Прекратяване договор за строителство

Изискванията прекратяване на сключен Договор за строителни услуги са приложими всички общи правни основания –

1 Унищожаване поради порок във волята на някоя от страните при сключването;

2. Неточно изпълнение на задълженията;Прекратяване договор за строителство, адвокат строителни договори, прекратяване на Договор за груб строеж, довършителни работи Договор за изработка, адвокат съдебни дело строител, Разваляне договор строител, Оспорване протоколи в строителството, Дела оспорване на строителни дейности, Прекратяване на строителен договор

3. Наличие на взаимно съгласие между страните;

4. Пълна обективна невъзможност за изпълнение;

5. Надлежмо разваляне поради виновно неизпълнение или частична обективна невъзможност за изпълнение;

6. Прекратяване при условията на чл. 306, ал. 5, както и на чл. 307 от Търговския закон (ТЗ) при договори за строителство, който е търговска сделка.

Успоредно с тези общи основания са налице и допълнителни и уредени от закона специални основания, които не са приложими за други договори.

Специални основания за прекратяване на Договор за строителна услуга

Към т.нар.“Специалните основание за прекратяване на Договор за строителство спадат основанията за прекратяване на Договора за изработка – детайлно уредени в глава VIII на особената част на Закона за задълженията и договорите.

Самите разпоредбите на закона се отнасят до прекратяване на обикновен договор за изработка, но същите са приложими и към всички Договори за строителна услуга, тъй като този договор е вид изработка.

Специалните основания в някои случаи стесняват приложното поле на общите основания за прекратяване на Договора за строителство.

В други случаи уреждат самостоятелни предпоставки, при настъпването на които се прекратява правната връзка между страните по договора.

Развалянето на Договори за строителство предполага виновно поведение на другата страна, докато отказът от договора не предпоставя вина на другата страна. А в случая с употребата на думите „договорът се прекратява” законодателят указва, че прекратяването на договора настъпва по право, без да е необходимо волеизявление на която и да е от страните по него, а само по силата на настъпването на някой от предвидените в закона юридически факти.

Специални правни основания за прекратяване на Договор за строителна услуга

1 . Едно от основанията за прекратяване е уредено в разпоредбата на чл. 260, ал.1 ЗЗД. Това основание  е приложимо към Договорите за строителството, като разновидност на Договор за изработка.  Веднага е редно да се посочат и някои особености, свързани с предмета на договора. Фактическият състав на това основание за прекратяване включва няколко предпоставки.

От съществено значение е зададеният на строителя идеен проект или доставените му от възложителя строителни материали и компоненти да са неподходящи за правилното изпълнение на работата.

При сключване и разваляне на Договорите за строителството с предмет, определен чрез одобрен инвестиционен проект (ИП), не е възможно проектът да е неподходящ за изпълнение на строителството, тъй като той следва да е съгласуван и одобрен по установения от закона ред.

Съгласно чл. 142, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) това предполага извършена оценка за съответствието на проекта с  предвижданията на подробния устройствен план и всички други съществени изисквания към строежите. Затова той не може да бъде „неподходящ” по смисъла на чл. 260, ал. 1 ЗЗД.Прекратяване договор за строителство, адвокат строителни договори, прекратяване на Договор за груб строеж, довършителни работи Договор за изработка, адвокат съдебни дело строител, Разваляне договор строител, Оспорване протоколи в строителството, Дела оспорване на строителни дейности, Прекратяване на строителен договор

Следващият случай на прекратяване и на Договор за строителна услуга е, при доставката на предложените от Възложителя строителни материали. Ако в сключеният Договор за строителство не е уговорено, че строителят осигурява необходимите строителни материали и компоненти, то това е задължение на възложителя.

Ако Възложителят достави такива материали или компоненти за изпълнение на строителството, които не осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и не отговарят на техническите спесификации, определени от Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и на проекта, изпълнителят – строител се намира в хипотезата на „неподходящ материал” по смисъла на чл. 260, ал. 1 ЗЗД.

2. Втора съществена  предпоставка за прекратяване на дог. стр. на това специално основание е строителят да е предупредил веднага възложителя, че даденият му проект (ако не е одобрен и в случаите на малки обекти) или доставените строителни материали и компоненти са неподходящи за изпълнение на работата, като поиска извършване на нужните промени в проекта, съответно одобряването му, или доставяне на подходящ материал.

Тук следва да се има предвид, че при изпълнение на Договорите за строителна услуга от изпълнителят – строител се очаква да е професионалист и да разполага с нужните специални знания и умения в областта на строителството, докато от възложителя такива познания и умения не се изискват и съответно предполагат.

3. Следващата третата предпоставка на чл. 260, ал. 1 ЗЗД е отрицателна – възложителят да не извърши нужните промени и/или да не достави съобразно указанията на строителя подходящи строителни материали и компоненти за изпълнение на Договора за строителството и строителната услуга.

4. Последната предпоставка, за да се прекрати дог. стр. на това специално основание, е строителят да направи волеизявление, че се отказва от договора. Този негов отказ е от типа волеизявления, които, за да произведат правно действие, е необходимо да достигнат до знанието на другата страна по договора – възложителя. Законодателят не случайно в текста на разпоредбата на чл. 260, ал. 1 ЗЗД говори за отказ, а не за разваляне на договора. Отказът не предполага виновно поведение на другата страна.

Това основание за прекратяване на сключеният Договор за строителна услуга е безвиновена отговорност. Възложителят може и да не е изпълнил своето задължение да даде подходящ проект (при малките обекти) или да достави подходящ материал по редица причини, които да са извинителни и да не включват проявена от него вина (няма нужните специални познания, не разполага с подходящи транспортни средства и др.).

Независимо от причините за неосигуряване на подходящ проект или материал, строителят има право да се откаже от изпълнението на Договора за строителна услуга, което ще доведе до неговото прекратяване.Прекратяване договор за строителство, адвокат строителни договори, прекратяване на Договор за груб строеж, довършителни работи Договор за изработка, адвокат съдебни дело строител, Разваляне договор строител, Оспорване протоколи в строителството, Дела оспорване на строителни дейности, Прекратяване на строителен договор

Възможността да се откаже от договора е субективно право на строителя от типа на потестативните права, което той може да упражни или не по своя преценка. Ако не го упражни, дог. стр. не се прекратява и продължава своето действие. Той не е длъжен да се откаже от дог.  стр. при наличие на другите предпоставки на чл. 260, ал. 1 ЗЗД.

5. Следващо основание за разваляне на Договорите за строителството и изпълнение на строително монтажни дейности е разпоредбата на чл. 262 ЗЗД. Законодателят не е регламентирал реда за разваляне на договорно основание

В този случай следва да се приложи по аналогия редът, предвиден в чл. 87, ал. 1 ЗЗД. Развалянето на дог. стр. при наличие на предпоставките на чл. 262, ал. 2 от ЗЗД по аналогия следва да се извърши с едностранно изявление на възложителя, отправено до строителя и достигнало до знанието му. Ако дог. стр. е сключен в писмена форма (това е преобладаващият случай), то изявлението за разваляне също трябва да бъде в писмена форма съгласно чл. 87, ал. 1, изр. 2 ЗЗД. А ако дог. стр. е сключен в нотариална форма (при възнаграждение на строителя, изразяващо се в прехвърляне на идеална част от поземлен имот или учредяване на право на строеж), развалянето следва да се извърши по съдебен ред съобразно чл. 87, ал. 3 ЗЗД.

;При настъпването на обективна невъзможност за изпълнение, договорът се прекратява на общото основание, уредено в чл. 89 ЗЗД, при това по право. Член 267 ЗЗД урежда някои специални последици при договора за изработка, приложими и към дог. стр. като вид изработка при прекратяване на договора поради обективна невъзможност за изпълнение.

6. Следващо основание за разваляне на Договора за строителна услуга е разпоредбата на чл. 267, ал. 1, изр. 1 ЗЗД „ако изпълнението на работата стане невъзможно, вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение”. Отпадането на правото на строителя на възнаграждение е пряка последица от настъпилото по право прекратяване на договора. Това правило е конкретно проявление на принципа, че рискът при безвиновна обективна невъзможност за изпълнение се носи от длъжника. Второто изречение на чл. 267, ал. 1 ЗЗД урежда специална последица при прекратяване на договора за изработка, съответно на дог. стр. като вид изработка.

Съгласно тази разпоредба, приложена към дог. стр., ако част от строителството е извършено и може да бъде полезно за възложителя, то строителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.

При всеки договор с продължително изпълнение съобразно чл. 88, ал. 1 изр. 1 ЗЗД развалянето действа занапред и съответно до момента на развалянето отношенията между страните следва да се уредят съгласно договора. Специалната предпоставка, която законодателят е въвел и е модифицирал по този начин последиците от прекратяването занапред на дог. стр. като договор с продължително изпълнение, е изискването изпълнената част от работата да е „полезна” за възложителя.

За допълнителна информация или въпроси, моля обадете се на телефоните в кантората  + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на  office@lawyer-bulgaria.bg 

Всяко ваше запитване ще бъде разгледано съобразно особените изисквания на конкретният случай и ще Ви бъде предоставен отговор.

Родителски права на дете без брак

В настоящото съвременно общество, т.нар. „фактическо съпружеско съжителство“  между мъж и жена, от което са родени деца е често срещан житейски избор на партньорите. Резонно е да възникне и въпроса за упражняване на родителски права на дете, родено от отношенията на родителите, когато същите не са в законнен граждански брак по между им.

В такава ситуация, често се стига до раздяла и прекратяване на фактическо съпружеско съжителство, от което в голяма част от случаите са родени и непълнолетни или малолетни деца.Родителски права на дете без брак, Упражняване на родителски права, деца родени без граждански брак, Получаване родителски права без граждански брак, адвокат родителски права, определяне издръжка на дете без граждански брак между родителите, адвокат семейни дела, Съдебно дело издръжка дете без брак

След раздялата между партньорите и прекратяването на съжителството между родителите на тези непълнолетни и малолетни деца  е необходимо да се регулират отношенията довели до настъпването на определени правни последици.

Прекратяването  на съпружеското съжителство неминуемо води до уреждане на въпроса за

 • Въпроси, свързани с упражняване на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие и родени по време на съпружеското съжителство дете/деца ;
 • Въпроси, свързани с упражняване на режим на лични отношения на родителите с детето/децата; Въпроси, свързани с
 • Въпроси, свързани с изпълнение на финансовите задълженията за плащане на издръжка и нейния размер и т.н.
 • Въпроси, свързани с полагане на усилия, свързани с обучението и отглеждането на тези деца.

Съгласно Семейния кодекс, родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно.

Затова тези права следва да бъдат уредени след изричен исков процес в който единият или другият родител, получавайки родителските права да се заеме и ангажира с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

ОСПОРВАНЕ НА БАЩИНСТВО

В много случаи се стига до оспорване на бащинството. Принципно по закон се счита, че баща на едно дете е съпругът на майката.

Тази презумпция може и да не отговаря на действителното положение. Затова майката, нейният съпруг и детето имат право по съдебен ред да установят, че това не е вярно. За  съпругът на майката това право съществува до изтичането на една година от узнаването за раждането.

За майката на детето, право на оспорване на бащинството е налице и съществува до изтичане на една година от раждането, а за детето, съгласно чл. 62, ал. 4 СК, в срок до изтичането на една година от навършването на пълнолетие.Родителски права на дете без брак, Упражняване на родителски права, деца родени без граждански брак, Получаване родителски права без граждански брак, адвокат родителски права, определяне издръжка на дете без граждански брак между родителите, адвокат семейни дела, Съдебно дело издръжка дете без брак

Когато едно дете е малолетно правните действия които се извършват от негово име, се извършват от името на неговия законен представител, затова възниква въпросът дали е възможно майката, в качеството си на законен представител на своето дете да заведе иск, за да установи  от името на детето, че нейният съпруг не е биологичен баща на детето.

Тълкувателно решение на ВКС приема, че само и единствено детето може да предяви иск , за да оспори, че съпругът на майката не е негов баща, като за детето този иск възниква от навършване на пълнолетие и се прекратява с изтичането на една година от навършването на пълнолетие.

Само детето може да направи личната преценка дали да предяви такъв иск или не, а неговия законен представител няма право от името на детето, докато то е малолетно, да оспорва произхода на детето от негови баща.

Срещат се ситуации в които родителите не живеят заедно,  но въпреки това те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му.

Всеки един от тях има правна възможност да поиска от съответният районния съд по настоящия адрес на детето, чрез добър и опитен адвокат за родителски права да утвърди постигнатото споразумение между тях, с оглед отглеждането, издръжката и възпитанието на децата, както и тяхното последващо обучение и социализиране в обществото.

Когато родителите не постигнат споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му.

За допълнителни въпроси, можете да се обърнете към специалист в кантората на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.  Всяко ваше запитване ще бъде разгледано с оглед спецификата на съответният случай.

Увеличение размер на издръжка на дете

С промяната на икономическите условия се стига и до увеличаване на разходите за издръжка на децата и малолетните родени от брак,след развода.

Често родителите спират да се грижат за децата или дължимата издръжка определена от съда, става прекалено малка, поради което се налага да бъде увеличена.

Това увеличение разбира се, следва да бъде постановено в рамките на изрично съдебно производство по смисъла на чл.150 СК.Увеличение размера на издръжка на дете, адвокат семейни дела, Родителски права, определене размер на издръжка, Иск по чл. 150 СК, Оспорване размер на издръжка на дете, увеличаване размер на издръжка, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокат издръжка дете, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете

В доказателствена тежест на ищеца – най често съпруга по съдебните искове за увеличаване на издръжка е нужно да докаже, че ответник е бащата на малолетното дете  и са налице нарастнала нужда от по-висока издръжка за отглеждане на детето.

…. какво казва закона (Семеен Кодекс)…..

Според разпоредбите на чл. 142 и чл. 143 СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си, като размерът й се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Минималният размер на дължимата издръжка на едно дете се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата.

Съгласно нормата на чл. 150 СК присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата. Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.

Нуждите на лицата, които имат право на издръжка се определят съобразно обикновените условия за живот за тях, като се съобразяват възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за случая.

Само по себе си обстоятелството, че от определянето на предходната издръжка е изминал известен период от време е достатъчна предпоставка за изменение размера на присъдената такава, тъй като с биологичното израстване на детето, нарастват и неговите потребности за храна, облекло и възникват нови нужди – образователни, социални и др., за задоволяването на които са необходими повече средства. От определяне на предходната издръжка е изминава известен период, през който се променя и социално – икономическата ситуация и нуждите на детето.

През този период безспорно нуждите на детето са се изменили значително с оглед неговата възраст, биологично развитие, както и с оглед голямата динамика на икономическата обстановка в страната за този период от време. В различни периоди се наблюдава неизменно повишаване на цените на стоките и услугите в страната, както темпа на нарастването им е устойчив и това налага изменението на дължимата издръжка от съдебното решение по развода между съпрузите.

…. условия за промяна на издръжката на детето…..Увеличение размера на издръжка на дете, адвокат семейни дела, Родителски права, определене размер на издръжка, Иск по чл. 150 СК, Оспорване размер на издръжка на дете, увеличаване размер на издръжка, адвокат родителски права, адвокат семейни дела, адвокат издръжка дете, адвокатска кантора издръжка на малолетно дете

Затова всеки опитен и добър адвокат по семейни дела и издръжка на дете ще посочи обстоятелствата довели до трайно съществено изменение в нуждите на издържаното дете, съгласно т. 19 от Постановление № 5/16.11.1970г. на Пленума на ВС.

Съгласно българското действащо законодателство:“Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето“.

Когато упражняването на родителските права на детето са предоставени за упражняване от единия родител, то другия е длъжен да заплаща издръжка в определяния от съда размер.

В Семейния Кодекс  е определен и минимален размер на издръжка, а именно „една четвърт от минималната работна заплата“ .

Важно е да знаете, че ако размера на присъдената издръжка на Вашето дете е под този размер, то имате право да поискате от съда да увеличи размера на присъдената издръжка.

Съдебното производство следва да се инициира  по молба на заинтересованата страна, а именно : детето чрез неговия законен представител /родителя на когото е поверено упражняването на родителските права/ и се води срещу родителя, който дължи издръжка.

За допълнителна информация,  можете да се обърнете към нас за справка и консултация на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко ваше запитване или желание за информация относно размер на издръжка на дете след брака ще бъде разгледано специално и конкретно в зависимост от ситуацията и особеностите на казуса.  Адвокатите в кантората са подготвени за тежки и сериозни казуси по семейни дела и бракоразводни процеси с издръжка между съпрузи.

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ продажба имот в брак

В случай, на продажба на съсобствен имот придобит по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност  съпруг може да продаде съсобствен недвижим имот след като представи нотариално заверена декларация по чл.26 от Семейния кодекс.

С тази декларация по чл. 26 СК същият декларира, че неговият съпруг е съгласна/съгласен съпругът да продаде НЕГОВИЯ/ НЕЙНИЯ недвижим имот на при цена и условия каквито прецени.ДЕКЛАРАЦИЯ продажба недвижим имот при брак, Съгласие продажба на недвижим имот през брака, Декларация -съгласие продажба на недвижим имот в СИО, Декларация по чл.26 Семеен кодекс

Декларирате, че имота НЕ представлява ваше обще семейно жилище. Условие  е,  да нямате друг общ имот или личен имот на всеки поотделно.  По този начин законодателят предпазва и защитава непълнолетните деца – техните права и сигурност.

Съгласно условията на чл.26 Семеен кодекс при действия на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се допускат със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.

От друга страна, ако все пак единя от съпрузите продаде общото жилище сам, то това действие  е оспоримо.

По исков ред ( в съда) другия съпруг, кагото узнае за това може да го оспори. Срокът за това е шест месеца от узнаването и не по-късно от три години от извършването на покупко-продажбата на жилището (или друг вид прехвърляне на права върху имота).

Чл.24. ал.4. Разпореждането с вещно право върху обща недвижима вещ, извършено от единия съпруг, е оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три години от извършването му.

Правилото на чл. 26 СК се намира в раздела, уреждащ законовия режим на общност. То намира приложение и при режим на разделност по силата на препращащата норма на чл. 34 СК.

Остава да се отговори на въпроса за приложимостта му при наличие на брачен договор. Възможни са две хипотези:

1) Когато в брачния договор въпросът не е уреден изрично, правилото на чл. 26 СК ще намери приложение поради субсидиарната приложимост на всички правила от законовия режим на общност. По силата на чл. 38, ал. 4 СК “За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.”

2) Когато в брачния договор има уговорка относно начина на управление и разпореждане със семейното жилище, каквато изрично е допустима според чл. 38, ал. 1, т. 3 СК, приложението на чл. 26 СК ще бъде изключено от действието на договора. Без претенции за изчерпателност, могат да се обсъдят някои варианти на уговорки:

 •  на първо място -Възможно е приложимостта на ограничението да бъде обусловена и от начина на придобиване на семейното жилище – например ограничението да не се прилага, ако жилището е наследствено;
 • С договор не може да се установява съдебен ред за разрешаване на какъвто и да било въпрос.5Това разрешение би било в съответствие и с принципа за разбирателство между съпрузите (чл. 14 СК). До съдебно разрешаване на спорове между съпрузите, касаещи интересите на семейството, обикновено се стига при състояние, което предшества развода. През този период съпругът – собственик би се оказал лишен от защита – положение, което той самият е избрал;
 •  възможно е в договора да е предвидено, че съгласие на съпруга – несобственик няма да е необходимо при никакви обстоятелства. Трябва да се отбележи, че ограничението е установено не само в негов интерес. При наличие на ненавършили пълнолетие деца от брака целта е да не бъдат застрашени техните интереси. Собственикът на жилището като родител е длъжен да отглежда децата си съобразно своите възможности (чл. 125, ал. 2 СК) и в тази светлина – да им осигури ползването на жилището, където да живеят заедно (чл. 126, ал. 1 СК). Когато родителите са съпрузи, те преценяват къде да живеят (чл. 15 СК) и могат да решат да не обитават повече това семейно жилище. В случая решението може да бъде и само на съпруга – собственик, щом договорът му дава тази свобода

Истината е, че повечето Нотариуси държат на подписването на въпросната  Декларация по чл.26 от СК. Също така, когато имот е придобит по време на брак, собственици са и двамата съпрузи , освен ако по смисъла на новия семеен кодекс не са сключили брачен договор, т.е. има режим на имуществени отношения.

Брачните договори се регистрират в Агенция по вписванията и при покупко-продажба на жилище(или друг имот) нотариусите изискват Удостоверение за липса или наличие на режим на имуществени отношения.

 

Наследяване братя сестри

Много често – субекти на наследяване са братя и сестри в един род. При наследственото право и главно при наследяването по закон има две основополагащи правила. Първото правило е, че се наследява от наследници по закон, разположени в четири реда.

Следващото правило за наследяване е, че всеки кръг наследници изключва следващия изцяло. В този смисъл, ако наследник от по-преден ред, то лице от следващ ред да наследи каквото и да е по закон. 

В първия наследствен ред влизат децата, както и другите низходящи на наследодателя – внуци и правнуци. Затова по правило наследяват децата.

Ако те обаче не са живи, но са оставили деца, то тогава те ще наследяват. И внуците например ще изключат родителите на наследодателя. И именно те, а не родителите ще наследят. Ако няма деца или низходящи от тях, се преминава към втория ред. При него наследяват пак роднини по права линия. В случая обаче те са т.нар. възходящи – родителите на наследодателя.Наследяване братя сестри

В случай, че няма от този ред и те не са живи, идва третият кръг наследници съгласно чл. 8, ал.1 и ал. 2 от Закона за наследството (ЗН).  Според въпросната разпоредба, когато починалият е оставил само братя и сестри, то те наследяват по равни части.

В случай, че наследодателят е оставил само братя и сестри, но заедно с възходящи във втора или по-горна степен, първите получават две трети от наследството, а възходящите – една трета.

Третият кръг от наследници по закон включва братята, сестрите, дядото, бабата, прадядото и прабабата.

Както се вижда, братята и сестрите са чак от трети ред и ако има деца, които са от първи ред, или пък родители, които са от втори ред, то по правилото на изключване те не могат да наследят каквото и да е.

ВАЖНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ !

Законът за нследството предвижда и специално правило – еднокръвни и едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри“.

Необходимо е да се знае, че ако има съпруг, то нещата с наследяването са малко поразлични, включително и по отношение на наследяването на братята и сестрите. Общото правило в ЗН е, че съпруга наследява част, равна на частта на всяко дете. Така ако например починалият е оставил две деца и съпруг, в общия случай те получават по една трета от наследството.

Съгласно чл. 9,ал. 2 от ЗН, преживелият съпруг наследява заедно с възходящи (баби и дядовци) или с братя и сестри, или с техни низходящи (деца или внуци на братята и сестрите), то той получава половината от наследството. Последното делене се прави, ако наследството е било открито преди навършването на 10 години от сключването на брака.

В случай, че имат повече от 10г. валиден брак, братята и сестрите, преживелият съпруг получават по закон не половината, а две трети. Но ако в брака няма  нито деца, нито възходящи, нито братя и сестри, то съпругът наследява всичко.

Важно е да се отбележи, че горепосочените варианти на наследяване от страна на съпруга е вън от половината от съпружеската имуществена общност, с която той разполага по Семейния кодекс.

Всъщност съпругът наследява дялове от половината на починалия съпруг. Следващият четвърти ред наследници по законвключва роднини по  съребрена линия до 6-та степен включително (братята и сестрите са роднини по съребрена линия от втора степен).

Ако наследодателят не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително.

Изрично е отбелязано и че по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен. В този ред  се  включват например чичо, леля, племенници, братовчеди. 

След като към наследяване бъдат призовани първите редове наследници ,а именно – низходящи и възходящи, законът посочва, че към призоваване следва да бъдат призовани следващото коляно наследници от III-ти ред – а по конкретно наследяване по закон от братя и сестри.

Правата на наследяване на братята и сестрите на наследодателя, заедно с възходящите от втора и по-горна степен се определят от закона.Наследяване братя сестри

Този ред наследници по съребрена линия  наследяват само в случай, че наследодателят не е оставил наследници от първи и втори ред.

Право да бъдат призовани за наследници и наследяват роднини по съребрена линия от трета до шеста степен включително възниква само при условие, че няма други наследници от предходни редове при наследяване по закон.

Законът за наследстовото не допуска наследяване по право на заместване за съребрените роднини от трета до шеста степен.

Наследяването в този ред става по глава според броя на наследниците от съответната степен.

Закона не определя дяловете, а само изключва по-далечния роднина в полза на по-близък по степен следва, че при наследяване между няколко низходящи на по-близък по степен роднина и други роднини от същата степен, всеки от наследниците получава равен дял, а низходящите не разделят дела на своя възходящ.

Българското наследствено право регламентира два вида наследяване – по закон и по завещание.

В тези случаи към наследяване се призовават близките на наследодателя по ред, определен в Закона за наследството, а във втория – тези, които той е посочил в саморъчно или нотариално завещание, изготвено по негова воля.

Наследяване от братя и сестри

Доказването става въз основа на издадено писмено Удостоверение за наследници, издадено – официален свидетелстващ документ с обвързваща доказателствена сила относно тези обстоятелства, но не изключва възможността същите да бъдат доказани пряко от страната чрез представяне на препис или извлечение от регистрите за гражданското състояние от акта за раждане, акта за сключен за брак и акта за смърт.

Наследници от четвърти ред – Наследяване от братя и сестри

По чл. 8, ал. 4 от ЗН по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечни по степен, защото законът не допуска в тази си норма наследяване по право на заместване.

Наследствените квоти на този ред наследници са определени по „коляно“, вместо по „глава“, като всеки от съребрените роднини от четвърта степен наследява на лично основание, като наследник по закон и всеки наследник, съгласно принципа на равенство на наследниците от един и същи ред следва да получи равен дял, като низходящите не разделят дела на своя възходящ.

Тези наследници наследяват неговата част от наследството, предмет на делбата, и са обвързани от процесуалното му качество към момента на смъртта му.

Забрана за заместване в четвърти ред при наследяване от братя и сестри

Закона не допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини от 3-та до 6-та степен включително, а създава правила за подреждането на тези роднини в новия, 4-ти (четвърти) ред съгласно принципа: по-близкият по степен роднина изключва по-далечния по степен с допълнението: и низходящият на по-близък по степен изключва по-далечния по степен роднина.

Определяне на наследствените дяловена наследници при наследяване по закон от братя и сестри 

Разпоредба на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не установява някакво различие между по-близкия по степен роднина и низходящия на по-близък по степен роднина, а употребява глагола „изключват“ и за двамата.

Щом като както по-близкият по степен роднина така и низходящият на такъв роднина, изключват по-далечния по степен роднина, т.е. изместват го от наследяване, с което законът не допуска конкуренция с по-далечния роднина, при липсата на изрично установено от закона правило за наследяване „по коляно“.

В този случай се налага изводът, че делът на низходящите наследници се определя „по глава“, като всеки от тях наследява на лично основание като наследник по закон.  За допълнителна информация

Развод по исков ред

В случай че липсва съгласие между съпрузите за развода, законът позволява да бъде открива процедура по т.нар.РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Процедурата е значително усложнена в сравнение с тази на развода по взаимно съгласние.

Като адвокат по бракоразводни дела указваме, че за този ред на раздяла е нужно поне единият от съпрузите да е завел съдебно дело за развод по чл. 49 СК.

Процедурата е по исков ред, а основната причина, която изследва съдът е дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Районният съд ще изследва евентуална вина на единия съпруг, а ако впоследствие съпрузите се споразумеят, бракът ще бъде прекратен по взаимно съгласие.Развод по исков ред, бракоразводни дела, развод между съпрузи по исков ред, Адвокат бракоразводни дела, оспорване на искова молба при развод по исков ред, Развод по чл.49 СК, оспорване на издръжка при развод между съпрузи, бракоразводен адвокат

Двете страни могат във всяко положение на бракоразводното дело да преминат от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие.

Нужно е само да сключат съдебно споразумение относно всички правни последици от прекратяването на брака.

Ако бракоразводното дело мине като развод по взаимно съгласие, съдебното решение на Районния съд НЕ подлежи на последващо обжалване.

Ако Районният съд констатира, че е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, то същият допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

Когато е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, всеки от съпрузите може да предяви иск за развод.

В хода на бракоразводното дело следва да се докажат всички обстоятелства, които са довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака между съпрузите.

В този бракоразводен процес, съдът се произнася по въпроса за вината, ако някой от съпрузите поиска това.

Ако никой от съпрузите не поиска това, с решението за прекратяване на брака, съдът не се произнася по въпроса за това, кой има вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Необходими документи за развод по исков ред

 • Акт за брак – в оригинал;
 • Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
 • Нотариални актове за имоти, документи за собственост на МПС – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;
 • Вносна бележка за платена държавна такса към Районен съд.

При развод по исков ред, съдебното решение се постановява, при констатинане на дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Производството се движи пред Районен съд по местожителството на ответната страна и завършва със съдебно решение.

Всеки добър адвокат по семейни и бракоразводни дела, ще Ви каже, че е възможно в хода на съдебното производство, ако е бил заведен иск за развод по исков ред да бъде променен, след постигане на Споразумение между съпрузите, което да бъде одобрено от съда.

В този смисъл производство се трансформира в съдебно дело за развод по взаимно съгласие между съпрузите.

В своята дейност, съд по развода е задължен да се произнесе служебно по въпросите за вината за разстройството на брака, както и относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и имуществените отношения между съпрузите, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име на съпруг.

Като адвокат по бракоразводни дела и бракоразводен процес, сме длъжни да уточним, че тези правила се прилагат , ако страните не са сключили брачен договор , който да урежда горепосочените отношения при развод.

При развода по исков ред съпрузите могат да заявят, че са постигнали споразумение, в което са задължени да уредят въпросите относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, родени от брака, както и имуществените отношения помежду си, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име на съпруг.

В съдебно заседание, съдът се произнася по въпроса за вината , само ако има изрично искане от страната или страните по делото , но е задължен да установи наличието на основанието за прекратяване на брака – дълбоко и непоправимо разстройство.Развод по исков ред, Развод чл. 49 СК, бракоразводни дела, Адвокат бракоразводни дела, Развод чл.49 СК, издръжка съпруга, бракоразводен адвокат

Задължително със съдебното решение за прекратяване на брака съдът определя местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и ползването на семейното жилище.

В хода на производството за прекратяване на брака по исков ред  също е възможно постигане на споразумение между съпрузите по всички или някои от изброените по-горе въпроси. Водещ принцип във всички случаи е най-добрата защита на интересите на децата.

В заключение можем да ви посъветваме да се свържете с адвокат по бракоразводните дела. Така ще получите адекватна правна консултация.

Обадете ни се, за да обсъдим всички подробности относно въпросите за развода.

За допълнителна консултация относно условията за развод по исков ред можете да се обърнете към нас.  Всеки клиент ще получи точна консултация на тел.: 02/ 858 1025 или да изпратите Е-mail на info@lawyer-bulgaria.bg

Удостоверение за брак в чужбина

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл.20 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Съгласно изискаванията на Закона за защита на личните данни и Закона за гражданското състояние писмените Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.

Удостоверенията от регистрите на  ЕСГРАОН се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание за извършването на процедурата по издаване на Удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина чрез пълномощник – адвокат са залегнали в чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.75 и чл.76 от КМЧП

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак в чужбина  

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях.

Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Ако чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение.

В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.

Процедурата е административна и след представянето на съответните, изискуеми писмени документи и заплащане на дължимите държавни такси самият  административен орган издава съответното Удостоверение за сключване на брак в чужбина.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика и особености при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

ПРИЕМАНЕ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС 

Вариант за наследника е да ограничи отговорността си до стойността на включените в наследството активи е приемане наследството по опис. За да стане това, наследникът трябва да приеме наследството по опис.

По своята същност приемането по опис е формална процедура, при която наследникът декларира всички известни му активи и пасиви на наследството и приключва с акт на районния съд.

Приемане наследство по опис се вписва в книгата в районния съд за приеманията и отказите от наследство.Приемане наследството по опис

Това може да се извърши в срок до 3 месеца от момента, в който наследникът е узнал, че наследството е открито. Този срок може да бъде продължен от районния съдия до три месеца.

В този случай кредиторите на наследодателя ще могат да търсят от наследника плащане на задълженията само до размера на наследството.

Ако активите на наследството се окажат по-малки от задълженията на наследодателя, наследникът ще отговаря само до размера на това, което е получил (чл. 60, ал. 2 от ЗН).

Това обаче не означава, че отговорността на наследника се реализира единствено с наследеното имущество, той например може да покрие задължения на наследодателя и със свои парични средства от влогове или друго имущество, а да запази наследения имот или движимо имущество.

„Ограничението на отговорността е „до размера“ на наследеното имущество, което означава, че кредиторите не са ограничени да търсят удовлетворение от продажба единствено на наследения имот (или имоти), а могат да търсят изпълнение от всяко друго имущество на наследника (ако пожелаят), но при ограничението, че не могат да получат повече от размера (стойността) на наследеното имущество“

Недееспособните лица (поставените под пълно запрещение и непълнолетните) и държавата приемат наследството само по опис – за да се изключи възможността тяхното друго имущество да бъде обременено със задължения на наследодателя, ако те надвишават размера на актива на наследството.

ПРИЕМАНЕ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС

Особеност на приемането на наследството по опис е, че ако наследникът, който го приема, не   декларира всички известни му имоти на наследодателя, губи предимството на приемането     по  опис – т.е. ще отговаря за всички задължения на наследодателя, независимо от размера им   (чл. 64 от ЗН).

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ 

– В случай, че наследникът е приел наследството директно  без съставен опис – дали с конклудентни действия или по друг начин, се счита, че наследникът отговаря за всички задължения на наследодателя.

– В случай, че наследникът приеме наследството по опис, наследникът ограничава отговорността си до размера на включеното в наследството имущество.

– В случай, че наследникът се откаже (и впоследствие се откажат всички наследници по закон), имуществото на наследодателя става собственост на държавата, респективно на общината.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg. Всяко отделно запитване ще бъде разгледано строго индивидуално и с нужното внимание за всеки отделен казус.

Освобождаване от наказателна отговорност

Ангажирането на наказателната отговорност за дееца е вседствие от извършено от него предстъпление. За да може тази наказателна отговорност да се реализира.  енеобходимо да започне съответното разследване, откриване на досъдебно производство и съответно това да завърши накрая с повдигне на обвинение на извършителя – заподозрения за извършено от него престъпление с предаването на наказателен състав и съдедбна процедура по неговото евентуално съдебно осъждане.

Законодателят е предвидил различни възможности за откриване на наказателна процедура при извършено престъпление. пълнолетно лице може да бъде освободено от наказателна отговорност от съдаОсвобождаване от наказателна отговорност, адвокат наказателни дела, освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78 НК, освобождаване от отговорност за деяние по чл.78 НК, адвокат намаляване наказателна отговорност, Съдебни дела наказателен съдСъществуват много случаи в който ангажирането на  наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с по-лека административно-наказателна отговорност, което има за цел да приложи превенция с оглед извършване на бъдещи деяния, описани детайлно в Наказателният кодекс.

Това означава, че дори и едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение. За дееца тази замяна е благоприятна правна възможност особено за извършителите на т.нар. „леки престъпления“. Тази процедура се нарича – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, като правната основа на тази замяна е очертана в чл. 78а НК.

Този институт намира огромно приложение в практиката на съдилищата. Законодателят го е въвел поради възможността всеки порядъчен и неосъждан човек да извърши престъпление – транспортно произшествие, обида, клевета, лека телесна повреда, хулиганство и др.

Прилагане на процедура по чл. 78а НК

Съгласно процедурата в закона на дееца, следва да бъде дадена възможност да се поправи при замяна на наказателната с административно – наказателна отговорност по чл. 78а НК, като лицето се третира, като неосъждано, т.е. чисто съдебно минало.

Но за да бъде реализиран този бонус обаче, е необходимо да са изпълнени законовите изисквания на чл. 78а НК. По-конкретно тези правни изисквания и условия предвидени в закона са следните :
извършителят на престъпление да бъде пълнолетен – навършил 18 години;
– за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години, или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
– деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
– причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени;

Законът предвижда, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на парична глоба, като това е допустимо за леки  престъпни деяния и наказателни престъпления, по отношение на

 •                    неосъждани лица, които лица, възстановили щетите, които са причинили.

Освобождаването по чл. 78а от НК е приложимо само веднъж. Повторно освобождаване се допуска само, ако деецът е бил реалибитиран.

Освобождаването от наказателна отговорност може да стане по два начина:

– По инициатива на прокуратурата, която е установила, че законовите предпоставки за приложение на чл. 78а са налице. Искането на прокурора е до съда. Съдът единствен има правомощието да проложи чл. 78а от НК.Освобождаване от наказателна отговорност, адвокат наказателни дела, освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78 НК, освобождаване от отговорност за деяние по чл.78 НК, адвокат намаляване наказателна отговорност, Съдебни дела наказателен съд
– По инициатива на съда в случаите, когато прецени, че предпоставките са налице.

В този случай освобождаването става независимо и въпреки волята на прокурора.

Особености на процедурата по чл. 78а НК

Особеното при освобождаването от наказателна отговорност, е че съдът е задължен да приложи чл. 78а и освободи от наказателна отговорност обвиняемия или подсъдимия, ако предпоставките са налице. Това съдът е длъжен да стори независимо от своето вътрешно убеждение. В противен случай законът би бил нарушен, а съдебният акт незаконосъобразен.

Законодателят въвежда и ограничение в приложението на института. Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а НК не може да има ако деецът е бил в пияно състояние. Става въпрос за извършването на престъплението по чл. 343 буква “б“ от НК – шофиране в пияно състояние.

Пиян шофьор не може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба.

В заключение бихме желали да споделим, че в производството за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител.

Наказателният съд се произнася с определение, когато прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора и с решение

В случай на приложение на процедурата по чл. 78а НК и  освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, оправдаване на обвиняемия следва и надлежно прекратяване на наказателното производство, в частта за която е наложена тази замяна.

За повече информация, можете да се обърнете за съвет към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш конкретен въпрос, ще бъде разгледан и обсъден внимателно с оглед неговата специфика.