fbpx
Oбезщетение по ЧМР Конвенция

Oбезщетение по ЧМР Конвенция

Все по-често към нас се обръщат транспортни фирми и собственици на спедиции с въпроса за Oбезщетение по ЧМР Конвенция.

При международния превоз на товари могат да възникнат различни проблеми, дори ако всички страни са добронамерени.

Най-често проблемът е повреден или загубен товар или забавена доставка.

За да се разрешат ефективно такива случаи, е важно всички страни да бъдат добре информирани кой носи отговорност за щетата.

Международният автомобилен превоз на стоки се регулира от ЧМР Конвенцията, която определя размера на отговорността за всички страни, участващи в транспорта.

Целта е да Ви запознаем с отговорността на превозвача, както и с нейните изключения и ограничения.

Основни задължения на превозвача 📜

Превозвачът е длъжен да провери дали броят на опаковките отговаря на броя, посочен в товарителницата, както и какво е видимото състояние на пратките и тяхната опаковка.

При несъответствие или видима повреда, превозвачът трябва да впише забележка в товарителницата.

Ако такава проверка не е възможна, превозвачът трябва да впише забележка в товарителницата, че не е инспектирал стоките.

Ако не са вписани забележки, се презюмира, че броят на пратките отговаря на данните в товарителницата, както и че пратките и опаковката са в добро състояние.

Превозвачът не носи отговорност за дефектна опаковка или ако са натоварени по-малко пакети от посоченото, но това ще бъде трудно за доказване, ако не са вписани забележки при приемането на стоките.

Отговорност за щети и забавяне 🤕🚚Oбезщетение по ЧМР Конвенция

В общия случай, превозвачът носи отговорност за загубата или повредата на стоките, настъпила от момента на приемането им до момента на доставката, както и за забавянето на доставката.

Тази привидно всеобхватна отговорност обаче подлежи на редица изключения и ограничения.

Превозвачът носи отговорност за действията и бездействията на своите служители и други наети от него лица, сякаш тези действия или бездействия са негови .

Освобождаване от отговорност на превозвача 🆓

Съществуват редица обстоятелства, които могат изцяло да освободят превозвача от отговорност:

1. Инструкции на ищеца или грешка на ищеца:

Превозвачът е освободен от отговорност, ако щетите, загубите или забавянето са причинени от инструкциите на ищеца или са резултат от грешка на ищеца .
2.Присъщ недостатък на стоката:

Превозвачът не носи отговорност, ако вредата е причинена от присъщ недостатък на стоката или от обстоятелства, които не могат да бъдат предотвратени от превозвача . Доказването, че липсата, повредата или забавянето са причинени от някой от тези фактори е в тежест на превозвача .

3.Налични рискове за превозвача:

Превозвачът се освобождава от отговорност, ако повредите или загубите са резултат от присъщите рискове при:
– Използването на отворени превозни средства без покритие, ако изпращачът се е съгласил с тяхното използване.
– Дефектна опаковка на специфични стоки.
– Пакетиране, натоварване, подреждане и разтоварване на стоките от изпращача или получателя.
– Естеството на някои стоки, предразположени към счупване, ръжда, вътрешно увреждане, изсушаване, изтичане, нормално разпадане или от действията на насекоми или гризачи.
– Недостатъчност или неточност на маркировката върху пратките.
– Превоз на добитък.

Ограничения на отговорността на превозвача ⛓️

Ако превозвачът носи отговорност съгласно Конвенцията, трябва да се определи точно каква сума дължи.

В случай на загуба или повреда, дължимото обезщетение се изчислява според борсовия курс или пазарната цена на стоката към момента на приемането им за превоз.

Тази компенсация обаче не може да надвишава 8,33 СПТ за килограм бруто липсващо тегло.

В допълнение, таксите за превоз, митата и всички други такси, платени с цел транспортиране на стоките, трябва да бъдат компенсирани пропорционално на количеството стока, която е загубена или повредена .

Времеви ограничения на отговорността на превозвача ⏳Oбезщетение по ЧМР Конвенция

Когато получателят приема стоката, той трябва да провери броя на опаковките и тяхното състояние.

В случай на явна повреда или липса, той трябва да впише забележка в товарителницата в момента на доставката.

Ако повредата или липсата не са явни, получателят може да подаде резервация в рамките на седем работни дни от датата на доставка.

В случай на закъснение, получателят трябва да направи писмена рекламация в рамките на двадесет и един дни от датата на доставка .

Отговорност на превозвача при международен превоз на товари 🌍🚛

Освен повреди, загуби и забавяния, по време на транспорта могат да възникнат и други проблеми.

Ако конкретни документи придружават стоката и са необходими за нейния превоз, превозвачът носи отговорност за щети, причинени от загубата на тези документи или неправилното им използване.

Той обаче не носи отговорност, ако документите или информацията, предоставени от изпращача, са неточни .

Всякакви разпоредби в договора за превоз, които противоречат на Конвенцията, са нищожни и без правно действие .

Това означава, че не може да се прехвърли отговорност на превозвача в случаите, когато според Конвенцията той не е отговорен и обратното.

Конвенцията е най-важният документ за определяне на размера на отговорността на превозвача.

Казусите на практика често са много по-сложни и изискват по-задълбочен правен анализ.

За допълнителна информация, свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email: office@lawyer-bulgaria.bg 

Какви са основните задължения на превозвача при приемането на стоките? 📦

Превозвачът е длъжен да провери броя на опаковките и видимото състояние на стоките и тяхната опаковка. При несъответствие или видима повреда, той трябва да впише забележка в товарителницата. Ако не може да извърши проверка, превозвачът трябва да отбележи това в товарителницата.

Какви са задълженията на превозвача при транспортиране на стоките? 🚚

Превозвачът носи отговорност за загуба, повреда или забавяне на стоките от момента на приемането до момента на доставката. Той е отговорен и за действията на своите служители и други наети лица, сякаш са негови собствени.

Какви обстоятелства освобождават превозвача от отговорност? 🆓

Превозвачът може да бъде освободен от отговорност, ако щетите са причинени от инструкциите или грешката на ищеца, присъщ недостатък на стоката или обстоятелства, които не могат да бъдат предотвратени.

Какви са ограниченията на отговорността на превозвача? ⛓️

В случай на загуба или повреда, дължимото обезщетение се изчислява според борсовия курс или пазарната цена на стоката, но не може да надвишава 8,33 СПТ за килограм бруто липсващо тегло. Компенсират се и пропорционално таксите за превоз, митата и други такси, платени за транспортиране на стоките.

Какви са времевите ограничения за подаване на рекламации срещу превозвача? ⏳

В случай на явна повреда или липса, получателят трябва да впише забележка в товарителницата в момента на доставката. За неявни повреди резервация трябва да се подаде в рамките на седем работни дни, а за закъснения – писмена рекламация в рамките на двадесет и един дни от датата на доставка.

Какво се счита за забавяне на доставката? ⏱️

Забавяне е налице, ако стоките не са доставени в уговорения срок. Ако няма уговорен срок, съдът определя разумен срок за доставката. Ако стоките не са доставени в рамките на този срок, те се считат за изгубени.

Как се изчислява компенсацията за загуба или повреда на стоките? 💰

Компенсацията се изчислява според борсовия курс или пазарната цена на стоката към момента на приемането ѝ за превоз. В допълнение, таксите за превоз, митата и други такси се компенсират пропорционално на загубеното или повредено количество стока.

Какво представлява „груба небрежност“ и как се отразява на отговорността на превозвача? ⚠️

Груба небрежност е умишлено или крайно небрежно поведение от страна на превозвача. В такива случаи, превозвачът не може да се освободи от отговорност и няма ограничение на дължимото обезщетение.

Какви други проблеми могат да възникнат по време на транспорт? 🚛

Освен повреди, загуби и забавяния, могат да възникнат проблеми с документите, придружаващи стоката, или изпълнението на допълнителни инструкции от изпращача. Превозвачът носи отговорност за щети, причинени от загуба на документи или неправилното им използване, както и за неизпълнение на допълнителни инструкции.

Какви са последиците от разпоредби в договора за превоз, които противоречат на ЧМР Конвенцията? 📜

Разпоредбите в договора за превоз, които противоречат на ЧМР Конвенцията, са нищожни и без правно действие. Това означава, че не може да се прехвърли отговорност на превозвача в случаите, когато според Конвенцията той не е отговорен. Конвенцията е най-важният документ за определяне на отговорността на превозвача.

 

5/5 - (4 votes)