Наказателни Дела

Наказателно право и процес

Кантората работи активно в областта на наказателното право като оказва правно съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство; Съдейства при защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, и защита при извършване на процесуални действия по разследване. Изготвя Споразумения за решаване на наказателни дела.Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство. Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др.

Осъществяваме и защита в производствата по искане за налагане и изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“, както и в производствата по налагане на други мерки за процесуална принуда.

Наказателно право и процес, налагане на принудителни мерки за неотклонение „Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция”

Кантората е специализира в областта на престъпленията против личността, собствеността, стопански престъпления, престъпления срещу митническия режим, паричната, кредитната, финансовата и данъчната система, подкупи, документни престъпления и др.

Адвокатите по наказателно право в кантора Д. Владимиров и партньори

Разполагат с успешна практика в представителството и защитата на обвиняеми и подсъдими във фазата на досъдебното производство, във връзка с вземане на мерки за неотклонение, както и в съдебната фаза на наказателни дела от общ и частен характер.

Опитът на адвокатите по наказателно право в кантората включва и представителство по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, предоставянето на правна помощ на пострадали от престъпления лица в качеството им на частни обвинители и граждански ищци в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер, както и представителство на частни тъжители по наказателни дела от частен характер.

Адвокатите по наказателно право в кантора Д. Владимиров и партньори предоставят правни услуги по наказателното правни дела и казуси на задържани  и обвинени. Кантората предлага правна помощ и защита във връзка с реабилитация и извършени престъпления от общ характер – против собствеността, против личността, против реда и общественото спокойствие, дела за реабилитация на осъдени лица и други.

Наказателно право и процес

Наказателно право и процес

Досегашната ни съдебна практика по накзателни дела и съдебната ни експертиза на екипа позволява да съдействаме успешно и ефективно правно съдействие и защита на клиентите ни във връзка следните дейности:

 • Правни консултации в областта на наказателното право и наказателния процес
 • Подготовка на документи и процесуално представителство по наказателни дела във различни стадии на наказателният процес;
 • представителство във връзка с международно сътрудничество по наказателни дела
 • процесуално представителство по Закона за екстрадицията и европейската заповед, Европейска Заповед за арест
 • Легална защита правата и интереси на задържани и обвиняеми лица в производство по налагане на мярка за неотклонение
 • Правна защита и съдействие на пострадали от престъпления от общ характер лица
 • Подготовка и изготвяне на писмени жалби до полицията, прокуратурата и други компетентни органи
 • процесуално представителство при конституиране на пострадали лица като
 • конституиране на граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство

Кантората работи по подготовката на писмени жалби, тъжби до съответната Районна прокуратура, органи на изпълнителната власт и гранична полиция, пред Наказателни състави в Районните и Окръжни съдилища в Република България.

 1. Обжалва незаконосъобразните и неправилни актове – наказателни постановления, определения, присъди, решения на Районна  и Окръжна прокуратурата
 2. Оспорване на съдебни актове на Районни и Окръжни съдилищата
 3. Правно съдействие за защита на правата и законните интересите на своите клиенти, съобразно действащата Конституция на Република България (КРБ),
 4. Подготовка на писмени тъжби и жалби съобразно изискванията на Наказателния Кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Закона за министерството на  вътрешните работи (ЗМВР), Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС);

Правна помощ при отделните случай на наказателна репресия срещу задържани

Кантората работи интензивно по различни казуси свързани с упражняване на наказателна репресия, спрямо задържани лица, а по – конкретно :

Правна помощ и представителство  при налагане на принудителни мерки за неотклонение Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция;

Предоставяне на правна защита и съдействие на обвиняеми в етап на досъдебното производство до привличане на обвиняем;

Процесуално представителство в съдебни производства за предсрочно освобождаване,

Предоставяне на правна защита и съдействие относно промяна режим за изтърпяване на наказанието,

досъдебното производство, Задържане под стража”, „Домашен арест” и „Парична гаранция”

Предоставяне на правна защита и съдействие при прекъсване изпълнението на наказанието;

Процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Европейска заповед за арест (ЕЗА) – приложение на всички аргументи и принципи на ЗЕЕЗА,както и Конвенции за защита на правата на човека.

Процесуално представителство при трансфер на осъдени лица пред състав на наказателно отделение

Предоставяне на правна защита и съдействие в производства по признаване на присъда на чуждестранен съд,

Предоставяне на правна защита и съдействие в производства по международна правна помощ по наказателни дела;

Процесуално представителство в съдебно производство пред първа, възивна и касационна инстанция;

Процесуално представителство при решаване на делото със сключване на споразумение с прокуратурата;

Процесуално представителство при освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на пострадали от престъпление;

Предоставяне на правна защита и съдействие на пострадали от престъпление при ПТП, злополуки и обезщетения;

Защита, съдействие и оказване на помощ на свидетели, които са призовани от органите на реда (МВР) или от органите на досъдебното производство и в хода на съдебното производство;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие на ощетено лице по дела от частно-наказателен характер – обида; клевета; лека телесна повреда;

Оказване на правна помощ, защита и съдействие при извършен спрямо лицето полицейско насилие;

Участие в извършване на процесуално-следствени действия в досъдебното и съдебното производство;

Съдействие и оказване на помощ при връщане на веществени доказателства, които са иззети по време на разследването и за връщане на предоставени гаранции.

За повече въпроси или информация за образувани наказателни дела, съдебни дела по мерки за неотклонение и наказателно преследване в чужбина,

може да се обърнете към нас за информация на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на mail: info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения