fbpx

Публикации

Кой може да се защити по ЗЗДН ?

В съвременната съдебна  практика по дела, все по-често се задава въпроса кой може да се защити по ЗЗДН.

Става дума за Закон за домашното насилие, прилагано често в настоящото съвремие в почти всяко семейство. Съгласно ЗЗДН всяко пострадало от домашно насили лице, може да търси защита срещу посочените в чл.3 от закона лица.Кой може да се защити по ЗЗДН ?

Едно от големите достойнства на ЗЗДН е, че същият предвижда отклонение от общото правило, че никой не може да предявява чужди права пред съд.

Съгласно чл.8 от ЗЗДН домашно насилие е упражнен физически или психическо акт спрямо пострадалото лице в кръга на семейството.

Правна защита за пострадалото лице може да потърсят

А/брат, сестра,

Б/лице в родствена връзка по права линия;

В/настойник или попечител, както и

Г/Директор на дирекция “Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно.

По смисъла на чл.2 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), домашното насилие, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

ЗЗДН посочва и лицата, срещу които може да се търси защита за извършено от тях посегателство (акт) представляващ домашно насилие, а именно:

  • съпруг или бивш съпруг;
  • лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
  • лице, от което има дете;
  • възходящ;
  • низходящ;
  • лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
  • лице, с което се намира или е било в родство по сватовство* до трета степен включително;
  • настойник, попечител или приемен родител;
  • възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
  • лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Определяне на кръг налицата по ЗЗДНКой може да се защити по ЗЗДН ?

Непълнолетни лица могат да подадат писмена молба за защита от домашно насилие

За целта не е необходимо съгласието на техните законни представители.

Анализа на текста на закона налага и изводът, че закона цели да даде защита срещу всяко едно агресивно поведение, което е насочено към накърняване на лично и/или имуществено благо на пострадалото от домашно насилие лице.

Важно: Психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

Срок за защита от домашно насилие

В случай, че сте пострадало от домашно насилие лице следва да знаете, че съгласно чл.10 от ЗЗДН, Молбата за защита от домашно насилие се подава в срок до 1 (един) месец от извършване на акта на домашно насилие.

Важно е да знаете, че срокът по чл. 10, ал. 1 от ЗЗДН е преклузивен

Молбата по ЗЗДН е допустима, и като такава подлежи на разглеждане само ако акта на насилие е извършен най-късно един месец преди датата на подаването на молбата до съответния Районен съд.

В общия случай жертвите на домашно насилие се притесняват, че начина по-който са ударени не оставя следи по тялото им, което в общия случай не е вярно.

Всеки опитен съдебен лекар може да установи кръвонасядания, ожулвания и охлузвания, подуване и други наранявания, които се дължат на акта на домашно насилие и посегателството на насилника върху телесната неприкосновеност на жертвата на домашно насилие.

За допълнителни въпроси, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или  Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво е домашно насилие ?

домашното насилие, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права.

Кой може да търси защита по ЗЗДН?

Съгласно ЗЗДН всяко пострадало от домашно насили лице, може да търси защита срещу посочените в чл.3 от закона лица. Едно от големите достойнства на ЗЗДН е, че същият предвижда отклонение от общото правило, че никой не може да предявява чужди права пред съд. В чл.8 от ЗЗДН изрично е предвидено, че за упражнен акт на домашно насилие спрямо пострадалото лице, защита за пострадалото лице може да потърсят и неговите брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице и директора на дирекция “Социално подпомагане“,

Какъв е срокът за защита от домашно насилие ?

В случай, че сте пострадало от домашно насилие лице следва да знаете, че съгласно чл.10 от ЗЗДН, Молбата за защита от домашно насилие се подава в срок до 1 (един) месец от извършване на акта на домашно насилие. Важно е да знаете, че срокът по чл. 10, ал. 1 от ЗЗДН е преклузивен

Кой съд е компетентен да разгледа молбата за защита от домашно насилие?

Пострадалото от домашно насилие лице може да сезира Районният съд по постоянният или настоящият си адрес на местоживеене. При сезирането на съда с молба за защита от домашно насилие държавна такса не се внася, а разноските по делото се определят с акта по същество.

Какви мерки за защита, може да наложи съда?

задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда (от 3 до 18 месеца); забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда (от 3 до 18 месеца); временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда (от 3 до 18 месеца), ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Какво друго следва да зная ?

Пострадалите от домашно насилие не бива да се срамуват от факта, че са станали жертва на насилие. Не трябва да криете факта, че спрямо вас е извършен акт на домашно насилие, потърсете помощ от роднина, близък приятел или човек на когото може да разчитате. Не се срамувайте да посетите адвокат и да споделите посегателството спрямо Вас. От съществено значение е при акт на физическо насилие да посетите съдебен лекар,