Давност съсобственици

Удостоверение за брак в чужбина

Правно основание – чл. 24, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация, чл.20 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Съгласно изискаванията на Закона за защита на личните данни и Закона за гражданското състояние писмените Удостоверенията от регистъра на населението се издават лично на лицето, за което се отнасят или на изрично упълномощени трети лица, след представяне на нотариално заверено пълномощно.Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Декларациите към исканията се попълват лично пред длъжностно лице или трябва да са нотариално заверени, ако се подават от упълномощено лице.

Удостоверенията от регистрите на  ЕСГРАОН се издават по място на съхранение на регистрите, лично на лицата, за които се отнасят, или на трети лица, при представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание за извършването на процедурата по издаване на Удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина чрез пълномощник – адвокат са залегнали в чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.75 и чл.76 от КМЧП

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак в чужбина  

Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях.

Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, за вписване на личните му данни в утвърдения образец.Удостоверение за брак в чужбина, адвокат административни документи, ЕСГРАОН, Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина, Адвокат граждански брак в чужбина, Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Ако чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение.

В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.

Процедурата е административна и след представянето на съответните, изискуеми писмени документи и заплащане на дължимите държавни такси самият  административен орган издава съответното Удостоверение за сключване на брак в чужбина.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика и особености при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.