Публикации

ИЗПЛАЩАНЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПТП

В последните няколко години броят на пътнотранспортните произшествия по пътя драстично нарастна въпреки промените в размера на глобите и поставянето на технически средства за контрол на скоростта на пътя. Настъпването на ПТП има цял спектър от правни последици и разбира се, не остава без последствия за увредения, за съжаление понякога и за неговите близки.

Като адвокати по застрахователни адвокати, работещи активно с множество застрахователи, бихме желали да споделим, че след като е претърпял ПТП,  всяко пострадало лице има нужда да бъде насочен в съответната материя относно уреждането и предявяването на материално правни претенции за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на застрахователя на извършителя или виновното лице.

Съдебна практика при изплащането на застрахователно обезщетение на пострадал

В практиката са налице множество случаи, в които се оказва, че пострадалия напразно чака години наред, за да получи застрахователно обезщетение, тъй като не е бил правилно насочен в началния момент, веднага след инцидент.  Разбира се, като адвокат по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции това е напълно логично, тъй като за изясняване на обстоятелствата, при които е възникнало едно ПТП са необходими специални знания и умения в областта на застрахователното право и уреждане на застраховалтени претенции, с които нито извършителите, нито пострадалите в повечето случай разполагат. Изплащане застрахователно обезщетение

Съдебната практика по застрахователни дела през годините наложи изготвянето на задължителна автотехническа експертиза, която е основен елемент от разследването механизма на всяко едно ПТП.

Нещо повече резултатите от изготвената и депозирана в съда автотехническа експертиза е основата на която съдът стъпва при определяне размера и вида на отговорността на извършителя и съответно определя и размера на дължимото застрахователно обезщетение, вземайки в предвид и причинените щети на пострадалите лица.

В случай, че е налице пострадало лице или множество лица при настъпването на едно ПТП се образува наказателно производство срещу виновния водач.

Понякога в хода на наказателното дело пострадалите лица, имат право по силата на закона да предявяват свои граждански иск в наказателният процес срещу виновния водач за заплащане на обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди.

Едва след окончателното приключване на наказателното дело с произнасяне на присъдата при уважаване на гражданският иск, пострадалото лице или неговите наследници имат право да получат изпълнителен лист за размера на дължимото обезщетение, което наказателният съд е присъдил.

За съжаление в този случай, размера на тези обезщетения не са много големи, нито пък пострадалите лица могат да ги получат веднага и за тях тепърва започват неочаквани пречки, препятстващи получаването на присъденото им застрахователно обезщетение.

Разбира се, когато се касае за изплащането на сериозно застрахователно обезщетение по застрахователни дела се оказва че в голяма част от тези случай  извършителят на ПТП-то, като виновен не разполага с нужните финансови средства, за да изплати дължимото и определено от наказателният състав на съда застрахователно обезщетение.

Именно тук започват повечето проблеми на пострадалите лице, които хем имат право на застрахователно обезщетение, хем имат присъдено такова, но накрая се оказва, че не могат реално да го получат.

Проблемът се задълбочава още повече когато получат и окончателен отказ от страна на застрахователя, който им заявява, че не признава изпълнителния лист, тъй като не е издаден срещу него и той не е участвал в наказателното дело.

Всички тези проблеми и обструкции при преговорите със застрахователя и уреждане на застрахователните претенции на пострадалите принуждават пострадалият,чакал приключването на наказателното производство, тепърва да завежда ново дело – този път срещу застрахователя.

Oсвен това, в някои случаи се оказва, че петгодишната давност за предявяване на съдебен иск срещу застрахователя често пъти вече е изтекла, тъй като тази давност тече от датата на ПТП-то и не се прекъсва при образуване на делото срещу виновния водач.

В този момент голяма част от пострадалите се обръщат към нас, като адвокати по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции за изплащане на застрахователно обезщетение с молба за подготовка на документи за следващо съдебно дело пред граждански съд. Нашият съвет е че при формиране на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, следва да разчитат и настояват повече за съдебно гражданско дело, отколкото граждански искове в наказателният процес за изплащане на обезщетение от застрахователя на виновния водач по застраховката „Гражданска отговорност”.

В значителна част от случайте, пострадалите идват след като получат отказ и най-често отговорът на застрахователя е, че не носи отговорност за изплащането на застрахователно обезщетение поради нередовни документи или друга несъществена причина, поради която отговорът му, често не може да бъде разгадан.

Затова, при развитието на всички тези множество ситуации и с цел избягване на последващи пречки при предявяване на претенции срещу застрахователните компании, даваме съвет на всички наши клиенти е вместо да предявяват съответните граждански искове срещу виновния водач в хода на образуваното вече наказателното дело, да се обърнат към специалист по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции за изплащане на дължимо  обезщтение при ПТП като предявят претенции за обезщетение директно към застрахователя по застрахователна полица „Гражданска отговорност“

Установяваме непрекъснато, че много хора не са наясно с правните възможности за уреждане на застрахователни претенции и изплащане на застрахователно обезщетение поради което считат, че за да се заведе претенция пред застрахователя, винаги трябва да се изчака да приключи наказателното производство срещу виновния водач. В Кодекса на застраховането никъде не се среща такова изискване.Адвокат застрахователни дела, изплащане обезщетение

При уреждане на застрахователните претенции, застрахователят изисква от пострадалия съответните писмени доказателства за приключило наказателно производство, но само когато от представените му писмени материали и документи за щетата, същият не може да установи по безспорен начин, механизма на настъпването на пътно транспортното произшествие.

Това означава, че всеки конкретен случай следва да бъде предвидена и възможността за представяне акт за приключило наказателно производство срещу извършителят на ПТП. Ако в тазива случай се вижда, че тези факти и обстоятелства  относно настъпването на пътнотранспортното местопроизшествие и съответно застрахователното събитие, могат да бъдат установени от останалите документи по щетата, следва да е ясно, че искането е необосновано и следва да бъдат приложени съответни мерки за това.

Уреждане на застрахователни претенции от пътнотранспортно произшествие

В повечето случай целта на една правна консултация е да се видят всички възможности за бързо, в това число и извънсъдебно уреждане на спора. За съжаление дори и тогава рядко са случайте на положителен отговор от застраховател при представено основно искане за изплащане на застрахователно обезщетение.

Съществен пропуск на законодателя е , че у нас все още няма единна и централизирана методология за определяне на размера на неимуществените вреди. За съжаление и застрахователите знаят това и всеки посочва и определя по свое усмотрение размера на сума , предвидена за изплащане на застрахователно обезщетение, която да изплати на пострадалите лица. Често пъти това са минимални суми с оглед размера предвиден по закон, но с различни аргументи, застрахователите успяват да склонят пострадалите, да приемат по-ниски застрахователни обезщетения.

Именно тук е ролята на един добър и подготвен специалист по застрахователни дела и правно регулиране на застрахователни претенции на пострадалите лица. От съществено значение е добрата обсоновка и правка аргументация на съдебната претенцията пред гражданският съд към застрахователя, която следва да бъде внимателно оформена и добре правно аргументирана.

Съдебната практика при изплащане на застрахователни обезщетения

В процеса на водените преговори със застраховател, ако не се обоснове достатъчно надлежно една искова претенция за изплащане на дължимо застрахователно обезщетение застрахователят не ще погледне сериозно на въпроса и обикновено предлага съвсем ниско обезщетение, минимално дори и за задължителните стандарти по закон, за изплащане на такива обезщетения.

Опитът и практиката като адвокати по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции нееднократно доказват, че дори и след като бъде образувано и започне съдено дело с предявен граждански иск, застрахователят не склонява да промени размера на предлаганото от него обезщетение, освен ако не бъде принуден от съда да стори това. Едва тогава той е склонен да плати размера по съдебно решение, поемайки риска за съдебните разходи и разноски по делото, разчитайки, че множеството от случайте няма да предявят претенция срещу него за изплащане на застрахователно обезщетение.

Друга основна причина, поради която застрахователните компании предлагат на пострадалия чувствително ниски застрахователни обезщетения по настъпили ПТП-та, дори и под минималня размер на претърпените вреди е факта, че тези застрахователни компании разчитат, че пострадалият не е запознат с размерите на обезщетенията, които съдът обичайно присъжда за подобни увреждания. Давност административно наказание

Най-драстично е положението с преговорите със застрахователи и уреждане на застрахователни претенции в случай на смърт настъпила от ПТП на пътя.  Тогава близките и роднините на пострадалите осъзнават и виждат оценката на застрахователя за настъпилата смърт и останалите жертви на пътнотранспортните произшествия

Първото, което следва да бъде взето под внимание, е значителното ограничение от правната легитимация на лицата, имащи право да искат обезщетение.За съжаление дори и към настоящият момент,  кръгът на тези лица, обективирано съобразно задължителната за съдилищата практика,обективирана в ППВС№4/1961г., ППВС №5/1969г. и ППВС№2/1984г. относно кръгът на лицата имащи право да претендират за изплащане на обезщетение.

Като добър адвокат по застрахователно право, който познава добре съдебната практика по дела за застрахователни обезщетения, можем да се ориентираме и насочим пострадалия за реалния размер на дължимото му обезщетение.

В това отношение, като адвокат, специализиран по застрахователни дела и уреждане на застрахователни обезщетения сме длъжним да положим максимални услилия и грижи за да защитим правата и интересите на пострадалия пред застрахователя, като пряко съдействаме за получаване на обезщетение в реален за конкретният случай размер.

При преговорите и представителство с адвокат,специализиран и подготвен по застрахователни дела, застрахователите все по-рядко си позволяват да бавят необосновано дълго време произнасянето си по неговата претенция и застрахователни обезщетения.