fbpx

Адвокатски такси и хонорари

Адвокатски такси и хонорари

Кантората предлага правни услуги, чиито цени са съобразени с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

T това определя основният размер на дължимите адвокатски такси и хонорари.

Качествената и най-вече професионалната и компетентна правна консултация с добър адвокат в някои случаи е от особена важност.Адвокатски такси и хонорари

Не само в личните отношения, но и в бизнес начинанията на всяка една търговска фирма или човек.

Правилният и навременен правен съвет, даден от добър и опитен адвокат по граждански и търговски дела може да спести много средства.

В повечето случаи нашите правни услуги спомагат за просперитета и развитието на вашият казус.

В нашата практика се стремим да предоставяме услуги при условия отговарящи на Вашите възможности и сложността на поставения правен казус.

Адвокатски такси и хонорари са в съответствие с изискванията на обявените в нормативния акт цени.

Когато необходимата ви услуга е с по-голяма сложност, често се изискват допълнителни ресурсни разходи.

Възможно е цената да бъде значително по-висока от обявената в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на дължимите адвокатски такси и хонорари.

Адвокатски такси

В повечето случай, ние преценяваме цялата сложността и дълбочината на всеки отделен казус.

Повече за адвокатски хонорари….

Нуждата от използване на правни и адвокатски услуги се базира на няколко принципа сред който принцип на свободното договаряне.

Услугите предоставяни от адвокат се уреждат от Закон за адвокатурата

Там са очертани параметрите на договорът  за правна помощ и правна защита.

Всички отношения между адвокат и клиент се уреждат от споменатият вече Договор за правно обслужване или правна защита.

С промените в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения бяха определени нови прагове на минимални адвокатски хонорари, обнародвани в „Държавен вестник“

В Наредбата е регламентиран е двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ. Изрично е уредено заплащането на пътни разходи на адвокат.

С промените се изравнява минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела. Има промяна и в скалата, по която се определят възнагражденията за процесуално представителство по дела с материален интерес. В нея вече е добавен нов праг от 25 000 лв.

В „Държавен вестник“ са обнародвани новите минимални хонорари за процесуално представителство, защита и съдействие по граждански и административни дела с определен интерес

С договора за правна помощ и съдействие се уговаря условията за представителство на клиента.

Съдът или държавният орган пред който ще бъде представляван, както и съответното възнаграждение за адвоката.

Наредба за адвокатски такси и хонорари.

В повечето случай клиентите имат нужда от една по-продължителна правна помощ, изразяваща се в цялостна правна услуга, по време на съдебно производство или процедура.

В случай, че възложената на адвоката поръчка се отнася за процесуално представителство, то обикновено възнаграждението е уговорено за делото в първата инстанция

Това е единствения сигурен стадий на производството

За всяка следваща инстанция, ако има такава следва да бъде уговаряна отделни адвокатски такси.

Това зависи  и от желанието на клиента да продължи работата по-нататък.

Повечето случай адвокатът като изпълнител по поставените от страна на клиентът поръчки, няма как да предвиди първоначално при сключване на договора.Адвокатски такси

За всички отделни и допълнителни производства, се дължи уговореното  по Договора между страните адвокатско възнаграждение.

Договора за правна помощ и правна защита

Следва да бъде реално и фактически извършено и платено, за да може да бъде присъдено в последствие от загубилата го страна.

Практиката на съдилищата посочва, че не е достатъчно само да има  гласно споразумение между адвоката и страна възложител.

Нужно това възнаграждение да бъде платено, за да може да се предяви в последствие по съответното дело.

Важен момент в  договора  за правна помощ е реално получено плащане, за да бъде присъдено в съдебното решение.

Всеки добър адвокат, ще Ви покаже и държи непрекъснато в течение на нещата.

Така клиентът има пълен контрол върху развитието на случая.Адвокатски такси

В крайна сметка решението дали и как да продължи работата с всеки един клиент, зависи изцяло от самия него.

Предмет на сключеният между страните писмен Договор за правна помощ може да се посочи и правни консултации при изготвяне на писмени договори и др.

С договора се включват изрично или чрез препращане услугите, предвидени в чл. 24 от Закона за адвокатурата – в пълен обем или частично.

С подписване на Договор за правно обслужване, адвокатът не е упълномощен да извършва действия от името на клиента, а само му е възложено това.

За да може адвокатът легитимно и надлежно да представлява доверителя си и извършва процесуални действия е необходимо да бъде изрично упълномощен.

Това се отнася особено когато се налага да преговаря, сключвайки  съдебни или извънсъдебни Споразумения и спогодби

Как работи кантората ?

Всички парични суми се превеждат по възложеният от клиента казус в т. нар. клиентска сметка на адвоката.

Тази сметка не е част от неговите лични сметки , а е специална разпоредителна сметка.

Там се посочва, че при поискване, адвокатът е длъжен да представя отчет на клиента.

За да получите добрата и компетентна правна консултация е добре да сте предварително наясно какъв точно е Вашият правен проблем.

След това изберете адвокат, специализирал се в правната сферата на Вашия казус.

Често пъти благодарение на адвокат, който разполага с компетентни и дълбоки правни познания и опит, клиентът успява да постигне добри резултати.

Често пъти хората питат какви качества и предпоставки са необходими, за да може един адвокат да бъде успешен съветник и помощник на своите клиенти.Адвокатски такси

Добрият  и опитен адвокат е необходимо да намери  вярното юридическо решение

Тактическото умение да бъде проучен опреден правен въпрос в кратки срокове.

Добрият и аналитичен адвокат, решавайки ежедневно сложни юридически казуси.

Важно ключово качество на добрия и опитен адвокат са  разбира се и отличните комуникационни умения.

Понякога нуждата от комуникация налага едновременно общуване с  клиент, адвокат на ответната страна

Нашата правна кантора е с опит в сложни и заплетени юридически казуси.Адвокатски такси

Целим винаги въз основа на вашето запитване, да определим и съобщим предварително приблизителна  стойността на адвокатски такси и хонорар.

Той следва да бъде платен изцяло при договорени условия и сключен договор за правна помощ.

За повече информация и въпроси, се обърнете към нас и ни изпратете ни запитване или ни се обадете.

Запознайте ни с вашия казус и поискайте предварителна информация за цената на услугата.

За да си спестите излишни нерви и емоции и неприятности в съдебното производство се обърнете към нас на Тел.0897 90 43 91, Е-mail: info@lawyer-bulgaria.bg 

790+

Успешни Дела

15+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

170.500$

Клиентски Обещетения