fbpx
Размер на запазена и разполагаема част

Размер запазена и разполагаема част

При наследяване се налага и често се стига до определяне на размер запазена и разполагаема част.

Това от наследството е необходимо да се консултирате с адвокат по наследствени дела.

Нарушаването на запазената част не прави завещанието недействително, то поражда правно действие

В този случай наследникът, чиято запазена част е накърнена, може да поиска от съда възстановяване на запазената си част.

Правото на иск за намаляване на завещание и дарения, както и  иск за запазена част се погасява с обща петгодишна давност.

В случай, че съпруг е починал и е оставил низходящи наследници – деца, внуци, правнуци, наследяването се ограничава до два случая :

  • ПРИ едно дете – то (съответно неговите деца) имат право на 1/2 запазена част от наследството;
  • ПРИ две/повече деца – или техните деца, които имат право общо на 2/3 запазена част от наследствотоРазмер на запазена и разполагаема част

В случай, че наследници са родители – имат право общо на 1/3 запазена част от имуществото ми.

Как се определя този размер от наследството ?

В случай, че наследник е само съпругът/съпругата ми – той/тя има право на 1/2 запазена част.

В случай, че наследява съпруга/съпругата заедно с родители – то съпругът/съпругът/ съпругата наследява дял в размер на 1/3 запазена част.

В случай, че наследници са съпруг и деца, то запазената част на съпруга е равна на запазената част на дете.

Даренията пък се намаляват само след като се изчерпят завещаните имущества, и то като се почне от последните дарения и се върви последователно към предшествуващите.

А ако за някой от наследниците са завещани или подарени няколко имота, то същият вече би могъл да предложи, за кой да бъде направено намаляване.

За повече информация се обърнете към нас за допълнителна информация на следните телефони + 359 897 90 43 91 или да изпратите Вашето запитване на office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде отговорено навреме с точен и конкретен отговор относно запазена или разполагаема част от наследството.

Какво представлява запазената част ?

когато наследодателят остави низходящи, родители и съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което е тяхна запазена част от наследството

Кой може да иска намаляване на запазената част ?

Всеки наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения

Какъв е размерът на запазената част на деца и родители ?

Запазената част на низходящи, когато наследодателят не е оставил съпруг е следната: при едно дете или низходящи от него – ½, а при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя. Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.

Каква е запазената част на съпруга ?

Запазената част на съпруга е ½, когато наследява сам и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, а при две деца е равна на ¼, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.

Колко е давностният срок за иск за запазена част ?

Правото на възстановяване на запазената част се погасява с 5-годишна давност

Има ли условия за иск за запазена част при завет ?

Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, когато се касае за заветник е задължително той да е приел наследството по опис.

Кое право е приложимо към наследяване ?

След 17.08.2015 г. , когато бе приет Регламент за наследяването се съблюдават правилата при наследяването, съгласно Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година и анализът на всеки казус да започва от преценката кое е приложимото право

5/5 - (37 votes)