fbpx
Връщане на дете в чужбина

Връщане на дете в чужбина

Все повече родители се обръщат към нас с въпрос, как да предотвратят връщане на дете в чужбина.

За да се даде отговор на този въпрос най-лесно е да се следва международната уредба в областта на родителските права и тяхното реализиране в рамките на различни държави.

Специално внимание следва да се отдели на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

Документът е приет 1980 година, а която Република България е страна по него от 2003 г.

Особености на Хагска конвенция 

Конвенцията от 1980г. е международен договор с наднационален характер, който се прилага по отношение на международното отвличане на деца.

Конвенцията е ефикасен инструмент за решаване на сложни и комплексни семейни въпроси с правен характер.

В основата на всички казуси е наличието на конфликт между родителите.Връщане на дете в чужбина

Конвенцията за международно отвличане обхваща : 

А/ прехвърляне на дете в чужбина или

Б/ задържане на дете в чужбина

Става дума за действия, които са в нарушение на правото на упражняване на родителски права

Най-често се касае за връщане на дете в чужбина и действия на родител/роднина

Тук говорим за действия, независимо дали родителските права са предоставени за упражняване от единия родител или съвместно от двамата.

За да сме изправени пред хипотезата за международно отвличане на дете, детето следва да е прехвърлено или задържано в държава, която е различна от обичайното му местопребиваване.

Това ще е случай, при който например майката отвежда детето в чужбина, което поначало живее в България.(58)*****Връщане на дете в чужбина

Стъпки….. когато дете е жертва на международно отвличане?

В границите на Хагската конвенция всяка държава, в която конвенцията се прилага при подписването й

Сезирането на този компетентен орган става посредством нарочна молба.

На първо място се прави оценка на това дали правоимащият родител или в някои случаи организация са упражявали ефективно и в интерес на детето родителските права по време на прехвърлянето или задържането на детето.

Като втори критерии конвенцията въздига във висша ценност здравословното и психическото състояние на детето, ако детето при връщането му би било поставено, в ситуация в която съществува опасност за присихическото и/или здравословното му състояние, то компетентния орган на пълно основание може да откаже връщането на детето. 

Целта е да се ангажира държавната защита за връщането или отказ да се върне детето в чужбина. 

В тези ситуации, често е задължително участието на адвокат, специализиран в подобен род дела.

Съдебна защита срещу връщане на дете в чужбина ? Връщане на дете в чужбина

Във всяка конкретка ситуация, компетентния орган на държавата, от която се иска връщането на детето преценява няколко неща, които биха обосновали отказа за връщане на детето.

Конвенцията очертава няколко отделни критерия, които в повечето случай се разглеждат в тяхната съвкупност.

На първо място се прави оценка на това дали правоимащият родител или в някои случаи организация са упражявали ефективно и в интерес на детето родителските права по време на прехвърлянето или задържането на детето.

Като втори критерии конвенцията въздига във висша ценност здравословното и психическото състояние на детето

В случай, че детето при връщането му би било поставено, в ситуация в която съществува опасност за психическото и/или здравословното му състояние, то компетентния орган на пълно основание може да откаже връщането на детето

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

5/5 - (3 votes)