fbpx
Какво представлява Записът на Заповед ?

Какво представлява Записът на Заповед ?

Много често клиенти ни питат какво представлява Записът на Заповед ?

Записът на заповед представлява ценна книга материализираща права и е доказателство за вземане.

Записът на заповед е абстрактна сделка, на която основанието е извън съдържанието на документа

Това е сделка, по силата на която издателят безусловно се задължава да заплати на приносителя посочената в книгата сума.

Липса на кауза, т.е. основанието за плащане

Записът се издава заради конкретни отношения между издателя и лицето, в чиято полза се поема задължението за плащане на определена сума пари.

Поради това ВКС счита, че всички възражения за каузалните отношения, за който е издаден Записът на Заповед, са възражения на издателя му.

Тези възражения решаващият съд е винаги длъжен да обсъди, за да реши дали сумата по веднъж вече издаден изпълнителен лист в действителност се дължи.Какво представлява Записът на Заповед ?

Възражението, че поетото по записа на заповед задължение е без основание не може да обуслови извод за нищожност на менителничния ефект

Съгласно пък постоянната съдебна практика ЗАПИСЪТ НА ЗАПОВЕД Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН И НЕ противоречи с добрите нрави поради липса на основание (Съдебно решение № 206/ 2015 г., ВКС).

В този случай на издадена Запис на Заповед кредиторът не е длъжен да сочи и доказва съществуване на каузално правоотношение

Тук кредиторът не ангажира никакви доказателства за издаване на ценната книга.

След като установява вземането си само въз основа на записа на заповед, кредиторът не може да бъде санкциониран с отхвърляне на иска

За него не съществува задължение да е доказал каузалното правоотношение.

Но няма пречка и каузалното отношение да бъде отбелязано в записа на заповед, което се подразбира и от постановките в ТР № 4/ 2014 г., ОСГТК на ВКС, макар че законодателят не е въвел подобно изискване.

Така, за действителността на тази ценна книга е без значение основанието, на което издателят е поел задължението, като кредиторът може да реализира вземането си само въз основа на записа.

Какво гласи съдебната практика ? 

Записът на заповед не е недействителен, когато издателят не е задължено лице по каузално правоотношение

В тази връзка когато ЗЗ е издаден или поемателят не е поел гаранциона отговорност по каузалното правоотношение е налице недействителност.Какво представлява Записът на Заповед ?

Когато е установена връзка между записа на заповед и валидно възникнало каузално правоотношение

Между поемателя по записа на заповед и трето за правоотношението по абстрактната сделка лице – длъжник по каузалното правоотношение възниква правоотношение

Тази сделка следва да бъде приета между издателя на записа на заповед и поемателя.

В този случай обезпечителна връзка между записа на заповед и каузалното правоотношение е налице

Тя възниква със страни поемателя на запис на заповед и трето лице – длъжник по каузалното правоотношение

Погасяване на задължението по основната сделка има ефект върху задължението от Запис на Заповед.

Падеж

Запис на заповед, в който не е посочен падежът, се смята платим на предявяване.

Падежът следва да бъде посочен ясно и по начин, който не буди съмнение и не дава основание за различно тълкуване.

В случай, че падежът е определен по чл. 486, ал. 1, т. 4 ТЗ, за конкретен ден, за да настъпи изискуемост на вземането не е необходимо предявяване на записа на заповед

В този случай падежът на това вземане настъпва на определения ден – т. 3 от TP № 1/ 2005 г., ОСГТК на ВКС.

Rate this post