Съдебни фази на делбата

Съдебни фази на делбата

В практиката често се случва, собствеността върху недвижим имот или няколко недвижими имоти да принадлежи на няколко лица. В този случай между собствениците възникват отношения на съсобственост.

Видовете делба на недвижимият имот са договорна делба и съдебна делба на недвижимия имот, но въпросът, който клиентите ни задават е относно образуването на съдебно дело за делба на съсобствени недвижим имот.

Един от инструментите за ликвидиране на съсобствеността между няколко лица  е образуването на гражданско дело за съдебна делба на съсобствен недвижим имот.Съдебни фази на делбата

С образуването на дело за съдебна делба се постига прекратяване на съсобствеността, като всеки съсобственик получава при образуваното Собствеността върху недвижим имот може да се притежава както от едно, така и от няколко лица.

Важна последица от образуваното гражданско дело за съдебна делба е, че се прекратява съсобствеността, като всеки съсобственик получава реална собственост или парична равностойност на притежаваната част. Съдебни фази на делбата

При прекратяване и ликвидиране на съществуващата съсобственост чрез гражданско дело за съдебна делба, разделянето на собствеността преминава през няколко фази.

В съдебната зала при образуване на гражданското дело за съдебна делба на съсобствен недвижими имот, предявеният иск за делба е с правно основание чл.34 ЗС.

Съдебният иск по гражданското дело за съдебна делба на съсобствен недвижим имот е конститутивен. Този съдебен иск за делба на недвижим имот по чл. 34 ЗС може да се предяви от всеки един от съсобствениците на имота

Съсобственикът, завел  като ищец гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот, може да поиска от Районният съд по местонахождението на имота, съдебна делба на съсобствен имот или вещ.

Същестуват ситуации, в който след като вече е била проведена доброволна делба за разделяне на ссъсобствеността на наследствен недвижим имот, образуването на гражданско дело за съдебна делба пред Районен съд по чл.34 ЗС е недопустимо.

В този случай, искът по образуваното гражданско дело за делба на наследствен недвижим имот ще бъде отхвърлен, тъй като съсобствеността вече е била разделена.

В този случай, съдебната делба на съсобственият имот е недопустима, а идеалните части на всички съсобственици са разделени и превърнати в реални имоти.Съдебни фази на делбата

Законът ясно и точно е разписал цялата процедура по гражданското дело за съдебна делба на неподеляем недвижим имот. Крайната цел на предявеният иск по гражданското дело за съдебна делба пред Районен съд е да се прекрати съсобствеността.

Предвижда се и правната възможност след приключване на гражданското дело за съдебна делба на недвижим имот, същият да бъде надлежно изнесен на публична продан, чрез продажба от страна на ЧСИ

След извършването на публичната продан, получената сума следва да бъде разделена съобразно делбените квоти на отделните съделите по гражданското дело за съдебна делба.

Предпоставки за предявяване на иска за делба 

Законът определя отделните предпоставки при предявяване на отделните искове за делба в процеса на разделянето на съсобствени имоти между страните.Съдебни фази на делбата

Правен интерес от предявяването на иск по гражданско дело за съдебна делба по чл. 34 ЗС има всеки един от съсобствениците на общия имот.

Предпоставки за предявяване на искове по гражданско дело за съдебна делба са следните :

1.Наличие на съсобственост между отделни лица – съделители върху движима или недвижима вещ *(имот), като в различните случаи тази съсобственост е възможно да възникне както от наследяване или покупко продажба на недвижим имот или завещание, така и чрез редица разпоредителни сделки между отделните съсобственици в един имот или обща вещ.Съдебни фази на делбата

2.Съсобственият имот (движима вещ) е нужно да е съществувала и реална към момента на предявяване на иска за делба на тази съсобственост между страните.Ако вещта не съществува вече, както и ако липсва реален обект на съсобственост, искът ще бъде отхвърлен поради липса на предмет.

3. Необходимо е да се проучи и провери, дали съсобствеността да не е била прекратена, съгласно предвидените условия в закона.

Етапи на съдебната делба между странитеСъдебна делба наследство, Адвокат наследствени дела, делба на наследствени дялове, Адвокат съдебна-делба наследство, съдебна делба съсобствен имот, неделим

Производството по съдебната делба се състои от две съдебни фази на едно и също гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот.

Всяка тези съдебни фази за делба на недвижим имот  завършва със съдебно решение, подлежащо на обжалване и ползващо се със сила на пресъдено нещо

  1. Първа фаза на гражданското дело за съдебна делба между страните. Пред Районен съд образува гражданско дело за съдебна делба по чл. 34 ЗС. Основна цел на първата фаза на гражданското дело за съдебна делба е да се посочи – между кои страни и кои дялове следва да бъде извършена делбата, същевременно – каква е частта на всеки съделител и решението на съда е нужно да даде отговори на тези правни въпроси.                                                                       В случай, че Районният съд приеме всички документи и приключи производството се произнася с решението – изрично между кои лица и за кои имоти ще се извърши, каква е частта на всеки.
  2. Във втората фаза Районният съд по гражданското дело за съдебна делба е длъжен да извърши и реалното разделяне на съсобствената вещ или имот, като съществена особеност на тази фаза е , предоставянето и поставянето в дял на единият от съсобствениците, ако той поиска срещу уравняване дяловете на останалите съделители с пари.

Това може да се получи, ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, и бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права, няма собствен дом.Съдебни фази на делбатаСъдебна делба наследство, Адвокат наследствени дела, делба на наследствени дялове, Адвокат съдебна-делба наследство, съдебна делба съсобствен имот, неделим

Районният съд може да възложи на някоя от страните по гражданско дело за съдебна делба недвижимият имот, като уравни останалите дялове на съделителите с друг недвижим имот или с парична равностойност по експертна оценка на вещо лице.

Следващият вариант е, ако става дума за неподеляем имот, който е жилище, в което при откриване на наследството живее един или няколко сънаследници, които също нямат друго жилище. В този случай всеки може да поиска то да бъде поставено в неговия дял.

Дяловете на останалите съделители се уравняват с друг имот или с пари. Ако няколко души предявят претенции, се предпочита онзи, който предложи по-висока цена.

През втората фаза, наречена „уравняване по сметки“  в гражданското дело за съдебна делба на недвижим имот се извършва реалното и окончателно разделяне на имуществото или пък възлагането му на някои съделители и изравняването дела на другите с пари

В случай на неподеляемост, имотът се изнася на публична продан и получената пазарна цена, след оценката на вещото лице се разделя съобразно дяловете и делбените квоти на отделните съделители. От общите имоти се образуват дялове и всеки дял се предоставя в изключителна собственост на съделител

Новият собственик е длъжен в срок, даден от съда при влизане в сила на съдебното решение по гражданското дело за съдебна делба на недвижим имот, да изплати всички дължими суми на останалите съсобственици.

В случай, че уравняване на дяловете не бъде изпълнено в срок, съдебното решение се обезсилва по право, а имотът, предмет на съдебната делба  се изнася на публична продан.

За допълнителна информация и справки, молим обърнете се към нас на посочените по-долу телефони за връзка + 359 897 90 43 91 или изпратете Вашето запитване на info@lawyer-bulgaria.bg