fbpx

Публикации

Промяна в кадастралнaта картa

Често пъти при проверка на имот се установяват незаконни изменения и промяна в кадастралнaта картa.

Тези кадастрални карти улесняват достъпа и обслужването на отделните недвижими имоти.

Понятието „кадастрална карта“ обхваща всички точки и държавните граници, включително границите на отделните административно-териториална единица.Промяна в кадастралнaта картa

Кадастърът включва също така и съответните землищни, регулационни граници и тези на територии с трайно предназначение, поземлените имоти и сгради.

С идентификационен номер – недвижимият имот се посочва еднозначно и самостоятелно  за цялата територията на страната

Същност на кадастралната карта 

Кадастърът и кадастралните регистри  представляват схеми на самостоятелните обекти в сгради и съоръженията в техническата инфраструктура.

Понякога едва след получаване на документи за имота – скица или кадастралната схема, собствениците  тепърва разбират за промени в имотите и отделните обекти около тях.

Съществуват случай в който със заповед на началник на АГКК се стига до промяна и текущо изменение на отделните  имотните граници.

Най-често се касае за допусната техническа грешка при нанасяне на данните в съответните обекти и недвижими имоти

Налице е нужда от промяна с оглед на непълнота и неточности в отразяването на имота в кадастралната карта.

Всички тези ситуации налагат намесата на адвокат за решаване по строително право.

Понякога се получава разминаване между реалната ситуация и фактите, отразени в нотариалния акт на имота

Независимо от това дали искате да направите сделка с апартамент, къща или поземлен имот e нужно извадка от кадастралната схема на имота.

решение на градоустройствени проблеми

Когато става въпрос за част от сграда и част от земята, върху която тя е построена, са необходими и кадастрална схема, и актуална скица.  Изменения на кадастрална карта

Всеки отделен собственик на имот може да изисква след като подаде заявление, съответно да му се издаде кадастрална схема или скица.

Съществуват отделни райони, в които липсват изцяло или отчасти утвърдени кадастрални карти.

Отделните кадастрални карти и документи за тези райони следва да бъдат издадени от съответните общински служби.

Кантората разполага с опитни специалисти в областта на строителството и градоустройствени процедури с решения за подобни казуси.

Кантората работи с клиенти по проблеми за получаване на разрешения за строеж и обжалване на индивидуални административни актове.

За повече информация се обърнете на следният телефон 0897 90 43 91 или на мейл : office@lawyer-bulgaria.bg