fbpx
Съдебно дело липса на "Гражданска отговорност"

Отказ търговския регистър

Напоследък често се случа при регистрация на търговски дружества да се стигне до т.нар. отказ за вписване в търговския регистър. 

Отказът да се впишат промени в търговско дружество в Агенцията по Вписванията подлежи на съдебно обжалване

Това обжалване се развива пред Окръжния съд по седалището на търговеца.

Срокове за обжалване на отказ вписване Търговския регистър

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър

Законът дава възможност на заявител, чиято регистрация е отказана в 7-дневен срок от връчването му да внесе съответната жалба за съдебно обжалване

Срокът за съдебно обжалване на отказ за вписване на заявление  тече от деня,на препоръчаното писмо от Агенцията по Вписванията.

От получаването на електроното съобщение Заявителят се счита за уведомен и започва да тече указаният от закона срок за обжалване на отказа.

Обжалване на отказ

След преглед на основанията, въз основа на които е постановен, като адвокат по фирмени дела, входираме жалба до съд за отмяна на този отказ.

обжалване на отказ за вписване в Tърговския регистър

обжалване на отказ за вписване в Tърговския регистър

Възможност за подаване на жалбата има всеки Заявител директо до съответният Окръжния съд по седалището на търговеца. Същевременно приложими към настоящият случай са

А./ Закон за търговския регистър;

Б/ Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър

Тези актове не регламентират изцяло правните изисквания към легалното съдържанието на жалбата,но препращат към правилата за частната жалба в ГПК.

Съгласно чл.24 ал.1  изр.1 от ЗТР  длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 на същия закон изисквания.

Извършваната от длъжностното лице проверка е строго формална, каквото е и регистърното производство, което се инициира със заявление по образец – чл.13 от ЗТР и със съответните приложения съгласно Наредба №1 от 14.02.2007г.

Според чл.21 т.4 и т.5 от ЗТР проверката, която извършва длъжностното лице по регистрацията;

В това производство няма възможност за оставянето му “без движение” или напътване на заявителя за отстраняване непълноти по заявлението

Съгласно чл. 24, ал.1 ЗТР  съдът е длъжен да извърши проверка дали отказът е съобразено с разпоредбите на Търговския закон.

За допълнителна информация или повече разяснения се обърнете на + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (9 votes)