Публикации

Деклариране недвижим имот

С последните промени в закона и приетото изменение на Закона за местните данъци и такси от 27.10.2018г., влизащо сила от 01.01.2019г., отпадна задължението за новите собственици да подават данъчна декларация в двумесечен срок от придобиване на недвижим имот.

До влизането в сила на промяната всеки собственик придобил недвижим имот чрез покупко-продажба, по дарение или по друг начин, както и ограничените вещни права върху тях, бе длъжен да подаде съответната писмена декларация по чл. 14 ЗМДТ пред съответната общинска дирекция „Местни данъци и такси“  за деклариране на недвижимият имот по неговото местонахождение.

След 01.01.2019 За неспазването на това задължение за деклариране на недвижим имот по чл. 14 ЗМДТ предвиждаше глоба за физическите лица. Тази санкция отпадна, тъй като не е налице задължение за деклариране на недвижимият имот пред съответната данъчна дирекция на общината. Конкретно промените в Закона (ЗМДТ) посочват следното :

Не следва да се декларират построени или завършени недвижими имоти

С влизане в сила на промените в ЗДМТ, се освобождават от подаване на данъчни декларации при облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава собственици на новопридобити недвижими имот, получени чрез покупко-продажба, замяна, дарение или друга правна сделка.

След промяната Купувачите нямат задължение за декларират недвижимият имот и посочат в декларацията документи за собствеността си, както бе досега в закона.

Самото вписване се извършва от страна на службите по вписванията, заедно с Нотариусите, който съгласно измененията на нормативната база за деклариране на недвижим имот вече (след 01.01.2019г.) са задължени в 7-дневен срок да предоставят на съответните териториални данъчните служби към общините, цялата налична имуществена информация относно сделките по  прехвърлените недвижими имоти.

Тази информация се предоставя с цел тяхното служебно деклариране пред общинската служба,  както и да посочат размера на платения при придобиването от страна на купувача местен данък.

Влизането на тази законодателна промяна създаде условия за по добра работа на отделните служби и намаляване на административната тежест за граждани и юридически лица, предвид обстоятелството, че информацията за прехвърляне на собственост върху недвижим имот е публична.

Не следва да се декларират новопостроените сгради и обектите в тях.

С влизането в сила на промените в Закона (ЗМДТ) отпадна и задължението за подаване на писмена данъчна декларация, съгласно изискванията на чл.14 ЗМДТ за деклариране на недвижими имоти, както и за възложителите в сферата на строителстната дейност.

Съгласно новия режим от деклариране на недвижим имот се освобождават и собствениците на новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Всички налични данни за определяне на размера на дължимият данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти вече се предоставят на служителите от компетентната Дирекция „Местни данъци и такси“ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по Акт образец Нр. 14.

С оглед на това задължението за предоставяне на информация до Общинската администрация е обвързано от това, дали сградата подлежи на въвеждане на експлоатация по реда на ЗУТ.  Промяната в закона засегна и въвеждане и деклариране на недвижим имот в  сградите от пета до първа категория.

Остава задължение за деклариране на имот в сгради т.нар.“шеста категория“ по ЗУТ 

Единиствената категория, за което е валидно задължението за деклариране на недвижим имот, остана относно новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

С оглед на това, че тези сгради не подлежат на самостоятелно приемане от общинските органи, за собствениците остава задължението да ги декларират в двумесечен срок след завършването им.

Тази данъчна декларация  по чл. 14 ЗМДТ се подава не само при придобиване на имот, а и при учредяване на право на ползване. Тук задължен да декларира учреденото му ограничено вещно право е самият ползвател.

Декларирането се извършва в отдел „Местни данъци и такси” към общинската данъчна служба по местонахождението на новопридобитият имот.

Кантората осъществява помощ при справка за купувачите придобили имот, когато се намират в чужбина или са възпрепятствани да го извършат в указаният от закона двумесечен регистрационен срок.

За допълнителна информация и помощ, спокойно можете да се обърнете към нас за съвет и помощ на тел. + 359 897 90 43 91 или на  mail  office@lawyer-bulgaria.bg при справка за деклариране на недживим имот пред съответната общинска данъчна служба „Местни данъци и такси“.