Публикации

Съвременното общество предлага редица възможности за обучени и опитни хора, да извършат редица имотни измами. Рискът от имотна измама е реален при липсата на добър специалист на Ваша страна, който да прегледа внимателно цялата лична информация и документите на КУПУВАЧ или ПРОДАВАЧ на имота, преди сделката, удостоверяващи правото му на собственост.

Съветът ни като адвокатска кантора по сделки с недвижими имоти е да бъдете внимателни при боравене с документи и съхранение на нотариалния акт за собственост Рискът за Вас се увеличава, ако този документ изчезне, той може да бъде подправен или манипулиран по друг начин. Може да бъде използван, за да се извърши разпоредителна сделка с имота без знанието и съгласието на собственика, като преди това извършителят се снабди с пълномощно, или да сключи предварителен договор от името на собственика.

В публичното пространство постоянно циркулира лична информация, като общинските власти често изискват копие от нотариалния акт за извършване на различни процедури.Адвокат търговска несъстоятелност www.lawyer-bulgaria.bg

Затова за повечето хора основателно възниква въпросът : Какви мерки може да вземете, аз да предотвратите имотна измама?

  1. Съхранявайте Вашите лични документи под ключ

Препоръчително е да съхранявате всички важни документи на едно място. Не предоставяйте личната си карта, без основателна причина. Никога не подписвайте документи, без да сте ги прочели. Не полагайте подписа си на празен бял лист. Това е най-честата имотна измама, която престъпниците използват. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот може да бъде сключен и без нотариална заверка на подписите. А чрез него може да се поеме задължение за прехвърляне на имота.

2. Абонирайте се за услугата СМС оповестяване на Агенция по вписванията

Тя гарантира, че собственикът практически незабавно ще получи съобщение от Имотния регистър на мобилния си телефон всеки път, когато има промени по партидата на имота. Услугата е напълно безплатна за всички собственици на недвижими имоти. Процедурата по абонирането е публикувана на сайта на Агенцията по вписванията. Услугата СМС оповестяване се заявява лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, със заявление по образец, на хартиен носител. Във формуляра се попълва ЕГН на лицето, което се абонира за СМС оповестяване и телефонен номер. Ако собственикът е получил СМС известие за промяна по партидата на недвижимия имот, без да е инициирал такава, той може да реагира веднага. Това е несъмнен напредък в борбата срещу имотните измами.

3. Подайте писмено Заявление до съответната данъчната служба в района, където се намира Вашият имот

В този случай никой друг освен Вас няма възможност да подаде Заявление и получи Оригинал или дубликат на данъчна оценка за Вашия имот, а ако се наложи да бъде издавана данъчна оценка за имота, то същата следва да бъде подавана само и единствено по молба на друго лице, с нотариално заверено Пълномощно

Това е една от основните мерки за превенция срещу т.нар. имотни измами. Тъй като за всяка една разпоредителна сделка с недвижим имот е необходимо представянето на актуална данъчна оценка на имота, липсата на такъв документи, би осуетила сделката, което би Ви предпазило от потенциални опити за нерегламентирано и без Ваше съгласие на недвижимия имот.

Интересна практика, която се наблюдава в близките години, е изпращане на известия от гражданите до нотариусите, с молба да не изповядват сделки с конкретен недвижим имот. Лицата, които подават това искане/молба, се легитимират като собственици на имота. Въпреки получената молба, нотариусът не е длъжен да се съобразява с нея. Възможно е недобронамерено лице да цели да провали разпоредителна сделка с недвижим имот. Не е възможно известие, получено по имейл, да се счете за достатъчно основание за неизповядване на сделка с покупко-продажба на недвижим имот.Адвокат строителни процедури www.crops.bg

4. Издаване на нов нотариален акт

Полезен съвет, който бих Ви дал в качеството ми на адвокат имотни дела, е отправен най-вече към по-възрастните хора, собственици на недвижим имот. Може да прехвърлите идеална част от Вашия недвижим имот на доверен близък – дете, внук, или друг човек, на който може да се доверите напълно. Това е положително един сигурен начин да бъдете защитени от имотна измама. За последваща разпоредителна сделка е задължително участието на всички собственици, което определено затруднява измамникът.

5.Организирайте добре документите за собственост върху недвижимия имот

Ако сте получили имот в наследство от своя родител или прародител, вероятно не разполагате с нотариален акт за собственост на Ваше име. Вие ще удостоверите това си право чрез представянето на удостоверение за наследници, смъртен акт на наследодателя, нотариален акт, сключен на името на наследодателя Ви и др. Тъй като документ като удостоверение за наследници лесно може да бъде подправен, Вие сте потенциален субект на имотна измама. В Имотния регистър не фигурира Вашето име като собственик на недвижимия имот. Представете си, че оригиналният документ за собственост на недвижимия имот бъде изгубен или откраднат, а удостоверението за наследници – подправено. По какъв начин ще успеете да докажете, че именно Вие сте единственият наследник на този имот и негов собственик?

6. Направете договорна ипотека в полза на банка за ниска стойност, така, че банката да бъде вписана като първи ред Кредитор за Вашият имот. 

Този съвет е нужно много внимателно да бъде обсъден със адвокат по недвижими имоти, тъй като се извършва по определен начин, за да може банката, ставайки вече Ваш Кредитор с първи ред вписана ипотека, да се „грижи“ за сигурността на Вашият имот, ако се тръгне към т.нар. публична продан или търг за имота.

Дори и да не Ви се струва добра идея, сключената ипотека върху недвижимия имот е тежест, която е основна пречка за извършването на покупко-продажба на недвижимия имот. По този начин тя се явява гаранция, че Вие няма да пострадате от имотна измама. За допълнителна информация, обадете се, за да Ви помогнем да разрешите Вашият казус.