fbpx

Публикации

Обезщетение средна телесна повреда

Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското законодателство. Поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда,се дължи и обезщетение за средна телесна повреда.Обезщетение средна телесна повреда

Според него телесната повреда е средна, ако е причинено:

 • трайно отслабване на зрението или слуха;
 • трайно затрудняване на речта,
 • трайно затрудняване на движението на крайниците;
 • трайно затрудняване на движението на снагата или врата,
 • трайно затрудняване на движението на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
 • счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
 • обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
 • постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота;
 • разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.”.

Вид и размер на щетите,подлежащи на обезщетяване

На обезщетяване подлежат всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП.

Към групата на неимуществените вреди спадат всички негативни последици – болки и страдания, понесени във връзка с получените травми

Към имуществените вреди спадат всички разходи, които лицето е понесло във връзка с процесното събитие – разходи за оперативни намеси, болничен престой, медикаменти, рехабилитация, ремонт на щетите по автомобила и т.н.

Задължителен елемент при процеса на изплащане на обезщетение за средна телесна повреда е причинно-следствена връзка със събитието.

Травмите да са получени точно при това ПТП, негативните здравословни последици да са резултат именно от получените при това ПТП травми, а да не се дължат на предходни заболявания.Обезщетение средна телесна повреда

Обезщетение за средна телесна повреда, което се изплаща от застрахователната компания при установена от лекарската комисия средна телесна повреда на увреденото лице се определя от степента на увреденост, причинените мъки и страдания на пострадалото лице и т.н.

Независимо от това дали виновното за инцидента лице е имало сключена или не застраховка, която да Ви възмезди, Вие имате право да заведете съдебен иск срещу него

Това е предпоставка при умишлено или по непредпазливост е причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

За допълнителна информация се обадете на + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е настъпил.

Кога е налице средна телесна повреда ?

към средната телесна повреда спадат трайните увреждания като например трайно отслабване на зрението и/или слуха, постоянното разстройство на здравето, трайно затруднение на речта, трайно движение на крайниците, снагата или врата, трайно отслабване на функциите на половите органи (без да е причинена детеродна нетрудоспособност). -На второ място са счупванията и другите видове наранявания – счупване на челюст или пък избиването на зъби, без които се затруднява дъвченето и/или говоренето, обезобразяването на лицето или на други части от тялото на пострадалия и наранявания, които са проникнали в черепната, гръдната и коремната кухина.

Как се определя обезщетението за средна телесна повреда?

Размерът на обезщетението при получаване на средна телесна повреда се определя по два основни начина. Първият начин е от лекарска комисия към застрахователната компания, а вторият начин е чрез решение на съда. За определянето на обезщетението няма точна схема и всичко зависи от вида на претърпяната травма. Когато обезщетението бива изплащано от застрахователната компания при направен лекарски преглед от страна на лекарската комисия, то степента обезщетението се определя от степента на увредимост, както и от мъките и страданията на пострадалото лице. Другият вариант е когато обезщетението се присъжда от съда. Тогава се взима предвид средния размер на присъдените обезщетения за този вид травма – средна телесна повреда.

Какъв е размерът на застрахователно обезщетение при средна повреда ?

ато цяло средната телесна повреда получава средно обезщетение от около 5000-30 000лв. Като се има в предвид факта, че причиняването на средна телесна повреда е престъпление, то причинителя може да се накаже с лишаване от свобода или пробация. Това обаче зависи от решението на съда.

Какъв е срокът за претенция при средна телесна повреда ?

Най-общо срокът за иск при средна телесна повреда е 5г. от възникването на вредата. За целта е нужно да се ангажира специалист за дела при ПТП и застрахователни случаи.

Проверка на недвижим имот

В голяма част от съвременните сделки се налага да бъде извършвана проверка на недвижим имот.

Хората често считат, че купувачът е най-слабата страна в тези търговски отношения, но това не е точно така. При подходяща проверка на собствеността и добър адвокат по недвижими имоти на Ваша страна, нещата не изглеждат толкова зле.

При сделките за покупка на недвижими имоти съществуват реални рискове от

 • недобросъвестни продавачи,
 • фалшифицирани документи,
 • тежести върху имотите,
 • пороци в правото за собственост

и други подобни, които могат да доведат до негативни финансови последици за Вас, а в по-лошия случай и до загубване на правото на собственост

Най-често ситуациите се случват в посока, че измаменият купувач не може да получи обезщетение от продавача.  Не по-малки са рисковете и при закупуване на жилище „на зелено“

Проверка на недвижим имотМного важно е да бъде извършено професионално проучване на финансовото състояние на строителя. Целта е да сключите перфектен договор, който обезпечава правата Ви в максимална степен.

Обичайната практика приу проверка на имоти, която се прилага в България при покупката на недвижим имот, е да бъде направена справка в Имотния регистър

Това обаче не е достатъчно за да бъдат прегледани последните няколко нотариални акта, с които имотът е бил прехвърлян.

Опитът на кантората сочи, че в повечето случаи подобен подход не дава вярна представа за състоянието на недвижимите имоти

Множеството изменения на регулационни планове, приемани и губили действието си през годините, отчуждителните процедури и последваща им отмяна, реституционните претенции от трети лица, дублираните партиди в Имотния регистър

Всичко това изисква много щателно проучване, свързано със снабдяване с множество удостоверения, скици и други документи от общини, кадастър, правоспособни лица по геодезия, общински служби по земеделие, областни управления и прочее, на базата на които да бъде изготвен качествен правен анализ

Всеки купувач се сблъсква с редица проблеми –Проверка на недвижим имот

 1. Наличие на съдебни спорове за собствеността върху имота
 2. Наличие на ограничени права върху него,
 3. Извършено незаконно строителство,
 4. Измами от несобственик
 5. Предложение за продажба от несобственик,
 6. Продажба на множество купувачи
 7.  Въвеждане в заблуда относно причините за продажба и статута на имота) и др.

В процеса за покупка да са замесени множество други участници – продавачи, брокери, нотариуси и т.н.

Истината е, че никой от тях не следи за опазване на интереса на купувача.

Всеки един от тях преследва своя собствена цел, която рядко съвпада с тази на човека, който иска да придобие имота.

Важно е при закупуването на имот да се ползват услугите на независим адвокат по недвижими имоти, който има опит

Проверка на недвижим имотТози опит е желателно да бъде в областта на сключването на подобни сделки, може да лавира в сложните отношения в тях, познава добре закона и подводните камъни, които се крият в процеса.

Проверката на недвижим имот е от съществено значение, тъй като правото на собственост е широко обхватен правен термин, включващ множество нюанси и елементи.

Извън юридическите особености, има и още една причина, свързана с чисто междучовешки отношения – купувачът често
не е способен сам да защити интересите в процеса на сделката

За съжаление никой от останалите участници не защитава неговите права и интереси. Дори напротив – не е изключено умишлено да се опитват да ги увредят.

Ние можем да Ви помогнем!

Обратната страна на тази сделка – продажбата на недвижим имот, също крие рискове и изисква компетентно правно консултиране, за да сте сигурни, че ще получите парите си в уговорените срокове

Правната защита при продажба гарантира, че ще сте защитени от неоснователни бъдещи претенции от страна на купувача за недостатъци на продадения имот.

В зависимост от спецификите на конкретната сделка, можем да препоръчаме ипотекиране във Ваша полза на недвижимия имот, издаването на запис на заповед във Ваша полза от страна на купувача или друг способ, който да гарантира получаването на продажната цена.

Ако се нуждаете спешно от адвокат по недвижими имоти, без колебание може да се свържете с нашата кантора.

За повече информация и съдействие, свържете се с нас на телефон + 359 897 90 43 91 или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

Защо е необходима провека на имот преди сделката ?

Покупката може да крие редица рискове и проблеми – наличие на съдебни спорове за собствеността върху имота или ограничени права върху него, незаконно строителство, измами (продажба от несобственик, продажба на множество купувачи или заблуда относно причините за продажба и статута на имота) и др.

За какво следва да се внимава при покупка на имот ?

Макар в процеса на сключване на сделката да са замесени множество други участници – продавач, брокери, нотариус и т.н. - обикновено никой от тях не съблюдава за опазване на интереса на купувача. Всеки преследва своя собствена цел, която рядко съвпада с тази на човека, който иска да придобие имота.

Какви проблеми възникнат при проверка на имот ?

Във всяка фаза от сделката купувачът се среща (а нерядко сблъсква) с множество участници – продавач, брокер (понякога повече от един), адвокат на продавача, банка, нотариус и т.н. Намирайки се в центъра на тази вселена от действия и трети лица, човек често и напълно разбираемо се чувства в безтегловност. Причината е осъзнаването, че му е изключително трудно да лавира между целите на всички останали участници в сделката, като в същото време се грижи за най-важното – браненето на своя собствен интерес и сигурност.

Защо се ползва адвокат при сделки с недвижими имоти ?

купувачът нерядко е изправен пред редица рискове и потенциални проблеми в процеса на покупка на имот. Те обаче могат да бъдат преодолени и начинът за това е използването на юридическа помощ. Важно е да може да се разчита на доверен специалист, който има опит в сключването на подобни сделки. Това гарантира, че той може да навигира сложните отношения в тях, познава добре закона и проблемите, които се крият в процеса. По-важно е той да защитава единствено интересите на купувача. Юридическото съдействие е максимално пълноценно, когато обхваща целия процес по сключване на сделката. В най-добрия случай това обхваща периода преди подписване на документ за депозит или стоп-капаро до подписването на окончателен договор във форма на нотариален акт. Съдействие от адвокат може да бъде потърсено и при вече възникнали проблеми и/или необходимост от разваляне на сделката, но подобни казуси могат лесно да бъдат избегнати във всички предходни етапи на процеса. Голяма част от вредите могат да бъдат предотвратени или сведени до минимум, при своевременно оказана правна помощ и съдействие.

Защо е нужна проверка на недвижим имоти ?

Проверката на недвижим имот е от съществено значение, тъй като правото на собственост е широкообхватен правен термин, включващ множество нюанси и елементи. Тя обичaйно се извършва от независим адвокат, който специализира в областта на вещното право. Причината за това е чисто житейска – купувачът не е способен сам да извърши необходимите проверки, поради липса на специални знания, а никой от останалите участници няма интeрес да извърши това вместо него. Дори напротив – не е изключена възможността за умишлена вреда.