fbpx
Съдебно дело липса на "Гражданска отговорност"

Съдебно дело липса на „Гражданска отговорност“

Често срещано нарушение по Закона за движението по пътищата е налагането на глоба за липса на застраховка „Гражданска отговорност“.

В голям процент от случаите, нарушенията се констатират с електронен фиш.

Това са изолирани случаите, в които водачът се отбива от движение, нарушението се констатира от полицейските служители, извършващи проверката

Тук отново се стига до налагане на глоба за липса на гражданска отговорност, но вече в самостоятелно наказателно постановление.

Съществува разлика и разграничение между наложено наказание по чл.483, ал.1, т.1 КЗ или по чл.647, ал.3 КЗ.

Какво предвижда законът за липса на застраховка „Гражданска отговорност“Съдебно дело липса на "Гражданска отговорност"

Според Закона за движението по пътищата, органите на “Пътна полиция” могат да налагат

А/ глоба за липса на застраховка Гражданска отговорност в размер на 250 лв., когато нарушението е допуснато от физическо лице и

Б/ лоба за липса на застраховка Гражданска отговорност в размер на 2000 лв. за нарушения на юридически лица.

В почти всички случаи, пропускът за сключване на застраховка е резултат от пропуск и забравяне на собствениците на моторни превозни средства.

Голяма част от застраховките се правят през брокерски фирми, като същите не уведомяват застрахованите лица, ако изтече валидността на застрахователните полици.

Направени по този начин, рядко водите на МПС се сещат да проверят и валидността на документи при сключена застраховка.

С оглед на наложеното наказание се стига и до образуване на Съдебно дело липса на „Гражданска отговорност“.

Процедура по обжалване на наказанието 

Кодексът за застраховането предвижда задължение за всички собственици на моторни превозни средства, регистрирани на територията на
страната, да сключат застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.Съдебно дело липса на "Гражданска отговорност"

В Кодекса за застраховането е предвиден специален ред за установяване на нарушения :

Когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, без застрахователна полица задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ се издава електронен фиш.

Този фиш се издава в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата.

Електронният фиш се изпраща на собственика на МПС-то с препоръчано писмо с обратна разписка.

Действия по обжалване на електронен фиш чл.638, ал.4 и ал.6 от КЗ

Собственикът е длъжен в 14-дневен срок от получаването му да заплати глобата или имуществената санкция по чл.638, ал.4 и 6 от КЗ…“.

Във всички останали случаи, извън изрично посочените в цитираната разпоредба, налагането на административно наказание с електронен фиш е недопустимо.

С  електронен фиш е допустимо да се налагат глоба или имуществена санкция единствено за извършено нарушение, свързано с управление на МПС, без застрахователна полица.

Най-често се касае за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, което деяние следва да е установено и заснето.

Законодателят е допуснал диференцирана процедура, тъй като всеки акт на управление, констатиран посредством автоматизирано техническо средство или система, е наказуем

Това наказание се налага при положение, че не е налице сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, при наличие на задължение за това.

За въпроси и обжалване на акт за липса на застраховка „Гражданска Отговорност“ обадете се на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (40 votes)