fbpx
Основания за отменителен иск

Основания за иск чл. 135 ЗЗД

В практиката по търговски дела се налага изясняване на правните основания за иск чл. 135 ЗЗД.

В редица случай се наблюдават действия с които длъжникът се разпореждане не само с процесиите имоти, но и с цялото си останало имущество

С това той цели сочи на съзнателно предприети действия от негова страна да увреди интересите на кредитора.

Претенцията е по чл. 135 ал.1 от ЗЗД  за обявяване за недействително спрямо кредитор на извършеното от негов длъжник увреждащо действие.

Това действие следва да бъде за възмездно разпореждане с недвижим имот. Важно значение за провеждането на павлов иск имат всички основания за иск чл. 135 ЗЗД. 

Съдебната практика сочи изискването за валидно сключен Договор за продажба и знание от длъжника и третото лице.

Съгласно разпоредбата чл. 135, ал. 1 ЗЗД, кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако при извършването им последният е знаел за увреждането.

Правен интерес от предявяване на иск по чл. 135 ЗЗД е налице, когато с правно действие длъжникът намалява имуществото си, с което се осуетява удовлетворяване вземането на кредитора.

Основателността на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД е предпоставено от установяване, при условията на пълно и главно доказване, от ищеца: 1/качеството кредитор; 2/извършено правно действие от длъжника, с което уврежда кредитора, както и 3/субективния елемент – знание на длъжника, че с това действие се уврежда интересите на кредитора.

При възмездна сделка ищецът следва да докаже и знанието за увреждане на кредитора у третото лице, с което длъжникът е договарял – арг. чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД.

По общо правило ищецът по иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД, за да има качество „кредитор“, следва да разполага с вземане срещу ответника, възникнало преди датата на правното действие, което се оспорва с иска.

Само по себе си това действие на длъжника представлява намаляване на имуществото му и застрашава интересите на кредитора.Основания за иск чл. 135 ЗЗД

Правни основания за иск чл. 135 ЗЗД

Всяко съдебно производство изобилства от примери относно основания за иск чл. 135 ЗЗД. В този случай следва да се отделят най-важните, а именно:

  1. Наличието на кредитор за вземането към длъжника.

Законът не съдържа изрично изискване вземането да е ликвидно и изискуемо към момента на увреждащото действие, извършено от длъжника

Налице е богата съдебната практика с решения на ВКС –

  • Съдебно Решение № 1562 от 20.V.1982 г. по гр. д. № 805/82 г., I г. о. ВКС;
  • Съдебно Решение  № 422 от 20.03.2000 г. на ВКС по гр. д. № 1469/99 г., V г. о.

Целта на отменителния иск е да се възпрепятствува недобросъвестният длъжник да намали възможностите за удовлетворяване на кредиторите

Възможност има не само когато вземането е изискуемо и установено по своя размер, преди да настъпи изискуемостта.

В този случай от значение е вземането да предшествува по време увреждащото действие на длъжника.

   2. Плащане на цена на имот след прехвърляне към трето лице

В случай на извършена продажба, законът счита, че  е увреждащо кредитора действие. Предпоставка за павлов иск по чл.135 ЗЗД е вещта да е отчуждена и продадена.

Това е така, тъй като длъжникът реално е намалил свое имущество с недвижим имот на значителна стойност

Към основания за иск чл. 135 ЗЗД е необходимо длъжникът да няма достатъчно имущество, за удовлетворяване на взискателя.

С тази сделка длъжникът е осуетил възможността кредитора да насочи изпълнение върху имущество за удовлетворяване вземане на кредитора

Съдебната практика посочва, че всяко отчуждаване на имот обективно води до намаляване на имуществото на длъжника.Основания за иск чл. 135 ЗЗД

С това прехвърляне се затруднява изпълнението на задължение към кредотора

Законът не изисква ищецът да доказва претърпени вреди от сделката или невъзможност да удовлетвори от вземането си.

Същността на иск чл.135 ЗЗД е да се опази кредитора от намаляване длъжниковото имущество и да се подготви то за принудително изпълнение.

3. Знанието на продавача и трето лице (купувач) за увреждане

Знанието е едно от правните основания за иск чл.135 ЗЗД се предполага до доказване на противното. Искът по чл.135 ЗЗД е конститутивен.

Субективният елемент е знание за увреждането на кредитора. По общо правило, в хипотезата на иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД, на доказване подлежи знанието за увреждане на кредитора, както на длъжника така и на третото лице.

Според практиката на ВКС, знанието на длъжника за увреждането на кредитора произтича от съществуването на негово задължение, което не е удовлетворено

В този случай субективният елемент е установен винаги, когато длъжникът знае, че има кредитор, като увреждащо действие е всеки правен акт, с който се засягат правата на кредитора.

С него се упражнява едно потестативно право на кредитора, да бъде обявено относително за недействително спрямо него, разпореждане на длъжника

В същността на основания за иск чл.135 ЗЗД е необходимо действие на длъжника, което уврежда кредитора, както и знание на длъжника и третото лице – приобретател.

Знанието за увреждане на кредитора по смисъла на чл.135 ЗЗД следва да е налице към момента на разпореждането.

Съдебната практика приема, че знанието на купувача за увреждането на кредитора с извършено от длъжника прехвърляне на недвижим имот с договор следва да се преценява към момента на сключване на договора.

Правната сделка на длъжника може да бъде обявена за недействителна спрямо длъжниковия контрахент само ако той е бил недобросъвестен.

Знанието, респективно намерението за увреда на третото лице-контрахент на длъжника има същото съдържание каквото има знанието, респ. намерението за увреда на самия длъжник.

Какво представлява искът по чл. 135 ЗЗД ?

Според посочената разпоредба „Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако при извършването им длъжникът е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането“.

Кога може да се предяви иск по чл. 135 ЗЗД ?

Иск за отмяна се предявява при наличие на няколко предпоставки: 1) увреждащо действие от страна на длъжника; 2) третото лице, с което длъжникът е договарял, да е получило имуществено благо, вследствие на увреждащото действие; 3) длъжникът да е съзнавал, че уврежда кредиторите; 4) изисква се третото лице също да знае, че уврежда кредиторите. Нещо повече, да е могло да знае, като положи грижата на добър стопанин.

Кой може да предяви иск по чл. 135 ЗЗД ?

кредиторът да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, има обезпечаваща интереса му за удовлетворяване при принудително изпълнение чрез премахване намаляването на имуществото му, служещо за общо обезпечение на неговите кредитори. „Кредитор“ по смисъла на чл. 135 ЗЗД е всяко лице, спрямо което длъжникът е обвързан със задължение за престиране съобразно уговореното помежду им или определеното от закон. Без значение е видът на престацията – парична или непарична, вкл. непаричното вземане по алеаторен договор

Кога е налице знание на купувача -трето лице ?

Знанието за увреждане е субективната предпоставка на отменителния иск. При сурогационния иск не е необходимо у длъжника знание или пък намерение за увреждане. Необходимо е длъжникът да съзнава по време на извършване на правното действие, че с него ощетява кредиторите си, че създава или увеличава неплатежоспособността си или затруднява удовлетворяването на своите кредитори. Освен длъжникът и третото лице да е знаело, че уврежда кредитора.

Rate this post