fbpx

Адвокат недвижими имоти

Адвокат недвижими имоти

Международна правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“ предлага на своите клиенти опитни и добри адвокат по недвижими имоти.

Кантората се занимава със съдебни дела, правни спорове относно имуществени права пред съд, съдебни делби и адвокатска защита при оспорване на завещания, наследствени дела и др.

Основен въпрос в имуществените отношения между хората е правото им на собственост. В повечето случай, когато използвате услугите на добър адвокат по недвижими имоти положителните резултати ще са налице.

Нашите правни услуги в областта на недвижимите имоти включват дейности по  проучването статут до окончателното придобиване и последващото управление на имота.

С компетентната помощ на добър адвокат недвижими имоти  спестявате време от подготовката и събирането на необходимите документи. Това спестява средства и позволява да постигнете по-бързо целите си.

Правните услуги на нашите адвокати по имотни дела, специализирани  в сферата на вещното и облигационно право имат различни тънкости.

Те изискват особен такт и умения за общуване от страна на всеки добър адвокат имотни дела.

Те притежават необходимия инструментариум и компетентност за:

 • Правни консултации и съвети при събиране на забавени вземания и плащания;Вещно и облигационно право
 • Правно проучване на длъжници от адвокати по имотни дела и договори;
 • Получаване на заповеди за незабавно изпълнение;
 • Изготвяне на договори за наем, нотариално заверени;
 • Адвокатска помощ и водене на съдебни дела по събиране на вземания в производство по несъстоятелност.
 • Вещно-правен статус на недвижимия имот;
 • Правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижим имот, включително данъчни и финансови аспекти;
 • Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред;
 • Процесуално представителство и консултации по имотни казуси, спор за имот и компания-управител на имота;
 • Правни консултации и съвети в процедурата за учредяване право на строеж, т.нар. „суперфиция“;
 • Правни консултации и съвети при доброволна и съдебна делба на със собствен имот;
 • Правни съвети при разваляне на правни сделки поради нищожност или недействителност;
 • Съдействие при получаване на обезщетение за неспазени клаузи на предварителен или окончателен договор;
 • Правни консултации и съвети при сключване на договор за наем и договор за лизинг;
 • Правни съвети при  сключване на договор за управление и поддръжка на имот и активи на търговски дружества;
 • Адвокатска помощ при сключване и разваляне на договори за строителство,
 • Анализ на Разрешение за строеж, промяна статут на земя;
 • Правни консултации и съвети при предявяване на реституционни претенции към недвижими имоти;
 • Правни консултации и съвети и съдействие при сключването и изпълнението на различни инвестиционни и инфраструктурни проекти.

От адвокат недвижими имоти ще получите съдействие по различни правни въпроси

Кантората, заедно с нейните адвокати по имотни дела, съдейства при изготвяне на различни видове договори. Например, граждански и търговски, едностранни и двустранни, възмездни или безвъзмездни, а също и консултиране и правна помощ при събиране на вземания.

Правната сфера на дейност на адвокат имотни дела изисква не само знания, но и опит и добре развити комуникативни умения. Добрите адвокати – специалисти по събиране на вземания и удовлетворяване интереса на кредиторите – са изключително търсени от клиентите. Те успяват в кратки срокове и с минимални усилия и риск да събират вземанията на своите клиенти.

Такъв адвокат недвижими имоти  ще намерите в международна правна кантора „ Д. Владимиров и Партньори“.

Адвокат недвижими имоти  в кантората изготвят договори за недвижими имоти – предварителни договори, нотариални актове, писмени договор за заверка пред нотариус, договори в полза на трето лице, граждански, търговски, за обществени поръчки, за наем, заем, аренда, влог, мениджърски договор.

Като всеки адвокат недвижими имоти подготвя допълнителни анекси, изменения и допълнения към съществуващи, сключени договори, както и участва активно в процедури по разваляне на двустранни договори между страните.

В качеството си на адвокат недвижими имоти, ние винаги Ви съдействаме при неизпълнение на договори, обективна невъзможност за изпълнения на задълженията; възражения срещу неизпълнени договори.Вещно и облигационно право

Прилагаме обезпечителни мерки, мотивиращи и задължаващи длъжника, респ., ответната страна по сделка или сключен договор да изпълни навреме своите задължения или извърши незабавно дължимо или забавено  плащане към наш клиент.

Кантората активно се ангажира с подготовка на документи за прехвърляне на вземания, обезщетения, суброгация, компенсация, и др.

Участваме активно като страна в повечето съдебни дела и имуществени спорове пред съд, относно недвижими имоти и сключени договори.

Съдействие от адвокат недвижими имоти

Правните услуги в сферата на облигационното право имат различни тънкости и изискват особен такт и умения за общуване от страна на адвоката ви.

Всички адвокат недвижими имоти в кантора „Д. Владимиров и Партньори“ имат солиден дългогодишен опит във воденето на тежки и продължителни преговори с длъжници, при събиране на задължения.

Те притежават необходимия правен инструментариум и професионална правна  компетентност за оказване на правна помощ и съдействие при :

 • Съдебни дела и правни процедури и документация относно събиране на вземания и забавени плащания;
 • Предварителна правна и икономическа проверка и  правно проучване на имотното състояние на длъжници – фирми, търговски дружества и физически лица;
 • Правна защита и съдействие при получаване на издадени съдебни Заповеди за изпълнение по чл. 410 ГПК и Заповеди за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК
 • Правна проверка на писмени документи и изготвяне на документация за ревизия на договори за наем, заем, послужване, дарение, търговска продажба, извършването на различни видове търговски сделки, нотариална заверка на писмени документи и др.;
 • Предявяване на съдебни искове и събиране на вземания в производство по несъстоятелност.

В качеството ни на адвокат недвижими имоти в областта на договорно и облигационно право, адвокатите по имуществени спорове в кантората прилагат множество различни инструменти – според конкретния случай с оглед изпълнение на поставените поръчки и удовлетворяване интереса на клиента – Кредитор или длъжник.

За повече информация или въпроси, можете да се свържете се с нас на email: info@lawyer-bulgaria.bg или на Тел. 02/ 858 10 25, за да обсъдим начина, по който можем да сме Ви полезни.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения