fbpx

Публикации

Напускане дружеството от съдружник

В случай, че Вие сте само съдружник във фирмата, без да сте и управител, то тогава можете да отправите писмено предизвестие за напускането на дружеството.

Упражняване на самостоятелното право на съдружника по чл. 125 ал.2 ТЗ  се изразява в едностранно и конкретно изявление на съдружника до дружеството за напускане на същото при определени условия.

С цел изпълнение всички условия на закона  и пораждане на действие, това изявление следва да бъде до дружеството, до неговият представляващ като насрещна страна в писмена форма, която е своебразна форма за действителност и доказване.

Подготовката на изявление и предизвестието по чл. 125 ал. 2 ТЗ от съдружник, създава практически въпроси, които са били плод на дискусии в теорията и съдебната практика, но въпреки това най-важният въпрос е какво е действието на упражненото право на напускане на съдружника.

С изтичане на тримесечен срок от датата на получаване на уведомлението от страна на дружеството, Вашето участие в същото като съдружник се прекратява.напускане дружеството от съдружник

Писменото предизвестие за прекратяване трябва да стигне до знанието на другите съдружници. Съгласно установените правилат на договорните отношения, описани детайлно в чл.13 ЗЗД и сл. както и аналогията на чл. 44 ЗЗД, се е наложило схващането, че веднъж получено изявлението за напускане дружеството от съдружник е неоттегляемо, вследствие на текстовере в чл.13 ал. 2 ЗЗД

напускане дружеството от съдружник

Това може да стане с писмо с обратна разписка или чрез нотариална покана или по всеки друг начин, който да удостоверява по безспорен начин, че Вашето писмено уведомление, изпратено чрез Покана е достигнало до знанието на съдружниците.

С оглед доказването на обстоятелството, че уведомлението е стигнало до занието на другите съдружници, най-удобно е, същото да бъде обективирано в нотариална покана.