Делба на наследствени имоти

Частна жалба

В работата на съдилищата се стига до издаването на отделни актове за администриране на съдебният процес. Това са Определенията и съдебните Разпореждания. Възможно е някой от страните да не е съгласна с постановеното от съда съдебно Определение или Разпореждане, особено що се касае за прекратяването на съдебното производство пред Районен или Окръжен съд.

Частна жалба срещу Определение, Разпореждане

Срещу издадени от страна на съда съдебни Определения страните могат да бъдат  т.нар. „частни жалби“ в конкретни случай.  Това са случаите, когато постановеното Съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото.Частна жалба

Най-често това са Съдебни Определения,  с които се прекратява и/или спира производството по делото.

Частни жалби се подават и срещу т.нар. Съдебни Разпореждания на съдилищата.  В голям брой от случаите частните жалби срещу постановени Съдебни Определения и Разпореждания се подават при условията изрично посочени в закона. (чл. 274 ГПК и сл.)

Важна подробност, която следва да отбележим е , че не подлежат на обжалване определения / разпореждания на съда по движението на делото (например за насрочване / отлагане на делото), както и такива, които са свързани с произнасянето по доказателствата.Частна жалба

За да се стигне до Обжалване на Определнията е важно да се спазят и правилата в закона – срок и форма. Самите частни жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаване на определението / разпореждането.

Ако се обжалва Съдебно определение, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на самото открито съдебно заседание.

ВАЖНО : навреме подадената частна жалба НЕ СПИРА съдебното производството по делото, нито изпълнението на обжалваното определение / разпореждане, освен ако в закона не е предвидено друго.

Съдът получил подадената навреме частна жалба може да спре производството или изпълнението на обжалваното определение до решаването на частната жалба, ако прецени това за необходимо.

За допълнителна информация или въпроси в частта относно подаване на частна жалба срещу Определение или Съдебно Разпореждане, моля обадете се на + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е постъпил.