Фактурата-доказателство за съдебно вземане

Фактурата доказателство за вземане

В досегашната ни съдебна практика, при възникнали съдебни спорове относно продажба на стоки или услуги, едно от обичайните доказателства  е издадена от страна данъчна  фактура.

При разглеждане на този въпрос, като адвокат по събиране на задължения, следва да отбележим, че по смисъла на чл.180 ГПК, издадената данъчна фактура представлява частно-правен документ.Фактурата-доказателство за вземане

Самото определение, което дава законът за частните документи е, че  документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица.

Затова фактурата може да се приеме като валидно доказателствено средство за наличие на валидно сключен, двустранен договор за покупко-продажба на вещи и услуги, за които законът не изисква писмена форма като условие за валидност на сделката. фактурата-доказателство за вземане

Съдебна практика за фактурата като доказателствено средство

Съдебната практика е доста богата в това отношение и чувствително еднопосочна с оглед цяла поредица от Съдебни решения, постановени по реда на чл.290 ГПК, представляващи задължителна практика за действителността на издадена данъчна фактура по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, а именно: Съдебно Решение № 166/26.10.2010 г. по т.д. № 991/2009 г. на ВКС, ІІ т.о., Съдебно решение № 96 от 26.11.2009 г. по т.д. № 380/2008 на ВКС, І т.о., Съдебно решение № 46 от 27.03.2009 г. по т.д. № 546/2008 г. на ВКС, ІІ т.о., решение № 42 от 19.04.2010 г. по т.д. № 593/2009 г. на ВКС, ІІ т.о.разноски по съдебно дело

В този смисъл Върховния касационен съд възприема, че издадена данъчна фактура може и следва да се възприеме като годно доказателствено средство за доказване на възникнало двустранно договорно правоотношение по сключен договор за продажба между страните, доколкото в самата фактура фигурира описание на стоката по вид, стойност, начин на плащане, наименованията на страните и време и място на издаване. фактурата-доказателство за вземане

Съгласно заключението Съдебно Решение № 92 от 07.09.2011 г. по т. д. № 478/2010 г., т. к., ІІ т. о. на ВКС, за да се приеме като доказателство, установяващо договор за продажба на движими вещи  фактурата трябва да съдържа всички необходими елементи, квалифициращи договора за продажба като такъв – вид на закупена стока, стойност, начин на плащане, имената на лицата, положили подписа си като получател и предавател, съответното време и място. фактурата-доказателство за съдебно вземане.

Нередовността на фактурата като вторичен счетоводен документ , водещ до незачитане на извършената търговска сделка за данъчни цели/ напр. не признаване на данъчен кредит по ЗДДС/, не се отразява на правната характеристика на документа  като частен свидетелстващ документ по смисъла на ГПК.

Фактурата като доказателство в съдебният процес

Съдът, пред който се представя този документ е длъжен  да го зачете като годно доказателство за извършена продажба само в случаите, когато той не е оспорен от противната страна.

Тъй като съдът не е обвързан с материалната доказателствена сила на частния документ,  при направено оспорване на верността на съставената фактура, решаващият съд е длъжен да прецени доказателственото й значение за удостоверените факти с оглед на всички доказателства по делото.

В това число следва да добавим и оспорващия, ако извънсъдебно я признание за същите  например включването отразяването на фактурата във счетоводствата на продавача и купувач, включването й  в дневниците за покупки/продажби, ползването на данъчен кредит. В този смисъл е и решение № 92 от 07.09.2011 г. по т. д. № 478/2010 г., т. к., ІІ т. о. на ВКС.фактурата-доказателство за съдебно вземане

Тъй като действащата след 01.01.2011 г. редакция на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството не съдържа изрично изискване фактурата да бъде подписана от получателя на стоката, най-често липсата на такъв подпис е основание за оспорване верността на фактурата. В такива случаи обаче,  въпреки  че купувачът оспорва фактурата , той я е осчетоводил и е ползвал данъчен кредит по ЗДДС по смисъла на чл. 55 Търговски закон.фактурата-доказателство за съдебно вземане

За произтичащите правни последици от извършено в счетоводството на купувача отразяване на неподписаната от последния фактура и осъществено от него приспадане на данъчен кредит  състав на ВКС, ІІ търговско отделение се е произнесъл в решение № 109 от 07.09.2011 г. по т. д. № 465/2010 г., т. к., ІІт. о. на  ВКС.

Това решение формира задължителна съдебна практика , според която „само по себе си, отразяването на фактурата в счетоводството на ответното дружество, включването й в дневника за покупко-продажбите по ЗДДС и ползването на данъчен кредит по същата представляват недвусмислено признание на задължението и доказват неговото съществуване.”фактурата-доказателство за съдебно вземане