Какво е констативен нотариален акт ?

Удостоверението за семейно положение

В правната работа често се изисква да бъде представено Удостоверението за семейно положение.  В повечето сделки пред Нотариус това е един от важните писмени документи, необходими за удостоверяване на семейни връзки или роднински отношения с друго лице.

Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца е необходимо при продажба на недвижим имот и прехвърляне на идеални части към трето лице или съсобственик.

Удостоверенията за семейно положение, съгласно Наредба Нр. РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа регистъра на населението, се издават от общините.

Съгласно текста на чл.2, ал.2 от Наредба Нр.РД-02-20-6 от 24.04.2012г.  не е задължително  да бъде издавано Удостоверение за семейно положение от общината, в която сте регистрирани по лична карта, а във всяко населено място, където има съответната общинска служба ЕСГРАН (ГРАО). Удостоверението за семейно положение

В случай, че в общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население“, удостоверения се издават за всички лица.

В случай на продажба на недвижим имот, издаването на  Удостоверението за семейно положение е задължително и ще бъде изисквано по сделката от

В случай, че продавате имот, нотариусът е задължен да ви изповяда сделката, след като предоставите надлежно актуално Удостоверение за семейно положение, от което е видно кой е собственик на имота и какви семейни връзки има с трети лица.

Във всяка една сделка пред Нотариус, продавачът, като собственик или съсобственик на един недвижим имот е длъжен да декларира  своето семейното положение, за да се установят и елиминират евентуални претенции на трети лица (най-често съпрузи) след прехвъурляне на собствеността.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на mail office@lawyer-bulgaria.bg, или на телефон 0897 90 43 91.