fbpx

Съдебни дела с международен елемент

Често пъти нашите клиенти търсят правни услуги като адвокат регламенти на ЕС. Съдебни дела по Регламенти ЕС

Това обхваща съдебни дела относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в рамките на ЕС.

Европейската комисия излезе с нов Регламент (ЕС) № 1215/2012 с който допусна прякото изпълнение и признание на Съдебни решение в рамките на Европейският съюз без изрична съдебна процедура.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА  СЪДЕБНИТЕ  РЕГЛАМЕНТИСъдебни дела с международен елемент

В случай, че разполагате с влязло в сила съдебно решение от държава-членка на ЕС, като целите неговото реално изпълнение в Република България е нужно да направите следното :

Според  Регламент (ЕС) № 1215/2012, съдебните решения, които са постановени в една държава – членка следва да бъдат признати и допуснати за изпълнение  във всички останали държави членки, като за целта не са налага преминаването през специална процедура.

Съгласно чл. 52 Регламент (ЕС) № 1215/2012, при никакви обстоятелства не може постановеното съдебно решение да се преразглежда по същество в сезираната държава.

Поради това съдебните решения, постановени от съдилища на държава членка се приемат като постановени в сезираната държава членка, в която се прави искане за признаване на съдебно решение или в която се иска изпълнение на съдебното решение, съдебната спогодба или автентичен акт.

Процедурата се развива пред съдебен изпълнител, който след получаването на необходимите документи е длъжен да предприеме всички допустими и описани в закона действия, да изпълни искането на страната в държавата, в която се иска изпълнение на това съдебно решение..

Самият Регламент 1215/2012г. на  ЕС се прилага пряко и непосредствено в държавите-членки без допълнителни актове от страна на държавата.Съдебни дела с международен елемент

Особености на съдебни дела с международен елемент

Директивата е акт, който обвързва по отношение на постигането на определен резултат в отделните държавите-членки до които е адресиран.

Директивата  поставя на националните власти редица възможности при избор на форма, средствата и условията за постигане на съответният резултат.“

За разлика от регламента директивата не се прилага пряко, тъй като адресати на директивата са единствено държавите-членки, а не и техните граждани.

В определен период от време след приемане на директивата, държавите от своя страна са длъжни да приемат вътрешен акт, с който да се постигнат поставените от директивата цели.

Т.е. държавите са свободни да изберат какъв акт ще приемат, но той трябва да е изпълнен с такова съдържание, което е в състояние да гарантира постигане на зададения от директивата резултат.

Очевидно е, че разликата между регламента и директивата е съществен, тъй като първият не изисква каквото и да било действие от страна на държавите-членки, а техните граждани могат без да чакат предприемане на действия от държавата, да се ползват от правата, предоставени им от регламента.

Към съдебни дела с международен елемент спадат и делата по т.нар. Хагска конвенция.

В случай, че другият родител отведе дете в друга държава без разрешение,  нарушение на съдебно решение за разпределение на родителски права, делото за връщането на детето се гледа по реда на Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25.10.1980г.

Същата е ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 21 февруари 2003 г. – ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г.

Съдебни дела с международен елемент

Основният Регламент, който урежда тези въпроси е Регламент (ЕС) 1215/2012. Той заменя досега прилаганият Регламент (ЕО)44/2001 относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения в рамките на ЕС.

Когато говорим за граждански и търговски спорове с международен елемент на първо място е необходимо да разгледаме настоящата нормативна рамка:

 • Регламент (ЕС)1215/2012г. Прилага се в случаите, когато страни по правоотношението са субекти с местожителство или седалище в държава-членка на ЕС.
 • Луганска конвенция от 2007г., приложима, когато в международното правоотношение участват субекти с местожителство или седалище в Швейцария, Исландия и Норвегия;
 • Хагска конвенция от 2005г. – споразуменията между страните по международно правоотношение за избор на компетентен съд. До 2014 г.Дела по регламенти ЕС, Приложение на Регламенти ЕС в България, адвокат за прилагане на регламенти на ЕС ще Ви бъде необходим,ако имате решение на чужд съд

Как се определя кой съд е компетентен да разгледа спора?

Компетентният съдебен орган при дела с международен елемент се определя по правила, свързани с местожителството или седалището на ответната страна

ова става по правоотношението или според специфичната материя, освен в случаите на изрично споразумение между страните в тази насока. Регламент (ЕС) 1215/2012 почти изцяло възприема нормите на отменения Регламент (ЕО) 44/2001.

Включително тези относно определянето на компетентния съд като остав следното правило. Това е съдът на държавата-членка по местожителството или седалището на ответната страна по делото.

В случаите на дела във връзка с договор: остава в сила специалната подсъдност. Компетентен съд е съдът по мястото на изпълнение на договорното задължение (нов чл. 7, б. „а”).

Под място на изпълнение в случаите на договори за покупко-продажба новият регламент, така както и старият, разбира мястото където са доставени стоките или е трябвало да бъдат доставени.

Когато се касае до услуги – мястото, където услугите са били предоставени или е трябвало да бъдат предоставени.

Компетентният съд при съдебни дела с международен елемент

С въвеждането на Хагската конвенция материята в областта на споразуменията между страните относно компетентния съд добива пълен и хармонизиран вид в международен план.

При Регламент (ЕС) Нр.1215/1212 на ЕС материалният обхват на Конвенцията се простира по отношение на международни спорове по граждански и търговски въпроси.

Изключение са случаите, в които страните по спора имат местожителство или седалище в една и съща държава, приела Конвенцията.

Както и когато всички елементи на правоотношението или спора са относими единствено към една и съща държава.

Конвенцията дава правото също така на отделните държави да определят сами и други материи, които да бъдат изключени от приложното ѝ поле.

Както беше споменато, компетентността, произтичаща от избор на страните е изключителна компетентност. Тя е валидна до евентуална последваща воля, която да определя друго. Конвенцията стига и по-далеч.

В каква форма трябва да бъде сключено споразумението?

Хагската конвенция от 2005 г. допуска сключване на споразумението между страните по всякакъв начин.

Трябва той да позволява последващия достъп на страните до него и по-точно в писмена форма.

Може и чрез всяко друго средство за комуникация, което позволява трайното запазване на информацията.

В това число и чрез факс и електронна поща. В сравнение с Хагската конвенция, новият Регламент 1215/2012 оставя в действие нормите на отменения Регламент 44/2001 по отношение и на формата на избор.

Също и да е направено в допустима от търговската практика форма и която е договорно потвърдена от страните.

Или да е във форма, допустима от утвърдените и разпространените международни търговски обичаи, които страните са познавали или е трябвало да познават.

В досегашната практика на Европейският съд обаче все още се среща противоречиви решения по отношение валидността на споразуменията, сключени по електронен път.

Различията в тази насока в бъдеще неминуемо трябва да бъдат преодолени от съдебната практика. Това се налага, за да може да се гарантира еднакво тълкуване.

И то не само в рамките на ЕС, но и по отношение на Хагската конвенция, която също предвижда електронните споразумения.

Промени, въведени от новия Регламент 1215/2012 в полза на изпълнението на съдебните решения в рамките на ЕСДела по регламенти ЕС, приложение на Регламенти ЕС в България, адвокат за прилагане на регламенти на ЕС ще Ви бъде необходим,ако имате решение на чужд съд

Една от съществените промени, които въвежда Регламент (ЕС) 1215/2012 се отнася до изпълнението на съдебни решения в рамките на ЕС.

Това значително улеснява процедурата и прави признаването и изпълението на решенията на съдилищата на държавите-членки още по-безпрепятствено.

Новата норма предвижда, че  „съдебно решение, постановено в държава-членка и подлежащо на изпълнение в тази държава-членка, подлежи на изпълнение и в другите държави-членки без да е необходимо обявяването му за изпълняемо” от страна на компетентния национален съд

От този момент нататък е достатъчно връчване по надлежния ред на съдебното решение.

То трябва да е съпроводено с кратко изложение на подлежащото на изпълнение задължение, както и с надлежен превод.

Едва след настъпилото връчване ответната страна може да пристъпи към евентуалното обжалване на изпълнителния титул по надлежния ред.

Нововъведената улеснена процедура се доближава до тази, предвидена за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (Регламент (ЕО) 805/2004).

Разгледаните промени в международен план представляват нова стъпка към гарантиране на безпрепятствено и облекчено решаване на граждански и търговски спорове. Както и улеснено привеждане в изпълнение на решенията на съдебни органи на други държави.

Свържете се с нас за адвокат за съдебни дела с международен елемент

Връчването на документи  по надлежния ред е съпроводено с атестат, изразяващ се в кратко изложение на подлежащото на изпълнение задължение, както и с надлежден превод.

За повече информация и допълнителни въпроси, моля обадете се на следният телефон + 359 2 858 10 25 или оставете съобщение на info@lawyer-bulgaria.bg

Отказ наследство

Като добър адвокат по наследствени дела и адвокат по имотни дела, много клиенти ни питат за отказ наследство. Отказът от наследство е доста важен въпрос, с който ние се занимаваме.

Важното в този случай, което ние клиентите, е фактът, че към отказ от наследство следва да се пристъпи едва тогава, когато това наследство е открито след смъртта на наследодателя. отказ наследство

Една от всички правни услуги, които предлагаме е винаги да проверяваме първо дали съответният наследодател вече е починал.

Също и дали е с валиден издаден смъртен акт от компетентните органи.

ВАЖНО: предварителен отказ наследство е недействителен и съответно НЕ  поражда никакви правни последици.

Наследството се открива със смъртта на наследодателя. С това възниква и т.нар. „правото на наследяване“. Правната уредба на приемането и отказът от наследство се намира в глава четвърта от Закона за наследството.

Според действащия Закон за наследството за придобиването на наследството е необходимо волеизявлението на наследника.

Той може да приеме или откаже наследството.

Има случаи, в които дори и ние като добър адвокат, не можем да повлияем. Оказва се, че дори и нашите клиенти да не се разбират с родителите си и дори да сочат, че не желаят тяхното наследство и наследствени права само това волеизявление НЕ поражда правни последици.

Причината е, че наследството на родителите им все още не е открито по предвидения в закона начин.  Едва след този момент тръгват възможностите за отказ наследство пред Районен съд.

Ние като добър адвокат по наследствени дела подготвяме всички писмени документи за отказ наследство.

Начини за приемане на наследство

А. Изрично

1. С писмено заявление до районния съд по местооткриване на наследството.

Заявлението се вписва в особена за това книга и след това не може да бъде оттеглено (чл. 49, ал. 1 ЗН). Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.

2. Под опис – приемането по опис се осъществява чрез писмено заявление до районния съдия в тримесечен срок, откакто наследникът е узнал, че наследството е открито.

Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца.

Приемането се вписва в особена за това книга. Недееспособните, държавата и обществените организации приемат наследството само по опис, като за тях не се прилага срокът от три месеца.

Смисълът на приемането по опис се състои в ограничената отговорност на наследника пред кредиторите на наследството и заветниците – до размера на полученото наследство (чл. 60, ал. 2).

Приемането на наследството по опис създава следните задължения за наследника:

 • Забрана за отчуждаване на движимите вещи до 3 години и за недвижимото имущество до 5 години. При нарушение на забраната ограничението на отговорността отпада;
 • Задължение за управление на наследствените имущества, като е длъжен да полага грижа, каквато полага към собствените си работи;
 • Задължение да даде сметка на кредиторите и заветниците за управлението.

Всеки наш клиент, е информиран от нас,  че за да се откаже от своето наследство е нужно да има право да наследява. Също и да не попада в ограниченията по това правило, съобразно което той има право да наследява. Ако Вие се колебаете, можете да се обърнете към добър адвокат, за да изясним този въпрос.

В нашата дългогодишна практика като опитен адвокати по наследствени дела, повечето случаи на отказ наследство се оглеждат внимателно.

По принцип се извършват от дееспособно лице, което има навършено пълнолетие (18 години). Указваме на клиентите, че отказът от наследство трябва да се направи по посочената в закона процедура. Отказът на наследник има действие занапред и не може да бъде обратно върнато.

Отказ от наследство

Някои клиенти, се опитват чрез  писмо до другите наследници, да се откажат от своя наследствен дял след като наследството им вече е открито. Като адвокати по наследствени дела сме длъжни да споменем, че това няма да има правно значение за самото наследство.  Д

Наследникът не може да се  откаже само от част от наследството.

В този случай знаем, че отказът е за цялото наследство наведнъж, заедно с всички ползи и задължения.

В повечето случаи лицата правят това, за да се откажат от текущи задължения на техният наследодател.

Винаги Ви съветваме да се консултирате с нас, за да избегнете неудобни моменти.

Важно също така е да знаете, че не е възможно да се направи отказ наследство под условие или срок.

Дяловете на Вашите роднини като наследници  ще се увеличават с Вашата част от това наследство след направеният отказ наследство.

ВАЖНО: Веднъж направен отказът от наследство има действие и върху вашите наследници.

Кантората разполага с добър адвокат по наследствени дела и имотни спорове и ще подготви всички документи и заявления за отказ от наследство.

След това ще получим от Ваше име официално решение за отказа от наследство. Ние знаем в кой район е починал наследодателят и съответно откриваме производството пред съответния Районен съд.

Важни документи, които изискваме за откриване на производството по отказ наследство са:отказ наследство

 • препис-извлечение от акт за смърт. В случай, че не разполагате с такъв, можем да Ви помогнем да го извадите, като заплатим от Ваше име и съответната административна такса.
 • Важен документ, който Ви е необходим е Удостоверение за наследници. Можем да Ви помогнем да го извадите и да го представите, ако ни упълномощите с писмено пълномощно предварително.

Консултирайте се нас за отказ наследство

Таксата за самото производство се доказва с вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Районен съд.

Ще движим цялата процедура вместо Вас. Въз основа на тези първоначални документи Районен съд издава удостоверение за отказ от наследство

Винаги, когато приключи производството по отказ от наследствени права, съветваме нашите клиенти за важните последици от този отказ. А именно:

 1. За Вас като наш клиенти, отпадат всички финансови задължения, които до този момент са тежали върху откритото наследство;
 2. Въпреки направеният от Вас отказ от наследство, често се случва, някой да Ви поиска изплащане на задълженията на наследодателя.

За допълнителни въпроси, можете да се обърнете към нас, като добър адвокат по наследствени дела и адвокат по имотни дела на следните телефон: 0897 90 43 91 или E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представляват регламенти европейски съюз?

Като добър и опитен адвокат регламенти Европейски съюз, от доста години се занимаваме с правни услуги от тази материя. За съжаление мога да кажа, че съдилищата не познават добре всички тези норми. А ако ги познават, то не ги прилагат правилно в съответствие с изискванията на самите Регламенти Европейски съюз.

Примери в моята практика досега съм имал доста. За това как съдът е длъжен да приеме и приложи изискванията на съответните Регламенти. Те имат приоритет над националното законодателство и прилагайки се въпреки противоречивите им правни норми. Като опитен адвокат съм се учудвал как вместо т.нар. CMR-конвенция, съдът прилага спокойно Закон за автомобилните превози. В повечето случаи не се вижда приоритетната част на разпоредбите на отделните Регламенти и т.нар. CMR-конвенция, които остават някак встрани.

Още примери за адвокат регманети Европейски съюз

регламенти европейски съюз

Друг пример, който мога да дам от практиката ми е следният. Става дума за британски гражданин, който наследява имущество в България. Разбира се,  като добър адвокат по регламенти Европейски съюз, знам, че има приет Регламент 650/2012 г. за наследяването. Той влиза в сила на 17 август 2015 г. С него се установява какви са принципите на наследяване в зависимост от мястото и националността на наследодателя. Тук следва да уточня, че въпросният Регламент 650 / 2012 г. на ЕС не се отнася за граждани на Великобритания и Ирландия. Нещо повече, знам от практиката си, че  самият Регламент 650/2012, има предимство пред националното законодателство и с който се въведе нов принцип и критерий за наследяване – като приложимо право ще се счита обичайното местопребиваване на починалия наследодател към момента на смъртта му.

Съвсем естествено, при заведено съдебно производство пред Районен съд отхвърли искането за присъждане, посочвайки, че Регламент 650/ 2012г. НЕ СЕ ПРИЛАГА за британски граждани.  Човекът разочарован, реши да се противопостави и настоя да обжалваме решение, считайки, че това съдебно решение НЕ СЕ ОТНАСЯ за него.

На следващата инстанция, Окръжен съд, съвсем учудващо НЕ призна Регламент 650/ 2012г. и отхвърли Решението на първата инстанция, с което обезсмисли приложението и действието на тези Регламенти. Съдебната практика е доста противоречива, но като опитен адвокат по европейско право и прилагане на Европейски Регламенти винаги съм знаел, че тези Регламенти следва да имат приоритет над националното законодателство.

Свържете се с нас

Затова съдебната ми практика на опитен адвокат показва, че никога не може да си сигурен, дали съдът ще спази изискването и ще приложи Регламента или ще си го кара както знае, позовавайки се на нашия закон. Ако имате допълнителни въпроси, можеш да обърнете към нас, като опитен адвокат по европейско право и прилагане на Европейски Регламенти на ЕС на следния  тел. 02/858 -10-25  и на E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

Обжалване ревизионни актове

Някои клиенти изпадат в ситуации, в които имат нужда от правни услуги при обжалване ревизионни актове. Самата ревизия, представлява дейност на органите по приходите към Националната агенция за приходите (НАП), насочена към установяване на публични задълженията за дължими данъци или осигурителни вноски към НАП. Кантората разполага с добри данъчни адвокати, подготвени в областта на данъчното и финансовото право. Ревизията е процедура при която се извършва проверка за съответствие на  публични задължения. Самата данъчна ревизия поставя началото на т.нар. ревизионното производство. Тя стартира най-напред със Заповед за възлагане на ревизия.обжалване ревизионни актове

Ние съветваме нашите клиенти, че връчването на екземпляр от ревизионен акт сочи началото на данъчна ревизия. Повечето клиенти се притесняват, но това не пречи да попитат, какви са им правата при провеждането на т.нар. ревизионно производство. Самата Заповед не подлежи на обжалване отделно от ревизионния акт. Но можем да Ви кажем, че заповедта, с която се прекратява ревизионното производство подлежи на обжалване по реда за обжалване на административни актове.

Още за обжалване ревизионни актове

В повечето случаи, НАП ще поиска в хода на ревизията да наложи предварителни мерки за обезпечаване на своите  публичните вземания. Целта е да бъде предотвратено извършването на разпоредителни сделки и действия с имуществото. Винаги информираме нашите клиенти, че целта на тези обезпечителни мерки е да се улесни събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски от страна на НАП. Ние знаем, че в този случай, срокът на действие на обезпечителните мерки е 4 месеца. Той, разбира се,  може да бъде удължен от административен съд.

обжалване ревизионни актове

Принципно сме длъжни да информираме нашите клиенти, че максималният срок на действие на тези обезпечения е до изтичане на крайният срок по ревизионното производство. То приключва с издаване на т.нар. ревизионен акт. Затова и издаването му се предшества от ревизионен докалад. Той в 3(три) дневен срок се връчва на задълженото  лице. То има право да направи писмено възражение. Тук е нашето задължение като адвокати  да информираме клиента, че срокът за това е 14-дневен, но може да бъде удължен с 1 месец.

В повечето случаи информираме клиентите, че издаденият срещу тях, ревизионен акт се издава до 14 дни след изтичане на срока за подаване на възражение срещу изготвения ревизионен доклад. За допълнителна информация и правни съвети, може да се обърнете към нас на следните тел. +359 2 858 -10-25, Е-mail info@lawyer-bulgaria.bg

Как се купува ипотекиран имот ?

Нашите клиенти ни ангажират като адвокат по имотни дела, при покупка ипотекиран имот. Често пъти клиенти питат как се купува ипотекиран имот ?

На пазара, все по-често се предлагат имоти с ипотеки.

Съветваме клиента, че в такива случаи е задължително да се ангажира професионален съвет на адвокат.

Нужно е да започнат преговори с  банка дали с част от цената ще се погаси ипотечното вземане или договорът за банков кредит да бъде прехвърлен при сделка.Как се купува ипотекиран имот ?

Съветваме нашите клиенти при участие в търгове на публична продан да подберат своевременно надеждна юридическа подкрепа.

Купувачът ще спести доста пари и нерви, разчитайки на нашите правните услуги на опитен адвокат.

За целта е нужно при закупуване недвижим имот, да се извършат правни проверки и справки.

До момента на нотариалната сделка те нямат каквито и да било гаранции за прехвърлянето на собствеността.

С един сключен предварителен договор ще останат обвързани с имота.

Що се отнася до покупката на имот чрез публична продан, смятаме, че този способ дава възможност да се закупи имот много под пазарната му стойност.

Съществува вероятност от претенции на трети лица, които да  претендират,  че имотът, който се продава, е тяхна собственост.

Те може да не са длъжници или попечители по вземането.

Затова проверките, които правим като са от голямо значение и  намаляват риска за купувача.

Разчитайки на нас клиентът може да си спести доста нерви, пари и главоболия при покупката на имот на публична продан.

Правилото, което съветваме нашите клиенти е, че имотът се придобива чист от всякакви вещни тежести при публичната продан .

Къде да внимава купувача при ипотекиран имот ? Как се купува ипотекиран имот ?

Дългогодишната ни практика сочи, че при сключване на предварителен договор, се дава известна сума.

Тя се означава като капаро или задатък.

Отказът на купувача в последствие да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността върху имота, води до загубата му.

Винаги предупреждаваме клиентите, когато в договора е записано, че платената сума е част от цената.

Веднага след като установите,че сделката ще бъде с имот с ипотека, е нужно да ангажирате специалист по недвижими имоти.

Всеки адвокат по сделки с недвижими имоти, ще предложи надежна конструкция за сделка.

Правната помощ е насочена към прехвърлянето при гаранция за купувача и сигурност за продавача, че ще си вземе парите от сделката.

За повече информация моля обърнете се към нас на следните телефони 02/ 858-10-25  или на e-mail : info@lawyer-bulgaria.bg 

 

Рискове при сделки недвижими имоти

В съдебната практика от последните няколко години сочи рязко увеличаване на броя на случаите с измами и рискове при сделки с недвижими имоти.Рискове при сделки недвижими имоти

Повечето клиенти се обръщат към нас като адвокат по недвижими имоти и имотни дела, едва след като е възникнал някакъв проблем.Рискове при сделки недвижими имоти

Голяма част от тях питат за отделните имуществени отношения и рискове при покупка на недвиужими имоти при схеми на строителните фирми.

В пазара на недвижими имоти съществуват множество т.нар.“промоционални оферти, лизингови схеми, бонуси и „гаранции”

Тези схеми подмамват по доверчивите клиенти чрез изгоден  банков кредит.

Повечето хора смятат, че тези трикове са начин на строителните фирми да ускорят продажбата на имоти и задържат цената.

За съжаление – рязкото сваляне на цената с повече от 10-20 % би следвало да доведе до ясен сигнал, че продавачът бърза да се оттърве от имота.

Другият вариант е този недвижим имот има сериозен проблем, чието решаване е доста скъпо начинание в бъдеще.

Какви са рисковете при прехвърляне недвижим имот??Рискове при сделки недвижими имоти

Примери за рискове при закупуването на новоизградени недвижими имоти са достатъчно :

Различни ситуации, довели до съдебно отстраняване на купувачите чрез т.нар. „Евикция“ – съдебно отстранение.

Внезапна появата на законен наследник,невписан в актуалното Удостоверението за наследници;

Единият съпруг продава имота без съпругата си, защото бракът е сключен извън страната и не е регистриран в България.

При завършването на обекта, строителната фирма е продала нейн собствен недвижим имот , а съседния недвижим имот, на обезщетен съсобственик.

Тези случай се наблюдават когато отделните апартаменти, предвидени за обезщетение, попаднат в общите таблици за площообразуване на сградата.

Напоследък на пазара на имоти се реализират сделки, в които купувачите заплащат стойността на имота със собствени средства. Те плащат парите в деня на прехвърлянето на собствеността пред нотариус, а получават нотариалния акт, вписан в Агенцията по вписвания, след около 4-8 дни.

Това дава предостатъчно време и възможности на недобросъвестни собственици да продадат имота на друг

Друга възможност е да го ипотекират, преди да е излязло самото вписване по първата сделка.

Ето затова, има още една причина сделките да се изповядват на реална цена.

Като адвокати по недвижими имоти осъзнаваме, че това са само част от сламките, за които давещи се строителни фирми се хващат в капана.

Като опитни адвокати по недвижими имоти, съветваме нашите клиенти да внимават с капаните на капарото по Предварителните договор

Когато се взима жилище директно от строителя или с ипотека, рисковете трябва да бъдат внимателно преценени от опитен и добър адвокат по имотни дела.

Нашите клиенти, разбират и осъзнават, че без нашият правен съвет повечето строители прилагат множество трикове и капани.

Рискове при сделки недвижими имотиТе предлагат различни „изгодни варианти“ за разплащане  при договарянето на покупката на имот, ново строителство.

Ние като адвокати по имотни дела съветваме намаляването на първоначално внасяната сума за сключването на предварителен договор.

Едната от тях е свързана най-вече с изискванията за гаранции от страна на чуждестранните инвеститори.

Друга често предлагана схема, която ние като опитни адвокати по имотни дела срещаме е т. нар. продажба с обратно изкупуване.

Именно тук е нашата задача и роля да преценим възможностите и рисковете за клиента.

Наши клиенти дори и не отчитат най сериозният въпрос: Работи ли още строителната фирма, продала имота ??

Този въпрос повечето наши  клиенти не си задават. Длъжни да предвидим всички особености на тези сделки и предпазим клиента от рискове при сделки недвижими имоти.

За правна помощ, можете да се обърнете към нас на следните телефон 0897 90-43 91, e-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Деклариране недвижим имот

С промените в Закона за местните данъци и такси, влязоха промени относно деклариране недвижим имот, които преуреждат съществуващи до момента обществени отношения, с оглед на точно и уеднаквено прилагане на закона.

Тези промени са свързани с деклариране недвижим имот, за следното : 

 •  данъка върху недвижимите имоти
 • Отпада изискването за подаване на данъчна декларация при придобиване на недвижим имот или ограничени вещни права.

Досега физическите и юридическите лица следваше при деклариране недвижим имот да подадат такава декларация в двумесечен срок от осъществяване на съответното обстоятелство.

Занапред тази информация ще се предоставя по служебен път от нотариуса, изповядал съответната сделка.деклариране недвижим имот

При деклариране недвижим имот задължението за подаване на данъчна декларация е единствено за собствениците на новопостроени сгради и постройки

След 01.01.2020 г. това изискване ще се прилага само по отношение на сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 14 ЗМДТ

За съжаление въпреки изработената система за служебно вписване и деклариране на новозакупени и придобити след промяната в закона имота, не работи ефективно.

Реално вписване на Нотариалните актове в съответнте общински служби „местни данъци и такси“ не се случва служебно.

Поради това се – в случай, че се нуждаете, можем да Ви помогнем !

По отношение на деклариране недвижим имот за сгради и постройки въведени или предстоящи за въвеждане в експлоатация, след 01.01.2020 г. Възложителят е длъжен да да декларира имота пред общинска администрация след завършване на сградата в груб строеж.

Относно  възникването на данъчни задължения при изграждане на нови сгради и постройки, данъчното задължение ще възниква:

а. В 2-годишен срок от изграждане на сградата в груб строеж – установено от служители на общинска администрация с удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване;

б. В 1-годишен срок от съставяне на Акт образец 15 – когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител (за строежите от пета категория);

в. От началото на месеца, следващ месеца, през който сградите са завършени –след въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на ЗУТ, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, че новата сграда е нанесена в кадастралната карта.

Увеличение за данък на недвижими имоти и сгради в населени места тип“Курортни селища“ 

 •  За имоти, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение – ще се прилагат ставки в размер от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;
 •  за останалите имоти – данъчните ставки варират от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Посоченото повишение при деклариране недвижим имот не се прилага, когато един имот е деклариран като основно жилище.

Кантората осъществява помощ при справка за купувачите придобили имот, когато се намират в чужбина или са възпрепятствани да го извършат в указаният от закона двумесечен регистрационен срок.

За допълнителна информация и помощ, спокойно можете да се обърнете към нас за съвет и помощ на тел. + 359 897 90 43 91 или на  mail  office@lawyer-bulgaria.bg

Как се променя адресът на фирмата ?

Смяна на адрес на фирма е една от най-често срещаните промени в търговските дружества. Как се променя адресът на фирмата ?

Адресът на фирмата е една от нейните характеристики, които подлежат на вписване в Търговския регистър.

Поради това промяната на адреса следва да се впише в регистъра. Вписаният в Търговския регистър адрес винаги се счита за актуалния такъв на фирмата.

Голяма част от клиентите ни питат за различни правни услуги.Промяна адрес на фирмата

Примери за промяна на обстоятелства на фирма са смяна на адрес на фирма и назначаване на прокурист или смяна на седалище на дружеството

Tехнически въпроси относно срок за регистрация на търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията.

Всеки добър адвокат по търговски дела ще Ви обърне внимание на последните промени в Закона за търговския регистър.

В него срокът за регистрация фирма е съкратен драстично а процедурите улеснени.

Съществен въпрос, който повечето дружества поставят е смяната на адреса на фирмата. Смяна на адрес на фирма е една от най-често срещаните промени в търговските дружества.

Адресът на фирмата е една от нейните характеристики, които подлежат на вписване в Търговския регистър.

Поради това смяна на адрес на фирма следва да се впише в регистъра. Вписаният в Търговския регистър адрес на управление на фирмата винаги се счита за актуалния адрес на дружеството.Промяна адрес на фирмата

Последиците от това са, че всякаква форма на официална кореспонденция ще бъде изпращана на този адрес, включително такава с НАП, съдебните органи и други.

Основен смисъл от посочване на актуален адрес на фирмата е, че той определя кои са местните компетентните органи, с които фирмата работи – териториални дирекции на НАП, местни агенции, общинска администрация и други. Затова е важно адресът в регистъра винаги да бъде коректен.

Как се извършва смяна на адрес на фирма ?

В практиката ни като адвокат по фирмени дела, ще посочим, че смяна на адрес на фирма се състои в стъпки, които се извършват последователно.

За да бъде сменен адресът на една фирма, е необходимо да бъде взето решение на общото събрание на ООД. Решението се взима с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината гласове в събранието. При ЕООД решението за смяна на адрес се взима от едноличния собственик на фирмата. Взетото решение се оформя в протокол, на който се поставя дата.

Освен информация за новия адрес на фирмата, в протокола трябва да фигурира и решение за изменение на дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД. Това се налага, защото адресът на фирмата се вписва в дружествения договор, а той също трябва да бъде винаги актуален. Единствената промяна, която се прави в дружествения договор, е посочването на нов адрес.

В процедурата по смяна на адрес на фирма , всички стъпки е необходимо да бъде взето решение от общото събрание на съдружниците в ООД, съответно Решение на едноличния собственик на капитала в еднолично ООД. Съществена предпоставка за промяна на седалище и адрес на управление на дружеството е избор на нов адрес на дружеството.промяна адрес на фирмата

Как се вписва смяна на адрес на фирма ?

Смяна на адрес на фирма се вписват по партидата на търговското дружество в Търговския регистър. Поради това и смяна на адрес на фирма става факт за трети лица не в момента на вземане на решението за смяна, а чак след вписването в регистъра.

Докато смяна на адрес на фирма не бъде вписана, всички клиенти и контрагенти на фирмата следва да считат, че новият адрес, който е посочен по партидата на дружеството

Промяна адрес на фирмата

Целта на това въведение е, че с тази промяна се ускорява откриването на нов бизнес. Ние като адвокати по фирмени дела, регистрираме смяна на седалището на дружеството в рамките на очакванията на нашите клиенти, търговски дружества. Също и дружества и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).промяна адрес на фирмата

Нашите адвокати съветват, че новите корекции по смяна на адрес на фирма предвиждат заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър.

Поради зачестилия интерес и постъпили питания в нашата адвокатска кантора за регистрация на фирма като ЕООД (ООД) решихме последователно в няколко точки да обясним кратко и ясно процедурата по промяна адрес на фирмата.

Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието се извършва след разглеждане на подаденото писмено заявление.

За търговска регистрация или промяна на адреса на фирма или дружество, за информация или справки можете спокойно да се обърнете към нас на тел. +359 2 858 10 2/+ 359 897 90 43 91 и еmail:  info@lawyer-bulgaria.bg

Кога се присъжда обезщетение ?

Изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП. 

Много са случайте в който застрахователи по валидно сключена застраховка неоснователно отказват да заплатят  обезщетения при ПТП. Кога се присъжда обезщетение ?

Голчма част от тези ПТП -та завършват със смърт или средна телесна повреда. Това са чести случаи, в който се налага нужда от намеса и ангажимент на опитен адвокат по застрахователни дела.

Разликата между това, което Ви предлага Вашият застраховател и това, което бихте могли да получите се оказва доста драстична.

В повечето случай, тя варира от  няколко стотин, до няколко хиляди лева, ,между първоначално предложено и окончателно изплатено застрахователно обезщетение.

Какво е обезщетението при смърт и телесна повреда ?

Съветът на опитните и специализирани адвокати по ПТП катастрофи и застрахователни дела се базира на опита им, да се насочат към адвокат, който да успее да договори адекватно застрахователно обезщетение.Кога се присъжда обезщетение ?

Пострадали и техните близки не осъзнават, че значително по-широк кръг от наследници могат да искат обезщетение

В случай, че в резултат на ПТП има пострадало лице, органите на реда следва съставят „Констативен протокол за пътно транспортно произшествие с пострадали лица”.

Както и при Протокола за ПТП, констативният протокол следва да съдържа същите елементи и да се издава при същите условия.

Важно е всички участниците  в инцидента да се запознаят внимателно с протокола преди да го подпишат.

Протоколите се издават минимум в 3 екземпляра – по един за виновния водач, за пострадалото лице и за органите на МВР. В случай, че имате възражения разполагате с 3 *(три) дневен срок за писмени възражения срещу акта.

Докато законът е категоричен, че при настъпването на ПТП с тежка или средна телесна повреда, същото това застрахователно обезщетение се изплаща лично на пострадалото лице.

Възниква въпроса:  Кога се присъжда обезщетение ?

Опитният адвокат по застрахователни дела, може сериозно да повлияе на преговорите със застрахователите

Кантората се занимава активно със застрахоателни дела, встъпвайки в казуса, в защита на увреденото лице.

Като адвокат по застрахователни дела представляваме често пъти интересите на пострадалото лице,заедно с неговите близки.

Именно те имат право на застрахователно обезщетение.

Пострадалият има наследници, които следва да се конституират в преговорите със Застрахователя, веднага след настъпване на вредоносния резултат – тежка / средна телесна повреда или смърт при ПТП.

След упълномощаване на адвоката по застрахователни дела, може да се пристъпи към образуване на съдебно дело срещу застраховател.

Съдебната практика по застрахователни дела …..???

Практиката показва, че при настъпване на ПТП, завършило със смърт, тежка / средна телесна повреда, законът посочва, че задължително се образува наказателно производство пред съда.

Всичко това се случва под дейността на прокурор, който образува досъдебно производство, а ако се съберат и нужните писмени доказателства и свидетелски показания, се изготвя и внася т.нар. обвинителен акт срещу извършителя, като виновно лице за настъпването на ПТП-то, а неговата отговорност се разглежда вече в съдебна фаза.

Ангажиментът на всеки адвокат по транспортни и застрахователни дела е задължително с оглед спазването на всички процесуални следствени действия и оформяне на исковете срещу застрахователя от първият момент, в който това е възможно.Кога се присъжда обезщетение ?

Ако загиналият е допринесъл за настъпването на ПТП-то и крайният вредоносен  резултат, обезщетение следва да се намали до нивото на въздействие на вредата и настъпването на ПТП-то

Образуваното наказателно производство против извършителя на ПТП-то е от съществено значение за развитието на гражданското дело срещу Застрахователя.

Често пъти в наказателното производство се доказва вина на извършителя.

Тук гражданският съд следва да постанови Съдебно решение за вината на извършителя.

Въз основа на него следва да осъди застрахователя и/или виновното лице да заплати на пострадалия, или в случай на смърт при ПТП-то.

В този смисъл ще бъде присъдено на наследниците на пострадалия.

В случай, че се нуждаете от помощ и съвет, моля не се притеснявайте да се обърнете към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Застрахователно обезщетение

В практиката ни като адвокати по застрахователни дела съветваме нашите клиенти за изплащане на застрахователно обезщетение.

Застрахователният кодекс предвижда възможност за изплащане на застрахователно обезщетение на претърпените материални и нематериални вреди от ПТП и катастрофи.

Когато застрахователят бави необосновано изплащането на дължимото застрахователно обезщетение след срока от 15 работни дни от предоставяне на всички необходими документи, може да потърсите правата си в съда.

Това се отнася както за претърпените имуществени така и за претърпените неимуществени вреди.

Подобно поведение на застрахователя може да се приравни на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение.

Следва да имате предвид, че 5 годишната давност за претенцията Ви започва да тече от момента на увреждането, а не от завеждането на щетата.

Кога се изплаща обезщетение от ПТП ?

Самото обезщетение се изразява в изплащане на обезщетение.

Въпросът се свежда до изплащането на съответни суми от застрахователите, независимо дали става дума за имуществени или неимуществени вреди.

Най-важната задача на всеки един добър и опитен адвокат по застрахователни дела и пътни инциденти е да прецени и подготви своите клиенти за последващите претенции за обезщетение към застрахователя.

Адвокатите по застрахователни дела и ПТП случаи в кантората много често участват в съдебни дела по предявени претенции на клиенти за изплащане на обезщетение по „Гражданска отговорност“.

Такива дела срещу застрахователи и застрахователни дружества, по правило се предявяват направо пред застрахователя.Застрахователно обезщетение

Презумпцията в кодекса за застраховането е, че той следва и разполага с достатъчно средства за предотвратяване на настъпилите материални и нематериални вреди и по този начин изплащането на застрахователни обезщетения става по-бързо.

Често се случва делата за изплащане на застрахователни обезщетения да отнемат и години.

ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Съгласно Кодекса за застраховането, за настъпили вреди по пътно транспортно произшествие се изплащат имуществени и неимуществени вреди.

Като адвокати по застрахователни и транспортни дела бързаме да уверим и изясним пред нашите клиенти, че за да може един застраховател да признае настъпили неимуществени вреди

По силата на валидно сключена застрахователна полица „Гражданска отговорност“ всеки застраховател обезщетява вреди, причинени от застрахования на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и др.

Често пъти някои клиенти ни питат относно действието и размера на застрахователната полица.

Съветваме ги, че действието на застраховката, както и покритието на риска от застрахователя се отнася до обезщетяване на всички настъпили  неимуществени и имуществени вреди.

Такива са в резултат на телесно увреждане или смърт, вредите, причинени на чуждо имущество, пропуснатите ползи, стига те да са пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП, довело до увреждане.

Към списъка с горните особености, застрахователите изплащат претенции относно направените разходи във връзка с предявяването на претенция.

Съдебните разноски, които след края на съдебното производство се присъждат в тежест на застрахования.

Действието на застрахователната полица „Гражданска отговорност“ покрива и отговорността за вреди, причинени от лица, които не са упълномощен да ползват автомобила причинил ПТП-то.

Важно условие, което обаче поставя закона е автомобилът да не е бил краден. Застрахователят плаща дори, когато шофьорът няма книжка, или колата не е минала технически преглед.

Тези въпроси обаче са малко по-сложни, тъй като материята е малко по-особена.

Те представляват различни случай от стандартната процедура по изплащане на застрахователни обезщетения.

Защо да се обърнете към адвокат?

Застрахователно обезщетение

В практиката ни досега, ние винаги съветваме клиентите, че е необходимо известно време, преди застрахователят да се произнесе окончателно.

Най-често това се случва в срок от 3 месеца.

В този период застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението

Той трябва да даде мотивирано становище, в случай че откаже плащане.

Много пъти нашето мнение и становище като адвокати по застрахователни дела и транспортни инциденти се е оказвало правилно.

Това е така, тъй като често пъти застрахователите определят сравнително ниски нива на застрахователното обезщетение.

Те често не признават и не изплащат застрахователно обезщетение за нематериални вреди, поради липса на основание, съмнение за наличието на такива неимуществени вреди или липса на писмени документи и доказателства за тях.

Кантората и нейните адвокати по застрахователни и транспортни дела биха Ви съдействали за правни въпроси относно настъпилото ПТП, застрахователно събитие и изплащане на обезщетение.

За повече информация се обърнете към нас на info@lawyer-bulgaria.bg или на тел. 0897 90 43 91