fbpx

Публикации

Как се оспорва завещание ?

Оспорване на завещание: как да защитите своите права

Оспорването на завещание може да бъде сложен и стресов процес.

Ще разгледаме различните ситуации, при които може да е необходимо оспорване на завещание, какви са законовите изисквания и процедури, както и важната роля на адвоката по наследствено право в този процес.

Оспорване на завещание поради недействителност

Според българското законодателство, завещанию може да се оспори, ако то е недействително. Съществуват два вида недействителност: нищожност и унищожаемост.

Нищожност – 

Нищожни завещания не пораждат правни последици и се считат за недействителни от самото начало. Оспорване на завещание поради нищожност е възможно, когато:

 • е направено в полза на лице, което няма право да получава по завещание;
 • не е спазена процедурата по съставяне на завещанието пред нотариус или изискванията за саморъчно завещание;
 • завещателното разпореждане или мотивът, поради който е направено разпореждането, са противни на закона, на обществения ред или на добрите нрави.

Обявяването на нищожност на завещание може да се иска безсрочно.Как се оспорва завещание ?

Унищожаемост

Унищожаемите завещания пораждат правни последици, докато не бъдат обявени за недействителни по съответния ред. Оспорване на завещание поради унищожаемост е възможно, когато:

 • е направено от лице, което по време на съставянето му не е било способно да завещава;
 • е направено поради грешка, насилие или измама.

Унищожаване на завещанието може да се иска в тригодишен срок от узнаване на причината за унищожаемостта, но не по-късно от изтичането на десет години от откриване на наследството.

Оспорване на завещание поради нарушение на запазените части

Завещанието може да се оспори и когато с него се засягат запазените части на наследници по закон. Запазените части са дялове от имуществото на наследодателя, които се полагат на определени наследници, без значение от съдържанието на завещанието.

Избор на адвокат по наследствено право

Адвокатът по наследствено право има ключова роля в процеса на оспорване на завещание.

Той може да ви помогне да разберете дали имате основание за оспорване на завещанието

Именно опитния адвокат ще Ви посочи какви са вашите шансове за успех, какви са законовите изисквания и процедури, и какво е най-доброто решение във вашата ситуация.

Подготовка за оспорване на завещание

Преди да започнете процеса на оспорване на завещание, адвокатът ви може да ви помогне със следните стъпки:

 • събиране на необходимите документи и информация, свързани със завещанието и имуществото на наследодателя;
 • анализ на основанията за оспорване на завещанието и оценка на възможностите за успех;
 • консултация със специалисти (например нотариуси, психиатри, оценители), които могат да помогнат с доказателствен материал;
 • обсъждане на възможните стратегии и решения, които да отговарят на вашите интереси.

Съдебна Процедура за оспорване на завещание

Адвокатът ви ще ви напътства през процеса на оспорване на завещание, който може да включва следните стъпки:

 • подаване на иск за обявяване на недействителност или унищожаемост на завещанието в съда;
 • уведомяване на другите заинтересовани страни за иска;
 • събиране и представяне на доказателства, които подкрепят вашите твърдения;
 • участие в съдебни заседания и преговори с другите страни;
 • прилагане на съдебното решение и получаване на вашата част от наследството, ако искът ви е успешен.

Рискове и последици при оспорване на завещаниеКак се оспорва завещание ?

Оспорването на завещание може да доведе до различни рискове и последици, включително:

 • дълготраен и стресов съдебен процес;
 • разходи за адвокат, съдебни такси и други професионалисти;
 • възможността да загубите иск и да не получите част от наследството;
 • възможни конфликти и разделения в семейството или сред приятелите.

Решения при спорове за завещания

Понякога е възможно да се намери алтернативно решение на спора за завещанието, което да избегне съдебен процес.

Вашето съгласие с другите страни може да доведе до ново разпределение на имуществото, което да отговаря на интересите на всички.

Адвокатът ви може да ви помогне да преговаряте и да намерите компромисно решение.

Отношения след оспорване на завещание

Оспорването на завещание може да доведе до напрежение и разделение в семейството или сред приятелите.

Важно е да се опитате да запазите добри отношения с другите заинтересовани страни, дори и да имате различни мнения за завещанието.

Общуването и показването на разбиране може да помогне да се преодолеят разногласията и да се запазят ценните връзки.

Оспорването на завещание може да бъде сложен и емоционален процес, но с правилната подготовка и подкрепата на опитен адвокат по наследствено право, имате по-добри шансове да защитите своите права и интереси.

Важно е да се информирате за законовите изисквания и процедури, и да сте готови да се справите с възможните рискове и последици на оспорването на завещание.

Откриване на завещание

Завещанието е едностранна сделка на разпореждане с имущество при откриване на завещание.

В имуществото на наследодателя може да съществуват различни съвкупности от права и задължения.

За някои от тях законодателят предвижда, че са предмет на определени разпоредителни сделки.

За да се превърне в част от имуществото на завещателя, наследството трябва да е било открито преди неговата смърт и да е прието от него.

Всяко разпореждане с неоткрито наследство ще бъде нищожно на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД.

Разпореждането с открито, но неприето наследство, включително чрез извършване на завещателно разпореждане се разглежда като конклудентно приемане.

С оглед своето съдържание завещанието може да бъде общо (универсално) или частно (завет).

ВИДОВЕ ЗАВЕЩАНИЕ СПОРЕД ОБЕМА 

Съгласно разпоредбата на чл. 16 ЗН съществуват два вида завещателни разпореждания:

а) универсални завещания – отнасящи се до цялото или до дробна част от цялото имущество на завещателя, и

б) завети – отнасящи се до определено имущество

Именно от тук започват и най-честите спорове, в случай на откриване на завещание.

С универсалното завещание завещателят се разпорежда с цялото си имущество или с идеална част от него – без да конкретизира отделни елементи на имуществото.

Вписване на завета на наследство може да се извърши едва след откриване на наследството и приемане на завета от заветника.

От момент ще възникват правата на заветника, които чрез вписването да бъдат противопоставени на всички трети лица.

Бързото вписване на наследство е необходимо, за да бъдат противопоставени придобитите от заветника вещни права върху недвижими имоти

След това заветникът може да се ползва от завещаното наследство на вещно прехвърлително действие на извършени от наследниците на завещателя разпоредителни сделки.

При универсално завещание към наследника преминават права и задължения на завещателя;

 • При заветът завещателят се разпорежда с определено имущество. Лицето, в чиято полза е направено, се нарича заветник.

В зависимост от формата завещанието може да бъде нотариално (чл. 24 ЗН) или саморъчно (чл. 25 ЗН). Откриване на завещание

 • Нотариалното завещание се извършва от нотариус в присъствието на двама свидетели.
  Завещателят изразява устно своята воля на нотариуса, който я записва, а след това прочита в присъствие на свидетели.

След това завещанието следва да бъде подписано от завещателя, свидетелите и нотариуса;

 • Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано на ръка от завещателя и да съдържа дата и негов подпис.
 • Подписът задължително се поставя след завещателните разпореждания.

ВАЖНО : Саморъчното завещание може да се пази лично от завещателя, от трето лице, включително и облагодетелстваното лице или от нотариус.

Съгласно чл. 570, ал. 2 ГПК завещанията могат да се извършват от всеки нотариус без оглед на района на действие.

Разпространена форма е т.нар. саморъчно завещание – написано собственоръчно на лист хартия.

Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗН саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател

Съществува изискване това саморъчно завещание да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него, при което подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания.

Завещанието може да бъде предадено за пазене на нотариуса в затворен плик, при което нотариусът съставя протокол.

Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса и се завежда в специален регистър

Саморъчното завещание трябва да е подписано най-отдолу след завещателните разпореждания.

Саморъчното завещание има равна сила с нотариалното завещание.

Разполагаемата е тази част от имуществото на човек, с която той може да се разпореди без да накърнява запазена част на съпруг, родители и деца.

От момента на смъртта се смята каква точно е наследствената маса, прави се обединяване на всички имущества към смъртта.

В закона за наследството има специална процедура по възстановяване на запазената част,

Със завещателните разпореждания е накърнена разполагаема част и съответно запазената част на другите наследници по закон, те могат да предявят иск, с който да намалят завещателните разпореждания.

Какво представлява саморъчно завещание ?

Саморъчното завещание е изявление на свободната воля на завещателя, неопорочена от въздействия и валидна до неговата смърт. За това завещание следва да бъде уведомено лице, което завещателят е посочил като наследник по завещание.

Как се открива завещание ?

Съгласно Закона за наследството “Всеки заинтересован може да иска срок за представяне на завещание, за да бъде то обявено от нотариус.” Когато саморъчното завещание е предадено за съхранение на нотариус, той извършва и самото му обявяване

Кой може да поиска откриване на завещание ?

Всяко лице с качество на “заинтересован”. може да поиска обявяване на завещание. За обявяването на саморъчно завещание е нужно препис-извлечение от акта за смърт. Лицето, в полза на което е направено завещание, може да не е от кръга на наследниците. Пряко доказателство за това негово качество е самото саморъчно завещание.

Къде се съхранява саморъчното завещание ?

Саморъчното завещание се съхранява от самия завещател (до смъртта му), от избрано от него лице, както и от нотариус. Когато саморъчното завещание се приема за съхранение от нотариус, той съставя писмен протокол и уведомява съдията по вписванията