fbpx

Кога е налице просрочие по карта ?

Използването на кредитни карти и кредитни продукти е високо рисково начинание. Често пъти това влече след себе си доста опасности, както за личния, а понякога и за семейният бюджет.  Затова хората питат : Кога е налице просрочие по карта ?

Ползвателите често пъти не са наясно, а и не си задават въпроса кога е налице просрочие по карта ?

Затова се стига до неприятни ситуации и съдебни дела. В повечето случай, клиентите, ползващи кредитни карти попадат в  капан.

Самите банки и други издатели залагат пред клиентите си, след настъпване на просрочия кредитнa карта.   Просрочия кредитнa картa

До това просрочия кредитнa карта се стига от липса на информацив за този банков продукт.

В такива случаи се оказва, че банката,  вместо да защитава клиентите си, всъщност ги подмамва и ограбва доста успешно.

По законен, но неморален начин, картодържателя стига до просрочия кредитнa карта, тъй като не знае основни факти за банкови карти.

Щетите, нанесени при просрочия кредитнa карта, не са особено големи и в повечето случаи остават незабелязани.

Навременната правна помощ при въпроси с банковите карти, би спестила доста средства и неприятности, пред идеята да платите за едно задължение многократно.

Какво представлява просрочието по кредитнa карта ?

При ползване на кредитна карта се получава безлихвен кредит. Този кредит следва да се погаси до 15-то число следващия месец.

В случай, че е налице просрочия по кредитнa карта, върху отпуснатия кредит се дължи много сериозна лихва

Тази лихва при различните банки варира между 16-18 % на годишна база.

В случай на просрочие и изпадане в забава,  както и при спиране за обслужване на кредита, банката начислява т.нар. мораторна лихва

Тези лихви се образуват като се вземе основният лихвен процент на БНБ( ОЛП) и се увеличи с 10 пункта.

За ползването на самата кредитна карта има годишна такса, която не е особено висока (например от 50 лева в зависимост от вида на картата и съответно от размера на разполагаемия кредит).

Като адвокат по множество банкови дела Ви съветваме да бъдете изключително нащрек при боравенето с кредитни карти.

Постоянна практика на кантората е сключването на писмени Споразумения при просрочия кредитнa карта. 

Крайната цел е изчистване на задълженията и  сконтиране на дълга на длъжника, само ако той съдейства на банката и се обърне към нас навреме.

Първата уловка с кредитните карти е чисто психологическа.

Човек пазарува с карта, всеки е доста по-склонен да харчи тези т.нар. „скъпи пари“ за ненужни неща.

Повечето търговски вериги плащат на кредитните институции известен процент от сделките, извършени с кредитни карти.

За целта цените са умишлено  леко завишени, така че клиентите (със или без кредитни карти) плащат малко по-скъпо.

Какво трябва да направите в случай на просрочие с кредитнa карта ?

Само ако пресметнете това по броя на покупките, се получават доста солидни суми.

Нашият правен съвет е когато подписвате договор, винаги четете условията и сроковете за изплащане на просрочия кредитнa карта.

Пропуснете ли тези съвети от адвокат по банкови дела, при просрочия кредитнa карта ще плащате солидни суми, който е могло да бъдат избегнати

В съвременното ежедневие се приема, че така се плаща за удобството да се избягват сделките в кеш.

Проблемът обаче е, че с карта се плащат и премети, от които клиентът на издадените банкови кредитни и дебитни карти на практика  няма никаква нужда.

При пазаруването с дебитни карти човек е ограничен от наличностите в сметката си и когато достигне тази наличност би могъл да се спре

При просрочия кредитнa карта т.е. пропускането на датата на падежа, започват да текат лихви.

Не мислете, че банките се притесняват за просрочия кредитнa карта ! Точно обратното – те на това и разчитат най-много !

Какво се случва на практика при задълженията на банката ?Просрочия кредитнa картa

Купули сте си нещо, а банката всеки месец изпраща, справка за сумите по картата.

След определеният срок и известие за просрочия кредитнa карта

Малко по-надолу обаче – има едно уж примамливо обещание от страна на банката : минимална погасителна вноска от 50 лв. Точно тук е уловката.

Всеки клиенти би се полакомил, да плати 50 лв. след като вече е взел огромна сума предходният месец и да разсрочи задълженията си. просрочия кредитнa карта

Дори може да се разсрочат и за по-следващият месец тази сума, ако отново се внесат 50 лв. както е записано  в съобщението за минималната вноска.

Така, че всеки клиент предпочита да разсрочи задължението макар и с 17- 18-20 % лихва, отколкото да го плаща в момента.

Често се случва дори да игнорира задължението забравяйки го с месеци, че и с години.

При Договора за банков кредит, всеки адвокат по банкови дела, ще Ви каже, че банката формално изрядна при просрочия кредитнa карта.

След няколко месеца по-късно се случва да се получат и усложнения при просрочия по Вашата кредитнa карта.

Какво може да се направи в този случай ?

Съвет при специалист – адвокат по банкови и финансови дела Просрочия кредитнa картa

Повечето клиенти идват при просрочия кредитнa карта, когато ситуацията е неудържима.

Понякога трудно би могло да се направи много, особено, ако самият клиент, няма финансова и техническа възможност да обслужва дълга.

Проблемите при просрочия кредитнa карта идват, ако длъжника разполага с някакво имущество.

Тук банката става чувствително неотстъпчива при преговори за просрочия кредитнa карта.

Нашият съвет, като адвокат по банкови и финансови дела  е да бъдете особено внимателни при ползването на банкови карти и банкови продукти.

Като адвокат със значителен опит по банкови и финансови дела, съветваме клиентите да вземат толкова кредити, колкото могат да обслужват.

Повечето от тях не могат да вземат решение при възникване на  просрочия кредитнa карта.

По тази причина някой от тях могат се разделят не само с огромна сума пари, но и с доста ценни вещи – имоти, вилна недвижима собственост и др. за да се справят с просрочия кредитнa карта.

По-добре е да се обърнете към  адвокат по банкови и финансови дела, отколкото да разчитате, че сами ще се справите с проблема. С течение на времето, просрочия кредитнa карта се задълбочава и това води до действително фатални последици.

В случай на нужда при просрочия кредитнa карта може да се обърнете за съвет към адвокат банкови дела. 

За въпроси, касаещи просрочия кредитнa карта се свържете с нас на телефон   0897 90 43 91 и mail office@lawyer-bulgaria.bg!

Обжалване строителни процедури

В съвременните условия при развитието на строителството и инфраструктурата голяма част от строителните фирми използват услугите на ‎адвокат при обжалване строителни процедури

В такива ситуации, дейностите и строителните процедури, при заявка за закупуване на обект в строеж, следва да се консултират своевременно с адвокат за дела в строителството.

Правилно подбраният специалист в подходящият момент, може да Ви спести време и пари, с които вие не разполагате.

Правна помощ при oбжалване строителни процедури
Адвокат строителни процедури

Преди подписване на договор, всеки опитен ‎адвокат по строителни дела ще Ви помогнат да постигнете съгласие по важни въпроси, включени в договора.

Кантората разполага с адвокат по строителни процедури, с опит в областта на строителното право и процедури.

При избора на адвокат съществено значение има приемането на СМР дейностите от страна на Възложителя.

Двустранно подписаният между страните технически протокол за изпълнени СМР дейности, в които са посочени количествата, единичната цена и общата стойност на видовете СМР.

Двустранният приемно – предавателен протокол е частен документ, който не се обвързва страните с отразените в него факти.

Истината е, че именно този двустранен приемно предавателен протокол може да бъде оспорен от всяка от страните с всички доказателствени средства по закон.

Възложителят подписал издадена от изпълнителя фактура и същата отразена в счетоводните регистри на търговското дружество-възложител, следва че възложителят е ползвал правото на данъчен кредит.

Какво предлага кантората по договори в строителството ?Адвокат строителни процедури

В това отношение съдействието на адвокат строителни процедури в кантората включва:

– правна помощ при градоустройствени казуси, свързани със съдействие пред държавни органи и проблеми по Закона за устройство на територията,

– съдействие и правна помощ при одобряване на всички инвестиционни проекти и получаване на съответните разрешения за строеж,

Правна защита при обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителни процедури, във всеки отделен етап на строителният процес.

Адвокат строителни процедури

– комплексни адвокатска помощ при подготовка на документи за отделните административни процедури, правни съвети и подготовка при получаване на разрешение за строеж, адвокат при СМР дейности в защитените територии по програма „Натура 2000”;

– Правна помощ и консултации относно правни процедури и актове в строителство, издаване на на Удостоверение за груб строеж, надлежно официално Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект и др.

– Правно съдействие при регистрация на строителни дружества в Централен професионален регистър на строителите

 • Подготовка на документи и сертификати  за осъществяване на строителна дейност в България;

– Правна помощ и съдействие на адвокат при преговори и обжалване строителни процедури, договаряне със собственици на земя

Правно съдействие при сключване на Предварителни и окончателни договори с подизпълнители

Подготовка на договори съобразени с правилата на „Договорните условия за строителство”, Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство”

– Правна помощ и съдействие при изготвяне на договори за проектиране, участие и правни съвети при  съставяне на протоколи в строителството,

-Подготовка на документи и  изготвяне на Договор  за строителен надзор, подизпълнители, доставчици на материали и др.;

– правна помощ по съдебни и арбитражни производства относно строителни казуси,

Спиране на работата по строежа, забавяне заплатите на работниците, теглене на заем за строителство – проблеми, които възникват, когато има несъгласие по строителен проект.

Необходим е натрупан опит и добро образование, за да знаете как да преминете през процеса на разрешаване на строителни спорове.

Съдебен процес при строителни процедури:

Съдебните спорове в строителството могат да има тежки последици.

Изпълнител, който не е платил своевременно, може да не бъде в състояние да изпълни задълженията си към доставчици и подизпълнители.

Следователно те могат да откажат да предоставят допълнителни стоки и услуги за проекта.

В нашия опит много строителни спорове могат да бъдат избегнати чрез решаване на следните въпроси:

 • На първо място, трябва да имате подготвен изключително подробен писмен договор.
 • Писмено предложение или поръчка може да бъде законно достатъчна, но често в договора липсват подробности, за да се избегнат строителни спорове.
 • Всеки договор за строителство, съдържащ оценка, трябва да бъде внимателно премислен, за да посочи, че оценката не е гаранция за крайна цена и подлежи на промяна.адвокат строителни процедури

В някои договори има заложена максимална стройност на проекта, която не трябва да бъде надвишена.

Ако се нуждаете…от адвокат строителни процедури

свържете се с наш адвокат строителни процедури.

Кантората ще Ви съдейства и за съдебни дела в строителството при предаването на обекти, получаване документи за етапи на строителството.

Правно съдействие ще бъде оказано и за издаване на Удостоверение за груб строеж, надлежно официално Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект и др.

No Fields Found.

Адвокат търговска несъстоятелност

Производството по търговска несъстоятелност е сложно и тежко производство пред Окръжен съд, поради което най-често е необходимо ангажираност на добър адвокат търговска несъстоятелност.

В това производство следва да бъдат решени важни въпроси, които касаят приключване на дейността на дружеството и определяне на срокове за предявяване претенции на кредиторите.

Производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е

 1. Неплатежоспособен или за търговско дружество, което е
 2. Свръхзадължено

Свръхзадължено е търговско дружество, чието имуществото не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.Адвокат търговска несъстоятелност

Неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:

 • парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или
 • публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или
 • задължение по частно държавно вземане.

Неплатежоспособността се предполага, когато търговецът е спрял плащанията.

Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори.

Нормативна уредба на несъстоятелността

Съгласно чл. 621 ТЗ, доколкото в част четвърта на ТЗ няма особени разпоредби, прилагат се съответно разпоредбите на ГПК.

Въпросът за родово и местно компетентения съд  по откриване на производство по несъстоятелност, е решен изрично и безпротиворечиво в ТЗ.

Избора на правилния специалист по дела за търговска несъстоятелност ще спести средства и време на всеки един кредитор.

Компетентен съд по несъстоятелността 

Детайлно в закона е установена родова и местна подсъдност. В този смисъл компетентен да разгледа молбата по чл. 625 ТЗ е Окръжен съд по седалището на търговеца.

Този Окръжен съд е определен като съд по несъстоятелността съгласно текста на чл. 613 ТЗ.

Адвокат търговска несъстоятелност Той следва да е наясно, че данните, които клиентът е споделил с него, са изключително лични и поверителни. Те трябва да бъдат пазени в тайна.

Всеки адвокат търговска несъстоятелност ще анализира отчети на задлъжнялото дружество, като направи всичко за изпълнение на възложената му задача.

Вашият адвокат търговска несъстоятелност ще разгледа Вашия случай и ще установи кои са всички потенциални причини, довели до ситуация на неплатежоспособност или свръхзадълженост.

Производство по несъстоятелност се открива по подадена до Съда по несъстоятелност писмена молба от длъжника, съответно от ликвидатора или от кредитор на длъжника по търговска сделка.

Производство по несъстоятелност се открива и по искане на  Националната агенция за приходите за публично правно задължение към държавата или общините, свързано с търговската дейност на длъжника или задължение по частно държавно вземане.

Съд по несъстоятелността е окръжният съд по седалището на търговеца към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Съдебна Процедура пред Окръжен съд

Съдът образува дело в деня на подаването на молбата и обявява делото за решаване най-късно в тримесечен срок от образуването му.

Производството по несъстоятелност се смята за открито от датата на решението на Съда.

С откриване на производството по несъстоятелност длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика.

Той може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност.

Нашите подготвени специалисти от кантората ще подготвят всички необходими документи за откриване на производство по несъстоятелност.

Правна помощ от адвокат търговска несъстоятелност може да бъде изразена в отмяна на сделки, които са сключени от длъжника и са във вреда на кредитора.

Кантората разполага с адвокат по несъстоятелността ще изготви оздравителен план за дружеството и ще Ви посъветва как е най-добре да процедирате, когато сте изправени пред процедура по несъстоятелност.

Какво представлява производството по несъстоятелност ?

Производството по несъстоятелност представлява производство по универсално принудително изпълнение, чиято цел е справедливо колективно удовлетворяване на кредиторите на един неплатежоспособен или свръхзадължен длъжник. Най-важната разлика между производството по несъстоятелност и ликвидацията е, че производството по несъстоятелност е едно съдебно производство (под ръководството на окръжния съд)

Къде се развива производството ?

Компетентен да разгледа молбата по чл. 625 ТЗ е окръжният съд по седалището на търговеца към датата на подаване на молбата. Същият е определен като съд по несъстоятелността в чл. 613 ТЗ

Какви са основанията за откриване на несъстоятелността ?

На основание чл.607а от Търговския закон (ТЗ) производство по несъстоятелност се открива за търговец, който е неплатежоспособен, както и при свръхзадълженост на дружество

Какво представлява неплатежоспособност на дружеството ?

понятието неплатежоспособност, като е регламентирано, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност или задължение по частно държавно вземане.

Кой търговец е свръхзадължен ?

Съгласно разпоредбата на чл. 742, ал.1 от ТЗ търговското дружество е свръхзадължено, когато неговото имущество не е достатъчно,за да покрие паричните му задължения

Колко фази има производството по несъстоятелност ?

производството по несъстоятелност се развива в две фази: откриване на производството (чл. 630 ТЗ), а втората фаза е фазата, с която започва обявяването на несъстоятелност и се пристъпва към действия за осребряване. на имущество

Какво представляват отделните фази на несъстоялността ?

В първата фаза се предявяват вземанията на кредиторите и се извършват действия по попълване и запазване масата на несъстоятелността. Във втората фаза се извършва осребряване на масата на несъстоятелността и погасяване на задълженията към кредиторите.

Кой ръководи производството по несъстоност ?

Основният орган за управление на масата на несъстоятелността е синдикът. Синдикът заявява заличаване пред търговския регистър след приключване на всички изброени действия.

Проверка на недвижим имот

В голяма част от съвременните сделки се налага да бъде извършвана проверка на недвижим имот.

Хората често считат, че купувачът е най-слабата страна в тези търговски отношения, но това не е точно така. При подходяща проверка на собствеността и добър адвокат по недвижими имоти на Ваша страна, нещата не изглеждат толкова зле.

При сделките за покупка на недвижими имоти съществуват реални рискове от

 • недобросъвестни продавачи,
 • фалшифицирани документи,
 • тежести върху имотите,
 • пороци в правото за собственост

и други подобни, които могат да доведат до негативни финансови последици за Вас, а в по-лошия случай и до загубване на правото на собственост

Най-често ситуациите се случват в посока, че измаменият купувач не може да получи обезщетение от продавача.  Не по-малки са рисковете и при закупуване на жилище „на зелено“

Проверка на недвижим имотМного важно е да бъде извършено професионално проучване на финансовото състояние на строителя. Целта е да сключите перфектен договор, който обезпечава правата Ви в максимална степен.

Обичайната практика приу проверка на имоти, която се прилага в България при покупката на недвижим имот, е да бъде направена справка в Имотния регистър

Това обаче не е достатъчно за да бъдат прегледани последните няколко нотариални акта, с които имотът е бил прехвърлян.

Опитът на кантората сочи, че в повечето случаи подобен подход не дава вярна представа за състоянието на недвижимите имоти

Множеството изменения на регулационни планове, приемани и губили действието си през годините, отчуждителните процедури и последваща им отмяна, реституционните претенции от трети лица, дублираните партиди в Имотния регистър

Всичко това изисква много щателно проучване, свързано със снабдяване с множество удостоверения, скици и други документи от общини, кадастър, правоспособни лица по геодезия, общински служби по земеделие, областни управления и прочее, на базата на които да бъде изготвен качествен правен анализ

Всеки купувач се сблъсква с редица проблеми –Проверка на недвижим имот

 1. Наличие на съдебни спорове за собствеността върху имота
 2. Наличие на ограничени права върху него,
 3. Извършено незаконно строителство,
 4. Измами от несобственик
 5. Предложение за продажба от несобственик,
 6. Продажба на множество купувачи
 7.  Въвеждане в заблуда относно причините за продажба и статута на имота) и др.

В процеса за покупка да са замесени множество други участници – продавачи, брокери, нотариуси и т.н.

Истината е, че никой от тях не следи за опазване на интереса на купувача.

Всеки един от тях преследва своя собствена цел, която рядко съвпада с тази на човека, който иска да придобие имота.

Важно е при закупуването на имот да се ползват услугите на независим адвокат по недвижими имоти, който има опит

Проверка на недвижим имотТози опит е желателно да бъде в областта на сключването на подобни сделки, може да лавира в сложните отношения в тях, познава добре закона и подводните камъни, които се крият в процеса.

Проверката на недвижим имот е от съществено значение, тъй като правото на собственост е широко обхватен правен термин, включващ множество нюанси и елементи.

Извън юридическите особености, има и още една причина, свързана с чисто междучовешки отношения – купувачът често
не е способен сам да защити интересите в процеса на сделката

За съжаление никой от останалите участници не защитава неговите права и интереси. Дори напротив – не е изключено умишлено да се опитват да ги увредят.

Ние можем да Ви помогнем!

Обратната страна на тази сделка – продажбата на недвижим имот, също крие рискове и изисква компетентно правно консултиране, за да сте сигурни, че ще получите парите си в уговорените срокове

Правната защита при продажба гарантира, че ще сте защитени от неоснователни бъдещи претенции от страна на купувача за недостатъци на продадения имот.

В зависимост от спецификите на конкретната сделка, можем да препоръчаме ипотекиране във Ваша полза на недвижимия имот, издаването на запис на заповед във Ваша полза от страна на купувача или друг способ, който да гарантира получаването на продажната цена.

Ако се нуждаете спешно от адвокат по недвижими имоти, без колебание може да се свържете с нашата кантора.

За повече информация и съдействие, свържете се с нас на телефон + 359 897 90 43 91 или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

Защо е необходима провека на имот преди сделката ?

Покупката може да крие редица рискове и проблеми – наличие на съдебни спорове за собствеността върху имота или ограничени права върху него, незаконно строителство, измами (продажба от несобственик, продажба на множество купувачи или заблуда относно причините за продажба и статута на имота) и др.

За какво следва да се внимава при покупка на имот ?

Макар в процеса на сключване на сделката да са замесени множество други участници – продавач, брокери, нотариус и т.н. - обикновено никой от тях не съблюдава за опазване на интереса на купувача. Всеки преследва своя собствена цел, която рядко съвпада с тази на човека, който иска да придобие имота.

Какви проблеми възникнат при проверка на имот ?

Във всяка фаза от сделката купувачът се среща (а нерядко сблъсква) с множество участници – продавач, брокер (понякога повече от един), адвокат на продавача, банка, нотариус и т.н. Намирайки се в центъра на тази вселена от действия и трети лица, човек често и напълно разбираемо се чувства в безтегловност. Причината е осъзнаването, че му е изключително трудно да лавира между целите на всички останали участници в сделката, като в същото време се грижи за най-важното – браненето на своя собствен интерес и сигурност.

Защо се ползва адвокат при сделки с недвижими имоти ?

купувачът нерядко е изправен пред редица рискове и потенциални проблеми в процеса на покупка на имот. Те обаче могат да бъдат преодолени и начинът за това е използването на юридическа помощ. Важно е да може да се разчита на доверен специалист, който има опит в сключването на подобни сделки. Това гарантира, че той може да навигира сложните отношения в тях, познава добре закона и проблемите, които се крият в процеса. По-важно е той да защитава единствено интересите на купувача. Юридическото съдействие е максимално пълноценно, когато обхваща целия процес по сключване на сделката. В най-добрия случай това обхваща периода преди подписване на документ за депозит или стоп-капаро до подписването на окончателен договор във форма на нотариален акт. Съдействие от адвокат може да бъде потърсено и при вече възникнали проблеми и/или необходимост от разваляне на сделката, но подобни казуси могат лесно да бъдат избегнати във всички предходни етапи на процеса. Голяма част от вредите могат да бъдат предотвратени или сведени до минимум, при своевременно оказана правна помощ и съдействие.

Защо е нужна проверка на недвижим имоти ?

Проверката на недвижим имот е от съществено значение, тъй като правото на собственост е широкообхватен правен термин, включващ множество нюанси и елементи. Тя обичaйно се извършва от независим адвокат, който специализира в областта на вещното право. Причината за това е чисто житейска – купувачът не е способен сам да извърши необходимите проверки, поради липса на специални знания, а никой от останалите участници няма интeрес да извърши това вместо него. Дори напротив – не е изключена възможността за умишлена вреда.

Адвокати банкови дела

Адвокати банкови дела работят по сделки, включващи заемане на пари за финансиране на дейността на дружеството, придобиване от него на определен недвижим имот или финансиране на проект за строителство. Процесуално представителство и корпоративни и регулаторни въпроси също влизат в компетенцията им.

Посочените специалисти поддържат постоянна връзка със своите клиенти, които са разпределени между кредитополучатели (инвестиционни фондове, фондовете за дялово участие, или правителството) и кредитори (инвестиции или търговски банки, кредитни фондове или алтернативни кредитори). Тяхна работа е да преговарят условията на кредита и се стигне до положение, което е удовлетворително и за двете страни.

При една типична сделка, може да очаквате от екипа на международна правна кантора „Д.Владимиров и партньори” пълна отдаденост.

При големи сделки двама или трима наши партньори работят съвместно по проекта. Работата ни е обвързана не само с клиенти от България, но и с международни клиенти, които имат нужда от професионален съвет или помощ при сключването на сделка.

Частната практика на адвокати банкови дела

Адвокати банкови дела www.lawyer-bulgaria.bg

Адвокати банкови дела

Всеки адвокат банкови дела, който работи на частна практика достатъчно дълго, получава по-широк кръг от различни видове работа и клиенти. Частната практика дава на адвокат банкови дела изключителна възможност да разберат как работят различните кредитори и фирмите.

Много адвокати банкови дела имат предишен опит като юристконсулти в банки, което е несъмнено предимство в тази сфера на дейност.

Адвокатите банково право често са ангажирани от юридически лица за сделки за закупуване на фирми или за финансиране на нови бизнес начинания. Те също дават правни консултации на своите клиенти.

Адвокатите банково право работят или за кредитополучателя, или за кредитора. В първия случай обикновено става дума за физическо лице, търговец или кооперативно дружество, а във втория – най-често банка.

Голяма част от времето си прекарват в договарянето на условията по договорите за заем. Целта е да се уверят, че техният клиент получава справедлива сделка. След това документите са изготвени и се преглеждат от двете страни преди да се подпише сделката.

При сключването на банкови и финансови сделки от съществено значение е адвокатите банкови дела да разбират глобалните пазари и правни системи.

Адвокатите банково право участват като процесуални представители при разрешаване на спорове в съда.

Адвокатите банково право обикновено работят по отделни сделки или проекти като част от отбор.

Те трябва да са добри комуникатори, да са креативни, да мислят бързо, да имат задълбочени познания върху финансовия закон.

Други въпроси, които са част от компетенцията на адвокат банкови дела са производство по несъстоятелност, банкови измами и пране на пари.

По въпроси, касаещи банковите дела, както и за всякакви други, изискващи висок професионализъм от страна на утвърдени юристи, не се колебайте и се свържете с нас!

Свидетелски показания по дела

В голям брой от случаите в съдебните дела се стига до допускане на свидетелски показания по дела.

Съгласно разпоредбата на чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. второ ГПК не се допускат свидетелски показания за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв.

Изключение от това правило се допуска, ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително.

Разпоредбата има богато практическо приложение, което може да се обясни с факта, че липсата на писмен договор много често става причина за възникване на спор

В този случай, решаването на този спор зависи от установяването на съдържанието на договора.

Забрана за свидетелските показания по дела ?Свидетелски показания по дела

Преди всичко трябва да се отбележи, че забраната по чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. второ ГПК обхваща сключени неформални двустранни сделки, тъй като за формалните договори важи ограничението по чл. 164, ал. 1, т. 1 ГПК

В своята практика ВКС разглежда решения в които съдът отменя Съдебно решение, с което са обсъдени свидетелски показания относно възлагане за извършване на СМР в размер на повече от 5000 лв.

Това е така защото за търговския оборот и в практиката на Свидетелски показания по дела, съдът е възприел, че не е налице забрана за допускане на свидетели, включително позовавайки се на чл. 293, ал.3 ТЗ.

В този смисъл ВКС правилно приема, че въпросът за приложението на чл. 293, ал. 3 ТЗ е независим от ограничението на чл.164, ал. 1, т. 3 ГПК.

Именно затова при чл. 293, ал. 3 ТЗ следва да има данни за изявление, чиято действителност е предмет на спора.

Свидетелски показания са допустими за доказване на всякакви факти, с изключение на посочените в чл. 164 ГПК общо шест хипотези, а именно:

1. установяване на правни сделки, за действителността на които закон изисква писмен акт;
2. опровергаване съдържанието на официален документ;
3. установяване на обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв., освен ако са сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително;
4. погасяване на установени с писмен акт парични задължения;
5. установяване на писмени съглашения, в които страната, която иска свидетелите, е участвала, както и за тяхното изменение или отмяна;
6. опровергаване на съдържанието на изходящ от страната частен документ.

Разграничение по видовете договори

При направено искане за допускане на свидетели, трябва да се установи какъв договор страната твърди, че е сключен – формален или неформален

В случай, че става дума за неформален договор, да се съобрази във всички случаи ограничението за договори на стойност над 5000 лв.

Когато се касае за за формален договор – да се съобрази дали са изложени твърдения относно хипотезата на чл. 293, ал. 3 ТЗ.

В съдебната в практика трайно се приема, че ограничението по чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. второ ГПК не важи при спор за отделни уговорки или когато договорът не съдържа всички уговорки.

Това значи, че съдът може да изследва обстоятелствата, при които е сключен договорът, характерът на преговорите, разменената кореспонденция и как са изпълнявани задълженията по договора след сключването му.Свидетелски показания по дела

Обосноваването на тази стабилна практика е свързано с обстоятелството, че под „установяване на договор“ се има предвид самият договор като юридически факт, а не негови отделни реквизити или обстоятелства.

По тази причина винаги когато се иска допускането на свидетел по въпроси, свързани с договор между страните, страната, която иска свидетеля, трябва да заяви дали оспорва съществуването на договора или не

Смисълът на това е да се прецени допустимостта на направеното доказателствено искане.

Адвокат сделки с недвижими имоти

Вие сте съсобственик на наследствен имот и искате да продадете своята идеална част от него? Но не желаете да я предлагате на другия съсобственик/съсобственици, както е по закон?

Наемането на адвокат е препоръчително още в самото начало, дори преди да сте подписали с агенцията за депозит.
Адвокат сделки с недвижими имоти 

Не позволявайте на вълнението от покупката на мечтания имот да ви предпази от потенциалните правни капани.

„На какво да обърнем внимание при покупка на имот“ нашият екип от опитни юристи в областта на недвижимите имоти може да ви преведе през целия процес

Ние ще ви помогне, за да избегнете всякакви правни затруднения.

Отлично разбираме, че никой купувач не иска да бъде въвлечен в съдебно дело или да му се налага да се бори за своя имот.

Позволете ни да ви помогнем да придобиете имота си със спокойствие. Свържете се с нас днес, за да насрочите консултация.

Затова при наличието на въпроси,  пряко свързани с

А/продажба на дял от общ недвижим имот или

Б/ с подготовка за документи за покупко-продажба на имота, свържете се с опитен имотен адвокат.

Не позволявайте на примамливите оферти да замъглят преценката ви.

Уверете се, че знаете за какво да внимавате при покупка на имот.

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал твърде много клиенти, които стават страни по съдебни дела и губят закупени от тях имот.

Не позволявайте това да се случи с вас.

Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за предявяване на искове от трети лица срещу вас.

Позволете ми да ви помогнем, за да вземете разумно и информирано решение.

Свържете се с нас още днес на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Добър адвокат сделки с недвижими имоти

Агенции за недвижими имоти „спестяват“ на своите клиенти важна информация за правни проблеми с предлаган от тях имот.

Когато покупко-продажбата е извършена но възникне въпрос около имота, (евикция или съдебно отстраняване на купувача от имота), много често вече е прекалено късно.

Това неминуемо води до безвъзвратна загуба на направената от него инвестиция в имот, който не е бил надлежно проверен предварително.

Кантората има дългогодишен опит в сферата на продажба на дялове от съсобствени недвижими имоти и земеделски земи.

Екипът ни от  адвокати недвижими имоти, изцяло посветени на работата си, знаят тънкостите, ще Ви измъкнат от деликатната ситуация.

Единствено независим адвокат, който обслужва само вашите интереси (като продавач или купувач), може да гарантира, че интересите ви по една бъдеща сделка ще бъдат защитени по най-добрия начин

Избор на добър адвокат недвижими имотиАдвокат сделки с недвижими имоти

Наемайки адвокат, вие ще си спестите средства по сделката.

Практиката показва, че адвокатските възнаграждения за обслужване на покупко-продажба е по-ниско от възнагражденията на брокерската агенция.

Като адвокат по недвижими имоти смe виждалi твърде много клиенти, които стават жертва на примамливи оферти, без да са извършили надлежна проверка.

Избягвайте риска от съдебни спорове и си осигурете придобиване на правото на собственост върху новия си имот, като се консултирате с мен преди да направите покупка.

Нека работим заедно, за да сведем до минимум възможността за искове от трети страни срещу вас.

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите спокойствие на посочения телефон 00897 90 43 91 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Как да изберете адвокат имотни казуси?

Критериите са много, но едно от важните неща е да изберете професионалист, който да си е изградил сътрудничество с други специалисти, които могат да са от полза при разрешаването на казуса.

Какви правни услуги по имотни казуси предлагаме ?

Адвокатът оказва съдействие при събиране и правно анализиране на всички документи, които са нужни за успешно приключване на сделката. Преглежда и изготвя проектодокументация при сделка за покупко-продажба на имот или на други вещни права, свързани с имот. Изготвя предварителни договори за реализиране на покупко-продажба на недвижими имоти, а също и на нотариални актове. Оказва правна помощ, предоставя съвети и практикува представителство след покупка на недвижим имот. Представителството е необходимо пред Агенцията по вписванията, АГКК, Имотен регистър, Данъчни служби. Адвокат имотни казуси оказва процесуално представителство пред всякакви съдебни инстанции при възникнали спорове по отношение на правото на собственост и другите ограничени вещни права. Такива са установителни искове за признаването на правото на собственост по Закона за собствеността, а също и владелчески искове – възстановяване или защита на нарушено владение

За какво ВИ е необходим адвокат недвижими имоти ?

Спецификата на правния отрасъл обуславя, ако не задължителната, то поне предпочитаната среща с адвокат за недвижими имоти. Причините са най-разнообразни, тъй като фалшификациите, измамите и подмяната на документи са много често срещано явления в нашата работа. Дори и да не сте се сблъсквали с проблеми, правната консултация по въпроси с изготвяне на завещания, делба на наследствени имоти и др. е незаменима и ще Ви спести множество главоболия в бъдеще.

Какво може да очаквате от адвокат за недвижими имоти ?

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на ползване, правото на надстрояване, на пристрояване, облигационното право и т.н.

Адвокат вписване завещание

Обявяване и вписване на обявеното завещание

Повечето хора не знаят как се изготвя завещание и какво трябва да се направи след като завещателят почине. Ако сте наследник на починал наследодател, изготвил завещание, или Ви предстои съставяне на завещание, консултирайте се с адвокат вписване завещание. В нашата кантора Вие ще имате възможност да получите правни услуги и консултации от специалисти.

Видове завещания

Има два типа завещателно разпореждане – изготвено саморъчно и нотариално завещание. При саморъчното завещание има определени изисквания за форма. Трябва да има ясно записана дата, месец и година. Трябва да бъде конкретизиран наследника на завещанието, а също така и завещаното имущество.адвокат вписване завещание

Саморъчното завещание може да бъде пазено от самия наследодател (до смъртта му), от избрано от него лице, както и от нотариус. Задължително е при изготвянето на завещание, наследодателят да уведоми наследника за изготвеното завещателно разпореждане. Наследникът трябва да знае къде и при кого се съхранява въпросното завещание.

Вашият адвокат вписване завещание ще Ви посъветва, че е най-добре саморъчното завещание да се приеме за пазене от нотариус.

В този случай нотариусът съставя писмен протокол, че при него е предадено завещание за съхранение. Той е длъжен да уведоми съдията по вписванията. С уведомлението той предава данните, кое лице, в качеството си на завещател, е предал завещателно разпореждане за съхранение.

След като е настъпила смъртта на наследодателя, следва завещанието да бъде обявено. Както всеки адвокат наследствени дела ще Ви информира, обявяването на едно саморъчно завещателно разпореждане се извършва от нотариуса, който е съхранявал до този момент повереното му завещание. Може и от съдията по вписванията, ако завещанието се съхранява в архива на съответната служба по вписванията.

Какво трябва да знаете за завещанията

При обявяването на саморъчно завещателно разпореждане се съставя протокол. В него се отбелязва в какво състояние се намира завещанието, и се разпечатва пликът, в който е положено. След това следва ­­прочит на цялото съдържание на завещателното разпореждане. Датата на обявяване на завещанието и датата на издаване на препис от завещанието, се отбелязват в регистъра на нотариуса. Както ще Ви каже и Вашия адвокат вписване завещание, това обявяване има само информативно действие за заинтересованите лица.

Дори и да не бъде прочетено завещателното разпореждане, то пак ще породи правните последици, които се очакват да бъдат породени. Неспазването на това изискване не е основание за оспорване на завещанието. Прочитът на завещанието, неговото обявяване, не означава, че наследството е прието.

Ако Вие сте наследник на обявено завещание и възнамерявате да приемете наследството, адвокатът ще Ви уведоми, че обявяването е едва първата стъпка от процеса на приемане на завещанието. Вие, в качеството си на наследодател, следва да извършите няколко действия. Целта е да се снабдите с надлежния документ за собственост на завещаното имущество, предмет на завещанието.

Ако сте „заинтересовано лице” и искате да поличите заверен препис от обявеното саморъчно завещание, тогава трябва да представите пред нотариуса, който го е обявил, редица документи, включващи: пълни доказателства за правото на собственост на наследодателя върху имуществото, предмет на завещанието, към момента на откриване на наследството, удостоверение за данъчна оценка на недвижимите имоти, предмет на завещанието, доказателства за застрахователната стойност на завещаните МПС-та.

Освен това трябва да представите удостоверение за наследници на завещателя, а също и декларация по образец за недвижими имоти и движими вещи – собственост на завещателя към момента на смъртта му.

Още малко подробности…

Необходимо е и да проверите на каква стойност е държавната такса, която дължите, и да я заплатите. Ако имате затруднения при събирането на всички необходими документи, консултирайте се с адвокат вписване завещание, и го опълномощете за да извърши всички необходими действия вместо Вас.

Така ще си спестите много време и излишни нерви, и ще бъдете сигурни, че са събрани и представени всички документи. Добрият адвокат наследствени дела знае и как да се справи с едно често срещано затруднение при обявяването на завещание, а именно че през периода между изготвянето на завещанието и смъртта на наследодателя, наследодателят се е разпоредил с част от завещаното имущество.

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с опит при сделки с недвижими имоти, свържете се с нас на телефон 0897/90 43 91  или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

No Fields Found.

Kакво e данъчна оценка на имот?

При предстояща покупко-продажба на недвижим имот, клиентите ни винаги се интересуват какви документи е необходимо да подготвят за прехвърлянето.

Затова винаги съветваме всички да се допитат до правни услуги на добър адвокат по имотни дела и специалист недвижими имоти. Той ще Ви обясни изчерпателно какви документи са необходими при прехвърлянето на един имот.Данъчна оценка на имот. Адвокат недвижими имоти

Всеки добър и опитен адвокат по сделки с недвижим имоти ще Ви каже, че един от основните документи, необходими не само при покупко-продажба на недвижим имот, но и при дарение, учредяване на ипотека, включително рефинансиране на кредит, е удостоверението за данъчна оценка на имот.

Aко те не бъдат вписани, собственикът на имота ще загуби доста време и пари, за да се разхожда напред-назад за точния документ.

Понякога стават технически грешки при изготвяне на удостоверението за данъчна оценка на имот.

За съжаление, в повечето случаи удостоверението за данъчна оценка ни е нужно спешно. Затова трябва да направим всичко необходимо, за да спестим време и да се сдобием с изряден документ.

Какво следва?

Ето защо, ако сте собственик на недвижим имот и сте го обявили за продажба, допитайте се до опитен адвокат недвижими имоти

какво точно трябва да направите, за да се сдобиете незабавно с удостоверение за данъчна оценка ?

Като адвокат по имотни дела разясняваме на клиентите, значението на издаването на удостоверението за данъчна оценка. Отговорът е сравнително ясен целта е държавата в лицето на съответната ТД на НАП, да си събере данъчните задължения.

Самата данъчна оценка съдържа информация какви данъци се дължат за имота. Те са разделени в две категории – ДНИ (данък недвижим имот) и ТБО (такса битови отпадъци).

Платежните нареждания от банката трябва да бъдат заверени с подпис и печат от издателя.

Трябва да бъдат приложени към удостоверението за данъчна оценка.

В случай, че имате проблем при издаването на удостоверение на данъчна оценка на имот, обърнете се за помощ към адвокат недвижими имоти. Този документ се издава от данъчната служба към общината по местонахождение на недвижимия имот.

Удостоверението за данъчна оценка е  определена валидност.

В случай, че документът бъде издаден преди средата на годината, той е валиден до тази дата, т.е. до 30 юни.

Ако удостоверението бъде издадено след тази дата, то ще бъде валидно до края на текущата година.

Интересен факт е, че когато данъчните задължения за недвижимия имот са платени за календарната година

Удостоверението за данъчна оценка е с валидност до края на календарната година без значение датата на издаването му.

Вашият адвокат недвижими имоти може да Ви посъветва, ако очаквате да продадете недвижимия имот през първите 6 месеца на годината.

Ето какво още предлагаме……

Подготвяйки всички необходими документи, указваме на клиентите какви документи трябва да носят, за да получат удостоверение. Както Вашият адвокат ще Ви предупреди, задължително носете оригинален документ за собственост. Той трябва да доказва правото Ви за собственост върху конкретния недвижим имот. Оригиналният документ за собственост се използва само за сверяване на информацията от него с приложеното копие.

След като бъде направена тази проверка, оригиналния документ за собственост Ви се връща. Ако имотът, за който искате да получите данъчна оценка, е получен по наследство, тогава трябва да предоставите и удостоверение за наследници. На последно място, необходимо е попълването на молба по образец, която ще Ви бъде предоставена на място в общината.

Ако Вие нямате възможност лично да подадете необходимите документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка, това може да бъде направено от трето лице, включително адвокат недвижими имоти. Имайте предвид, че само собственика на недвижимия имот или упълномощено от него лице може да получи изготвения документ. Ако имота е съсобствен, достатъчно е личното явяване на единия от съсобствениците за получаване на документа.

Свържете се с нас за данъчна оценка на имот…….

Може би се интересувате и за какъв срок ще бъде изготвено удостоверението за данъчна оценка на имот и каква е дължимата такса? Като добър и опитен адвокат по имотни дела и адвокат сделки с недвижими имоти, следва да Ви уведомим, че срокът за издаване на този документ е две седмици от датата на подаване на документите и заявлението за издаване.

Дължимата такса е различна в зависимост от отделните общини, обикновено варира за бърза поръчка и експресна услуга.

Кой може да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка ?

 •  собственикът на недвижимия имот – извършва се проверка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите в които съществува задължение по закон за деклариране;
 •  лицето, упълномощено да представлява собственика – извършва се проверка за представителната власт на лицето;
 •  лицето, което има качеството на преобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед – извършва се проверка на представеното от лицето копие на заповедта;
 •  лицето, което е определено за наследник, като се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници – извършва се проверка в информационната система за подадена декларация от наследодателя/завещателя;
 •  лицето, което е заветник на имота, което следва да се легитимира с документ за самоличност и удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона.

Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя, както и завещаните части на имота.

Ако искате да получите бърза консултация, свържете се с нас на посочения телефон 02/858 10 25 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Кой може да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка?

Право да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка има: собственикът на недвижимия имот - извършва се проверка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите в които съществува задължение по закон за деклариране; лицето, упълномощено да представлява собственика - извършва се проверка за представителната власт на лицето; лицето, което има качеството на преобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед - извършва се проверка на представеното от лицето копие на заповедта; лицето, което е определено за наследник, като се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници - извършва се проверка в информационната система за подадена декларация от наследодателя/завещателя; лицето, което е заветник на имота, което следва да се легитимира с документ за самоличност и удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя (трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение), както и завещаните части на имота

Как се издава удостоверението за данъчна оценка?

След приемане на молбата се извършва проверка в недвижимия имот за неизплатени задължения. Прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, се допуска след удостоверяване в данъчната оценка на данъчните задължения за имота. При условие че са налице всички данни, необходими за издаване на удостоверението, служителят в общинската администрация по местонахождение на имота извършва нужните изчисления и издава удостоверението за данъчна оценка.

В какъв срок се издава данъчна оценка на имот ?

Удостоверението за данъчна оценка се издава най-късно в двуседмичен срок от подаване на молбата, съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Каква е валидността на Удостоверение за данъчна оценка ?

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка, на основание чл. 264, ал. 1 ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата удостоверения - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за годината удостоверението е валидно до края на текущата година.

Oспорване на наследство и завещание

Често пъти при нас идват клиенти, които считат, че са ощетени с направеното завещание от наследодателя. Потърсете правни услуги от опитен адвокат наследствени дела за съдебни дела по оспорване на наследство и завещание.

Съществуват нищожни и унищожаеми основания за подготовка и образуване на съдебни дело за оспорване на завещание.

Нищожните основания не пораждат правни последици. Унищожаемите основания пораждат правни последици, но те могат да бъдат преустановени.

Завещанието може да се оспорва и ощетеният наследник да получи това, което му се полага по право, категорични са специалистите.

Този въпрос е регламентиран в Закона за наследството.

Завещание може да се оспорва на две принципни основания– че е фалшиво, т.е. подписът и почеркът не са на наследодателя, и за възстановяване на запазената част по закон.Oспорване на наследство и завещание

Искът по ЗН може да се погаси поради неговото неупражняване в 5-годишен срок, който за даренията започва да тече от откриване на наследството
За завещанията – от деня, в който заветникът е предявил своите права или е започнал да ги упражнява.

В ЗН няма изрична правна норма, която да сочи, че правото на иск на наследник със запазена част се погасява по давност.

За разлика от правото да се иска делба, което по силата на чл.34, ал.3 от Закона за собствеността не се погасява по давност.

Наследниците с право на запазена част съгласно закона са децата, съпругът (съпругата) и родителите на починалия.

За целта е нужно произнасяне на съда по съответен иск или възражение.

За да бъде заведено съдебно дело по оспорване на завещание е необходимо да не е изтекла 10-годишна давност от откриване на наследството. Т.е. да не са изминали повече от 10 години от смъртта на наследодателя. Също така не трябва да е изминал по-дълъг период от 3 години от момента, в който сте узнали основанието за завеждане на дело по оспорване на наследство и завещание.

Нищожни и унищожаеми основания
оспорване на наследство и завещание

Първото основание за унищожаемост е уредено в чл. 43, ал. 1, б. “а” ЗН. То е свързано със завещателната дееспособност. За да може едно лице да изготви валидно завещание, то трябва да е навършило пълнолетие и да може да действа разумно. Трябва да ръководи постъпките си (решения № 244-1979-I, 83-2004-II г.о. на ВКС).

Пълно запретените лица не разполагат със завещателна дееспособност. Спорен е въпросът за завещателната дееспособност на ограничено запретените лица. Според една част от мненията, лице, което поставено под ограничено запрещение, не може да да бъде дееспособно за изготвяне на завещание. Съдебната практика обаче възприема обратното становище.

Приема за решаващ фактор конкретната фактическа възможност за разумни действия на лицето, а не юридическото ограничаване на дееспособността.

Поради тази причина в едно съдебно дело по оспорване на наследство и завещание дееспособността на лицето се преценява към датата на съставяне на завещанието. Без значение е дееспособността на лицето преди извършването на завещание.

Второто основание за унищожаемост на едно завещание е уредена в чл. 43, ал. 1, б. “б”, пр.1ЗН.

Според него грешката, която представлява несъответствие между външно обективираната и действителната вътрешна воля на наследодателя, изготвил завещанието, е основание за оспорване.

Грешката може да се отнася както за лицето – наследник, така и за предмета на наследяване. Грешката в името на наследника не опорочава завещанието, при положение че в съдържанието му има достатъчно данни за персонализация на лицето (Решение №284-2000-I г.о. ВКС).

Възможно е грешката да бъде в мотива за изготвяне на завещанието и тя е изведена като самостоятелно основание за завеждане на съдебно дело по оспорване на наследство и завещание.

Детайли около оспорване на наследство и завещание

Предвижда се мотивът да е изразен в самото завещание и той да е от решаващо значение, а именно той да е единствената причина за така създаденото завещателно разпореждане.

Следващите основания за унищожаемост на едно завещание са измамата и насилието. Те са регламентирани в чл. 43, ал. 2 ЗН. Насилието може да се изразява в заплаха или физически израз на сила.

Ако насилието е под формата на заплаха, то трябва да създаде основателен страх у съответния наследодател, подготвящ завещателно разпореждане.  В съдебно дело по оспорване на завещание може първоначалният иск да е бил предявен за търсене на унищожаемост.

В последствие, без да е необходимо да се прави изменение на иска съгласно чл. 116 ГПК, може да бъде прогласена нищожност на завещанието.

За извършването на завещателни разпореждания съдът може да прави преценка, като се основава единствено на самия документ – завещанието, което е представено като доказателство по делото.

Към основанията за нищожност на едно завещание спадат следните:

 • порок във формата на завещанието – липса на пълна дата и/или подпис на завещателя, завещанието не е написано собственоръчно от завещателя, а е напечатано на пишеща машина, компютър или лаптоп
 • мотива на завещанието противоречи на закона и на добрите нрави
 • изготвеното завещание противоречи на безвъзмездния характер на този тип документ

Поради многообразието от причини, които могат да доведат до порок – основание за завеждане на съдебно дело по оспорване на завещание, е добра идея да потърсите помощ от добър адвокат наследствени дела преди да изготвите съответния документ.

Възможно ли е лишаване от наследство ?

Законът за наследството предвижда три основания при наличието, на които едно лице няма да наследи своя наследодател след смъртта му. Те са изчерпателно изброени. За случаи извън тях наследяването ще бъде възможно, независимо от наследодателя.

В кой случай е възможно оспорване на наследство ?

Според Закона за наследството не може да наследява този, който е недостоен, който: 1. умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете, както и съучастникът в тия престъпления. Това няма да се отнася до случаите, в които престъплението е извършено от невменяемо лице. Същото се отнася и до случаите, в които деянието е амнистирано; 2. е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по – тежко наказание. Предвидено е изключение за случаите, в които набедяването се преследва с тъжба на пострадалия и такава не е била подадена; 3. е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието. Същото се отнася и до този, който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание.

Как се случва лишаването от наследство ?

наследодателят не може преживе да “лиши” от наследство недостойния. Действително, неспособността за наследяване настъпва по силата на закона едновременно с извършване на някое от горните действия. В практиката, обаче, е необходимо съответния районен съд по местоокриване на наследството да признае тази неспособност. Това става чрез подаване на искова молба до съда от сънаследниците на недостойния, съответно от упълномощения от тях адвокат. След като с влязло в сила решение съдът установи недостоен, настъпва ефектът на практическото лишаване от наследство.

Има ли давност за наследството по закон ?

Правото да се иска от съда да постанови намаляване на завещания и дарения се погасява с 5 годишен давностен срок, който започва да тече от датата на смъртта на наследодателя. Но давността не се прилага служебно, а трябва да бъде инициирано възражение. По отношение на завещанията срокът започва да тече от смъртта само ако се знае, че има направено завещание и че то е прието. Ако наследниците със запазена част нямат представа, че е направено завещание, 5 годишния период започва да тече от момента на узнаването за завещанието или от момента на вписване обявяване на завещанието в Агенция по вписванията. Но за да се счита, че има узнаване за завещанието, не е достатъчно само обикновно уведомяване, че наследодателят е оставил завещание в полза на някого. С такава информация не може да се определи дали е накърнена запазената част или не. Трябва да има конкретни данни какво точно е завещано, неговия обем, универсално завещание ли е било или завет, а така също и дали е прието завещанието или не. В практиката се счита, че най-ранният момент, в който започва да тече давността, е момента, когато заветникът упражни своето право по завещанието