fbpx

Прекомерност на неустойка по договор

В съдебният процес за присъждане заплащането на уговорена неустойка не е нужно същата да се доказва, като размер или основание

Съществуват случаи, в които вредите са на по-голяма стойност от неустойката няма пречка да бъдат претендирани по общия ред

В този случай, по-високият размер на причинените вреди, над уговорената неустойка следва да се доказва.

Неустойката не е средство за получаване на блага обезщетение на кредитора.Прекомерност на неустойка по договор

В случай, че е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди, съдът има право да намали нейния размер, при възражение.

Изключение от горното правило се, касае неустойка търговска сделка, стига страните да са търговци.

Съгласно Тълкувателни решения на ВКС неустойката по търговска сделка може да бъде ограничена при определени предпоставки.

Установяване на прекомерност 

Поради разнородния характер на задълженията, чието изпълнение неустойката обезпечава, в теорията, в съдебната и арбитражна практика липсват критерии за прекомерност по чл. 92 ЗЗД.

В някои хипотези като критерий за прекомерност се определя съотношението на неустойката с претърпените от кредитора вреди, а в други – съотношението й с размера на основното задължение, чието изпълнение тя обезпечава.

Не са редки случаите, при които като показател за прекомерност се приема обезщетението по чл. 86 от ЗЗД в размер на законната лихва. Това се отнася най-вече за неустойката, обезпечаваща изпълнението на парични задължения.

Изключение за прекомерност на неустойка по договор

При търговските дела неустойката по чл. 92, ал. 2 от ЗЗД търпи известно изключение с оглед чл.309 ТЗ – не може да се намалява поради прекомерност

В конкретният случай се касае за уговорена неустойка по търговска сделка.Прекомерност на неустойка по договор

В съдебната практика са налице две условия, които законът въвежда кумулативно  за изключение от  прекомерност

А/ сделката да е търговска

Б/ сделката да е сключена между търговци.

Практиката на ВКС е наложила тълкуване, съгласно което забраната по чл. 309 от ТЗ следва да се прилага и към абсолютните търговски сделки

В този случай, страната-нетърговец на общо основание може да се позове на прекомерността и да иска намаляване.

Право да иска намаляване е изключено за страна, която е търговец

Съгласно чл. 287 от ТЗ разпоредбите за търговските сделки се прилагат и за двете страни, когато за едната от тях сделката е търговска.

Обезпечителната функция на неустойката е гаранция че неустойката ще гарантира точното изпълнение на поетите с договора задължения С помощта на съдебен процес, пострадалия може да защити правата си, чрез искове за неизпълнение.

За допълнителна информация, моля свържете се на тел. 0897 90 43 91 или  e-mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Иск за неустойка по договор

В случай на неизпълнение по двустранен договор, изправната страна може да предяви иск за неустойка по договор.

Съгласно легалното определение неустойката обезпечава изпълнение на задължение, която се реализира чрез предявяване на съдебен иск за неустойка, в случай, че е уговорена между страните.

Често пъти рисковете от неизпълнение на договор са сериозни, поради което е нужно страните да гарантират изпълнение на договора чрез т.нар. неустойка.

Неустойката по договор уговаря ориентировъчен размер на бъдещото обезщетение от неизпълнение, чрез клауза по чл. 92 ЗЗД.

Поради разнородния характер на задълженията, чието изпълнение неустойката обезпечава, в теорията, в съдебната Иск за неустойка по договори арбитражна практика липсват критерии за прекомерност по смисъла на чл. 92, ал. 2 от ЗЗД.

В някои хипотези като критерий за прекомерност се определя съотношението на неустойката с претърпените от кредитора вреди, а в други – съотношението й с размера на основното задължение, чието изпълнение тя обезпечава.

Същност на уговорена неустойка по договор

Неустойката представлява предварителна оценка на вредите, които биха настъпили от неизпълнение на едно задължение.

ВАЖНО : Неустойката следва да бъде задължително уговорена между страните.

Вредите от неустойката не се доказват в съдебния процес, ако е налична в договора като размер.

В случай, че вредите са на по-голяма стойност от неустойката е допустимо да се претендират по общия ред.

Все пак неустойката не е средство за облагоделстване на кредитора, а за обезщетяването му.

Поради това, ако неустойката е прекомерно голяма в сравнение с претърпените вреди, съдът има право да намали нейния размер по искане на длъжника.

Това правило, обаче, не се отнася за неустойки, уговорени по търговска сделка – когато и двете страни са търговци.

В Тълкувателни решения, неустойката по търговска сделка може да бъде ограничена.Иск за неустойка по договор

Основна задача на неустойката е да стимулира страните по облигационното правоотношение към точно изпълнение на поетите с договора задължения.

Изхождайки от икономическата логика, стояща зад този институт, можем да обобщим, че неустойката изпълнява няколко основни функции – обезпечителна.

Обезпечителната функция на неустойката е гаранция че неустойката ще гарантира точното изпълнение на поетите с договора задължения

С помощта на съдебен процес, пострадалия може да защити правата си, чрез искове за неизпълнение.

За допълнителна информация, моля свържете се на тел. 0897 90 43 91 или  e-mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Искове за неизпълнение на договор

Често пъти се случва, че при търговски отношения между дългогодишни партньори се стига до искове за неизпълнение на договор.

В правната теория и чл. 20 ЗЗД – договорът има сила на закон за тези, които са го сключили. Този принцип може да се извлече и от редица други разпоредби на основния закон, регулиращ договорните отношения.

При подписан договор да не се изпълнява от едната или от двете страни – умишлено или поради проява на небрежност. За изправната страна винаги е налице възможност за съдебни действия с оглед защита на личния си интерес.

В тези случаи законът дава възможност на кредитора да предяви надлежно пред съда искове при неизпълнение на договор.

За да развалите договора трябва да е налице неизпълнение в каквато и да е било форма- пълно неизпълнение или неточно – забавено, частично, лошо изпълнение.

В случай, че е налице неизпълнението на двустранен договор спрямо уговореното, неизправната страна следва да понесе цялата отговорност, като плати обезщетение или неустойка.

Винаги когато сте изправени срещу неизпълнение, задължително първо развалете договора. Развалянето се извършва по правило извънсъдебно.

Това не се отнася за договори с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти и договорите за аренда за повече от 10 стопански години.

В тези случаи договорите се развалят единствено по съдебен ред.

Последици при неизпълнение на договорИскове за неизпълнение на договор

На първо място законът предоставя няколко възможности за изрядната страна да потърси правата си по съдебен ред. Някои от възможните съдебни искове, които са свързани с неизпълнението, развалянето и прекратяването на договорите са следните:

– Иск за реално изпълнение на договор и обезщетение (Иск за плащане на просрочени вноски);

– Иск за обезщетение поради неизпълнение на договор (неустойки);

– Иск за разваляне на договори, с които се учредяват, прехвърлят, признават или прекратяват вещни права;

– Иск за връщане на вещ след прекратяване на договор за наем и обезщетение за неправомерното й ползване;

– Иск за установяване съществуването или несъществуването на права.

Възможности при неизпълнение на договорИскове при неизпълнение на договор

В случай на неизпълнение, кредиторът има право да развали договора и да иска връщане на всичко дадено по него до момента.

Неизпълнението на даден договор от насрещната страна не води автоматично до преустановяване на облигационните отношения, независимо колко време трае това неизпълнение.

За да се преустанови правоотношението и да се разкъса облигационната връзка трябва да се извършат определени действия по разваляне на договора.

В този случай кредиторът е длъжен да отправи волеизявление до длъжника, с което да му даде подходящ срок за изпълнение

Тази възможност е налице в случаите освен когато изпълнението вече е станало невъзможно или безполезно или пък е било уговорено да се изпълни в точно определен момент, който е отминал.

След изтичането на срока, даден от изправната страна и липсата на изпълнение, кредиторът ще счита договора за развален.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

За да се преустанови правоотношението и да се разкъса облигационната връзка трябва да се извършат определени действия по разваляне на договора.

Това е предвидено в чл. 87 от ЗЗД заедно с конкретните изисквания към договорите.

За целта кредиторът е длъжен да отправи волеизявление до длъжника, с което да му даде подходящ срок за изпълнение. Това следва да е подходящ срок, с изтичането на който срок при липсата на изпълнение ще счита договора за развален.

В случай, че развалянето е поради забава на длъжника, според съдебната практика не е необходимо да се определя нов срок  за изпълнение.

При ситуация,  в която развалянето е поради забава на длъжника, според съдебната практика не е необходимо да се определя нов срок  за изпълнение.

Когато е предявен иск за обезщетение вместо реално изпълнение, длъжникът има право да предложи изпълнение, в случай, че кредиторът все още има интерес.

Ощетената страна следва да предяви претенциите си чрез съдебен иск лично или чрез адвокат по търговски дела. С помощта на съдебен процес, пострадалия може да защити правата си, чрез искове за неизпълнение.

За допълнителна информация, моля свържете се на тел. 0897 90 43 91 или  e-mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Признаване чуждестранни съдебни решения

Съдебната практика по някой дела все по-често налага нуждата от признаване чуждестранни съдебни решения.

Това действия представлява съдебно производство по въвеждане на едно чуждестранно решения в съдебната система на страната.

Това се налага за актове, които са постановени от чуждестранни съдилища и нямат пряко действие в Република България.

Националното законодателство не съдържа достатъчно разпоредби, които да уредят детайлно материята.

Именно затова в своята дейност Европейският съюз и Съвета на Европа приеха Регламенти имащи ранг на закони, уреждащи детайлно тази материя.

Правна регламентация на признаване на чуждестранни решенияПризнаване чуждестранни съдебни решения

Законът не съдържа детайлно описание и достатъчно разпоредби касаещи признаване и допускане на изпълнение на решения и актове на държави в ЕС

В правната наука следва да се прилага не само уредбата на чл. 621 и сл от ГПК, но и Регламенти на ЕС с оглед настъпила хармонизация на правото в държавите-членки на ЕС.

С въвеждането на Регламентите и Директивите на ЕС се налага приложението на единни норми, които всички държави-членки на ЕС прилагат.

Законът предвижда ред, при който едно съдебно решение постановено в държава членка, следва да бъде признато и допуснато за изпълнение на територията на Република България.

Това касае разбира се приложението на Регламенти и Директиви на ЕС относно въвеждането на чуждестранни съдебни решения.

Признаване на чуждестранни решения извън ЕС

След като има създаден ред за признаване на чуждестранни Съдебни решения, възниква въпроса за признаване на чуждестранни решения извън ЕС.Признаване чуждестранни съдебни решения

Признаване и допускане на изпълнението на съдебните решения, постановени в чужди държави, които не са част от ЕС по различна процедура и ред, а именно ред, определен в КМЧП.

В КМЧП е разписана процедурата по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове (извън ЕС).

По отношение на тези актове в българският закон е определена съдебната процедура по признаване на тези чуждестранни съдебни решения.

Важно По разпоредбата на чл. 121 ал. 1 КМЧП съдът в производството по признаване и допускане за изпълнение не може и не следва да навлиза в разглеждане на спора по същество.

Респ. налице е конкретен ред за допускане за изпълнение в Република България на тези съдебни решения.

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ на РЕШЕНИЯ

Признаване и допускане на изпълнението на съдебните решения, постановени в чужди държави, които не са част от ЕС следва да е по различна процедура и ред, а именно реда, определен в КМЧП.

В част Четвърта, глава 12, членове от 117 до 124 на КМЧП е разписана процедурата по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове (на държави извън ЕС) в България.

Съгласно част четвърта на КМЧП условията въведени в чл. 117 КМЧП за признаване и допускане на изпълнението са следните:

– Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се признават и изпълнението им се допуска, когато:

-чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда;

-на ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита;

-ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд;

-ако между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съдобразуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска;

-признаването или допускането на изпълнението не противоречи на българския обществен ред.

#Екзекватура, #Съдебнаекзекватура, #Признаванеразвод, #Екзекватура, #КМЧП, #чуждестранносъдебнорешение, #Решениеразвод, #изпълнение

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява признаване на Решение ?

След присъединяването на Република България към ЕС по отношение на признаването и допускането на изпълнението на решения и други актове, постановени в други държави-членки на ЕС се прилага правото на ЕС и създадените в ГПК норми.

Каква е процедурата по признаване ?

Признаване и допускане на изпълнението на съдебните решения, постановени в чужди държави, които не са част от ЕС следва да е по различна процедура и ред, а именно реда, определен в КМЧП. В част Четвърта, глава 12, членове от 117 до 124 на КМЧП е разписана процедурата по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове (на държави извън ЕС) в България.

Какви са условията за признаване на решение ?

Съгласно част четвърта на КМЧП условията въведени в чл. 117 КМЧП за признаване и допускане на изпълнението са следните: 1.Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се признават и изпълнението им се допуска, когато: 2. чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда; 3. На ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита; 4. Между същите страни, на същото основание и за същото искане няма влязло в сила решение на български съд; 5. Между същите страни, на същото основание и за същото искане няма висящ процес пред български съд, образуван преди чуждото дело, по което е постановено решението, чието признаване и изпълнение се иска; 6. Признаването или допускането на изпълнението не противоречи на българския обществен ред.

Какво се случва в производството по екзекватура ?

Съгласно чл. 118 – Признаването на чуждестранното решение се извършва от органа, пред който то се предявява. При спор относно условията за признаване на чуждестранното решение може да се предяви установителен иск пред Софийския градски съд. За допускане на изпълнението на чуждестранно решение се предявява иск пред Софийския градски съд. Към молбата се прилага препис от решението, заверен от съда, който го е постановил, и удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила.

За какво следва да се внимава при екзекватура ?

Съдът не навлиза в разглеждане на съществото на спора, разрешен от чуждия съд. Длъжникът може да направи възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелства, настъпили след влизането в сила на чуждестранното решение. Длъжникът не може да прави възражения за погасяване на задължението въз основа на обстоятелствата по ал. 2, след като решението за допускане на изпълнението е влязло в сила.

Особености на екзекватурата пред съд ?

Пред съда следва да се представи заверено от Министерство на външните работи на Република България решение, да е видно, че същото е влязло в сила – посредством изрично отбелязване или удостоверение, издадено от съответния съд. След преценка на условията по чл. 117 КМЧП и проверка дали не противоречи на българския обществен ред съдът се произнася като признава или не – на осн. чл. 117 КМЧ съответното съдебно решение и допуска или не неговото изпълнение на територията на РБ. Важно е да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 121 ал. 1 КМЧП съдът в производството по екзекватура не навлиза в разглеждане съществото на спора

Oспорване на съдебна експертиза

Чести са случаите в съдебните зали по време на съдебно заседание, когато се стига до оспорване на съдебна експертиза.

За изясняване на въпроси по делото, са необходими специални знания съдът назначава и съдебна експертиза.

Съгласно изискването на закона съдебна експертиза по делото за събиране на доказателства се назначава по искане на страната или служебно.

Насрочване на съдебна експертизаOспорване на съдебна експертиза

Съдебна експертиза се назначава, когато за изследване на даден въпрос са необходими специални знания, с каквито съдът не разполага /чл.157, ал.1 ГПК/.

Съдът иска съдействие от страна на вещо лице във връзка с изясняване на конкретни въпроси от значение за решаване на правния спор.

Тази експертиза се нарича първоначална експертиза.

Когато вещото лице не е успяло достатъчно ясно, пълно и точно да отговори на въпросите, които са му поставени, се назначава допълнителна експертиза. 

В тези случай от експерта се иска да отговори на допълнителни, уточняващи, детайлизиращи вече даденото първоначално заключение въпроси.

Повторна експертиза се възлага, когато даденото заключение е оспорено от страните в производството, когато същото е необосновано и възниква съмнение за неговата правилност. 

Повторна експертиза се възлага на експерт в същата научна област.

За разлика от свидетелите, които изнасят пред съда само факти, вещите лица дават освен сведения, и изводи относно фактите по делото – т.е. те консултират съда.

Съдът е длъжен да назначи вещо лице, когато за изясняването на определени въпроси са необходими специални знания в съответната област.

Съдът има право да възложи задачата и на вещо лице, което не е включено в списъка.

Когато вещото лице се назначава служебно, разноските за експертизата се поемат от страните или от страната, която експертизата ползва.

Съдът не може да откаже да допусне това доказателствено средство с мотива, че разполага със съответните специални знания.

В определението, с което съдът допуска и назначава експерта се посочват: предмет, задача, материали и цел на експертизата.

Какво представлява съдебната експертиза ?Oспорване на съдебна експертиза

Експертизата представлява способ за събиране на доказателства, използван широко в съдебната и извънсъдебната дейност на съдилищата

Тази дейност цели изясняване на някои обстоятелства и въпроси, необходими специални знания от областта на науката, изкуството и техниката.

Легална дефиниция на „експертиза“ се съдържа в § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 29 юни 2015 г.

Тези способности на вещите лица са свързани с изясняването на определени обстоятелства, с които знания и умения съдът не разполага.

Правомощия на вещото лице по делото 

Вещото лице не може да бъде

А/роднина на страна по права линия,

Б/съпруг,

В/роднина по съребрена линия до ІV степен вкл.,

Г/роднина по сватовство до І степен

Д/лице, заинтересувано от изхода на делото.

В случай, че бъде назначено такова вещо лице, то следва да бъде отстранено и заменено с друг експерт в същата област, разполагащ с правоспособност.

Вещото лице има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначено.

Вещото лице има право да извършва огледи и получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата  и др.

Разноските за събирането на доказателства, чрез назначена експертиза се понасят от страната, която ги е поискала.

Това правило търпи изключение в случаите, когато отсрещната страна няма въпроси.

При нужда да бъде установен факт, съдът служебно назначава експертиза и определя задачата й на разноски на страната, която носи тежест на доказването.

Действия по оспорване на съдебна експертиза

Oспорване на съдебна експертиза се допуска след като се изслуша  заключението в експертизата на вещото лице.

Съдебната практика сочи няколко основни акцента при оспорване на заключението на вещото лице

Най-честата причина за оспорване е некомпетентност на вещото лице.

Друга причина е липса на ясни отговори на поставените в съдебно заседание въпроси. Oспорване на съдебна експертиза

Следва да бъде извършена проверка относно легитимността на вещото лице и регистрацията му в Камарата на независимите оценители.

Когато се установи, че такава регистрация не е налице, това е основание за искане за отмяна на експертизата.

Експертизите се извършват от т.нар. „вещи лица“, които представляват специалисти в съответната област на науката, изкуствата, техниката и занаятите.

Експертизата се назначава с решение, постановление или определение на органа на предварителното разследване, прокуратурата или съда.

Когато вещото лице не разполага с квалификация да изпълни поставените задачите по експертизата следва да се освободи от дейност. 

В този случай заинтересованата страна, може да поиска повторна – единична или направо тройна експертиза.

Назначеното вещо лице винаги може да бъде заменено с друго, ако не успее да изпълни задачата поради болест, некомпетентност или други причини.

Това са случаите, в който са налице съмнения за пристрастност и необективност на заключението,  представено на съдебния състав.

Заключението се приема в съдебно заседание, в което вещото лице трябва да се яви лично и да заяви, че го поддържа, като отговори на поставените въпроси от съда и страните.

Приемането на заключението означава само, че същото става част от доказателствата по делото, без обаче да обвързва съда.

При несъгласие и със заключението на тройната експертиза, може да се назначи нова тройна, която се възлага на други три вещи лица. Последващо разширяване състава на експертизата – петорна, седморна и пр., е недопустимо.

По изключение, когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони.

Какво представлява съдебната експертиза ?

Съдебната експертиза е становище на вещо лице експерт, който подпомага съда при събирането на доказателства в съдебния процес. Заключението на вещото лице се цени от съда при постановяване на окончателният акт по делото, след изслушването му в съдебно заседание.

Може ли да се иска отвод на вещото лице ?

В случай, че се установят доказателства за пристрастност или некомпетентност на вещото лице, както и с оглед липсата на нужните знания и умения, всяка заинтересована страна в съдебния процес може да поиска вещото лице да се отведе поради пристрастност или некомпетентност.

Как се оспорва назначена съдебна експертиза ?

Оспорването на съдебна експертиза е сериозен ангажимент на всеки адвокат по време на съдебния процес. Оспорването задължително трябва да почива на сериозни аргументи и доказателства за липсата на отговор на поставените въпроси или некомпетентност на вещото лице.

Кога следва да се иска нова експертиза по дело ?

Искането за назначаването на нова -единична или тройна експертиза ще бъде уважено в момента, в който заинтересованата страна представи доказателства относно липсата на компетентност или липсата на адекватен и точен отговор от страна на назначеното по делото вещо лице.

Кой носи разноските при назначаването на експертизата ?

В случай, че страна в процеса поиска допускане назначаване на съдебна експертиза, тя следва да поеме разноските по тази експертиза, освен ако и отсрещната страна няма въпроси, на които вещото лице следва да отговори по делото.

Отмяна на административни актове

След като един административен акт влезе в сила съществува правна възможност за отмяна на административни актове. 

Производството по отмяна се развива съгласно глава XIV АПК.

Законът определя и кръг на лицата, оправомощени да искат отмяна, за която съдебният акт е неблагоприятен.  Съществен въпрос, който разглежда закона (АПК) са и основанията за отмяна. Отмяна на административни актове

Основания за отмяна административни актове

Като основание за отмяна на административни актове се допуска в случаите се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната;
Същевременно законът изрично насочва, като основание за отмяна неистинност на показанията на свидетелите или на заключението на вещите лица, върху които е основан актът
Правно основание за отмяна представлява престъпно действие на страна, представител или член от състав на съда, установена по надлежния ред.
Отмяна по съществуващото законодателство се допуска и в случаите, когато актът е основан на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или на акт на съд или на друго държавно учреждение е бил отменен;
Правно основание за иск по чл. 239 АПК е фактът, че между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено друго влязло в сила решение, което противоречи на решението, чиято отмяна се иска;
Административен съд би уважил и иск вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана
Това основание се доразвива и в ситуациите, в който страна не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани;
Като последно към правните основания за отмяна се възприема и факта, че решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Обжалване по реда на чл. 239 АПК Отмяна на административни актове

Обжалването на актове на горепосочените основания, представлява редовен способ за отмяна на влезли в сила съдебни решения.

За тези актове е приложим и надлежния описан в закона ред за тяхното оспорване.

Като доказателства могат да се използват, събраните редовно през административния процес данни.

Годни доказателства са свидетелски показания относно релевантни за делото факти и обстоятелства.

Съдът постановява решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото. Той може да обяви нищожност на административния акт, да го отмени или да отхвърли оспорването му.

Решението на административния съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд

Срокът за ообжалване е четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Рискове при упълномощаване за сделка

В последните години все по често се заговори за възникване на рискове при упълномощаване за сделка.

След въведената система, законът за Нотариусите и нотариалната дейност даде възможност за проверка на издадени нотариално заверени пълномощни за сделка.

Легитимацията на страните в по сделка и извършване на сделки чрез фалшиви документи за самоличност е обект на проверка.

Съгласно чл. 37 ЗЗД упълномощаването за сделка в нотариална форма (нотариален акт), трябва да бъде с нотариална заверка на подпис и съдържание.

Често пъти се случва при продажба на имот, пълномощното да не е заверено с нужните печати и на подпис и на съдържание.

Когато пълномощното за сделка с недвижим имот се съставя в чужбина, нотариалната заверка на подпис и съдържание се извършва от консул.

В случай че консулът се намира далеч заверка се извършва от компетентния в съответната държава нотариус.

Пълномощното, удостоверено от чужд нотариус, се превежда на български език, легализира или заверява с апостил.

Проверка пълномощно за сделка за сделкапроверка пълномощно за сделка

С въвеждането на регистър за пълномощни и завещания, всеки нотариус може да направи справка дали дадено пълномощно действително.

Проверката на документите при рискове при упълномощаване за сделка обхваща дали нотариалното пълномощно, заверено в писмен вид ограничи възможностите да се спекулира с фалшиви пълномощни.

Съдържанието на пълномощното, с което се прехвърля имот, както и обема на представителната власт са риск.

Валидността на нотариалния акт, изповядан чрез представители зависи от валидността на пълномощните на страните.

При проверка на пълномощно е спорен въпросът дали е достатъчно на пълномощник да се разпореди с конкретен имот без описание на съществени елементи от имота.

Някой нотариални кантори изискват да се опишат подробно съществените елементи на имота за сделката.

За да се избегне риска определена сделка с недвижим имот да бъде обявена за недействителна поради липса на представителна власт, се проверява пълномощното.

При сделка с пълномощници пълномощното трябва да съдържа достатъчно подробна информация за покупко-продажбата.

Нотариусът, пред когото се изповядва сделката е длъжен да изследва представителната власт и правомощията в пълномощното

Според последните случаи в спорната съдебна практика тази проверка не гарантира защита срещу рискове по сделката.

За гаранция на документите е образувано тълкувателно дело на ВКС за съдържание на пълномощното (Тълкувателно дело ВКС № 5/2014 г.)

Рискове при упълномощаване за сделкаДори и пълномощното да е изрядно, подробно и изготвено съществуват рискове при упълномощаване за сделка.

Такива рискове не оставя място за съмнения и тълкувания относно представителната власт и правомощията на пълномощника, възможно е упълномощителят да е оттеглил пълномощното

В случай, че пълномощно е обявено за нищожно и упълномощителят не е разбирал свойството и значението на постъпките, купувачът не става собственик.

Ако сделката не бъде оспорена за нищожна по съдебен ред, купувачът след 5 години ще придобие по давност собствеността.

Отговорност за грешно налято гориво

При бързане се случва на бензиностанция да се стигне до грешно налято гориво.

Същественият въпрос след това е, кой следва да поеме отговорност за грешно налято гориво ?Отговорност за грешно налято гориво

При зареждане на автомобил с грешно гориво е твърде възможно да се стигне до сериозни последици за двигателя на автомобила.

По-модерните дизелови автомобили имат чувствителна система и в този случай, може да претърпи скъп ремонт.

Ако на бензиностанция са заредили Вашият автомобил с грешно гориво в резервоара, следва да предприемете стъпки за да решите проблема

В този случай ще се наложи да пазите касова бележка за грешното гориво и осигурите свидетел за дело за

Обезщетение при грешно гориво

Исковата претенция в този случай е в съответствие с изискването на чл. 195 ал.1 ЗЗД, представляваща иск за обезщетение за претърпени имуществени вреди на автомобил от продажба на некачествено гориво.

Исковата претенция следва да бъде обоснована детайлно с поведението на служител на бензиностанцията, както и действия по продажбата на некачествено гориво.

Аргумент за защита на пострадалия е , че на капачката на резервоара има надпис „дизел”, поради което трудно може да се сбърка вида гориво.Отговорност за грешно налято гориво

Съдебна процедура по търсене отговорност за зареждане 

 Съдебният иск се предявява за поправяне на закупената вещ за сметка на продавача-чл.195 ал.1 пр.3  ЗЗД.

В случай на грешно поставено гориво от служител, довело до тежък ремонт на двигателя се търси отговорност за щети.

Виновният следва да заплати само стойността на ремонта, затова с оглед разпоредбата на чл.193 ал.3 изр.1 във връзка с чл.82 от ЗЗД.

Разпоредбата на чл.193 ал.3 от ЗЗД е категорична, с императивен характер „Продавачът отговаря и когато не е знаел недостатъка”, а в случая, явно е налице немарливо изпълнение на трудови функции от страна на негов работник.

Възражение срещу иска за обезщетение 

В случай на възражение,  че продавачът следва да отговаря по друг ред,  като работодател по чл.49 от ЗЗД, а не на договорна отговорност.

Върховният съд е дал становище по този въпрос в ТР №54 от 23.06.1986г. по гр.д.№21/86г. на ОСГК:

„Щом като увреденият е носител на повече от едно субективно право, той трябва да може по пътя на което и да е от тях да постигне удовлетворение. Недопустимо би било наличието на едно право да прави невъзможно осъществяването на друго.

Пострадалият може да избере иск, чрез който най-лесно ще осъществи желания резултат.”Отговорност за грешно налято гориво

Срокове за претенция за обезщетение при грешно гориво

Основно изискване при водене на иска е да са спазени сроковете по чл.197 от ЗЗД.  За ясно ще отбележим, че това е шест месеца до една година от настъпването на увреждането.

Ако в срок от шест месеца не констатирате щетата срещу собственика на бензиностанцията, наляла грешното гориво, което е увредило двигателя.

Ще се наложи да водите дело за обезщетение по друг ред срещу служителя, налял грешното гориво, но не и срещу дружеството на бензиностанцията.

Непозволено увреждане в процеса

В много ситуации в съвременния живот се стига до настъпване на вреди и веднага излиза въпроса за непозволено увреждане в процеса.

Непозволено увреждане в гражданският процес е основна категория разглеждана по дела за причинени вреди и щети към едно лице.

Институтът на деликтната отговорност, уреден в чл.45 – 54 от ЗЗД, е един от основните принципи в защита на правата на гражданите и юридическите лица в случаите на непозволено увреждане обхваща различни фактически състави на отговорността за лични действия на физическо лице.Непозволено увреждане в процеса

Особеност на непозволеното увреждане

При т.нар. деликт или непозволено увреждане е нужно да бъде извършено действие или бездействие, в резултат на което да се стигне до вреди.

За състава на деликтната отговорност е необходимо и изискването за настъпила вреди и причинно следствена връзка.

Сложният фактическия състав на непозволеното увреждане е съставен от няколко кумулативно свързани елемента, като липсата на който и да е от тях изключва приложението на института, респ. не води до ангажирането на деликтната отговорност на причинителят.

Вината е единият елемент от фактическия състав при непозволеното увреждане и е свързана с психологическото поведение  на лицето или лицата, причинили увреждането или в резултат на което е станало увреждането, имащо самостоятелна правна важимост.

В гражданското ни законодателство е установен принципа залегнал в чл.45 ал.2 от ЗЗД, според който във всеки случай на непозволено увреждане, вината на причинителят се предполага до доказване на противното.

Оборимата законова презумпция  за вина на причинителят на непозволеното увреждане е установена в полза на пострадалият – щом са причинени вреди, законът предполага, че това е било виновно и прехвърля тежестта на доказване на причинителя.

Елементи на фактическия състав непозволено урежданеНепозволено увреждане в процеса

  1.  Вреда, настъпила от действие или бездействие;
  2.  Причинно следствена връзка с вредата и настъпилия резултат;
  3.  Вина на дееца за извършеното действие/бездействие;
  4.  Противоправност на деянието – действие/бездействие;
  5.  Умисъл за извършеното деяние – действие/бездействие;

Обезщетение причинени вреди от непозволено увреждане

Съгласно нормата на чл. 51, ал. 1, 1 -во изр. ЗЗД за вреди от деликт възложителят отговаря имуществено за всички вреди, пряка и непосредствена последица от увреждането.

Обезщетението трябва да покрие всички вреди, настъпването на които е доказано, макар и те да са настъпили след констатиране на увреждането и дори след предявяване на иска за обезщетение.

Част от претърпените вреди са и вредите от забавата при изпълнение на паричното задължение за обезвреда.

Освен обезщетяване на имуществени вреди законът допуска и обезщетяване на неимуществени вреди

Те не подлежат на парично остойностяване и при които съдът определя обезщетението и кръга на обезщетените лица по справедливост. (чл.52 ЗЗД)

По правило кръгът на обезщетение за увредените лица за неимуществени вреди обхваща близките роднини на пострадалото лице – низходящи, възходящи и съпруг.

Съгласно този текст на закона всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Според Постановление №7/30.12.1959 год. на Пленума на ВС отговорност за непозволено увреждане по чл.45 от ЗЗД носят само физическите лица, които са причинили вредата чрез свои виновни действия или бездействия.

Непозволено увреждане в процесаОтговорността по този текст на закона се поражда при наличието на причинна връзка между противоправното и виновно поведение на дееца и настъпилите вреди, като причинната връзка трябва да се докаже във всеки конкретен случай.

Вината се предполага до доказване на противното. Всички елементи от фактическият състав на непозволеното увреждане подлежат на доказване.

Според чл.154, ал.1 от ГПК всяка страна е длъжна да докаже обстоятелствата, на които основава своите искания.

Съгласно закона страните посочват фактите, на които основават исканията си и представят доказателства за тях.

В противен случай, съдът е длъжен да приеме че недоказания факт за неосъществил се такъв.

Срок за претенция от непозволено увреждане 

Нормата на чл. 110 ЗЗД предвижда, че с изтичане на петгодишна давност се погасяват вземания, за които законът не предвижда друг срок

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 3 ЗЗД, давността за непозволено увреждане започва да тече от откриването на дееца.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Обезщетение грешно заредено гориво

В практиката се случва при грешка в зареждане на автомобил да се претендира получаването на обезщетение грешно заредено гориво.

Зареждането на бензин в дизеловия резервоар е лесно в автомобили без защита срещу грешно зареждане.

Налице са последици от объркване на горивото. Дизелът има и функция на лубрикант за горивната система. Бензинът от своя страна не може да свърши същото и ето защо грешно зареждане може да доведе до преждевременно износване на компоненти.

В случай на грешка при зареждане на автомобил, добавено от служител се дължи компенсация от страна на собственика на търговския обект на място. Обезщетение при грешно гориво

Друг начин да бъдат възстановени причинените вреди е чрез обезщетение по съдебен ред при грешно заредено гориво.

Обезщетение при грешно гориво по съдебен ред

Съществен елемент е да съхранявате всички необходими писмени документи. В това число спадат следните писмени документи :

  • касови бележки за зареждане с погрешно гориво,
  • данъчна фактура ако е била издадена,
  • писмена кореспонденция  с отговор на представител на бензиностанцията
  • покана за уреждане на спора и др.

Какво обезщетение се претендира при зареждане бензин вместо дизел?

Най-общо обезщетението, което може да поискате от страна на собственика на бензиностанцията – било верига – или самостоятелен обект най-често варира и се изразява в материални вреди и нематериални вреди.

Предпоставка за иск за обезщетението – самото действие по зареждането да е извършено от служител на обекта.

Към първите (материалните) спадат всички разходи за стойността на грешно зареденото гориво, ремонт на автомобила, възникнали разноски по транспортиране и др.

Важно : Разноските при зареждане с погрешно гориво следва да се намират в пряка връзка от вредите при зареждане. 

Съществен момент в това производство е изясняване на отговорността на бензиностанцията, че същата не е положила всички необходими действия за продажба на съответното гориво.

Възможно е да са възникнали и др. неудобства – провалена почивка –  планирана екскурзия в чужбина или просто неосъществен заплатен уикенд с автомобила.

В този случай, пострадалия може да претендира и за възстановяване на т.нар. материални и нематериални вреди от зареждането с грешно гориво.Обезщетение грешно заредено гориво

Несъмнено, заедно с материалните са възникнали и неимуществени вреди особено при зареждане на дизел вместо бензин.

Те се изразяват в причиненото неудобство, загубеното време на бензиностанцията, дейности при лоши климатични условия, и др.

Погрешно заредено гориво 

От налична касова бележка лесно ще се установява по несъмнен начин настъпила вреда, изразяваща се в претърпяна загуба от грешно заредено гориво.

В случая искът ще бъде за поправяне на закупената вещ за сметка на продавача-чл.195 ал.1 предл.3 от ЗЗД.

Продавачът дължи и връщане на заплатената цена за сгрешеното гориво съгласно разпоредбата на чл.191 ал.1 пр.2 ЗЗД.

СРОК за иск и обезщетение при грешно гориво 

Срокът за иск за обезщетение по чл. 197  ЗЗД при грешно заредено гориво е 6 (шест) месеца от дата на касовата бележка. 

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg