; полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие; авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси – само ако митницата не желае да установи липсите; приемно-предавателен протокол за товара; договора за превоз; митнически акт; съдебно решение; други документи, имащи връзка със застрахователното събитие.