fbpx
Тъжба за лека телесна повреда

Тъжба за лека телесна повреда

Често пъти клиентите идват с увредане от лек инцидент или спречкване по междусъседски, когато се налага изготвяне на тъжба.

Целта на настоящата статия е да опише в детайли, стъпките при подаване тъжба за лека телесна повреда.

Затова тук ще дадем отговор на въпроса какво се прави при лека телесна повреда.

Какво представлява лека телесна повреда ?

За разлика от тежките престъпления, при които се стига до сериозни последствия и вреди, в ежедневието често идват пострадали с лека телесна повреда.

Какво се прави при лека телесна повреда?

Леката телесна повреда пък се изразява или в причиняване на болка. Тъжба за лека телесна повреда

Най-често се касае за краткотрайно преживяване на неприятно усещане, произтичащо от физическо въздействие върху пострадалия

Тук говорим за страдание без разстройство на здравето – което съдебната практика определя като продължаваща болка.

Затова законодателят е предвидил ефективно наказание лишаване от свобода до две години или с пробация

В случая предпоставка за това наказание е разстройство на здравето.

Разбира се, наказанието за причиняване на лека телесна повреда, може да бъде заменено с лишаване от свобода до шест месеца или пробация

Законът предвижда и имуществена санкция за извършителя като глоба в размер до до 300(триста) лева.

Правни действия при ЛТП

При леката телесна повреда пострадалият се конституира като частен тъжител по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс.

Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от извършване на деянието спрямо пострадалия.

Веднага след подаване на тъжба, частният тъжител има право да се запознае с делото и направи извлечения

С помощта на адвокат законът дава право на пострадалия да представи и доказателства, както и да участва в съдебното производство, като направи искания и възражения

След постановяване на съдебния акт, пострадалия може да обжалва тези актове пред горестоящия съд

Това се допуска само в случаите, когато Съдебното решение на наказателния състав, накърняват правата и и интереса на пострадалия.

Действия на пострадалия при тъжба 

Пострадалия може да иска съдействие от МВР за събиране на сведения.

Законът (НПК) дава възможност частният тъжител да се установи в съдебното производство и като граждански ищец.

Именно тук следва да отбележим, че различните съдилища обаче присъждат различни обезщетения дори при близки и сходни случаи.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (40 votes)