Публикации

ИЗВЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ В ЧУЖБИНА 

Съвремието предлага редица удобства при пътуване на родители с деца в чужбина. Настоящият въпрос е особено актуален при пътуване на деца на разделени или разведени родители в чужбина. Независимо от повода  – екскурзии, обучения, гостувания, състезания, международни олимпиади, това пътуване е нужно да бъде оформено документално и юридически, защото в противен случай – гранична полиция ще спре или родителя или детето. (Най-вероятно и двамата).

Всички граждани, които не са навършили 18 години, имат право да пътуват  в чужбина след стриктно спазване на разпоредбите на българското Развод по взаимно съгласиезаконодателство.

В случай, че се касае за малолетно дете, което не е навършило 14 години, при излизане зад граница се легитимира пред граничните органи с документ за самоличност – паспорт.

В случай, че се касае за непълнолетно дете, на възраст между 14 и 18 години, се легитимира при пътуване в чужбина с паспорт или лична карта – когато пътува в рамките на Европейския съюз или в държава,  с която България има сключен договор в тази насока /например съседни балкански държави и други/.

 При предстоящо пътуване в чужбина на непълнолетено или малолетно дете е нужно да се знае, че според изискванията – освен документ за самоличност е необходима и нотариално заверена декларация от родителите, с която те или единия дава своето изрично съгласие детето им да напусне територията на Република България. Ако детето, пътува придружено само от единия си родител, отново пред граничните органи е необходимо да бъде представена нотариално заверена декларация – съгласие за пътуване в чужбина от другия му родител.

 Законът изрично посочва, че  всички въпрос относно пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, следва да се решават по общо съгласие на родителите. В случай, че двата родители НЕ постигнат това съгласие, според чл.127а от Семейния кодекс, то възникналият спор между тях следва да се реши от компетентния Районния съд по настоящия адрес на детето.

 Въпросът с дете в чужбина има доста богата практика Съгласно Тълкувателно решение от 03.07.2017г. на Върховния касационен съд на Република България Даването на разрешение за пътуване на дете в чужбина в случаите, когато един от родителите недава съгласие за това, само за определен период от време, в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем или за неограничен брой пътувания, през определен период от време, но също до определени държави , следва да се извършва въз основа на цялостен изадълбочен преглед на конкретната семейна ситуация и на всеки един от факторите от физическо, емоционално, психологическо, материално и медицинско естество, включително при разумна и балансирана преценка на интересите на всяка от страните и предвид правилото, че във всички решения, отнасящи се до децата, техните интереси трябва да бъдат от първостепенно значение.

Разпоредбата на закона, чл.127а от Семейния кодекс, регламентира родителското право при условието на съвместно упражняване на родителските права – по общо съгласие, като брачният статус на родителите е без значение (дали имат сключен брак или нямат такъв). Целта на закона е да бъде гарантирано, че интересите на детето ще бъдат защитени в пълен обем. При липса на съгласие спорът се решава от съда.

Изискването за съществуването на конкретно защитен интерес на детето при пътуване извън страната, налага разрешението за това да бъде дадено за определен период от време, в определена държава или държави, чийто кръг е определяем (например държави членки на Европейския съюз) или за неограничен брой пътувания през определен период от време, но също в определени държави. При даване на подобно разрешение, съдът извършва преценка на мястото, условията и средата, при които детето ще пребивава в даден момент, като преценява дали има конкретен или реален риск за детето и доколко едно такова пътуване е в интерес на детето.

С решението си съдът се произнася по конкретен спор, възникнал между родителите по повод на конкретно пътуване. Решението на съда не може завинаги да замени съгласието на родителя и да постанови неограничено по време и територия пътуване на детето.

В случай, че сте родител на непълнолетно дете и имате спор с другия родител на детето относно излизането му в чужбина е добре да се обърнете към адвокат, специалист в областта на семейнотоправо !